Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Економічна оцінка інвестицій

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ГРОШОВІ ПОТОКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ: АНАЛІЗ І ОЦІНКА

Релевантні грошові потоки

Найважливішим етапом в аналізі інвестиційного проекту є оцінка прогнозованого грошового потоку [1] , що складається (в найбільш загальному вигляді) з двох елементів: необхідних інвестицій (відтік коштів) і надходження грошових коштів за вирахуванням поточних витрат (приплив коштів).

У фінансовому аналізі необхідно уважно враховувати розподіл грошових потоків у часі. Бухгалтерська звітність про прибутки і збитки не прив'язана до грошових потоків і тому не відображає, коли саме протягом звітного періоду відбувається приплив або відплив грошових коштів.

При розробці грошового потоку повинна враховуватися тимчасова вартість грошей.

Для зіставлення різночасових значень грошового потоку використовується механізм дисконтування, за допомогою якого всі значення грошового потоку на різних етапах реалізації інвестиційного проекту приводяться до певного моменту, званого моментом приведення. Зазвичай момент приведення збігається з початком (або кінцем) базового етапу інвестиційного проекту, але це не є обов'язковою умовою, і в якості моменту приведення може бути обраний будь-який момент, на який потрібно оцінити ефективність проекту.

Як зазначалося вище, найважливішим показником ефективності проекту є чиста поточна вартість. Показники чистої поточної вартості (NPV) і внутрішньої ставки прибутковості (Ш?) Дозволяють порівнювати між собою різні інвестиційні проекти з метою вибору найбільш ефективного. Однак подібного порівнянні підлягають проекти з порівнянними термінами реалізації, обсягами початкових інвестицій і релевантними грошовими потоками.

Під релевантними грошовими потоками маються на увазі такі потоки, в яких потік зі знаком "мінус" змінюється на потік зі знаком "плюс" один раз. Релевантні грошові потоки характерні для стандартних, типових і найбільш простих інвестиційних проектів, в яких за етапом початкового інвестування капіталу, тобто відтоку грошових коштів, слідують тривалі надходження, тобто приплив грошових коштів.

Аналіз грошового потоку інвестиційного проекту не обмежується вивченням його структури. Важливо також ідентифікувати грошовий потік, переконатися в його релевантності (нерелевантності), що, в кінцевому рахунку, дозволить спростити процедуру вибору показників оцінки та критеріїв відбору, а також поліпшити сумісність різних проектів.

Класифікація інвестиційних проектів з релевантними грошовими потоками

1. Інвестиційні проекти з постійним доходом характеризуються разовими початковими вкладеннями, що забезпечують отримання рівних (або приблизно рівних) за величиною грошових надходжень через рівні проміжки часу протягом певного часового інтервалу. Інтервал може бути визначений заздалегідь або не мати кінцевої часової межі. Потік рівнозначних грошових надходжень через рівні проміжки часу називається аннуитетом.

Графічне представлення грошових потоків проекту, що приносить постійний дохід, дано на рис. 5.4.

Інвестиційні проекти з постійним доходом

Мал. 5.4. Інвестиційні проекти з постійним доходом

Як приклади проектів даного топа можна привести експлуатацію об'єктів нерухомості або земельних ділянок за умови збереження постійної орендної ставки. Іншим прикладом подібного проекту може бути розміщення капіталу у вигляді внеску в банк під фіксований відсоток.

У деяких випадках проекти, пов'язані із здійсненням виробничої або торговельної діяльності, також можуть бути описані за допомогою цієї моделі. Однак це має на увазі, що фінансові результати діяльності будуть зберігатися незмінними протягом тривалого часу, що можливо тільки в умовах стабільної економіки і, як правило, на ринках, конкуренція на яких близька до досконалої, і значні зміни в частці ринку, що припадає на одного учасника, неможливі.

Характерною особливістю подібних проектів є необхідність одноразових вкладень, що створюють довгостроковий потік грошових коштів. Час існування подібного припливу може бути дуже багато (наприклад, в разі експлуатації об'єктів нерухомості) або взагалі не обмежена в межах осяжного горизонту подій (при здачі в оренду земельної ділянки). Поточні витрати або практично відсутні, або їх обсяг стабільний в абсолютному вираженні, що ілюструється рівномірністю припливу грошових коштів.

Основним показником, що характеризує даний проект, можна вважати рентабельність проекту ( ARR ), розраховану на базі загального розміру початкових вкладень (а не на базі среднесвязанного капіталу).

