Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аналіз фінансової звітності

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Зміст форм бухгалтерської (фінансової) звітності

Зміст форми № 1 "Бухгалтерський баланс"

Бухгалтерський баланс - основна форма бухгалтерської звітності. Він характеризує майнове і фінансовий стан організації на звітну дату.

У балансі відображаються залишки по всіх рахунках бухгалтерського обліку на звітну дату. Ці показники наводяться в Бухгалтерському балансі в певної угрупованню.

Бухгалтерський баланс ділиться на дві частини: актив і пасив. Сума активів балансу завжди дорівнює сумі його пасивів.

В актив балансу включено два розділи: розд. I "Необоротні активи" і розд. II "Оборотні активи". У пасиві балансу три розділи: розд. III "Капітал і резерви", розд. IV "Довгострокові зобов'язання" і розд. V "Короткострокові зобов'язання". Кожен з розділів балансу складається з підрозділів (груп статей), в яких відображаються види активів і зобов'язань організації (дод. 1). Підрозділи включають в себе окремі статті - рядки, призначені для розшифровки показників балансу.

Конкретна структура Бухгалтерськогобалансу визначена в розд. IV ПБУ 4/99 "Бухгалтерська звітність організації".

Актив Бухгалтерськогобалансу

В активі балансу відображається вартість майна організації в розбивці але його складом і напрямами розміщення. Заповнюючи Батані, необхідно пам'ятати наступне:

 • o основні засоби, нематеріальні активи, дохідні вкладення в матеріальні цінності відображаються в балансі за залишковою вартістю;
 • o вартість залишків товарів та інших матеріально-виробничих запасів відображається в активі балансу за вирахуванням суми резерву під зниження вартості матеріальних цінностей (якщо внаслідок проведеної інвентаризації виникла необхідність створити такий резерв);
 • o якщо організація після проведення інвентаризації розрахунків з покупцями і замовниками створила резерв по сумнівних боргах, залишок дебіторської заборгованості відображається в активі балансу за вирахуванням суми цього резерву;
 • o фінансові вкладення відображаються в активі балансу за мінусом створеного резерву під їх знецінення.
Розділ I "Необоротні активи"

У розділі "Необоротні активи" балансу відображається інформація про активи організації, які використовуються для отримання прибутку протягом тривалого часу.

Це нематеріальні активи, основні засоби, дохідні вкладення в матеріальні цінності, фінансові вкладення, відкладені податкові активи та інші необоротні активи організації.

Рядок 110 "Нематеріальні активи".

У цьому рядку балансу відображається залишкова вартість нематеріальних активів (НМА), що належать організації. Це сума, що дорівнює різниці між дебетовим сальдо на рахунку 04 "Нематеріальні активи" і кредитовим сальдо на рахунку 05 "Амортизація нематеріальних активів". Якщо організація відповідно до облікової політики нараховує амортизацію по всіх об'єктах НМА без застосування рахунку 05, то в рядку ПО балансу відображається дебетове сальдо рахунку 04.

Облік нематеріальних активів ведеться відповідно до Положення з бухгалтерського обліку "Облік нематеріальних активів" (ПБУ 14/2007), затвердженим наказом Мінфіну Росії від 27 грудня 2007 р № 153н (далі -ПБУ 14/2007).

Слід зазначити, що якщо не можна визначити строк корисного використання нематеріального активу, то такий актив класифікується як нематеріальний з невизначеним строком корисного використання і не амортизується. Раніше, якщо не можна було визначитися зі строком корисного використання, термін встановлювався понад 20 років або не більше терміну дії організації. На відміну від раніше чинної практики тепер вибір способу амортизації повинен бути заснований на надійному розрахунку майбутніх економічних вигод. І якщо цей розрахунок ненадійний, то право вибору втрачається і організація може амортизувати НМА лише лінійним способом.

Рядок 120 "Основні засоби".

По цьому рядку активу балансу відображається інформація про об'єкти основних засобів (ОС), що враховуються в бухгалтерському обліку на рахунку 01 "Основні засоби".

