Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аналіз фінансової звітності

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ

Вплив галузевих особливостей на проведення аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності

При проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, організації насамперед потрібно виявити і врахувати особливості техніки і технології виробництва, які впливають на правильність визначення витрат виробництва з конкретного виду продукції.

Як приклад обрана провідна галузь економіки Росії - чорна металургія, яка грає важливу роль у формуванні макроекономічних показників країни і виробляє близько 95% споживаних конструкційних матеріалів.

Перелічимо основні особливості чорної металургії, що впливають на організацію обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, фінансові результати і фінансовий стан підприємств.

 • 1. Складність металургійного виробництва, наявність значних потужностей основних технологічних агрегатів, велике число допоміжних підсобних виробництв, одночасно залучених в переробку різноманітних видів сировини, матеріалів, напівфабрикатів, паливно-енергетичних ресурсів. Це передбачає належну організацію праці працівників і апарату управління, складання графіків обробки матеріально-сировинних і паливно-енергетичних ресурсів, формування значних обсягів аналітичної інформації, використовуваної для відповідних управлінських рішень на різних рівнях управління і складання різних видів звітності.
 • 2. Продукція підприємств чорної металургії характеризується великою матеріаломісткістю, що зумовлює рівень собівартості продукції, резерви зниження витрат на виробництво продукції, досягнення високих фінансових результатів діяльності. Цикл виробництва в галузі є безперервним, що викликає необхідність безперебійного матеріально-технічного забезпечення і раціональної організації транспортного господарства, належну організацію системи первинного обліку.
 • 3. Стан і рівень техніки і технології, що впливають на витрати сировини, матеріалів і напівфабрикатів, а отже, на фінансові результати діяльності підприємства.
 • 4. Наявність укрупнених технологічних стадій-переділів, на яких основні матеріали поетапно перетворюються на напівфабрикати і в готову продукцію. Така особливість металургійного виробництва значно впливає на організацію виробничого обліку, так як потрібно вести собівартість продукції (напівфабрикатів) по кожному переділу окремо для обгрунтованості визначаються фінансових результатів, для висновків з аналізу стану підприємства, зворотна увагу на застосовувані методики при визначенні витрат, або використання єдиної методики для продукції кожного переділу.
 • 5. Технологічний процес металургійного виробництва передбачає отримання напівфабрикатів різного ступеня обробки. Напівфабрикат металургійного виробництва - це продукт, отримуваний у процесі певного технологічного циклу на відповідній певної технологічної стадії, на нього отримано документальне підтвердження в межах даної стадії виробництва. Напівфабрикати можуть передаватися для подальшої переробки в наступні переділи або можуть бути реалізовані стороннім споживачам.

Для забезпечення отримання обґрунтованих висновків з аналізу фінансового стану підприємства необхідно приділяти увагу при формуванні цін на продукцію, одержувану для різних цілей, що особливо актуально в умовах ринкової економіки. Особливу увагу необхідно приділяти визначенню цін на напівфабрикати, реалізовані (продаються) на сторону, а також передаються всередині підприємства для подальшої переробки між цехами, причому при формуванні витрат для кожного цеху необхідно враховувати галузеві особливості металургійного виробництва.

6. На підприємствах чорної металургії застосовується напівфабрикатний варіант обліку витрат, що передбачає строгий бухгалтерський облік і контроль за рухом напівфабрикатів і визначенням собівартості кінцевої продукції.

На підприємствах галузі виділяються наступні виробництва, продукція яких проходить ряд взаємозв'язаних переділів:

 • o коксохімічне виробництво;
 • o доменне виробництво;
 • o сталеливарне виробництво;
 • o прокатне виробництво.

Характеристика об'єкта дослідження

Розглянемо проведення аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності на одному з найбільших підприємств чорної металургії, умовна назва якого ВАТ "Сталь".

Вищим органом управління ВАТ "Сталь" є загальні збори акціонерів. Його мета - підведення підсумків роботи підприємства за минулий рік і вироблення рішень щодо подальшої діяльності товариства. Рішенням загальних зборів акціонерів вибирається рада директорів суспільства, основним завданням якого є вироблення політики підприємства з метою збільшення його прибутковості. Рада директорів підзвітний загальним зборам акціонерів і організовує виконання його рішень. Для оперативного управління компанією створюється правління - колегіальний виконавчий орган товариства. Правління обирається радою директорів за поданням генерального директора. Правління підзвітне раді директорів і організовує виконання його рішень. Одноосібним виконавчим органом управління товариства є генеральний директор.

ВАТ "Сталь" являє собою комбінат з повним циклом металургійного виробництва. ВАТ "Сталь" -підприємство з широким спектром продукції: гарячекатаний і холоднокатаний сталевий прокат, гнуті профілі і труби, сортовий прокат, велика група коксохімічної та супутньої продукції.

В даний час чисельність працюючих на комбінаті становить близько 50 ТОВ чоловік.

ВАТ "Сталь" працює як на внутрішньому ринку збуту, так і на зарубіжному: близько 40% продукції комбінату йде на експорт. На внутрішньому ринку найбільшими споживаючими галузями продукції ВАТ "Сталь" є паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) - 24%, автомобільна промисловість - 26%, машинобудування - 10%.

На міжнародних ринках основні конкуренти - це великі транснаціональні концерни, а також великі російські про! 13ВОД1 співали.

Виробництво сталі є капіталомістким видом діяльності, і в даний час ВАТ "Сталь" здійснює велику програму з модернізації своїх потужностей з виробництва сталі, яка зажадає істотних інвестицій. Для фінансування інвестицій в модернізацію ВАТ "Сталь" планує як зовнішні запозичення, так і використання власних коштів.

Інвестиційна програма ВАТ "Стати" спрямована на модернізацію і реконструкцію основних виробництв, збільшення обсягів виробництв, а також зміна структури сортаменту в бік високих продуктів.

Досягнення цих цілей компанія пов'язує з реалізацією низки проектів. Це збільшення обсягів виробництва в електросталеплавильному і конвертерному виробництвах, проекти з розвитку виробництва холоднокатаного листа, а також три великих проекти з виробництва нових видів продукції. Комплекс заходів включає пріоритети створення умов для інноваційного розвитку підприємств чорної металургії.

 
<<   ЗМІСТ   >>