Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Міжнародні стандарти фінансової звітності

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Порівняння IAS 12 до ПБО 18/02

Розглянувши поняття тимчасових різниць і відкладених податків згідно ПБУ 18/02, повернемося до визначень, пов'язаних з податками на прибуток відповідно до IAS 12, і порівняємо російський і міжнародний стандарти.

Нижче наведені основні поняття, пов'язані з визначенням податків на прибуток згідно IAS 12.

Бухгалтерський прибуток - це прибуток або збиток за період до вирахування витрат по сплаті податку.

На відміну від МСФЗ у РФ бухгалтерський прибуток визначається як різниця між доходами і витратами для бухгалтерського обліку.

Оподатковуваний прибуток (збиток) - це сума прибутку (збитку) за період, що визначається відповідно до правил, встановлених податковими органами, щодо якої сплачується (відшкодовується) податок на прибуток.

Податкова база активу являє собою суму, яка буде відніматися в податкових цілях з будь-яких оподатковуваних економічних вигод, які отримуватиме підприємство при відшкодуванні балансової вартості активу. Якщо такі економічні вигоди не підлягають оподаткуванню, податкова база активу дорівнюватиме його балансовій вартості.

У РФ оподатковуваний прибуток визначається відповідно до вимог гл. 25 НК РФ.

Тимчасові різниці (ВР) - це різниці між балансовою вартістю активу або зобов'язання та їхньою податковою базою. Вони можуть бути:

 • - Оподатковуваними;
 • - Віднімається.

Оподатковувані різниці призводять до виникнення оподатковуваних сум при визначенні оподатковуваного прибутку (податкового збитку) у майбутньому. Віднімаються різниці призводять до виникнення відрахувань при визначенні оподатковуваного прибутку (збитку, який обліковується при оподаткуванні) у майбутньому.

У РФ тимчасові різниці - це доходи і витрати, що формують бухгалтерський прибуток в одному звітному періоді, а податкову базу по податку на прибуток - в інших звітних періодах. Відповідно до МСФЗ тимчасові різниці - це різниці між балансовою вартістю та податковою базою. У наведеному нижче прикладі (табл. 4.12) просто і дохідливо викладена сутність даних відмінностей.

Таблиця 4.12

Визначення тимчасових різниць по балансу, тис. Дол.

Статті обліку основних засобів

Бухгалтерський

облік

Податковий

облік

Первісна вартість

1000

1000

Амортизація

(200)

(300)

Балансова вартість (оподатковувана база)

800

700

Податкова різниця (тимчасова)

800 - 700 = 100

Виходячи з визначення тимчасових різниць отримуємо наступну формулу:

ВР = БС - НБ,

де БС - балансова вартість активу; НБ - оподатковуваний база з податку на прибуток.

Витрати (дохід) з податку на прибуток (РНП або ДНП) - це агрегована сума, включена в розрахунок прибутку або збитку за період відносно поточного податку та відстроченого податку.

Алгоритм визначення РНП (ДНП) можна представити у вигляді формули

РНП (або ДНП) = РТН + РОН.

Поточні податки (ТН) - це сума податків на прибуток до сплати (до відшкодування) стосовно оподатковуваного прибутку (збитку) за звітний період.

Дане визначення можна представити у вигляді формули

ТН = НП x СТтек,

де НП - оподатковуваний прибуток; СТ тек - поточна ставка податку на прибуток.

Відкладені податкові активи (ВПА) - его суми податків на прибуток, що підлягають відшкодуванню в майбутніх періодах відповідно до:

 • o тимчасових різниць;
 • o перенесених невикористаних податкових збитків;
 • o перенесених невикористаних податкових кредитів.

У тимчасових різниць в МСФЗ застосовується не поточна, а прогнозна ставка податку на прибуток, яка дисконтується виходячи з прогнозів економічного розвитку країни та стабільності національної валюти.

Відкладені податкові вимоги визначаються за формулою

ОНА = ВР x CT п p,

де СТ ін - прогнозна ставка податку на прибуток.