Об'єкти ОС - це матеріально-речові цінності, що використовуються як засоби праці при виробництві продукції, виконанні робіт чи наданні послуг або для управління організацією. До них відносяться будівлі і споруди, машини та устаткування, обчислювальна техніка, транспортні засоби, робочий, продуктивний і племінну худобу, багаторічні насадження, внутрішньогосподарські дороги та інші відповідні об'єкти.

У складі ОС, прийнятих до обліку на рахунок 01, враховуються також капітальні вкладення на докорінне поліпшення земель (осушувальні, зрошувальні та інші меліоративні роботи), капітальні вкладення в орендовані об'єкти ОС, земельні ділянки, об'єкти природокористування (вода, надра та інші природні ресурси) , спеціальні інструменти, спеціальні пристосування, спеціальне обладнання, спеціальний одяг (якщо це передбачено обліковою політикою організації). Тут же відбивається лізингове майно, що враховується за згодою сторін на балансі лізингоодержувача, основні засоби орендованого підприємства (при оренді підприємства як майнового комплексу). Всі ці активи приймаються організацією до бухгалтерського обліку в якості ОС, якщо одночасно виконуються наступні умови:

 • o об'єкт призначений для використання у виробництві продукції, при виконанні робіт чи наданні послуг, для управлінських потреб організації;
 • o об'єкт призначений для використання протягом тривалого часу, тобто терміну тривалістю понад 12 міс. або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 міс .;
 • o організація не передбачає наступний перепродаж даного об'єкта;
 • o об'єкт здатний приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому.

Не списуються з рахунку 01 об'єкти ОС, передані в оренду або безоплатне користування, а також переведені на консервацію, що знаходяться в процесі відновлення, добудови чи дообладнання.

Основні засоби відображаються в обліку за залишковою вартістю. Організація самостійно вибирає строк корисного використання майна для цілей бухгалтерського обліку і не може змінити спосіб нарахування амортизації протягом строку служби даного майна. Строк корисного використання об'єкта ОЗ може бути змінений лише у разі його модернізації, реконструкції і т.д.

Організація може на початок звітного року переоцінити об'єкти основних засобів за поточною (відновлювальної) вартості. Про це сказано вн. 15 Положення з бухгалтерського обліку "Облік основних засобів" ПБУ 6/01.

Переоцінка об'єктів ОЗ проводиться шляхом перерахунку їх первісної вартості або поточної (відновлювальної) вартості та сум амортизації, нарахованих за псу час використання об'єктів. Результати проведеної за станом на перше число звітного року переоцінки об'єктів основних засобів підлягають відображенню в бухгалтерському обліку відокремлено. Результати переоцінки не включаються до цих бухгалтерської звітності попереднього звітного року і приймаються при формуванні даних бухгалтерського балансу на розпочато звітного року.

Рядок 130 "Незавершене будівництво".

По рядку 130 Бухгалтерського балансу вказується величина вкладень організації у незавершене будівництво (крім ОС, введених в експлуатацію до державної реєстрації).

У складі незавершеного будівництва на рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок 08-3 "Будівництво об'єктів основних засобів" враховуються фактичні витрати організації з будівництва об'єктів, здійснені до закінчення робіт з будівництва та введення цих об'єктів в експлуатацію.

До обладнання, що потребує монтажу, належить обладнання, вводиться в дію тільки після складання його частин і прикріплення до фундаменту або опор, до підлоги, міжповерхових перекриттів та іншим несучих конструкцій будівель і споруд, а також комплекти запасних частин такого обладнання. Устаткування до установки приймається до бухгалтерського обліку за дебетом рахунка 07 "Устаткування до установки" за фактичною собівартістю його придбання, включаючи витрати на доставку і т.п.

Рядок 135 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності".

Це майно, придбане для надання у тимчасове користування з метою отримання доходу (насамперед для передачі в лізинг або в прокат). По цьому рядку показують дебетове сальдо на рахунку 03 за вирахуванням амортизації, накопиченої за кредитом рахунка 02 субрахунок "Амортизація майна, ставиться до дохідним вкладенням".

