Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Міжнародні стандарти фінансової звітності

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування МСФЗ"

У Росії відсутня аналог даного стандарту.

Даний стандарт застосовується в тих випадках, коли організація переходить на підготовку свого звітності відповідно до МСФЗ вперше. Мета IFRS 1 полягає в тому, щоб забезпечити надання організацією в першій підготовленої відповідно до МСФЗ звітності, а також в її проміжних фінансових звітах інформації, яка повинна бути прозора для користувачів, а тому повинна відбивати порівняння по всіх представлених у звітності періодів. Основна вимога стандарту полягає в тому, що при переході на МСФЗ компанія повинна підготувати початковий бухгалтерський баланс за міжнародними стандартами. Саме він буде відправною точкою для підготовки звітності відповідно до МСФЗ.

ПРИКЛАД 6.2

Компанія ухвалила рішення про перехід на МСФЗ при формуванні фінансової звітності станом на 31.12.2012. Порівняльні дані організація представляє за 1 рік. У цьому випадку датою переходу на МСФЗ буде 01.01.2011, а звітною датою 31.12.2012.

Згідно з вимогами IFRS 1 компанія повинна:

 • - Визнати всі активи та зобов'язання, визнання яких вимагають МСФЗ;
 • - Не визнавати статті балансу як активи або зобов'язання, якщо МСФЗ не дозволяють такого визнання;

перекласифікувати ті статті, які були визнані відповідно до применявшимися перш національними правилами обліку як активи, зобов'язання або власний капітал;

- Зробити оцінку всіх визнаних активів та зобов'язань відповідно до МСФЗ.

Для виконання даних вимог компанія зобов'язана використовувати одну й ту ж облікову політику у своєму початковому бухгалтерському балансі за міжнародними стандартами і у всіх періодах, представлених у першій фінансової звітності за МСФЗ.

Вимоги до розкриття інформації

IFRS 1 вимагає від організації розкривати дані, що пояснюють як перехід від колишніх національних правил обліку до МСФЗ вплинув на звіт про фінансове становище, звіт про сукупні доходи і на звіт про рух грошових коштів.

Трансформація російської звітності у звітність, складену відповідно до вимог МСФЗ

Останнім часом однією з найбільш цікавить бухгалтерів проблемою стає переклад (трансформація) російської звітності в міжнародний формат. Необхідність трансформації звітності викликана не тільки необхідністю залучення зарубіжних інвестицій, а й потребою розширення бізнесу і зв'язків за кордоном. У зв'язку з цим російська організація повинна надати інвесторам звітність, складену відповідно до вимог і правил МСФЗ, тому дослідження питань трансформації бухгалтерської звітності в сучасних умовах розвитку економічних зв'язків стає найбільш актуально.

Існує два способи перекладу російської звітності у звітність, складену відповідно до МСФЗ.

1. Паралельне ведення обліку (у відповідності з російським законодавством і відповідно до МСФЗ одночасно). Це досить дорогий спосіб, і він не завжди виконаємо, гак як стандарт IFRS 1 "Перше застосування МСФЗ" містить вказівки на особливості початкового перекладу звітності з національної системи обліку в МСФЗ (див. Попередній параграф). Дотримання умов даного стандарту призводить до необхідності застосування методів трансформації, оскільки в ньому містяться вимоги перерахунку звітності на МСФЗ за минулий період.

Першим методом складання звітності з принципами МСФЗ є конверсія, що припускає паралельне ведення обліку. Існує два види конверсії: повна і поетапна.

Повна конверсія означає роботу з використанням бухгалтерського програмного забезпечення для обліку всіх господарських операцій.

Поетапна конверсія підходить для компаній, які ведуть облік вручну. Комп'ютеризація в цьому випадку застосовується окремо по кожній ділянці роботи: при обліку необоротних активів, запасів, розрахунків, визначенні фінансових результатів та інших напрямків обліку. З метою трансформації застосовуються такі програмні продукти, як 1C - методична модель "Трансформація та консолідація за МСФЗ", "1C: Підприємство - 8", "іпотека Бухгалтер Вестерн", "Моноліт SQL" та інші програми.

2. Власне трансформація звітності.