Показник ARR стосовно до даного типу проектів має просту і зручну інтерпретацію: він є еквівалентом депозитної ставки, під яку необхідно розмістити суму, що дорівнює сумі початкових вкладень, для того щоб отримувати аналогічний дохід.

З точки зору визначення прийнятності проекту для реалізації важливим показником є також обсяг необхідних початкових вкладень, часто опиняється вирішальним в ухваленні або відхиленні подібного проекту. Крім того необхідно оцінити ринковий потенціал проекту, тобто можливий термін збереження постійного потоку доходів.

Подібні проекти доцільно здійснювати в тих випадках, коли вирішальне значення має не якнайшвидше повернення вкладених коштів, а створення надійних джерел доходу на тривалий період часу. Прикладом інвестора, зацікавленого в реалізації інвестиційного проекту такого роду, є пенсійні фонди.

2. Інвестиційні проекти з постійно зростаючими (або постійно зменшуються) доходами. Структура грошових потоків проектів з доходами, зростаючими з постійним темпом, вельми схожа зі структурою грошових потоків інвестиційних проектів з постійними доходами. Як правило, вони містять разове початкове вкладення коштів і подальший їх приплив протягом досить тривалого проміжку часу. Основна відмінність полягає в тому, що обсяг грошових надходжень збільшується з постійним темпом протягом усього терміну реалізації проекту.

Слід зазначити, що темпи збільшення доходів від реалізації проекту можуть мати як позитивний, так і негативне значення, тобто доходи можуть як зростати, так і зменшуватися з плином часу. При цьому для проектів з однаковим об'ємом первинних вкладень і терміном реалізації, а також рівними арифметичними сумами очікуваних доходів переважніше проект з негативними темпами зростання, тобто з рівномірно зменшуються доходами, так як він дозволяє отримати більший дохід раніше, що означає наявність можливості реінвестування отриманого доходу. Це відповідає теорії вартості грошей у часі, згідно з якою при рівних обсягах грошових надходжень і інших рівних умовах велику цінність має дохід, отриманий раніше, так як він дозволяє в свою чергу отримати додатковий дохід від реінвестування коштів.

Графічне представлення грошового потоку проекту з постійно зростаючими доходами наведено на рис. 5.5.

Проект з постійно зростаючими доходами

Мал. 5.5. Проект з постійно зростаючими доходами

Прикладами подібних інвестиційних проектів можуть слугувати проекти створення виробничих і торгових підприємств, а також підприємств інших видів ділової активності, але орієнтованих на розширення (або, навпаки, скорочення) обсягу діяльності з плином часу. Ця модель є надзвичайно поширеною і може широко застосовуватися для оцінки інвестиційних проектів підприємств самого різного профілю.

Час, протягом якого проект генерує дохід, може бути досить велике, проте, як правило, воно піддається оцінці. Це пов'язано з тим, що більшість проектів, пов'язаних з виробництвом або торгівлею, мають певний термін існування, обмежений терміном служби або функціональним старінням обладнання або необхідністю реконструкції підприємства.

Поточні витрати, пов'язані з подібним проектом, можуть зростати в абсолютному вираженні в міру його реалізації, однак нерідко їх частка в процентному вираженні знижується, що призводить до збільшення темпів зростання доходу від реалізації проекту. Можливо, що поточні витрати залишаються постійними в процентному вираженні, а зростання доходів обумовлений збільшенням обсягів реалізації продукції.

3. Інвестиційні проекти акумуляторного типу. Грошові потоки проектів акумуляторного типу являють собою ряд послідовних вкладень, і подальший приплив, як правило, одноразовий. У більшості випадків проекти цього типу мають певний термін існування, який закінчується моментом припливу грошових коштів. Іноді потік первинних вкладень складається з рівних між собою елементів.

Графічне представлення грошових потоків проекту акумуляторного типу з рівними обсягами початкових вкладень наведено на рис. 5.6.

Проект акумуляторного типу

Мал. 5.6. Проект акумуляторного типу

Основна відмінність проектів цього типу, як випливає з назви, полягає в здатності акумулювати грошові кошти протягом тривалого часу з метою їх подальшого одноразового вилучення для отримання доходу. В окремих випадках потік доходів може поширюватися на кілька інтервалів планування.

Найбільш типовим прикладом є будь-який проект будівництва з метою подальшої реалізації об'єкта нерухомості, що дозволяє акумулювати тимчасово вільні грошові кошти підприємства з метою подальшого отримання доходу від їх реінвестування. У фінансовій сфері прикладом подібного проекту може служити накопичувальний вклад.