Прибутковими вкладеннями може вважатися лише майно, що купується саме для надання в оренду і використовується для цього. Якщо ж майно придбано для власного користування, але час від часу здається в оренду, його не можна віднести до цієї категорії.

Рядок 140 "Довгострокові фінансові вкладення".

По рядку 140 Бухгалтерського балансу вказуються всі види фінансових вкладень організації на строк більше одного року. Тут відображається сума залишків за рахунками 58 "Фінансові вкладення" і 55 "Спеціальні рахунки в банках" субрахунок 3 "Депозитні рахунки" в частині сум, що відносяться до довгострокових вкладень. Їх слід зменшити на величину резерву під знецінення фінансових вкладень - кредитовий залишок рахунку 59 "Резерв під знецінення фінансових вкладень" в частині фінансових вкладень строком більше року.

Для того щоб класифікувати актив як фінансове вкладення, необхідно одночасне дотримання наступних умов:

 • o наявність належно оформлених документів, що підтверджують існування права на фінансові вкладення і на отримання грошових коштів або інших активів, що випливає з цього права;
 • o перехід до організації фінансових ризиків, пов'язаних з фінансовими вкладеннями (ризик зміни ціни, ризик неплатоспроможності боржника, ризик ліквідності та ін.);
 • o здатність приносити економічні вигоди (дохід) у майбутньому у формі відсотків, дивідендів або приросту їх вартості (у вигляді різниці між ціною продажу (погашення) фінансового вкладення і його купівельною вартістю, в результаті його обміну, використання при погашенні зобов'язань організації, збільшення поточної ринкової вартості і т.п.).

Не можна враховувати як фінансові вкладення видані безвідсоткові позики або придбані безпроцентні векселі, так як в цьому випадку вкладення не приносять економічних вигід або доходів ні у формі відсотків, ні у формі приросту їх вартості, а значить, враховувати їх як фінансові вкладення не можна.

У п. 3 Положення з бухгалтерського обліку "Облік фінансових вкладень" ПБУ 19/02, затвердженого наказом Мінфіну Росії від 10 грудня 2002 № 126н (далі -ПБУ 19/02), перераховані основні об'єкти обліку, що відносяться до фінансових вкладень. У їх число входять:

 • o державні та муніципальні ланцюгові папери;
 • o цінні папери інших організацій, в тому числі боргові цінні папери, в яких дата і вартість погашення визначені (облігації, векселі);
 • o вклади до статутних (складеному) капітали інших організацій (у тому числі дочірніх і залежних господарських товариств);
 • o надані іншим організаціям позики;
 • o депозитні вклади в кредитних організаціях;
 • o дебіторська заборгованість, придбана на підставі договору уступки права вимоги;
 • o вклади організації - товариша за договором простого товариства;
 • o інші аналогічні активи.

Купуючи цінні папери, за якими термін погашення не встановлений, враховувати їх як довгострокові слід, якщо організація придбала їх з наміром отримувати по них дохід більше року.

Фінансові вкладення приймаються до бухгалтерського обліку в сумі фактичних витрат інвестора.

Відповідно до Плану рахунків фінансові вкладення, здійснювані організацією, відображаються за дебетом рахунка 58 "Фінансові вкладення" і кредиту рахунків, на яких обліковуються цінності, що підлягають передачі в рахунок цих вкладень.

Рядок 145 "Відкладені податкові активи".

Відкладені податкові активи відображаються лише організаціями, що застосовують Положення з бухгалтерського обліку "Облік розрахунків з податку на прибуток" ПБУ 18/02, затверджене наказом Мінфіну Росії від 19 листопада 2002 № 114н (далі - ПБО 18/02). Малі підприємства мають право не застосовувати це ПБО, але тільки в тому випадку, якщо заявили про це у своїй обліковій політиці. По рядку 145 балансу відображається дебетове сальдо по рахунку 09 "Відкладені податкові активи".

