Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Міжнародні стандарти фінансової звітності

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Амортизація основних засобів

Визначення

Амортизується величина (АВ) - фактична вартість активу або інша сума, що замінює фактичну вартість, за вирахуванням його залишкової вартості (раніше названа амортизована вартість).

Залишкова вартість активу (ОСТ) - розрахункова сума, яку організація отримала б на поточний момент від вибуття активу після вирахування передбачуваних витрат на вибуття, якби актив вже досяг кінця строку корисного використання і стану, характерного для кінця строку корисного використання (раніше названа ліквідаційна вартість ).

Амортизація основних засобів - систематичний розподіл вартості активу протягом терміну його корисного використання.

Амортизація - це систематичний розподіл вартості активу протягом терміну його корисної служби.

Термін корисної служби - це період часу, протягом якого організація передбачає ис пользовать актив, або кількість одиниць виробництва чи подібних одиниць, яке організація очікує отримати від активу.

Формули визначення амортизується величини відповідно до МСФЗ і РПБУ виглядають наступним чином:

IAS 16: АB = ПС (або НД) - Ост;

РПБУ 6/01: АВ = ПС (або НД).

Згідно IAS 16 амортизовувану суму об'єкта основних засобів повинна списуватися систематично протягом усього терміну корисної служби. Амортизація нараховується навіть тоді, коли вартість активу перевищує його балансову вартість і розраховується виходячи з вартості, яка амортизується - первісною або переоціненою вартістю за вирахуванням залишкової вартості (чистої суми, очікуваної до отримання за актив наприкінці строку його корисної служби за вирахуванням очікуваних витрат але вибуття) і терміну корисної служби.

Нижче наведено приклад визначення балансової вартості основного засобу.

ПРИКЛАД 3.1

Умови: Компанія Absorber станом на 1 січня 2010 р має на балансі наступні необоротні активи (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Необоротні активи компанії Absorber на 01.01.2011 р, тис. Дол.

ОС

Первісна

вартість

Накопичена

амортизація

Будівлі

1500

150

Устаткування

1870

235

Автомобілі

950

560

Разом:

4320

945

У поточному році компанія придбала автомобіль вартістю 27000 дол., Купила обладнання за 14000 дол., Були споруджені нові будівлі вартістю 600000 дол.

Спосіб нарахування амортизації лінійний, але керівництво компанії прийняло рішення про заміну методу амортизації автотранспорту на метод пропорційний, оскільки цей метод більш вірогідно дозволить вести облік. Відповідно до даного методу амортизація за 2011 р повинна скласти 20%.

Ставка амортизації на будівлі складає 5%, а на обладнання - 25%. У 2011 р будівлі були дооцінені за ринковою ціною. Нова їхня вартість склала 2100000 дол.

Завдання: Визначити балансову вартість ОЗ компанії Absorber станом на 31 грудня 2011

Рішення:

Розрахунок амортизації будівель:

Амортизується величина (АВ) = 2100000 дол. + 600000 дол. = 2700000 дол.

Амортизація = 2700000 дол. X 5/100 = 135000 дол.

Розрахунок амортизації обладнання:

Вартість, яка амортизується (АС) = 1870000 дол. + 14000 дол. = 1884000 дол.

Амортизація = 1884000 дол. X 25/100 = 471000 дол.

Розрахунок амортизації автомобілів:

Амортизується величина (АВ) = 950000 дол. - 560000 дол. + 27000 дол. = 417000 дол.

Амортизація = 417000 дол. X 20/100 = 83000 дол.

Таблиця 3.2

Розрахунок балансової вартості ОС компанії Absorber станом на 31.12.2011 р, тис. Дол.

ОС

Первісна

вартість

Накопичена

амортизація

Балансова вартість на 01.01.

2011

Надходження

Переоцінка

Амортизація за 2011 р

Балансова вартість на 31.12. 2011

Будівлі

1500

150

+1350

600

600

135

2415

Устаткування

1870

235

1 635

14

-

471

1 178

Автомобілі

950

560

390

27

-

83

334

Разом:

4320

945

+3375

641

689

+3927

Перелік методів амортизації:

  • o прямолінійного списання;
  • o зменшуваного залишку;
  • o пропорційно якомусь критерію.

Відповідно до ПБО 6/01 вартість основних засобів погашається за допомогою нарахування амортизації. На законсервовані основні засоби амортизація не нараховується, також вона не нараховується в некомерційних організаціях, де знос відображається на позабалансових рахунках. По об'єктах житлового фонду, які враховуються у складі дохідних вкладень у матеріальні цінності, амортизація нараховується у загальновстановленому порядку. Не підлягають амортизації основні засоби, споживчі властивості яких з часом не змінюються (земельні ділянки, об'єкти природокористування, музейні колекції та інше). Нарахування амортизації проводиться одним з чотирьох методів:

  • - Лінійним;
  • - Зменшуваного залишку;
  • - Списання вартості по сумі чисел років корисного використання;
  • - Списання вартості пропорційно обсягу випуску.

Амортизація визначається виходячи з обраного методу. Норми амортизації, що визначається згідно зі строком корисної служби об'єкта, визначені постановою Уряду РФ від 1 січня 2002 № 1.

Термін корисної служби основних засобів визначається оціночним шляхом на основі досвіду роботи компанії з аналогічними активами.

Нижче наведено приклад розрахунку амортизації основного засобу.

ПРИКЛАД 3.2

Умови: Початковий термін корисної служби основного засобу вартістю 5000 дол. Склав 10 років, а його ліквідаційна вартість дорівнює 400 дол. Через 3 роки термін корисної служби переглянутий. Метод амортизації лінійний. Очікується, що дане ОС прослужить ще 2 роки.

Завдання: Розрахувати амортизаційні відрахування.

Таблиця 3.3

Розрахунок амортизаційних відрахувань, дол.

Статті

1-й рік

2-й рік

Третій рік

4-й рік

5-й рік

Амортизаційна вартість

5000 - 400 - 4600

4600

4600

4600

4600

Норма амортизації,%

100/10 = 10

100/10 = 10

100/10 = 10

(100-30) // 2 = 35

(100 - 30) / 2 = 35

Річна амортизація

460

460

460

1 610

1 610

Накопичена амортизація

460

920

1 380

2990

4600

Відповідно до МСФЗ 16 при переоцінці ОС накопичена амортизація переоцінюється одним з двох методів, обраних в обліковій політиці.

 
<<   ЗМІСТ   >>