Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аналіз фінансової звітності

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Інформативність форми № 2 "Звіт про прибутки і збитки"

У Звіті про прибутки і збитки (форма № 2) відображаються фінансові результати діяльності організації за звітний період і аналогічний період попереднього року.

Значення Звіту про прибутки і збитки визначається роллю прибутку як показника оцінки ефективності господарської діяльності комерційної організації і джерела фінансування розширеного відтворення.

На формування прибутку впливають різні фактори, такі як галузеві особливості виробництва, ефективність облікової політики в галузі ведення бухгалтерського обліку та оподаткування та ін.

Тому Звіт про прибутки та збитки в ринковій економіці розглядається як джерело інформації про рівень економічної ефективності діяльності організації для підготовки, обгрунтування і прийняття управлінських рішень па відповідних рівнях управління.

Суми доходів, витрат і фінансові результати розраховуються для відображення в формі № 2 наростаючим підсумком з початку року до кінця звітного періоду.

Усі витрати, а також показники, що мають негативні значення, у Звіті про прибутки і збитки показують у круглих дужках (Додаток № 2).

Слід зазначити, якщо рекомендований Мінфіном Росії зразок форми № 2 не містить будь-яких рядків, необхідних для повного і достовірного відображення інформації про доходи та витрати, організація повинна внести в звіт потрібні рядки самостійно.

Якщо організація займається кількома видами діяльності, у формі № 2 можна показати доходи і витрати по кожному з них або привести необхідні роз'яснення в пояснювальній записці.

Якщо в організації немає яких-небудь видів доходів, витрат, господарських операцій, рядки для яких передбачені в рекомендованому Мінфіном Росії зразку форми № 2, ці рядки в звіт включати не слід.

Спільним наказом Держкомстату Росії і Мінфіну Росії від 14 листопада 2003 № 475 / 102н ряду показників Звіту про прибутки і збитки присвоєні обов'язкові коди. Це кодування доцільно застосовувати і у всіх інших випадках подання звітності.

Звіт про прибутки і збитки складається за даними таких рахунків:

 • o 90 "Продажі";
 • o 91 "Інші доходи і витрати";
 • o 99 "Прибутки і збитки".

При заповненні річного звіту за формою № 2 у графі 3 "За звітний період" відображаються обороти по рахунках за звітний рік, у графі 4 "За аналогічний період попереднього року" - обороти за попередній рік. Їх переносять у звіт з графи 3 форми № 2 за попередній рік.

Якщо дані за попередні роки непорівнянні з даними за звітний рік (внаслідок змін у нормативних актах або в обліковій політиці), то показники попередніх років повинні бути скоректовані. У регістри бухгалтерського обліку при цьому зміни не вносяться.

Відображення у формі № 2 інших доходів і витрат

Відповідно до п. 18.2 ПБО 9/99 "Доходи організації" та п. 21.2 ПБО 10/99 "Витрати організації" інші доходи (витрати) можуть не показуватися в Звіті про прибутки і збитки розгорнуто, якщо:

 • o відповідні правила бухгалтерського обліку передбачають або не забороняють таке відображення;
 • o витрати і пов'язані з ними доходи, що виникли в результаті одного і того ж або аналогічного за характером факту господарської діяльності (наприклад, надання в тимчасове користування своїх активів), не є істотними для характеристики фінансового стану організації.

Законодавство забороняє згорнуте відображення прибутків і збитків, а не згорнуте відображення інших доходів і витрат. Згідно з п. 34 ПБО 4/99 і п. 40 Положення ведення бухобліку і звітності в бухгалтерській звітності не допускається залік між статтями активів і пасивів, статтями прибутків і збитків, крім випадків, коли такий залік передбачено відповідними ПБО. Таким чином, у Звіті про прибутки і збитки заборонено відображати прибутку за вирахуванням збитків (наприклад, сальдований прибуток від одних операцій з продажу основних засобів та збитки від продажу інших активів). В іншому випадку, якщо сума спотворення складе більше рівня суттєвості по звітності, аудитор може модифікувати висновок.

Законодавство з бухгалтерського обліку не забороняє відображення інших доходів (витрат) за вирахуванням відповідних витрат (доходів). Це відноситься до всіх інших доходів (витрат): до операцій з купівлі-продажу валюти, продажу основних засобів, матеріалів, здачі майна у тимчасове користування і т.п. Слід зазначити, що рішення (згорнуте або розгорнуте уявлення у звітності інших доходів і витрат) може прийматися організацією самостійно і ухвалене рішення повинне застосовуватися організацією послідовно, тобто .:

 • o з року в рік (або з рекласифікацією порівняльних даних в звітності);
 • o одноманітно по відношенню до аналогічних операцій в кожному звітному періоді.

Разом з тим, враховуючи необхідність формування прозорої фінансової звітності, а також міжнародну практику обліку, визнано кращим згорнуте відображення всіх інших доходів і витрат. Якщо інші доходи (витрати) відображаються розгорнуто, то це може знизити прозорість фінансової звітності. Так, зокрема, у користувача звітності може створитися враження про підвищену ділової активності організації у сфері, що не відноситься до звичайних видів діяльності. Крім того, користувач звітності може відчувати потребу в уточненні змісту сум доходів (витрат), порахувавши їх суттєвими для характеристики діяльності організації (тоді як насправді вони істотними не є).

Розгорнуте відображення інших доходів і витрат може істотно порушити подання фінансової звітності, якщо розгорнуто подаються такі "технічні" доходи (витрати):

 • o операції з продажу іноземної валюти;
 • o операції з вибуття цінних паперів, які не є фінансовими вкладеннями, як засіб платежу;
 • o продовження векселі векселедавцем шляхом випуску нового;
 • o інші ситуації, коли аудитор вважає розгорнуте уявлення доходів / витрат некоректним.

Якщо розгорнуте відображення інших доходів / витрат істотно спотворює уявлення фінансової звітності, то організації слід згорнути у Звіті про прибутки і збитки такі доходи / витрати або згідно з п. 11 ПБО 4/99 розкрити інформацію про їх зміст в пояснювальній записці.

Згідно н. 18.1 ПБО 9/99 виручка, інші доходи, які становлять 5% і більше від загальної суми доходів організації за звітний період, демонструються за кожним видом окремо. Аналогічно слід розкрити і відповідну цим доходам суму витрат (п. 21.1 ПБО 10/99).

Вищевказані норми ставляться до організаціям, які прийняли рішення показувати у звітності доходи і витрати розгорнуто. Організаціям, які прийняли рішення показувати інші доходи / витрати згорнуто (керуючись п. 18.2 ПБО 9/99 і п. 21.2 ПБО 10/99), слід розкривати прибутки / збитки, які складають більше 5% за звітний період. Таке розкриття істотних інших доходів / витрат або прибутків / збитків можливо в будь-якому вигляді: безпосередньо у Звіті про прибутки і збитки, в розшифровці окремих прибутків і збитків, в пояснювальній записці.

 
<<   ЗМІСТ   >>