Залишок за рахунком 09 може бути невеликим по сумі. Однак за своєю значимістю це суттєвий показник. Він відображає суму, яка зменшить податок на прибуток в наступних звітних періодах. Тому відкладені податкові активи необхідно відобразити в балансі окремим рядком. Включати цю суму до складу інших необоротних активів можна.

Прибуток у бухгалтерському та податковому обліку формується по-різному. Це призводить до того, що податок (умовний) з бухгалтерського прибутку відрізняється від тієї суми податку на прибуток, яку організація повинна сплатити до бюджету.

Але в бухгалтерському обліку потрібно відобразити саме умовний податок, а також всі різниці між цим умовним податком і реальним податком па прибуток.

Існують два види різниць: постійні і тимчасові. Вони, в свою чергу, призводять до виникнення постійних податкових зобов'язань, відстрочених податкових активів і відкладених податкових зобов'язань.

Відстрочений податковий актив визначається як добуток тимчасовою різниці і ставки податку на прибуток. У бухгалтерському обліку відкладений податковий актив відображається проводкою:

ДЕБЕТ 09 "Відкладені податкові активи" КРЕДИТ 68 субрахунок "Розрахунки з податку на прибуток"

- Нарахований відстрочений податковий актив.

Тимчасові різниці виникають, коли для цілей оподаткування витрати приймаються частинами, а в бухгалтерському обліку - відразу, тобто якщо:

 • o сума амортизації, яка нарахована в бухобліку, перевищує розраховану за правилами гл. 25 ПК РФ;
 • o комерційні та управлінські витрати в бухгалтерському обліку і для цілей оподаткування списуються по-різному;
 • o в бухобліку переноситься на майбутнє збиток, який зменшить оподатковувані доходи в наступних звітних періодах;
 • o переплата з податку на прибуток не повертається організації, а зараховується в рахунок майбутніх платежів;
 • o організація, яка використовує касовий метод обліку доходів і витрат у податковому обліку, у бухобліку включає у вартість матеріалів витрати, які ще не сплачені, і т.д.

Після того як визначено відстрочений податковий актив, його потрібно відобразити в бухгалтерському обліку - в аналітичному обліку відповідного рахунку обліку активів і зобов'язань, в оцінці яких виникла тимчасова різниця.

Пункт 19 ПБУ 18/02 надає організаціям право відобразити у балансі сальдований (згорнуту) суму відкладених податкових активів і відкладених податкових зобов'язань. Для цього слід визначити різницю сальдо по рахунках 09 "Відкладені податкові активи" і 77 "Відкладені податкові зобов'язання". Якщо дебетовий залишок по рахунку 09 більше кредитового залишку по рахунку 77, то різниця між ними відображається по рядку 145 балансу. Рядок 515 "Відкладені податкові зобов'язання" (пасив балансу) в цьому випадку не заповнюється. І навпаки: якщо залишок по рахунку 77 більше, ніж сальдо рахунку 09, то різниця між ними відображається по рядку 515. У цьому випадку в баланс не потрібно включати рядок 145.

Рядок 150 "Інші необоротні активи".

У рядок 150 вносяться показники, не зазначені в попередніх рядках розділу "Необоротні активи" форми № 1. У складі інших необоротних активів відображаються тс активи, вартість і значимість яких визнаються несуттєвими, тобто інформація про які не важлива для зацікавлених користувачів бухгалтерської звітності.

Наприклад, це можуть бути витрати на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи (НДДКР), які не визнаються об'єктами нематеріальних активів, але обліковуються на рахунку 04 "Нематеріальні активи".

Розділ II "Оборотні активи"

Оборотними визнаються активи, які порівняно швидко переносять свою вартість на витрати. До них відносяться: матеріально-виробничі запаси (сировина, матеріали, товари, витрати в незавершеному виробництві, витрати майбутніх періодів тощо), ПДВ по придбаних цінностей, довгострокова і короткострокова дебіторська заборгованість, короткострокові фінансові вкладення, грошові кошти.

