Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аналіз фінансової звітності

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аналіз фінансової стійкості за даними бухгалтерської (фінансової) звітності

Наступним етапом аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності є розрахунок показників фінансової стійкості. Їх розраховують для того, щоб визначити стан і структуру активів підприємства і забезпеченість їх джерелами покриття. Ці показники дозволяють оцінити ступінь захищеності інвесторів і кредиторів, так як відображають здатність підприємства погасити довгострокові зобов'язання. Дану групу показників ще називають показниками структури капіталу і платоспроможності або коефіцієнтами управління джерелами коштів.

Цілі даного етапу аналізу:

 • o оцінка залежності підприємства від позикових джерел фінансування;
 • o оцінка інтенсивності використання позикових коштів;
 • o оцінка рівня довгострокової стійкості підприємства.

Джерела інформації: форма № 1 "Бухгалтерський баланс", дані синтетичного та аналітичного обліку.

На даному етапі слід проаналізувати:

 • o співвідношення власних і позикових джерел фінансування;
 • o забезпечення необоротних активів власним капіталом;
 • o забезпечення підприємства власними оборотними коштами.

Основні показники, що входять в цю групу:

 • 1) коефіцієнт автономії;
 • 2) коефіцієнт позикового капіталу;
 • 3) коефіцієнт фінансової залежності;
 • 4) коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами;
 • 5) коефіцієнт маневреності.

За даними звітності ВАТ "Сталь" вищевказані коефіцієнти розраховуються наступним чином.

1. Коефіцієнт автономії - один з найважливіших показників, що характеризує фінансову стійкість підприємства. По ньому судять, наскільки підприємство незалежно від позикового капіталу, і визначають, якою мірою використовувані активи сформовані за рахунок власного капіталу.

Чим більше у підприємства власних коштів, тим легше йому впоратися з труднощами економіки, і це чудово розуміють кредитори підприємства та його керуючі. Тому завжди необхідно прагнути до нарощування з року в рік абсолютної суми власного капіталу.

Для коефіцієнта автономії бажано, щоб він перевищував по своїй величині 50%. У цьому разі кредитори почувають себе спокійно, усвідомлюючи, що весь позиковий капітал може бути компенсований власністю підприємства:

Коефіцієнт автономії на нашому підприємстві становить:

на початок року: (44437 + 1) / 55969 = 0,79;

на кінець року: (52819 + 2) / 74212 = 0,71.

2. Коефіцієнт позикового капіталу - величина зворотна коефіцієнту автономії, тобто відношення всього залученого капіталу до власного:

Коефіцієнт позикового капіталу на нашому підприємстві становить:

на початок року: (+4793 + +6739 - 1) / 55969 = 0,21;

на кінець року: (12260 + +9133 - 2) / 74212 = 0,29.

Таким чином, на кінець звітного періоду близько 71% активів підприємства сформовані за рахунок власного капіталу і відповідно 29% - за рахунок позикового капіталу.

3. Коефіцієнт фінансової залежності. За допомогою цього коефіцієнта аналітики визначають, якою мірою підприємство залежить від зовнішніх джерел фінансування, тобто скільки позикових коштів залучило підприємство на 1 руб. власного капіталу. Показує також міру здатності підприємства, ліквідувавши свої активи, повністю погасити кредиторську заборгованість:

Коефіцієнт фінансової залежності на нашому підприємстві становить:

на початок року: (+4793 + +6739 - 1) / (44437 + 1) = 0,26;

на кінець року: (12260 + +9133 - 2) / (52819 + 2) = 0,40.

Це означає, що на 1 руб. власного капіталу підприємство на кінець звітного року привернуло 40 коп. позикового капіталу, тобто власники в 2,5 рази більше вкладають у фінансування підприємства.

4. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами. Цей коефіцієнт визначає наявність власних оборотних коштів, необхідних для фінансової стійкості підприємства, а також визначає, яка частина оборотних коштів була сформована за рахунок власного капіталу:

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами па нашому підприємстві становить:

на початок року: (33 363 - 6739) / 33363 = 0,80;

на кінець року: (44 364 - 9133) / 44364 = 0,80.

Нормальне обмеження Косос> 0,1. У досліджуваній організації Кос1к. = 0,8. Це означає, що 80% активу оборотних коштів сформовано за рахунок власного капіталу.

