Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Міжнародні стандарти фінансової звітності

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МСФЗ (IAS) 7 "Звіт про рух грошових коштів"

Аналог в Росії: ПБО 23/2011

"Звіт про рух грошових коштів"

У вересні 2007 р СМСФО змінив назву МСФЗ (/ AS) 7 з "Звіти про рух грошових коштів" на "Звіт про рух грошових коштів". Також в травні 2008 р Рада прийняла поправки в п. 14 IAS 7 (див. Нижче), які повинні застосовуватися для річних періодів, що починаються 1 січня 2009 року або після цієї дати. МБС (IAS) 7 містить в собі вимогу надання інформації про історичні зміни у грошових коштах і еквівалентах грошових коштів компанії за допомогою звіту про рух грошових коштів, в якому проводиться класифікація надходжень і платежів грошових коштів за період, одержуваних від різних видів діяльності. Інформація про рух грошових коштів компанії дає користувачам фінансової звітності основу для оцінки здатності компанії створювати грошові активи. Компанія зобов'язана готувати звіт про рух грошових коштів і представляти його в якості складової частини своєї фінансової звітності за кожний період, в якому представлялася фінансова звітність.

Визначення

Грошові кошти включають кошти в касі та депозити до запитання.

Еквіваленти грошових коштів являють собою короткострокові високоліквідні інвестиції, легко оборотні в заздалегідь відомі суми грошових коштів і піддані незначного ризику зміни їх вартості.

У стандарті IAS 7 дається визначення потоків грошових коштів.

Визначення

Потоки грошових коштів - надходження і виплати грошових коштів та еквівалентів грошових коштів.

У відповідності зі стандартом IAS 7 надходження і платежі грошових коштів за звітний період підрозділяються на операційну, інвестиційну та фінансову види діяльності.

Визначення

Операційна діяльність - основна приносить дохід діяльність підприємства та інша діяльність, відмінна від інвестиційної та фінансової діяльності.

Інвестиційна діяльність - придбання та вибуття довгострокових активів та інших інвестицій, що не відносяться до еквівалентів грошових коштів.

Фінансова діяльність - діяльність, яка призводить до змін у розмірі та складі внесеного капіталу і позикових коштів підприємства.

Види надходжень і платежів грошових коштів та їх еквівалентів, що відносяться до кожного виду діяльності, наведено в табл. 2.15.

Таблиця 2.15

Характер надходжень і платежів грошових коштів та їх еквівалентів

Вид

діяльності

Надходження / платежі

Характер надходжень / платежів

Операційна

Грошові

надходження

від продажу товарів та надання послуг

оренди, гонорарів, комісійних та іншої виручки

страхової компанії

компенсації податків

Грошові платежі

постачальникам за товари, роботи і послуги

службовцям і від їх особи

податки

за контрактами, крім інвестиційної діяльності

страхової компанії

Інвестиційна

Грошові

надходження

від продажу основних засобів, нематеріальних активів та інших довгострокових активів

продажів капіталу або боргових інструментів

відшкодування авансів і кредитів, наданих іншим сторонам, які не є кредитними організаціями

термінових контрактів, опціонів свопів, крім випадків, пов'язаних з фінансовою діяльністю

Грошові платежі

для придбання основних засобів, нематеріальних та інших довгострокових активів

для придбання власного капіталу або боргових інструментів

аванси і кредити, надані іншим сторонам, які не є кредитними організаціями

за строковими контрактами, опціонами свопами, крім випадків, пов'язаних з фінансовою діяльністю

Фінансова

Грошові

надходження

від емісії акцій або інших пайових інструментів

випуску незабезпечених облігацій, позик, векселів, забезпечених облігацій, закладних і кредитів

надання в оренду майна з фінансової оренди

Грошові платежі

з придбання акцій компанії

погашенню кредитних сум

Потоки грошових коштів визначаються у звіті за операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Також у звіті визначається загальне сальдо на початок і кінець звітного періоду по всіх трьох видах діяльності.

 
<<   ЗМІСТ   >>