Рядок 210 "Запаси".

Рядок 210 балансу є підсумковою по відношенню до расшіфровочним рядкам:

 • 211 "Сировина, матеріали та інші аналогічні цінності";
 • 212 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі";
 • 213 "Витрати в незавершеному виробництві";
 • 214 "Готова продукція і товари для перепродажу";
 • 215 "Товари відвантажені";
 • 216 "Витрати майбутніх періодів";
 • 217 "Інші запаси і витрати".

Якщо при складанні балансу якісь з расшіфровочних рядків не будуть заповнені через відсутність відповідних показників, то їх слід виключити.

Наведені в балансі відомості про матеріально-виробничих запасах (МПЗ) повинні відповідати даним описів та актів інвентаризації, проведеної перед складанням річної звітності.

Матеріали, що знаходяться у власності організації на кінець періоду, відображаються на рахунку 10 "Матеріали" за тією вартістю, за якою вони були свого часу придбані.

Якщо їх вартість істотно змінилася, причому у бік зменшення, то організація зобов'язана створити резерв під зниження вартості матеріальних цінностей із застосуванням рахунку 14 "Резерви під зниження вартості матеріальних цінностей". Така вимога є проявом принципу обачності (консерватизму). Цінності, на які ціна протягом звітного року знизився або які морально застаріли або частково втратили свою первісну якість, відображаються в бухгалтерському балансі на кінець звітного року за ціною можливої реалізації, якщо вона нижче первісної вартості заготівлі (придбання), з віднесенням різниці в цінах на фінансові результати. Причому це положення відноситься не тільки до матеріалів, але і до готової продукції і товарів.

По рядку 210 відображаються витрати на придбання МПЗ, до яких можуть відноситися активи вартістю не більше 20 000 руб. Витрати на покупку таких активів відображають на рахунку 10 "Матеріали".

У бухгалтерському обліку оцінювати МПЗ при їх відпуску у виробництво (або іншому списанні) можна трьома способами:

 • o за собівартістю кожної одиниці;
 • o по середній собівартості, коли МПЗ оцінюються по кожному виду шляхом ділення загальної вартості всіх запасів одного виду на їх кількість;
 • o за способом ФІФО (перше надходження - перший відпуск). У цьому випадку запаси списуються за собівартістю перших за часом придбання МПЗ. Передбачається, що запаси, що надійшли першими, будуть продані (відпущені або списані) теж першими.

Рядок 213 "Витрати в незавершеному виробництві".

По цьому рядку Бухгалтерського балансу відображаються витрати на незавершене виробництво (НЗВ) і незавершені роботи (послуги), які являють собою вартість продукції, яка не пройшла всіх стадій переробки, передбачених технологічним процесом, а також виробів неукомплектованих, які не пройшли випробування і технічного приймання.

У бухгалтерському обліку НЗВ у масовому і серійному виробництві може відображатися:

 • o за фактичною або нормативної (планової) виробничої собівартості;
 • o за прямими статтями витрат;
 • o за вартістю сировини, матеріалів і напівфабрикатів. При одиничному виробництві продукції ПЗП відображається за фактично виробленим затратам.

Організація самостійно вибирає методи оцінки НЗВ і закріплює вибір у наказі але обліковій політиці.

У балансі НЗВ відбивається в тій же оцінці, що і в бухгалтерському обліку. Сума НЗВ повинна бути підтверджена відповідними розрахунками (бухгалтерськими довідками).

Якщо неторгового організація розподіляє комерційні витрати між реалізованою і нереалізованою продукцією (товарами, послугами), то при заповненні рядка 213 до розрахунку береться не весь залишок по рахунку 44 "Витрати на продаж". Неописані витрати на упаковку і транспортування, враховані у складі комерційних витрат на рахунку 44, відображаються по рядку 217 "Інші запаси й витрати" балансу. Будівельні, наукові, проектні, геологічні та інші організації, які здійснюють розрахунки із замовниками відповідно до укладених договорів поетапно, по рядку 213 відображають вартість частково прийнятих замовником робіт (дебетове сальдо рахунку 46 "Виконані етапи по незавершених роботах"). Вартість закінчених етапів праць, відображена в підписаних замовником формах № КС-2 і КС-3, враховується за дебетом рахунка 46 в кореспонденції з рахунком 90 "Продажі".