5. Коефіцієнт маневреності показує, яка частина власних коштів підприємства знаходиться в мобільній формі. Забезпечення власних поточних активів власним капіталом є гарантією стійкості фінансового стану при нестійкій кредитній політиці. Високе значення коефіцієнта маневреності позитивно характеризує фінансовий стан, проте будь-яких усталених у практиці нормальних значень показника не існує. В якості усередненого орієнтиру для оптимальних рівнів коефіцієнта можна розглядати значення 0,5:

За даними ВАТ "Сталь" коефіцієнт маневреності підприємства дорівнює:

на початок року: (33 363 - 6739) / (44437 + 1) = 0,60;

на кінець року: (44 364 - 9133) / (52819 + 2) = 0,67.

Це означає, що 67% власного капіталу на кінець звітного періоду знаходиться в мобільній формі, що дозволяє вільно ним маневрувати.

У табл. 3.5 зведені всі коефіцієнти фінансової стійкості підприємства ВАТ "Сталь".

Таблиця 3.5. Показники фінансової стійкості ВАТ "Сталь"

Коефіцієнти

Значення показника

Зміни

на початок року

на кінець року

Коефіцієнт автономії

0.79

0.71

0.08

Коефіцієнт позикового капіталу

0,21

0,29

+0,08

Коефіцієнт фінансової залежності

0.26

0,40

+0,14

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

0.80

0,80

Коефіцієнт маневреності

0.60

0,67

+0,07

Як видно з табл. 3.5, значення показників фінансової стійкості ВАТ "Сталь" позитивно характеризують її фінансове становище. Аналіз фінансової стійкості свідчить про достатність власного капіталу. Однак за минулий період відбулося збільшення залучених позикових коштів, як короткострокових, так і довгострокових кредитів банку і позик. Про це свідчить також коефіцієнт фінансової залежності, який показує, що на 1 руб. власного капіталу за звітний період підприємство залучило на 14 коп. більше позикового капіталу, ніж у попередньому.

Рекомендації: ВАТ "Сталь" необхідно посилити контроль над своєчасністю погашення короткострокових і довгострокових кредитів 11 позик, скоротити їх отримання за рахунок зростання власного капіталу.

Відповідно до Закону про АТ для оцінки фінансової стійкості акціонерних товариств вирішальну роль набуває показник чистих активів.

Даний показник розраховується за даними Бухгалтерськогобалансу наступним чином:

Чисті активи = Активи, прийняті розрахуватися - Зобов'язання, прийняті розрахуватися.

Активи, прийняті розрахуватися = Підсумок розділу I + Підсумок розділу II - Заборгованість учасників за внесками до статутного капіталу - Оціночні резерви по сумнівних боргах і під знецінення цінних паперів, якщо вони створювалися.

Зобов'язання, прийняті розрахуватися = Підсумок розділу IV + + Підсумок розділу V - Доходи майбутніх періодів.

Розраховані чисті активи ВАТ "Сталь" на початок року становлять 44438 млн руб., А на кінець - 52821 млн руб.

Розмір чистих активів для акціонерних товариств збігається з показником реального власного капіталу, який можна застосувати і для юридичних осіб інших організаційно-правових форм.

Згідно з п. 4 ст. 35 Закону про АТ, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства виявляється менше його статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення статутного капіталу до величини, яка перевищує вартості його чистих активів. Тому різниця реального власного капіталу і статутного капіталу є необхідною показником стійкості фінансового стану організації. Вона розраховується наступним чином:

Різниця реального власного і статутного капіталу = Реальний власний капітал - Статутний капітал

Різниця реального власного і статутного капіталу = Статутний капітал + Додатковий капітал + Резервний капітал + Нерозподілений прибуток + Доходи майбутніх періодів - Збитки - Власні акції, викуплені в акціонерів - Заборгованість учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу.

Позитивні складові наведеного виразу можна умовно назвати приростом власного капіталу після утворення підприємства, негативні складові - відволіканням власного капіталу.

Якщо зростання власного капіталу перевищує його відволікання або дорівнює йому, то різниця реального власного капіталу і статутного капіталу позитивна, отже, виконується мінімальна умова фінансової стійкості підприємства. Якщо ж приріст власного капіталу менше його відволікання, то різниця реального власного капіталу і статутного капіталу негативною і тому фінансовий стан організації слід визнати нестійким.

Аналіз різниці реального власного капіталу і статутного капіталу представлений в табл. 3.6.

