Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аналіз фінансової звітності

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аналіз якості продукції

На сучасному етапі розвитку металургійної промисловості (втім, як і інших галузей) найважливішим напрямком підвищення ефективності виробництва є поліпшення якості продукції, що випускається.

Тому при аналізі виробничо-господарської діяльності підприємств обов'язково повинні бути враховані якісні характеристики продукції, що випускається.

Розрізняють узагальнюючі, індивідуальні і непрямі показники якості продукції.

Узагальнюючі показники характеризують якість всієї виробленої продукції незалежно від її виду та призначення. Наприклад, це:

 • o питома вага нової продукції в загальному обсязі її випуску;
 • o питома вага сертифікованої продукції;
 • o питома вага експортованої продукції, у тому числі в промислово розвинені країни;
 • o питома вага продукції, що відповідає світовим стандартам.

Індивідуальні показники характеризують властивості окремих видів продукції. До них, зокрема, відносяться:

 • o вміст заліза в руді;
 • o вміст шкідливих домішок в чавуні або сталі;
 • o середній коефіцієнт сортності продукції. Непрямі показники відображають якість всієї або окремих видів продукції. Наприклад:
 • o величина браку і втрат від браку;
 • o наявність рекламацій і суми збитків від рекламацій;
 • o величина приплативши і знижок за якість всієї або окремих видів продукції.

У процесі аналізу вивчається динаміка показників якості, оцінюється ступінь виконання плану за якістю продукції, вплив зміни якості на показники діяльності підприємства.

Аналіз обсягу реалізації продукції

Реалізація продукції є завершальним етаном кругообігу коштів підприємства. Реалізуючи продукцію, підприємство відшкодовує свої витрати на її виробництво і збут і отримує прибуток, що є джерелом розширення виробництва, утворення заохочувальних фондів підприємства.

Процес реалізації продукції є сполучною ланкою між виробництвом і споживанням продукції. Ринковий попит на продукцію підприємства визначає і обсяг її виробництва. Тому даний етап аналізу доцільно почати з розгляду динаміки виробництва і реалізації продукції.

Аналіз факторів, що впливають па обсяг реалізації, здійснюють на основі формули товарного балансу:

де РП - обсяг реалізації товарної продукції; ТП - виробництво товарної продукції; П, і П2 - залишки продукції на складах відповідно на початок і кінець аналізованого періоду; Т1 і Т2 - залишки товарів, відвантажених споживачам, але не оплачених ними на початок і кінець періоду.

Аналіз реалізації продукції тісно пов'язаний з аналізом виконання договірних зобов'язань щодо постачання продукції. Недовиконання плану за договорами веде до зменшення виручки, прибутку, виплаті штрафних санкцій. Крім того, в умовах конкуренції підприємство може втратити ринки збуту продукції, що спричинить за собою спад виробництва.

У процесі аналізу визначається виконання плану поставок за місяць, квартал і наростаючим підсумком з початку року в наступних розрізах: в цілому по підприємству, по окремим споживачам і за видами продукції.

Ступінь виконання договірних зобов'язань визначається за формулою

де КЧМ - ступінь виконання договірних зобов'язань,%; ОПП1 - плановий обсяг поставок за договорами, т або руб .; ОПн - недовиконання обсягу поставок за договорами, т або руб.

Особливу увагу при аналізі слід звернути на виконання зобов'язань по кооперованих поставках і але експорту продукції.

Аналіз фінансових результатів і рентабельності

Аналіз фінансових результатів діяльності на ВАТ "Магніт" включає 2 етапи.

 • 1. Дослідження змін кожного показника за поточний аналізований період (горизонтальний аналіз).
 • 2. Дослідження структури відповідних показників та їх змін (вертикальний аналіз).

Горизонтальний аналіз проводиться на основі абсолютних і відносних показників динаміки прибутку та його складових. Вертикальний аналіз виявляє структурні зміни у складі прибутку.

У ході аналізу розраховуються такі показники.

1. Абсолютне відхилення:

де П0 - прибуток базисного періоду; П, - прибуток звітного періоду; АП - зміна прибутку. 2. Темп зростання:

 • 3. Рівень кожного показника щодо виручки від продажів,%.
 • 4. Зміна структури: розраховується як різниця між рівнем звітного періоду і рівнем базисного періоду.

Вивчення динаміки фінансових результатів за складовими її елементами дозволяє оцінити:

 • o конкурентні позиції організації (так як зростання прибутку від продажів свідчить про підвищення конкурентоспроможності організації та її продукції);
 • o стратегію управління активами організації (зниження прибутку від продажів з одночасним збільшенням інших доходів може означати скорочення основного виду діяльності поряд зі збільшенням операцій, пов'язаних з передачею майна в оренду або продажем активів).

У результаті проведення вертикального і горизонтального аналізу фінансових результатів ВАТ "Магніт" отримані наступні дані (табл. 4.1).

Таблиця 4.1. Горизонтальний і вертикальний аналіз фінансових результатів ВАТ "Магніт"

Горизонтальний і вертикальний аналіз фінансових результатів ВАТ

За результатами горизонтального аналізу у ВАТ "Магніт" відбулися наступні зміни в порівнянні з попереднім роком. Виручка від продажу збільшилася в порівнянні з попереднім роком на 47222155 тис. Руб., При цьому від продажу металопродукції на 42377917 тис. Руб. Зросла і собівартість продукції - на 22057562 тис. Руб.

Слід додати, що ВАТ "Магніт" за перші 9 місяців звітного року отримало рекордні показники за всю свою діяльність, але вплив кризових явищ економіки в IV кварталі звітного року призвело до необхідності знижувати виробництво, так як сильно впав попит, знизилися ціни на металопродукцію, при тому, що одночасно зросли ціни на сировину.

Валовий прибуток і прибуток від продажів також збільшилися на 25164593 і 22678800 тис. Руб. відповідно. При цьому комерційні та управлінські витрати збільшилися незначно.

Доходи від участі в інших організаціях за звітний рік збільшилися на 28624399 тис. Руб. (у звітному році ВАТ "Магніт" завершило процедуру викупу цінних паперів деяких підприємств), що також вплинуло на збільшення прибутку до оподаткування.

У звітному році збільшилися також інші доходи, що пов'язано з форвардними угодами з продажу валюти і курсовими різницями, та інші витрати (з тих же причин, а також у зв'язку з нарахуваннями оціночних резервів).

Чистий прибуток товариства зросла на 31251951 тис. Руб., Що є істотним у порівнянні з попереднім періодом.

Але результатами вертикального аналізу частка валового прибутку у виручці збільшилася на 3,12%, що викликано зниженням частки собівартості у виручці. Збільшення частки прибутку від продажів на 3,71% можна пояснити зростанням валового прибутку, а також зниженням частки комерційних і управлінських витрат.

Аналогічна динаміка частки прибутку до оподаткування, яка зросла на 10,27%. Це пояснюється зростанням частки доходів від участі в інших організаціях та інших доходів на 14,02% і 10,82% відповідно. При цьому частка інших витрат зросла більше, ніж частка інших доходів, а саме на 17,35%.

У підсумку ВАТ "Магніт" має зростання частки чистого прибутку у виручці з урахуванням фактора оподаткування прибутку па 9,37%.

 
<<   ЗМІСТ   >>