Рядок 214 "Готова продукція і товари для перепродажу".

У цьому рядку вказують фактичну або нормативну собівартість готової продукції. Торговельні організації тут же призводять покупну вартість своїх товарів, яка складається з фактичних витрат на їх придбання.

По рядку 214 показується сума дебетових залишків за рахунками 41 "Товари" і 43 "Готова продукція". Якщо торговельна організація враховує товари за продажними цепам, то сальдо за рахунком 41 слід зменшити на суму кредитового залишку по рахунку 42 "Торговельна націнка".

Виробничі підприємства по рядку 214 відображають собівартість нереалізованої продукції, що пройшла всі стадії, передбачені технологічним процесом, в необхідних випадках - пройшла випробування і технічне приймання. У залежності від прийнятої облікової політики це фактична або нормативна (планова) собівартість.

Іноді організації купують комплектуючі (готові вироби) для своєї продукції, вартість яких не входить у вартість продаваної продукції. Замовники оплачують їх окремо. Такі вироби враховуються як товари на рахунку 41 "Товари". Їх вартість також відображається по рядку 214 Бухгалтерського балансу.

Організації, які займаються торгівлею, показують але рядку 214 вартість залишків придбаних товарів.

Підприємства, які надають послуги громадського харчування, відображають у цій рядку також залишки сировини на кухнях і в коморах, залишки товарів у буфетах.

Залишки товарів відображаються в балансі за вартістю їх придбання, що формується в відповідно до облікової політики, прийнятої організацією.

Якщо організація при обліку покупних товарів використовує рахунок 15 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей", то показник рядка 214 розділу I збільшується (зменшується) на дебетове (кредитове) сальдо рахунку 15 (у частині, що відноситься до вартості покупних товарів).

Крім того, по рядку 214 необхідно показати собівартість готової продукції або товарів, зменшену на суму створеного резерву під зниження вартості матеріальних цінностей.

Рядок 215 "Товари відвантажені".

По рядку 215 відбивається дебетовий залишок по рахунку 45 "Товари відвантажені", де узагальнюється інформація про відвантаженої, але не реалізованої продукції (товарах). Виручка від продажу таких товарів ще не може бути визнана в бухгалтерському обліку організації-продавця, бо право власності на такі товари не перейшло до покупця. Це відбувається, наприклад, у таких випадках:

 • o якщо організація-продавець реалізує товари (продукцію) через посередника - комісіонера чи агента, що діє від свого імені, і посередник їх ще не продав;
 • o якщо товари відвантажені за договором міни (бартеру), згідно з яким право власності на товари у контрагента з'явиться тільки після виконання ним зобов'язань по зустрічній поставці.

Якщо право власності на відвантажену продукцію ще не перейшло до покупця (наприклад, договором купівлі-продажу (поставки) передбачено, що воно переходить від постачальника до покупця не в момент відвантаження товару, а в момент його оплати), то вартість відвантаженої продукції відображається по рядку 215 балансу.

Важливою особливістю відображення відвантаження і реалізації товарів в обліку постачальника при укладенні договору купівлі-продажу з особливим порядком переходу права власності є відображення переданих, але не оплачених покупцем товарів на рахунку 45 "Товари відвантажені".

Рядок 216 "Витрати майбутніх періодів".

По рядку 216 Бухгалтерського балансу відображається дебетове сальдо рахунку 97 "Витрати майбутніх періодів".

Витрати майбутніх періодів - це витрати, зроблені організацією в звітному періоді, але відносяться до наступних звітних періодів.

