Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аналіз фінансової звітності

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Розділ "Витрати але звичайних видах діяльності (за елементами витрат)"

У цьому розділі розшифровується сума витрат по звичайних видах діяльності, що враховуються відповідно до положень ПБУ 10/99 "Витрати організації", а також зміни залишків незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів та резервів майбутніх витрат за звітний рік.

Дані наводяться в цілому але організації без урахування внутрішньогосподарського обороту, до якого відносяться витрати, пов'язані з передачею виробів, продукції або здійсненням робіт і послуг всередині організації для власних потреб. Крім того, до складу внутрішньогосподарського обороту включаються:

 • o витрати по шлюбу;
 • o витрати при простоях за зовнішніми причинами;
 • o витрати, що відшкодовуються винними юридичними та фізичними особами;
 • o витрати, пов'язані зі списанням активів;
 • o інші витрати, що списуються у встановленому порядку на рахунки обліку фінансових результатів та капіталу.

За рядку "Матеріальні витрати" з використанням даних по кредитовим оборотом рахунка 20 субрахунок "Матеріальні витрати" в кореспонденції з рахунком 90 "Продажі" відображається вартість МПЗ, списаних на собівартість продажів.

За рядку "Витрати на оплату праці" відображаються суми нарахованої у звітному і попередньому році заробітної плати, включаючи витрати на оплату відпусток, премії та аналогічні виплати (крім компенсацій та допомог, виплачуваних за рахунок коштів ФСС Росії). Показник цього рядка формується за даними кредитового обороту рахунку 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці".

За рядку "Відрахування па соціальні потреби" відображається величина витрат організації на відрахування на соціальні потреби. Щоб заповнити її, потрібно використовувати обороти за дебетом перерахованих вище рахунків у кореспонденції з кредитом рахунка 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню".

За рядку "Амортизація" відображається сума амортизації ОС і ПМА, які організація використовує для здійснення звичайних видів діяльності. Її показник формується за даними кредитових оборотів рахунків 02 "Амортизація основних засобів" і 05 "Амортизація нематеріальних активів". Якщо організація нараховує амортизацію по об'єктах НМА без застосування рахунку 05, то використовуються дані кредитового обороту за відповідним субрахунком рахунка 04 "Нематеріальні активи".

За рядку "Інші витрати" на підставі оборотів за дебетом перерахованих вище рахунків у кореспонденції з кредитом рахунка 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" і 76 "Розрахунки з різними кредиторами і дебіторами" відображається сума інших витрат організації по звичайних видах діяльності, які не увійшли в попередні рядки.

За рядку "Разом за елементами витрат" вказується сума показників попередніх рядків таблиці.

За рядку "Зміна залишків незавершеного виробництва" потрібно відобразити зміна залишку незавершеного виробництва (до нього належить продукція (роботи), що не пройшла всіх стадій (фаз, переділів), передбачених технологічним процесом, а також вироби неукомплектовані, що не пройшли випробування і технічного приймання) за порівняно з попереднім роком.

Залишок незавершеного виробництва формується як сума дебетових залишків за рахунками 20 "Основне виробництво", 21 "Напівфабрикати власного виробництва",

23 "Допоміжні виробництва", 29 "Обслуговуючі виробництва і господарства", 44 "Витрати на продаж", 46 "Виконані етапи по незавершених роботах". Показник цього рядка - це різниця між сумою залишків на кінець звітного періоду та сумою вхідних залишків за цими рахунками. Він повинен бути дорівнює різниці між показниками рядка 213 "Витрати в незавершеному виробництві" форми № 1, відображеними в графах 4 "На кінець звітного періоду" і 3 "На початок звітного року".

У рядку "Приріст (зменшення) суми витрат майбутніх періодів" відображається приріст (зменшення) суми витрат майбутніх періодів. Це різниця між дебетовим залишком по рахунку 97 "Витрати майбутніх періодів" на кінець періоду і які входять сальдо цього рахунку. Показник цього рядка повинен бути дорівнює різниці між показниками граф 4 і 3 рядки 216 форми № 1.

За рядку "Зміни резервів майбутніх витрат" аналогічним чином відображаються зміни резервів майбутніх витрат. Залишки резервів майбутніх витрат відображаються за кредитом рахунка 9б "Резерви майбутніх витрат". Показник цього рядка повинен бути дорівнює різниці між показниками граф 4 і 3 рядки 650 Бухгалтерського балансу.

Показники рядків "Зміна залишків незавершеного виробництва", "Приріст (зменшення) суми витрат майбутніх періодів", "Зміни резервів майбутніх витрат" вказуються зі знаком "+" (якщо залишок на кінець періоду більше залишку на початок року) або зі знаком "-" (якщо сальдо на кінець періоду менше вхідного залишку).

Розділ "Забезпечення"

У даному розділі дається розшифровка до Довідки про наявність цінностей, які обліковуються на позабалансових рахунках, до бухгалтерського балансу.