У російському обліку існує наступне відмінність у термінології: при творі тимчасових різниць на ставку податку на прибуток отримуємо відкладені податкові активи. У деяких навчальних посібниках також застосовується дослівний переклад: чи не "вимоги", а "активи", але ми не будемо в перекладі віддалятися від прийнятої термінології самого стандарту.

Відкладені податкові зобов'язання (ВПЗ) - це суми податку на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах у зв'язку з виникненням тимчасових різниць.

Відкладені податкові зобов'язання визначаються за формулою

ВПЗ = НВР x СТ ін.

Таблиця 4.13

Відмінності в підходах до обліку податків на прибуток за МСФЗ і РПБУ

Поняття

IAS 12

ПБО 18/02

Тимчасові

різниці

Різниці між податковою базою активу або зобов'язання і його балансовою вартістю

Різниці між доходами та витратами для бухгалтерського та податкового обліків

Прогнозна ставка податку на прибуток

Застосовується щодо відкладених податків

Не застосовується

Умовний

витрата

Не застосовується

При визначенні поточного податку на прибуток виділяється умовний витрата як елемент, що відноситься тільки до бухгалтерського обліку

Відкладені

податкові

активи

Податок на прибуток, що розраховується з оподатковуваних тимчасових різниць, носить назву "відкладені податкові вимоги"

Застосовується

Постійні податкові зобов'язання

Не застосовується

Застосовується

Постійні

різниці

Не застосовується

Різниці, що виникли між бухгалтерським і податковим обліками у звітному періоді і в цьому ж періоді вплинули на поточний податок на прибуток

Формула визначення поточного податку на прибуток

PTН = РНП (або ДНП) - РОН

ТН = УР + ПНО + + ОНА-ВОНО

Розглянувши визначення та основні поняття МСФЗ та РПБУ щодо врахування податків на прибуток, підсумуємо відмінності міжнародного та національного стандартів (табл. 4.13).

ПРИКЛАД 4.5

Умови: В табл. 4.14 наведено дані про компанію Income на 31 грудня 2011 р

Таблиця 4.14

Дані про компанії Income на 31 грудня 2011 р тис. Дол.

Дані

Вартість по балансу

Вартість по податковому обліку

Первісна вартість основних засобів

700

700

Амортизація основних засобів

55

85

Амортизація ділової репутації

25

-

Резерв на покриття безнадійних боргів

(7)

-

Штрафні санкції

12

-

Відсотки до отримання

4

Відсотки до виплати

6

-

Завдання: Визначити відкладені податкові зобов'язання та відстрочені податкові вимоги за станом на 31 грудня 2011 року і поточний податок на прибуток за звітний період, якщо відкладені податкові зобов'язання на 1 січня 2011 році становили 3 тис. Дол., А ставка податку на прибуток склала 25%.

Рішення:

Таблиця 4.15

Відкладені податкові зобов'язання та відстрочені податкові вимоги компанії Income станом на 31 грудня 2011 р тис. Дол.

Дані

Вартість по балансу

Вартість по податковому обліку

Тимчасові різниці

воно /

(OHT)

Первісна вартість основних засобів

700

700

Амортизація основних засобів

55

85

30

7,5

Амортизація ділової репутації

25

-

(25)

(6,25)

Резерв на покриття безнадійних боргів

7

-

(7)

(1,75)

Штрафні санкції до виплати

12

-

(12)

(3)

Відсотки до отримання

4

-

4

1

Відсотки до виплати

6

-

(6)

(1,5)

ВОНО на 31.12.2011

-

8,5

ОПТ на 31.12.2011

-

(12,5)

Вимоги до розкриття інформації

Компанія повинна розкривати окремо основні компоненти податкових витрат з податку на прибуток. Компоненти витрати з податку на прибуток можуть включати:

 • - Витрати (доходи) з поточного податку;
 • - Будь-які коригування поточного податку попередніх періодів, визнані в даному періоді;
 • - Суму відкладеного витрати з податку (відшкодування податку), пов'язаного з утворенням і відновленням тимчасових різниць;
 • - Суму відкладеного витрати з податку (відшкодування податку), пов'язаного зі змінами в податкових ставках або введенням нових податків.
 
<<   ЗМІСТ   >>