Період визнання витрат майбутніх періодів (списання їх на рахунки обліку витрат) організація визначає на підставі відповідних документів. Якщо ж за наявними документами період визнання витрат встановити неможливо, організація визначає його самостійно. Відповідне рішення оформляється наказом (розпорядженням) керівника. У цьому випадку витрати майбутніх періодів списуються на витрати рівними частками протягом періоду, встановленого організацією.

У складі витрат майбутніх періодів враховується в тому числі плата за невиключне право користування чужими об'єктами інтелектуальної власності (комп'ютерними програмами, інформаційними базами тощо), яка виробляється у вигляді фіксованого разового платежу або одноразово виплачуваного авторського (ліцензійного) винагороди.

Якщо умовами договору передбачено, що за надане право користування об'єктами інтелектуальної власності організація перераховує періодичні платежі (у тому числі авторські винагороди), ці суми організація-користувач включає до витрат поточного періоду, а рахунок 97 "Витрати майбутніх періодів" не використовується. Якщо ж за умовами договору оплата за право користування об'єктами нематеріальних активів проводиться у вигляді фіксованого разового платежу, то цю суму одноразово списати не можна. Вона враховується у складі витрат майбутніх періодів і списується на витрати протягом строку користування об'єктом, встановленого в договорі (п. 39 ПБО 14/2007).

Слід взяти до уваги, що витрати на оплату передплати на періодичні видання не є витратами майбутніх періодів. Такі суми слід враховувати як видані аванси і списувати їх на рахунки обліку витрат у міру отримання підписних видань. У балансі залишок вартості оплаченої передплати, по якій ще не отримані періодичні видання, відбивається як виданий постачальнику аванс у складі короткострокової дебіторської заборгованості.

Рядок 220 "ПДВ по придбаних цінностей".

ПДВ по придбаних цінностей - це суми, виділені в отриманих рахунках-фактурах, але не пред'явлені до відрахування з бюджету (які не внесені до книги покупок). По цьому рядку показуються суми ПДВ, не прийняті до відрахування за станом на 1 січня року, наступного за звітним.

По рядку 220 відбивається дебетове сальдо рахунку 19 "Податок на додану вартість по придбаних цінностей". Це залишок "вхідного" ПДВ по придбаних МПЗ, нематеріальних активів, капітальних вкладеннях, робіт і послуг, який ще не прийнятий до відрахування. На кінець звітного періоду на рахунку 19 можуть залишатися неописаних суми "вхідного" ПДВ, не прийняті до відрахування через відсутність рахунків-фактур, неправильного оформлення документів і з інших причин, які в наступних періодах будуть усунені.

Суми "вхідного" ПДВ, прийняті до відрахування, списуються кредиту рахунки 19 в дебет рахунку 68 субрахунок "Розрахунки з ПДВ". Якщо відомо, що будь-які суми "вхідного" ПДВ не можна прийняти до відшкодування з бюджету, ці суми слід списати з кредиту рахунку 19 в дебет рахунку 91-2 субрахунок "Інші витрати".

Якщо організація не є платником податку на додану вартість або звільнена від обов'язків платника податків за ст. 145 Н К РФ, а також якщо товари (роботи, послуги) придбані для здійснення не оподатковуваних ПДВ операцій, суми "вхідного" податку підлягають включенню у вартість придбаних товарів (робіт, послуг). Про це сказано в п. 2 і 4 ст. 170 НК РФ. У цьому випадку ПДВ списується з рахунку 19 в дебет рахунків обліку відповідного майна і витрат (рахунки 08, 10, 20, 26, 41, 44 та ін.).

"Вхідний" ПДВ, що відноситься до витрат, які нормуються для цілей обчислення податку на прибуток (витрати на рекламу, представницькі витрати), підлягає відрахування тільки в частині, що відноситься до витрат у межах встановлених норм. При складанні річної звітності, коли остаточна сума нормованих витрат у податковому обліку вже сформована, суми не прийнятого до відрахування ПДВ, що відноситься до наднормативних витрат, слід списати з рахунку 19 в дебет рахунку 91 "Інші доходи і витрати".