Окремо наводяться дані про забезпечення отриманих та забезпеченнях виданих станом на початок і кінець звітного періоду. Особлива увага приділяється інформації про векселі та майно, використовуваному як забезпечення (застави). Причому майно, що перебуває в заставі (передане в заставу), відбивається як загальною сумою, так і за статтями:

 • o об'єкти основних засобів;
 • o цінні папери та інші фінансові вкладення;
 • o інші.

У першій частині розділу відображається величина отриманих забезпечень.

У рядку "Отримано - усього" потрібно показати суми всіх отриманих забезпечень, в рядку "Векселі" - суму векселів, які отримані організацією в забезпечення виконання зобов'язань (для її заповнення використовують дебетовий залишок по рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" субрахунок "Векселі отримані ").

За рядку "Майно, що перебуває в заставі" відображається вартість майна, яке перебуває в організації в якості застави, потім наводиться його розшифровка за видами (об'єкти основних засобів, цінні папери та інші фінансові вкладення, інше). Для її заповнення використовують аналітичні дані за дебетом позабалансового рахунку 008 "Забезпечення зобов'язань і платежів отримані".

Виконання договірних зобов'язань може забезпечуватися крім застави ще й утриманням майна боржника, порукою, банківською гарантією, завдатком, іншими способами, передбаченими договорами. Якщо організація отримала такі види забезпечень, потрібно ввести в цю частину таблиці додаткові рядки і для їх заповнення використовувати залишки за дебетом позабалансового рахунку 008.

У другій частині таблиці в підрозділі "Видані" відображаються відомості:

 • o про видані постачальникам (підрядникам, іншим кредиторам) у забезпечення заборгованості власних векселях організації - на підставі кредитового залишку по рахунку 60 субрахунок "Векселі видані";
 • o майні, отриманому в заставу, - на підставі даних аналітичного обліку за позабалансовим рахунком 009 "Забезпечення зобов'язань і платежів видані".

Розділ "Державна допомога"

Цей розділ заповнюють організації, які одержували у звітному і (або) попередньому році державну допомогу у вигляді субвенцій, субсидій, бюджетних кредитів, а також у вигляді інших активів (ресурсів) - земельні ділянки, природні ресурси, інше майно.

Облік отриманих з бюджету субвенцій, субсидій, кредитів, майна регламентується Положенням з бухгалтерського обліку "Облік державної допомоги" ПБУ 13/2000, затвердженим наказом Мінфіну Росії від 16 жовтня 2000 № 91н (далі - ПБО 13/2000).

Показники рядка "Отримано у звітному році бюджетних коштів - усього" формуються на підставі аналітичних даних кредитового обороту за рахунком 86 "Цільове фінансування".

Для заповнення рядка "Бюджетні кредити" використовуються аналітичні дані рахунків 66 "Короткострокові кредити і позики" та 67 "Довгострокові кредити і позики" в частині бюджетних кредитів, отриманих організацією на оплатній і поворотній основі.

Зміст форми № 6 "Звіт про цільове використання отриманих коштів"

Звіт про цільове використання отриманих коштів складають некомерційні організації (НКО), у тому числі громадські організації та об'єднання та їх структурні підрозділи, діяльність яких здійснюється відповідно до Федерального закону від 12 січня 1996 № 7-ФЗ "Про некомерційні організації" (далі - Закон про НКО).

Згідно ст. 2 Закону про НКО некомерційною організацією є організація, яка не має одержання прибутку як основної мети своєї діяльності і не розподіляє отриманий прибуток між учасниками.

Громадські організації (об'єднання) та їх структурні підрозділи, які не здійснюють підприємницьку діяльність і не мають крім вибулого майна оборотів з реалізації товарів (робіт, послуг), зобов'язані подавати форму № 6 за підсумками звітного року (п. 4 ст. 15 Закону про бухгалтерський облік ). Решті некомерційним організаціям даний звіт рекомендується включати до складу бухгалтерської звітності (п. 4 Наказу Мінфіну № 67н).

Некомерційна організація при заповненні форми № 1 в розділі "Капітал і резерви" замість груп статей "Статутний капітал", "Резервний капітал" і "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" наводить групу статей "Цільове фінансування".

Якщо для будь-яких істотних даних у зразку форми № 6 немає окремих статей, організація самостійно визначає необхідні розшифровки і включає в форму звіту додаткові статті.

У формі № 6 відображають дані про залишки коштів у частині основної (статутної) діяльності, раніше надійшли у звітному і в попередньому році в якості вступних, членських, добровільних внесків. Крім того, вказуються суми інших надходжень, а також розшифровується сума, що відноситься до цільового використання отриманих грошових коштів у звітному і в попередньому році.

Якщо витрати організації, вироблені протягом звітного періоду (з урахуванням залишку на початок року), перевищили суму надійшли цільових коштів, то залишок коштів наводиться у формі № 6 по рядку "Залишок коштів на кінець звітного року" в круглих дужках, а в Бухгалтерському балансі - у складі інших оборотних активів. Цей факт необхідно відзначити в пояснювальній записці.

 
<<   ЗМІСТ   >>