Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Міжнародні стандарти фінансової звітності

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ІНШІ СТАНДАРТИ ТА ПОНЯТТЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ В ЗВІТНІСТЬ, СКЛАДЕНУ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ МСФЗ

МСФЗ (IAS) 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції"

У Росії відсутня аналог даного стандарту.

Мета стандарту IAS 29 полягає в поданні фінансової звітності країни з гіперінфляційною економікою в грошових одиницях з урахуванням їх купівельної спроможності на звітну дату. Цей стандарт повинен застосовуватися для первинної фінансової звітності компанії, яка складає звітність у валюті країни з гіперінфляційною економікою, тому важливо більш конкретно визначити ознаки такої країни. Даний стандарт прийнятий в 1990 р У травні 2008 р СМСФО в цілях поліпшення стандартів змінив терміни, використовувані в IAS 29, а саме, термін "ринкова вартість" був змінений на "справедлива вартість", а терміни "результати діяльності" та "чистий дохід "були замінені на" прибуток або збиток ".

Ознаки гіперінфляційною економікою:

  • o основна частина населення воліє зберігати свої заощадження в немонетарних активів або у відносно стабільній іноземній валюті
  • o наявні суми в національній валюті, негайно інвестуються для збереження купівельної спроможності;
  • o основна частина населення грошові суми не в місцевій валюті, а у відносно стабільній іноземній валюті, ціни можуть наводитися в цій валюті;
  • o продажу і купівлі з відстрочкою платежу виробляються за цінами, які компенсують очікувану втрату купівельної спроможності протягом періоду відстрочки платежу, навіть якщо цей період є коротким;
  • o процентні ставки, заробітна плата та ціни прив'язані до цінового індексу;
  • o сукупний рівень інфляції за три роки наближається до 100% або перевищує цей рівень.

В умовах гіперінфляційною економікою фінансова звітність про результати діяльності і фінансовий стан підприємства, складена в місцевій валюті без перерахунку, є не інформативною, оскільки втрачає свою порівнянність з оцінками реального ринку. Купівельна спроможність грошей втрачається з такою швидкістю, що зіставлення сум операцій та інших подій, що відбулися в різний час навіть у межах одного звітного періоду, буде вводити в оману.

Бажано, щоб усі компанії, які звітують у валюті тієї ж країни з гіперінфляційною економікою, застосовували цей Стандарт, з однією і тією ж дати. На ділі ж стандарт застосовується до фінансової звітності підприємства з початку звітного періоду, в якому воно виявляє наявність гіперінфляції в країні, у валюті якої подається звітність.

Ціни змінюються з часом під впливом різних політичних, економічних і соціальних факторів, що носять специфічний або загальний характер. Специфічні фактори, такі як зміни в обсязі попиту та пропозиції або зміни технології можуть викликати значне і незалежне підвищення або зниження цін на окремі продукти. Крім того, загальні чинники можуть привести до змін загального рівня цін, а отже, і загальної купівельної спроможності грошей.

Підприємства, які складають фінансову звітність на основі історичної (первісної) вартості, ведуть такий облік, не беручи до уваги зміни в загальному рівні цін або підвищення цін на конкретні визнані активи або зобов'язання. Винятком є ті активи або зобов'язання, які підприємство зобов'язане або бажає оцінювати за справедливою вартістю. Наприклад, основні засоби можуть бути переоцінені до справедливої вартості, а біологічні активи зазвичай повинні оцінювати за справедливою вартістю. Проте деякі підприємства складають фінансову звітність з використанням методу обліку по відновлювальної вартості, яка відображає зміни в цінах на конкретні наявні активи.

Перерахунок фінансової звітності відповідно до цього Стандарту треба застосовувати певні процедури, а також судження. Послідовне застосування цих процедур та суджень з періоду в період є більш важливим, ніж абсолютна точність сум, включених до перерахованих фінансових звітів.

Перерахунок фінансової звітності відповідно до цього стандарту може призвести до виникнення різниці між балансовою вартістю окремих активів та зобов'язань у звіті про фінансовий стан і їх податковою базою. Ця різниця враховується відповідно до МСФЗ (IAS) 12 "Податки на прибуток".

Усі статті звіту про рух грошових коштів були виражені в одиниці виміру, яка діє на кінець звітного періоду.

Материнське підприємство, звітність у валюті країни з гіперінфляційною економікою, може мати дочірні підприємства, які також складають звітність у валютах країн з гіперінфляційною економікою. Фінансова звітність будь-якого такого дочірнього підприємства необхідно перерахувати із застосуванням загального індексу цін країни, у валюті якої воно складає звітність, до включення в консолідовану фінансову звітність, випускає материнське підприємство. Якщо таке дочірнє підприємство є зарубіжним дочірнім підприємством, його перераховані фінансові звіти переводяться за курсом закриття.

При консолідації фінансової звітності з незбіжними датами закінчення звітних періодів всі статті, як немонетарні, так і монетарні, необхідно перерахувати в одиницю виміру, яка діє на дату консолідованої фінансової звітності.

Перерахунок фінансової звітності відповідно до цього стандарту вимагає використання загального індексу цін, який відображає зміни загальної купівельної спроможності. Бажано, щоб усі підприємства, які звітують у валюті тієї ж країни з гіперінфляційною економікою, використовували один і той же індекс.

З того моменту, коли економіка країни перестає бути гіперінфляційною і суб'єкт господарювання припиняє складати та подавати фінансову звітність відповідно до вимог даного стандарту, воно повинно використовувати суми, виражені в одиницях виміру, діючих на кінець попереднього звітного періоду, як основу для визначення балансової вартості у фінансовій звітності наступних звітних періодів.

ПРИКЛАД 6.1

Умови: Чистий прибуток компанії Stability за 2012 р склала 5720 дол., А за 2011 р - 5 200 дол. Інфляція за 2011 р по країні, в якій здійснюється діяльність, склала 34%.

Завдання: Визначити показник чистого прибутку компанії з урахуванням інфляції і динаміку чистого прибутку в 2012 р в порівнянні з 2011 р

Рішення:

Зростання чистого прибутку без урахування інфляції = 5720/5200 = 1,1 (зростання на 10%).

Зростання чистого прибутку з урахуванням інфляції = 5720/5200 x 1,34 - 0,73 (зниження на 27%).

Перерахувавши показник чистого прибутку з урахуванням інфляції, можна зробити висновок, що чистий прибуток до кінця 2011 р але порівнянні з початком 2011 р знизилася на 37%.

Фінансова звітність, підготовлена на основі фактичної вартості.

 
<<   ЗМІСТ   >>