Трансформація російської бухгалтерської звітності в міжнародний формат є досить складним процесом, що вимагає особливо високого професіоналізму від бухгалтерського персоналу. Для виконання трансформації крім досконального вивчення міжнародних стандартів необхідні хороші знання міжнародних стандартів у галузі обліку активів, зобов'язань і капіталу. Крім цього, при переході на МСФЗ організації буде потрібно провести певну підготовчу роботу методологічного та організаційного характеру. На відміну від конверсії трансформація являє собою не регулярний, а періодичний процес. Основні етапи трансформації містять підготовчий, основний і технічний етапи.

Підготовчий етап включає наступні операції:

 • - Розробку облікової політики за МСФЗ з метою максимального зближення облікової політики російського бухгалтерського обліку та МСФЗ, що згодом дозволить зменшити розбіжності статей обліку при трансформації;
 • - Виконання вимог IFRS 1 і складання початкового балансу;
 • - Вибір валюти оцінки та валюти подання;
 • - Аналіз корпоративної структури компанії для визначення дочірніх і залежних підприємств, які необхідно включити у звітність, що необхідно для складання консолідованої звітності за МСФЗ;
 • - Розрахунок вхідних залишків як бази для трансформації;
 • - Аналіз всіх операцій компанії з метою виявлення відмінностей в обліку об'єктів за російським і міжнародним стандартам, збір інформації, необхідної для розрахунку трансформаційних коригувань. Наприклад, аналізується балансова вартість основних засобів, оскільки нарахування амортизації згідно МСФЗ відрізняється від російської схеми;
 • - Розробку плану рахунків по МСФЗ та таблиці відповідності російського плану рахунків плану рахунків по МСФЗ;
 • - Розробку так званої трансформаційної моделі, тобто системи трансформаційних таблиць, дозволяють з допомогою коригувальних проводок перерахувати позиції звітності;
 • - Рекласифікацію рахунків і складання бухгалтерських проводок по переходу з російського плану рахунків на міжнародний план рахунків. Приклад рекласифікації наведено в табл. 6.1.

Таблиця 6.1

Приклад рекласифікації рахунків бухгалтерського обліку

Рахунки російського плану рахунків

Рахунки міжнародного плану рахунків

04 Нематеріальні активи

 • 23.20 НМА - патенти
 • 23.30 НМА - торгові марки

84 Нерозподілений прибуток

 • 56.10 - Нерозподілений прибуток звітного періоду
 • 56.20 - Нерозподілений прибуток минулих років

Доцільно в російському плані рахунків відкрити до рахунку 84 два субрахунки:

 • 84отч - Нерозподілений прибуток звітного періоду;
 • 84ірошл - Нерозподілений прибуток минулих років.

Робота по рекласифікації включає в себе наступні операції:

 • - Деталізацію залишків для коректної класифікації залишків для цілей МСФЗ (наприклад, класів основних засобів), а також для виділення внутрішньогрупових залишків при процесі консолідації;
 • - Рекласифікацію залишків - перерозподіл даних російського обліку у форматі МСФЗ. Наприклад, високоліквідні інвестиції російського обліку рекласифікуються в МСФЗ як еквіваленти грошових коштів, а лізинг, що стоїть в російської звітності за балансом, вноситься до складу основних засобів з появою зобов'язання в пасиві, що істотно змінює склад і підсумок звітності;
 • - Переоцінку залишків - коригування залишків балансових рахунків, що тягне одночасні зміни власного капіталу, додаткового капіталу та інших статей власного капіталу (наприклад, списання неліквідних запасів або інфляційні поправки);
 • - Рекласифікацію доходів і витрат, що включає перегляд прибутків і збитків звітного року, нерозподіленого прибутку (накопиченого збитку);
 • - Коригування податкових зобов'язань;
 • - Перекласифікацію витрат і фінансового результату;
 • - Відновлення витрат, списаних за рахунок чистого прибутку;
 • - Перекласифікацію фондів і резервів;
 • - Перекласифікацію заборгованостей і позик;
 • - Перекласифікацію фінансових вкладень;
 • - Негрошову індексацію, тобто дисконтування вартостей позицій звітності для обліку інфляційних процесів, що відсутнє в російській практиці.

Процедура рекласифікації залишків включає перегляд статей доходів, витрат, активів і пасивів для подання звітності в стандартах, звичних для користувачів звітності у форматі МСФЗ.

У процесі рекласифікації аналізуються за МСФЗ і коригуються звітні статті балансового звіту, звіту про сукупні доходи, звіту про рух грошових коштів, звіту про рух капіталу. Рекласифікація залишків включає наступні дії.