Особливість проектів акумуляторного типу полягає в тому, що очікувані прибутки і витрати досить точно фіксуються в момент початку реалізації проекту, на відміну, наприклад, від проектів, орієнтованих на розширення обсягів діяльності в процесі реалізації. Крім того, фіксується і термін реалізації проекту.

Операційні витрати, пов'язані із здійсненням подібного проекту, як правило, трудноотделіми від інвестиційних. Тимчасове припинення реалізації проекту вимагає збереження частини витрат на консервацію.

Проекти подібного типу набули широкого поширення серед підприємств, які не мають можливості розширювати діяльність в рамках основного профілю, але володіють тимчасово вільними коштами. Іноді їх здійснення такими підприємствами описується комбінацією проектів розглянутого і першого типів.

4. Інвестиційні проекти спекулятивного типу. Спекулятивні проекти являють собою комбінацію двох операцій - витратної і прибуткової, що відбуваються протягом досить короткого проміжку часу.

Графічне представлення грошових потоків спекулятивного проекту наведено на рис. 5.7.

Проект спекулятивного типу

Мал. 5.7. Проект спекулятивного типу

Як приклади подібних проектів можна привести торгові операції, а також спекулятивні операції з цінними паперами, валютою. Цю модель зручно використовувати в першу чергу при оцінці посередницьких операцій, що не передбачають значних вкладень в основні засоби.

Характерною особливістю подібних проектів є досить короткий термін їх реалізації і відносна простота грошового потоку, що містить, як правило, два елементи - витрата коштів і подальший дохід.

Проекти спекулятивного типу можуть носити одиничний або повторюваний характер. При багаторазовому повторенні вони можуть також передбачати реінвестування доходу, перетворюючись в доходи з постійним темпом зростання доходів.

Основним показником для оцінки одиничних проектів також служить показник рентабельності ( ARR ).

Іноді для зручності порівняння рентабельність проекту перераховується в річні відсотки:

де Т - тривалість проекту в днях.

Термін окупності інвестиційних проектів спекулятивного типу дорівнює загальній тривалості проекту.

З точки зору прийняття рішення про здійснення проекту велике значення має також можливість повторення спекулятивного проекту, можливість розширення обсягу операцій за рахунок реінвестування капіталу. Додатковим показником оцінки повторюваних інвестиційних проектів спекулятивного типу може служити показник швидкості обороту капіталу ( ):

Переваги спекулятивних проектів полягають в коротких строків здійснення, простому інвестиційному циклі, а також короткому терміні окупності, обумовленому повним вилученням капіталу після закінчення проекту. Як правило, спекулятивні операції мають високою прибутковістю. У той же час проектам цього типу супроводжує в більшості випадків велика ступінь ризику, викликана змінами ринкової кон'юнктури.

Порівняльна характеристика проектів з релевантними грошовими потоками представлена в табл. 5.11.

Таблиця 5.11. Порівняльна характеристика проектів з релевантними грошовими потоками

показник

Тип інвестиційного проекту

З постійним доходом

З постійно зростаючим (убутним) доходом

акумуляторного типу

спекулятивного типу

Терміни реалізації

обмежені

обмежені

обмежені

обмежені

тривалість

Як правило, велика

Як правило, велика

Середня

Мала

інвестиції

Як правило, разові

Як правило, разові

багато

кратні

разові

Поточні витрати

є

є

є

є

Дохід

Протягом тривалого часу

Протягом тривалого часу

Як правило, одноразовий

одноразовий

Проміжне вилучення коштів

В принципі можливо

В принципі можливо

Пов'язане зі збитками

Основні показники оцінки

мета застосування

Створення надійних джерел доходу на тривалий термін

Орієнтація на розширення діяльності

Реінвестування коштів, тимчасово що протягом деякого часу

Разове реінвестування коштів (для одиничних проектів)

  • [1] Грошовий потік інвестиційного проекту - це залежність від часу грошових надходжень і платежів при реалізації породжує його проекту, що визначається для всього розрахункового періоду, що охоплює часовий інтервал від початку проекту до його припинення. Див .: "Методичні рекомендації щодо оцінки ефективності інвестиційних проектів", затв. Мінекономіки Росії, Мінфіном Росії, ГК РФ по будівельної, архітектурної та житлової політики № BK 477 від 21 червня 1999 р
 
<<   ЗМІСТ   >>