Слід взяти до уваги, що суми "вхідного" ПДВ, які не включаються у вартість придбаного майна (робіт, послуг), але з тих чи інших причин не прийняті до відрахування, а списані в бухгалтерському обліку на рахунок 91, у податковому обліку не включаються до складу витрат.

Рядки 230 і 240 "Дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість, платежі по якій очікуються більш ніж через 12 міс. після звітної дати (рядок 230), і дебіторська заборгованість, платежі по якій очікуються протягом 12 міс. після звітної дати (рядок 240), стосується в основному взаємин з покупцями і замовниками. Це дебетове сальдо по рахунках 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" і 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами".

Користувач повинен бачити справжній стан справ: якщо організація має право вимоги до даної особи, то заборгованість слід відображати як актив. Згідно ст. 196 ГК Р (15 строк позовної давності становить 3 роки. Як відомо, позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення судом рішення (ст. 199 ЦК України). Боржник може виконати свої зобов'язання навіть після закінчення її терміну, і не можна списувати дебіторську заборгованість, не маючи впевненості у своїй правоті. Причиною для видання наказу про списання дебіторської заборгованості є позов до суду, письмову відмову дебітора, а рівно і його виключення з реєстру. В даному випадку організація застосовує наступну проводку:

ДЕБЕТ 91-2 "Інші витрати"

КРЕДИТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

- Відбита сума заборгованості.

Списана у збиток дебіторська заборгованість відображається протягом 5 років на позабалансовому рахунку 007 "Списана у збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів".

Якщо ймовірність неповернення боргу дуже висока, слід створити резерв по сумнівних боргах записом:

ДЕБЕТ 91-2 "Інші витрати"

КРЕДИТ 63 "Резерви по сумнівним боргах"

- На суму заборгованості із зазначенням причин такого вчинку в пояснювальній записці.

У Бухгалтерському балансі дебіторська заборгованість відображається за вирахуванням резерву по сумнівних боргах (наприклад, при дебіторської заборгованості в 100 ТОВ руб. І сумі резерву 25 ТОВ руб. Заборгованість в балансі буде дорівнює 75 ТОВ руб.).

Рядок 250 "Короткострокові фінансові вкладення".

До фінансових вкладень, облік яких регулюється ПБО 19/02, відносяться цінні папери, вклади до статутних (складеному) капітали інших організацій, надані позики, депозити, дебіторська заборгованість, придбана за договором уступки права вимоги, внески за договором простого товариства та ін.

Фінансові вкладення вважаються короткостроковими, якщо термін їх погашення не перевищує 12 міс.

Слід взяти до уваги, що у складі короткострокових фінансових вкладень організації не відображають власні акції, викуплені в акціонерів для подальшого перепродажу або анулювання. Власні викуплені акції відображаються в пасиві балансу по рядку 411 розділу "Капітал і резерви".

Рядок 260 "Грошові кошти".

Тут вказується вся сума коштів (в касі, на рахунках в банках, в перекладах), яку має організація.

У типовій формі немає окремих рядків для розшифровки рядки 260, але організація може включити до баланс додаткові рядки і роздільно вказати в них дані про наявність грошових коштів.

Грошові кошти на валютних рахунках (рядок 263) перераховуються в рублі за курсом Банку Росії на дату здійснення валютної операції, а також на звітну дату. Так сказано в п. 7 Положення з бухгалтерського обліку "Облік активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті" (ПБУ 3/2006), затвердженого наказом Мінфіну Росії від 27 листопада 2006 № 154н (далі - ПБО 3/2006) .

Рядок 300 "Баланс".

У рядку 300 балансу відображається сума всіх активів організації - як необоротних, так і оборотних. Показник рядка 300 формується як сума рядків 190 "Разом у розділі I" і 290 "Разом у розділі І".

Слід зазначити, що загальна сума активів організації, відображена по рядку 300 активу балансу, повинна дорівнювати загальній сумі пасивів організації - показнику рядка 700 пасиву балансу.

 
<<   ЗМІСТ   >>