Таблиця 3.6. Аналіз різниці реального власного і статутного капіталу ВАТ "Сталь", млн руб.

Показники

На початок року

На кінець року

Зміни

1. Додатковий капітал

14926

14951

+25

2. Резервний капітал

-

-

-

3. Нерозподілений прибуток

29506

37863

+8357

4. Доходи майбутніх періодів

1

2

+ 1

5. Разом приріст власного капітана після утворення підприємства

44433

52816

+8383

6. Збитки

-

-

-

7. Власні акції, викуплені в акціонерок

-

-

-

8. Заборгованість учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу

9. Разом відволікання власного капіталу

-

-

-

10. Різниця реального власного капіталу і статутного капіталу

44433

52816

+8383

З даних табл. 3.6 випливає, що в ході аналізу встановили достатність величини реального власного капіталу.

Наступним завданням аналізу наявності і достатності реального капіталу є аналіз наявності та достатності джерел формування запасів.

Співвідношення вартості запасів і величин власних і позикових джерел формування - одне з найважливіших чинників стійкості фінансового стану підприємства. Ступінь забезпеченості запасів джерелами формування виступає причиною тій чи іншій мірі поточної платоспроможності організації.

Трьом показникам наявності джерел формування запасів відповідають три показники забезпеченості запасів джерелами їх формування:

 • o надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних коштів дорівнює різниці величини власних оборотних коштів і величини запасів;
 • o надлишок (+) або нестача (-) довгострокових джерел формування запасів дорівнює різниці величини довгострокових джерел формування запасів і величини запасів;
 • o надлишок (+) або нестача (-) загальної величини основних джерел формування запасів дорівнює різниці величини основних джерел формування запасів і величини запасів.

Розрахунок показників забезпеченості запасів джерелами їх формування дозволяє класифікувати фінансові ситуації за ступенем їхньої стійкості:

 • 1) абсолютна стійкість фінансового стану, яка визначається наступними умовами:
  • o власні оборотні кошти більші або рівні запасам;
 • 2) нормальна стійкість фінансового стану визначається умовами, що гарантують його платоспроможність:
  • o брак власних оборотних коштів;
  • o довгострокові джерела формування запасів більше або дорівнювати запасам;
 • 3) нестійкий фінансовий стан, пов'язана з порушенням платоспроможності, при якому проте зберігається можливість відновлення рівноваги за рахунок поповнення реального власного капіталу і збільшення власних оборотних коштів, а також за рахунок додаткового залучення довгострокових кредитів і позикових коштів:
  • o брак власних оборотних коштів;
  • o брак довгострокових джерел формування запасів;
  • o основні джерела формування більше або дорівнювати запасам;
 • 4) кризовий фінансовий стан, при якому підприємство знаходиться на межі банкрутства:
  • o брак власних оборотних коштів;
  • o брак довгострокових джерел формування запасів;
  • o недолік основних джерел формування запасів.

Для аналізу забезпеченості запасів джерелами складена табл. 3.7.

Таблиця 3.7. Аналіз забезпеченості запасів ВАТ "Сталь" джерелами формування, млн руб.

Показники

На початок року

На кінець року

Зміни

1. Реальний власний капітал

44438

52821

+8384

2. Необоротні активи та довгострокова дебіторська заборгованість

22606

29848

+7242

3. Наявність власних оборотних коштів

+21832

22974

+1142

4. Довгострокові пасиви

+4793

12260

+7467

5. Наявність довгострокових джерел формування запасів

26625

35233

+8609

6. Короткострокові кредити і позикові кошти

+6739

+9133

+2394

7. Загальна величина основних джерел формування запасів

33364

44366

+ 11 002

8. Загальна величина запасів (включаючи несписаною ПДВ по придбаних цінностей)

+7837

10286

+2449

9. Надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних коштів

+ 13 994

+ 12 688

1306

10. Надлишок (+) або нестача (-) довгострокових джерел формування запасів

+ 18 788

+24 948

+6160

11. Надлишок (+) або нестача (-) загальної величини основних джерел формування запасів

+25 527

+34 081

+8554

12. Номер типу фінансової ситуації згідно вищенаведеної класифікації

1)

1)

З табл. 3.7 видно, що ВАТ "Сталь" має на кінець звітного періоду стійкий фінансовий стан.

 
<<   ЗМІСТ   >>