Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Економічна оцінка інвестицій

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ДИНАМІЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ

Чиста поточна вартість (NPV)

В сучасних опублікованих роботах використовуються такі терміни для назви даного критерію: чистий дисконтований дохід [1] ; чистий приведений дохід [2] ; чиста поточна вартість [3] ; чиста теперішня вартість [4] ; загальний фінансовий результат від реалізації проекту [5] ; поточна вартість [6] .

В "Методичних рекомендаціях з оцінки ефективності інвестиційних проектів (друга редакція)" (М .: Економіка, 2000) запропоновано офіційна назва даного критерію - чистий дисконтований дохід (ЧДЦ). Однак не можна не бачити, що англомовний еквівалент Net Present Value відповідає економічній категорії чиста поточна вартість, а його абревіатура NPV використовується абсолютно повсюдно, крім як авторами зазначених Методичних рекомендацій. Решта варіантів перекладу цього терміна мають семантичними і смисловими (логічними) дефектами.

Величина чистої поточної вартості ( NPV) розраховується як різниця дисконтованих грошових потоків доходів і витрат, вироблених в процесі реалізації інвестиції за прогнозний період.

Суть критерію полягає в порівнянні поточної вартості майбутніх грошових надходжень від реалізації проекту з інвестиційними витратами, необхідними для його реалізації.

Застосування методу передбачає послідовне проходження наступних стадій.

 • 1. Розрахунок грошового потоку інвестиційного проекту.
 • 2. Вибір ставки дисконтування, яка враховує прибутковість альтернативних вкладень і ризик проекту.
 • 3. Визначення чистої поточної вартості.

NPV для постійної норми дисконту і разових початкових інвестицій визначають за такою формулою:

де - величина початкових інвестицій; - грошовий потік від реалізації інвестицій в момент часу t; Т - крок розрахунку (рік, квартал, місяць і т.д.); i - ставка дисконтування.

Грошові потоки повинні розраховуватися в поточних або дефлірованних цінах. При прогнозуванні доходів по роках необхідно по можливості враховувати усі види надходжень як виробничого, так і невиробничого характеру, які можуть бути асоційовані з даним проектом. Так, якщо після закінчення періоду реалізації проекту планується надходження засобів у вигляді ліквідаційної вартості устаткування чи вивільнення частини оборотних коштів, вони повинні бути враховані як доходи відповідних періодів.

В основі розрахунків за цим методом лежить посилка про різної вартості грошей в часі. Процес перерахунку майбутньої вартості грошового потоку в поточну називається дисконтуванням (від англ, discont - зменшувати).

Ставка, за якою відбувається дисконтування, називається ставкою дисконтування (дисконту), а множник - фактором дисконтування.

Якщо проект припускає не разову інвестицію, а послідовне інвестування фінансових ресурсів протягом ряду років, то формула для розрахунку NPV модифікується в такий спосіб:

(5.1)

де - грошовий потік коштів, що інвестуються; змінна Т - величина горизонту проекту; - момент зміни знака потоку з (-) на (+).

приклад

Визначити NPV проекту, який при початкових одноразових інвестицій в 1500 ден. од. буде генерувати грошовий потокдоходов, рівний 100,200,250,1300,1200 ден. од. Ставка дисконту 10%.

Даний показник може бути розрахований прямим підрахунком за формулою 5.1:

Крім того, результат може бути отриманий за допомогою складання табл. 5.3. NPV даного проекту є сума рядка "чиста поточна вартість" або значення в рядку "дисконтоване сальдо ЧД".

Потрібно тепер оцінити проекти за критерієм чистої поточної вартості і вибрати найкращий з них, за умови, що ставка дисконту може змінюватися в інтервалі від 10 до 26%.

Результати розрахунків за проектами представлені на рис. 5.3 і в табл. 5.4.

Графічне представлення результатів розрахунків NPV для проектів А і В

Мал. 5.3. Графічне представлення результатів розрахунків NPV для проектів А і В

Таблиця 5.3. Приклад розрахунку NPV

показник

Значення показника по кроках розрахункового періоду (років)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Чистий дохід

-1500

100

200

250

1300

1200

0

0

0

0

0

сальдо

чистого

доходу

-1500

-1400

-1200

-95

350

1550

1550

1550

1550

1550

1550

дисконтирующий множник

1,00

0,91

0,83

0,75

0,68

0,62

0,56

0,51

0,47

0,42

0,39

Дисконтований чистий дохід

-1500

90,9

165,3

187,8

887,9

745,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дисконтоване сальдо

чд

-1500

-1409,1

-1243,8

-1056,0

-168,1

577,1

577,1

577,1

577,1

577,1

577,1

NPV, ден. од.

577,1

З даних табл. 5.4 видно, що проекти А і В по-різному реагують на зміну коефіцієнта дисконтування.

Однак показник NPV є абсолютним показником, і при порівнянні проектів віддає перевагу більш великих проектах з меншою прибутковістю.

Таблиця 5.4. Результати розрахунків NPV для проектів А і В

i

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

26%

NPV, проект А

577,05

433,76

303,30

184,32

75,60

-23,92

-115,17

-198,97

-276,05

NPV, проект В

456,77

392,40

331,86

274,83

221,03

170,20

122,12

76,57

33,37

 • [1] Беренс В., Хавранек П. М. Керівництво з підготовки промислових техніко-економічних досліджень. М .: Інтерексперт, 1995.
 • [2] Блех Ю., Гетце У. Інвестиційні розрахунки: пров. з нім. / Під ред. А. М. Чуйкина, Л. А. Галютіна. Калінінград: Бурштиновий оповідь, 1997..
 • [3] Іноземні інвестиції в Петербурзі // Економіка і життя. Санкт-Петербурзький регіональний випуск № 6. 1997. 8 Лютого.
 • [4] Гитман Л. Дж., Джонки М. Д. Основи інвестування: пров. з англ. М .: Справа, 1998..
 • [5] Газеев М. X., Смирнов А. П., шкарбун А. Н. Показники ефективності інвестицій в умовах ринку. М .: ПМБ ВНІІОЕНГ, 1993.
 • [6] Фінансовий аналіз діяльності фірми. М .: Іст-сервіс, 1994.
 
<<   ЗМІСТ   >>