 • 1. Оцінка нематеріальних активів може бути проведена за справедливою вартістю, також НМА повинні бути оцінені з урахуванням МСФЗ 36.
 • 2. Інвентаризація основних засобів на предмет встановлення їх чистої ринкової вартості та знецінення, викликаного моральним і фізичним зносом функціонуючих нині активів.
 • 3. Переведення об'єктів, придбаних з метою вкладень у нерухомість (земельні ділянки, будівлі, коштовності) з основних засобів в інвестиційну власність і подання у балансі окремою статтею.
 • 4. Амортизація основних засобів повинна бути перерахована відповідно до норм амортизації зарубіжної компанії. Слід врахувати, що амортизується вартість згідно з МСФЗ визначається з урахуванням вирахування ліквідаційної вартості. Відповідно до МСФЗ 16 "Основні засоби" середній термін експлуатації активу визначається відповідно до терміну отримання вигод від використання цього активу. МСФЗ 36 "Знецінення активів" дозволяє компанії або професійного оцінювача відкоригувати амортизацію на звітну дату.
 • 5. Нарахування дисконтованого доходу за активами, зданих в довгострокову фінансову оренду. Тут має місце невідповідність російських норм і міжнародних стандартів (МСФЗ 17 "Оренда").
 • 6. Оцінка довгострокових фінансових інвестицій та інвестиційної власності але ринкової вартості з подальшим резервом переоцінки цих активів. Наприклад, це стосується переоцінки землі.
 • 7. Інвентаризація запасів на звітну дату, в процесі якої визначається їх ринкова вартість. Ринкова оцінка необхідна для оцінки запасів. До активів, згідно з МСФЗ, відносяться ресурси, які приносять економічну вигоду. Згідно МСФЗ 2 запаси оцінюються за правилом найменшої вартості. Таким чином, запаси будуть враховуватися за чистої ринкової вартості, і при цьому імовірна дооцінка або уцінка запасів за рахунок прибутку або резерву уцінки. Результати інвентаризації завіряються незалежним аудитором.
 • 8. Оцінка запасів і короткострокових цінних паперів за ринковою вартістю з метою балансової оцінки за правилами МСФЗ.
 • 9. Інвентаризація дебіторської заборгованості з метою нарахування резерву сумнівних і безнадійних боргів.
 • 10. Нарахування резерву знецінення короткострокових фінансових вкладень і резерву сумнівних і безнадійних боргів.
 • 11. Оцінка обмінних операцій (бартер як обмін однаково вартими активами) з метою перевірки відповідності справедливої (ринкової) вартості переданих та отриманих активів.
 • 12. Перевірка оцінки вкладів у статутний капітал, вироблених матеріальними активами. Ця процедура викликана можливим розбіжністю договірної узгодженої засновниками вартості вкладу (згідно з російським бухгалтерського обліку вартість внеску в статутний капітал матеріальними активами визначається за договором сторін) і його ринкової або експертної оцінки. На суму дооцінки збільшується статутний капітал і донараховується амортизація. Крім того, сальдо розрахунків із засновниками списується у зменшення статутного капіталу.

Коригування податкових зобов'язань включає в себе перегляд податкової складової російської звітності, оскільки вимоги ПБО 18/02 відрізняються від вимог IAS 12 (див. Параграф 4.3).

Перекласифікація витрат і фінансового результату включає наступні дії.

 • 1. Облік непередбачених витрат (крадіжок майна до отримання рішення відповідних органів, незабезпечені прострочені векселі, самостійний розрахунок штрафів за простроченим оподаткуванню і відрахуваннях у позабюджетні фонди) і їх відображення у звіті про сукупні доходи. Таким чином, непередбачені витрати списуються відразу.
 • 2. Списання збитків за рахунок капіталу (резервів або нерозподіленого прибутку). Відкриті акціонерні товариства повинні створювати резерви, в тому числі і для викупу власних акцій, так як у балансовому звіті збитку бути не повинно.

Відновлення витрат, списаних за рахунок чистого прибутку, включає наступні дії.

 • 1. Перекласифікація і списання всіх поточних витрат у зменшення балансового прибутку і відповідно відновлення нерозподіленого або чистого прибутку, якщо вони були списані за рахунок чистого прибутку відповідно до російського законодавства.
 • 2. Витрати на ремонт, амортизацію і утримання об'єктів основних засобів невиробничого призначення (МСФЗ не поділяє витрати виробничого та невиробничого призначення).

