Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Міжнародні стандарти фінансової звітності

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Способи розрахунку собівартості запасів

Метод "перше надходження - перший відпустку" (ФІФО).

Метод середньозваженої вартості.

Метод ФІФО означає, що запаси, закуплені або вироблені першими, будуть продані першими і, відповідно, статті, що залишаються в запасі в кінці періоду, були придбані або вироблені останніми. Розглянемо приклад.

ПРИКЛАД 3.13

Умови та завдання: Компанія Generator займається продажем генераторів, причому продає лише одну модель. На початок звітного періоду у неї немає запасів. Протягом періоду компанія купує 4 генератора за цінами 1200, 1250, 1300, 1350 дол. (У порядку придбання). Компанія продала в звітному періоді 2 генератора. Яка вартість запасів в кінці звітного періоду і яка собівартість продажів, якщо компанія для оцінки вартості запасів застосовує метод ФІФО?

Рішення: На кінець звітного періоду в компанії залишиться 2 генератора, вартість яких складе 2 650 дол. (1 350 + 1300). Собівартість продажів складе 2450 дол. (1200 + 1250).

За методом середньозваженої вартості вартість кожної статті визначається із середньозваженої вартості аналогічних статей на початку періоду і вартості таких же статей, куплених або вироблених протягом періоду.

ПРИКЛАД 3.14

Умови та завдання: Компанія Yacht займається продажем яхт (продасть одну модель). На початок звітного періоду у неї відсутні запаси. Протягом звітного періоду компанія купує 5 яхт. Яхти обійшлися їй у 12000, 10000, 13000, 14000, 15000 дол. (У порядку придбання). У звітному періоді компанія продана 3 яхти.

Яка вартість запасів в кінці звітного періоду і яка собівартість продажів, якщо компанія застосовує метод середньозваженої вартості для оцінки вартості своїх запасів?

Рішення: Загальна вартість яхт становить 64000 дол.

Вартість запасів на кінець звітного періоду складе: 64000 дол. / 5 x 2 = 25 600 дол.

Собівартість продажів складе: 64000 дол. / 5x3 = = 38400 дол.

Переоцінка по можливій чистою ціною продажу, якщо остання нижче собівартості, проводиться по кожному виду матеріальних активів або по групах однорідних активів. При цьому слідують певним правилам, заснованим на призначення запасів.

Правила переоцінки запасів

Якщо запаси призначені для продажу, то оцінка проводиться на основі поточних ринкових цін продажу.

Якщо запаси призначені на продаж за укладеними договорами, то оцінка проводиться за контрактними цінами в обсязі, призначеному для виконання договору. Запаси, що перевищують необхідні за договором, переоцінюються за поточними ринковими цінами.

Сировина і матеріали не переоцінюються, якщо готова продукція, випущена на їх основі, буде продана за цінами, який дорівнює або перевищує собівартість. Якщо такої впевненості немає, сировину і матеріали переоцінюються за їх відновної вартості.

Різниця з переоцінки списується у витрату в тому звітному періоді, в якому вона виявлена.

Якщо запаси залишаються в активах в майбутніх звітних періодах, то в кожному наступному періоді проводиться їх переоцінка за новій можливій чистою ціною продажу, а нова облікова вартість визначається за меншою величиною собівартості запасу або переглянутої можливої чистою ціною продажу.

Відновлення вартості за новою переоцінці відображається у звітності як зменшення суми витрачених запасів в даному звітному періоді або зменшення суми уцінки, що списується у витрату, по інших аналогічних запасам. При цьому не слід переносити суми переоцінки з одного класифікаційної групи запасів на іншу, наприклад сировини і готової продукції.

Запаси визнаються як витрати в тому звітному періоді, в якому вони виникли.

Визнання запасів як витрати

Після продажу запасів сума, за якою вони враховувалися, в обов'язковому порядку повинна бути визнана як витрати в тому періоді, коли визнається відповідна виручка. Величина часткового списання вартості запасів до чистої вартості реалізації та всі втрати запасів повинні визнаватися як витрати в період здійснення списання або виникнення втрат. Будь-яка сума відновлення списаної вартості запасів, викликаного збільшенням чистої вартості реалізації, повинна визнаватися як зменшення величини запасів, визнаної як витрати в період відновлення вартості.

Зауважимо, що з 2005 р введено зміна в стандарт: метод ЛІФО більше не застосовується, навіть як альтернативний.

Є відмінності в обліку запасів відповідно до МСФЗ від російського обліку, а саме, відповідно до Положення з бухгалтерського обліку "Облік матеріально-виробничих запасів" ПБУ 5/01, затвердженим наказом Мінфіну Росії від 9 червня 2001 № 44н (далі - ПБУ 5/01):

  • - У разі морального застарівання, втрати якості, зниження ринкової вартості відображаються в балансі за вирахуванням резерву під зниження вартості матеріально-виробничих запасів (МПЗ);
  • - Існує три методи списання собівартості (ФІФО, за вартістю одиниць продукції і по середній собівартості);
  • - Оцінка запасів проводиться тільки за фактичною вартістю.

Вимоги до розкриття інформації

Фінансова звітність щодо МПЗ повинна розкривати:

  • - Облікову політику, прийняту для оцінки запасів;
  • - Загальну балансову вартість запасів та балансову вартість за статтями класифікації, прийнятою даною організацією;
  • - Балансову вартість запасів, врахованих за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж.
 
<<   ЗМІСТ   >>