Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Економічна оцінка інвестицій

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Вивчивши цю главу, студент буде:

знати

статичні і динамічні методи оцінки ефективності інвестиційного проекту, їх переваги і недоліки;

вміти

• ідентифікувати, аналізувати і дисконтувати грошові потоки інвестиційного проекту;

володіти

 • • методами розрахунку різних показників ефективності інвестиційних проектів;
 • • методами порівняльної оцінки ефективності проектів з нерівними термінами дії.

Ключові слова: ефективність інвестиційного проекту, методи оцінки ефективності інвестиційного проекту, термін окупності, коефіцієнт ефективності інвестицій, чиста поточна вартість, індекс рентабельності інвестицій, модифікована внутрішня норма рентабельності, релевантні грошові потоки, нерелевантні грошові потоки, опціон.

Загальні підходи до визначення ефективності інвестиційних проектів

В основі прийняття рішень інвестиційного характеру лежить оцінка економічної ефективності інвестицій. Питанню розробки методик розрахунку економічної ефективності в загальному і ефективності інвестицій зокрема приділяли увагу багато вітчизняних та зарубіжних вчених, такі як: В. А. Бєляєв, В. Беренс, Я. В. Дмитрієв, Д. Н. Завлін, В. Г. Карпов, І. А. Лімітовскій, Д. Н. Схілідзе, Л. М. Чистов, П. Н. Хавранек і ін. [1]

Підходячи до процесу інвестування як до створення об'єктів, що приносять дохід, вітчизняна наука дає поняття ефективності капітальних вкладень укрупненно як відношення результату до витрат. Існуюча в радянській Росії методологія і практика визначення ефективності інвестицій, яка спирається на категорії загальної та порівняльної економічної ефективності капітальних вкладень, виходила з передумови, що основні фонди, створені за рахунок інвестицій, відтворюються після закінчення нормативного терміну служби за рахунок накопичень амортизації. Це допущення значно спрощувало розрахунки, дозволяючи визначити критерії ефективності в статичній формі. Однак ринкова економіка вимагає врахування впливу факторів зовнішнього середовища, а також фактора часу на ефективність інвестиційної діяльності, які не знаходять повної оцінки в розрахунку зазначених показників.

В даний час прийнято Методичні рекомендації щодо оцінки ефективності інвестицій та їх відбору для фінансування (друга редакція) [2] . У них досить повно викладено результати наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних економістів в області розробки методів оцінки ефективності. Показники ефективності інвестиційних проектів згідно з Методичними рекомендаціями поділяються на такі види [3] :

 • • показники комерційної ефективності, які враховують фінансові наслідки реалізації проекту для його безпосередніх учасників;
 • • показники бюджетної ефективності, що відображають фінансові наслідки здійснення проекту для федерального, регіонального або місцевого бюджетів;
 • • показники економічної ефективності, які враховують результати і витрати, пов'язані з реалізацією інвестиційного проекту, що виходять за межі прямих фінансових інтересів учасників проекту й допускають вартісне вимірювання.

Виділення подібних видів є штучним і пов'язане з визначенням єдиного показника економічної ефективності, але стосовно до різних об'єктів і рівень економічної системи: народному господарству в цілому (глобальний критерій економічної ефективності), регіональному, галузевому, рівню підприємства або конкретному інвестиційному проекту.

Згідно з методичними рекомендаціями ефективність інвестицій характеризується системою показників, що відображають співвідношення пов'язаних з інвестиціями витрат і результатів і дозволяють судити про економічні переваги одних інвестицій перед іншими.

Показники ефективності інвестицій можна класифікувати за такими ознаками [4] :

 • 1) по виду узагальнюючого показника, який виступає в якості критерію економічної ефективності інвестицій:
  • абсолютні, в яких узагальнюючі показники визначаються як різниця між вартісними оцінками результатів і витрат, пов'язаних з реалізацією проекту;
  • відносні, в яких узагальнюючі показники визначаються як відношення вартісних оцінок результатів проекту до сукупних витрат на їх отримання;
  • тимчасові, якими оцінюється період окупності інвестиційних витрат;
 • 2) по методу зіставлення різночасових грошових витрат і результатів:
  • статичні, в яких грошові потоки, що виникають в різні моменти часу, оцінюються як рівноцінні;
  • динамічні, в яких різночасові грошові потоки, викликані реалізацією проекту, приводяться до еквівалентній основі за допомогою дисконтування, що забезпечує їх сумісність.

До статичних відносяться показники, засновані на облікових оцінках, а до динамічних - на дисконтованих оцінках [5] .

До групи статичних належать термін окупності інвестицій (Payback Period, PP) і коефіцієнт ефективності інвестиції (Accounting Rate of Return, ARR).

До динамічним показників відносяться: чистий дисконтований дохід (чиста поточна вартість - Net Present Value, NPV); індекс рентабельності інвестиції (Profitability Index, PI); внутрішня норма рентабельності (Internal Rate of Return, IRR); модифікована внутрішня норма рентабельності (Modified Internal Rate of Return, MIRR), термін окупності для дисконтируемой грошових потоків інвестиції (Discounted Payback Period, DPP ).

Необхідно також відзначити, що оцінка ефективності кожного інвестиційного проекту здійснюється з урахуванням критеріїв, що відповідають певним принципам, а саме:

 • • вплив вартості грошей у часі;
 • • облік альтернативних витрат;
 • • врахування можливих змін в параметрах проекту;
 • • проведення розрахунків на основі існуючого потоку грошових коштів, а не бухгалтерських показників;
 • • відображення і облік інфляції;
 • • облік ризику, пов'язаного із здійсненням проекту.

Розглянемо основні методи оцінки ефективності інвестиційних проектів більш докладно і з'ясуємо їх основні переваги та недоліки.

 • [1] Див., Наприклад: Бєляєв В. А. Капітальні вкладення, ринок і ефективність інвестицій в сільське господарство. М .: Економіка, 1993; Беренс В., Хавранек П. Керівництво з оцінки ефективності інвестицій: пров. з англ. М .: Інтерексперт, 1995.
 • [2] Методичні рекомендації щодо оцінки ефективності інвестицій та їх відбору для фінансування. Офіційне видання. М., 2000..
 • [3] Завлін П. Н. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів: Сучасні підходи. СПб .: Наука, 1995.
 • [4] Завлін П. Н., Васильєв А. В. Оцінка ефективності інновацій. СПб .: Бізнес-преса, 1998..
 • [5] Ковальов В. В. Методи оцінки інвестиційних проектів. М .: Фінанси і статистика, 2000. С. 54.
 
<<   ЗМІСТ   >>