Перекласифікація фондів і резервів проводиться в такій послідовності.

 • 1. Об'єднання всіх фондів і резервів (крім резервів коригуючого характеру: сумнівних і безнадійних боргів, майбутніх податків і платежів, ремонту тощо), відновлення їх у частині операцій, переведених в поточні витрати, і відображення їх у балансі статтею резервного капіталу .
 • 2. Відновлення в балансового прибутку недоиспользованного резерву сумнівних і безнадійних боргів (проводка Дт рахунку резерву - Кт рахунку прибутку).

Перекласифікація заборгованостей і позик проводиться в наступному порядку.

 • 1. Перевірка позик з метою справедливого відображення фінансової складової діяльності підприємства.
 • 2. Списання позик, наданих юридичним та фізичним особам, у тому числі персоналу підприємства, якщо відсутній контроль за їх поверненням.

Перекласифікація фінансових вкладень включає такі дії.

 • 1. Вкладення в недіючі підприємства списуються за рахунок балансового прибутку.
 • 2. Виділення овердрафту (це кредитове сальдо по банківських рахунках) із залишків по банківських рахунках і показ його в складі короткострокової кредиторської заборгованості.

Основний етап трансформації складається з наступних підетапів:

 • 1) пошук і визначення відмінностей у підходах до ведення бухгалтерського обліку та звітності за МСФЗ і РПБУ;
 • 2) підготовка коректувальних записів на основі існуючих відмінностей в обліку.

Технічний етап складається:

 • - З підготовки трансформаційних записів;
 • - Складання коректувальних проводок;
 • - Створення робочої трансформаційної таблиці;
 • - Заповнення форм звітності відповідно до форматом МСФЗ.

ПРИКЛАД 6.3

Умови: Організація ВАТ "Вікторія" створена 15.12.2008, активна діяльність почалася в 2009 р Вимоги з обліку гіперінфляції, передбачені МСФЗ 29, не застосовуються.

У грудні 2008 р ВАТ "Вікторія" придбаний і введений в експлуатацію автомобіль за ціною 680000 крб. (без НДС). Ліквідаційна вартість автомобіля складає 50000 руб. Строк корисного використання автомобіля - 7 років. Спосіб нарахування амортизації - лінійний (за МСФЗ і по російському обліку).

На балансі організації станом на 31.12.2011. числиться НМА, первісна вартість якого становить 46000 руб., термін служби - 2 роки. Спосіб нарахування амортизації - лінійний (за МСФЗ і по російському обліку). На кінець 2011 р балансова вартість активу після уцінки склала 10000 руб. За російським обліку обліковою політикою застосовується оцінка НМА за фактичною собівартістю. Згідно МСФЗ обліковою політикою обраний метод списання накопиченої амортизації при переоцінці НМА.

У грудні 2011 р керівництво організації прийняло і довело до зацікавлених сторін рішення про закриття одного з своїх філій. Виплати штрафних санкцій покупцям склали 120000 крб., Термін їх погашення - грудень 2012 Ставка дисконтування дорівнює 15%.

Завдання: Трансформувати російську форму бухгалтерського балансу ВАТ "Вікторія" (табл. 6.2) відповідно до МСФЗ. Трансформація балансу здійснюється за весь період дії підприємства (станом на 31.12.2011).

Таблиця 6.2

Балансовий звіт ВАТ "Вікторія" станом на 31.12.2011, складений у відповідності з правилами російського обліку, тис. Руб.

Статті активу

Сума

Статті пасиву

Сума

I. Необоротні активи

III. Капітал та резерви

Нематеріальні активи

110

Статутний капітал

1000

Основні засоби

650

Нерозподілений прибуток

Тисяча сто дев'яносто п'ять

Відкладені податкові активи

7

- У тому числі звітного року

195

Інші необоротні активи

100

- Минулих років

1000

Разом по розділу

867

Разом по розділу

2195

II. Оборотні активи

IV '. Довгострокові зобов'язання

Запаси

610

Відкладені податкові зобов'язання

50

ІДС по придбаний, цінностям

13

Разом по розділу

50

Витрати майбутніх періодів

17

V. Короткострокові зобов'язання

Дебіторська заборгованість

1 200

Кредиторська заборгованість

495

Грошові кошти

233

Резерви майбутніх витрат

80

Резерв на реструктуризацію

120

Разом по розділу

2073

Разом по розділу

695

Разом актив балансу

2940

Разом пасив балансу

2940

Рішення:

1. Амортизація ОС

Формули визначення вартості, яка амортизується відповідно до МСФЗ і РПБУ виглядають відповідно наступним чином:

IAS 16: АВ = ПВ (або НД) - ЛЗ;

РПБУ 6/01: АВ = ПВ (або НД), де ПС - первісна вартість; АС - амортизується; НД - відновна вартість.

Таблиця 6.3

Трансформаційна запис 1 (ТЗ 1), тис. Руб.

Статті

РПБУ

МСФЗ

Відхилення

Амортизується

вартість

680

630

Амортизація за звітний рік

680/7 = 97

630/7 = 90

(7)

Амортизація за минулі роки

680 x 2/7 = 194

а30х2 / 7 = 180

(14)

Бухгалтерські проводки, тис. Руб .:

Дт Амортизація ОС 21

Кт Нерозподілений прибуток 2011 7

Кт Нерозподілений прибуток минулих років 14.

2. Уцінка НМА.

Згідно МСФЗ необхідно визнати збиток від знецінення НМА. Уцінка НМА списується на рахунок нерозподіленого прибутку.

Показники до уцінки:

Первісна вартість НМА: 46 тис. Руб. Накопичена амортизація (НА): 23 тис. Руб.

Метод списання: При методі списання накопичена амортизація обнуляється.

Показники після уцінки:

Балансова вартість НМА: 10 тис. Руб.

Накопичена амортизація (НА): 0.

Таблиця 6.4

Трансформаційна запис 2 (ТЗ 2), тис. Руб.

Статті

РПБУ

МСФЗ

Відхилення

Балансова вартість НМА

23

10

(13)

Коректувальні бухгалтерські проводки, тис. Руб .:

Дт Амортизація НМА 23

Дт Нерозподілений прибуток 2011 13

Кт НМА 36 (46 -10).

3. Дисконтування резервів.

Згідно з Положенням але бухгалтерського обліку "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи" ПБУ 8/2010, затвердженим наказом Мінфіну Росії від 13 грудня 2010 року № 167н (далі - ПБО 8/2010), в російській звітності повинен бути сформований резерв по реструктуризації , в звітності він відображається без дісквітірованія. Згідно МСФЗ 37 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи" даний резерв повинен дисконтуватися.

Розрахунок поточної вартості резервів визначається з застосуванням коефіцієнта дисконтування, визначеного за формулою

де р - коефіцієнт дисконтування; i - ставка дисконтування; п - кількість років корисного використання.

Резерв (дисконт) = 120 тис. Руб. / 1,15 = 104 тис. Руб.

Розрахунок коригування 120 тис. Руб. - 104 тис. Руб. = 16 тис. Руб.

Таблиця 6.5

Трансформаційна запис 3 (ТЗ 3), тис. Руб.

Статті

РПБУ

МСФЗ

Відхилення

Резерв на реструктуризацію

120

104

(16)

Коректувальні бухгалтерські проводки, тис. Руб .:

Дт Резерви на реструктуризацію 16

Кт Нерозподілений прибуток 2011 16

Таблиця 6.6

Трансформаційна (робоча) Таблиця, тис. Руб.

Accounts

(рахунки)

Вхідний

баланс

Коригувальний баланс

Пробний

баланс

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Активи

Довгострокові

активи

Нематеріальні активи

110

ТЗ 2

13

97

Основні

кошти

650

ТЗ 1

21

671

ВПА або ОНТ

7

7

Інші внеоб. активи

100

100

Короткострокові

активи

Запаси

610

610

ПДВ

13

13

Витрати майбутніх періодів

17

17

Дебіторська

заборгованість

1 200

1 200

Грошові

кошти

233

233

Сумарні

активи

2940

+2948

Пасиви

Капітал та резерви

Статутний

капітал

1000

1000

Нерозподілений прибуток 2011

195

ТЗ 1

7

ТЗ 2

13

ТЗ 3

16

205

Нераспред. прибуток минулих років

1000

ТЗ 1

14

+1014

Довгострокові

об-ва

ВОНО

50

50

Короткострокові

об-ва

495

495

Резерви майбутніх витрат

80

80

Резерви на реструктуризацію

120

ТЗ 3

16

104

Сумарні

пасиви

2940

+2948

Разом

2940

2940

50

50

+2948

+2948

 
<<   ЗМІСТ   >>