Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестиції. Інвестиційний аналіз

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ НА ОЦІНКУ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ

інфляція- це підвищення загального (середнього) рівня цін в економіці або на даний вид ресурсу, продукції, послуг, праці, що супроводжується зниженням купівельної спроможності грошей. Інфляція, будучи макроекономічної категорією, робить істотний вплив на економічних агентів. Інфляційний ризик пов'язаний з макроекономічним становищем в країні. При зростанні інфляції реальна прибутковість інституційного інвестора зменшується. Частина, а іноді і весь дохід, отриманий інвестором, піде на покриття інфляційної спіралі. Це необхідно враховувати при оцінці ефективності інвестиційного проекту, так як інфляція може зробити істотний вплив на результати аналізу. Особливо помітний вплив інфляції на показники ефективності проектів з розтягнутим в часі інвестиційним циклом, що вимагають значних позикових коштів і реалізованих з використанням декількох валют.

У Методичних рекомендаціях з оцінки ефективності інвестиційних проектів для практичних розрахунків види впливу інфляції пропонується класифікувати наступним чином:

  • - вплив на цінові показники;
  • - вплив на потребу у фінансуванні;
  • - вплив на потребу в оборотному капіталі.

Вплив інфляції на цінові показники практично залежить не від її величини, а тільки від значень коефіцієнтів неоднорідності і від внутрішньої інфляції іноземної валюти.

Вплив інфляції на потребу у фінансуванні залежить від нерівномірності інфляції (її зміни в часі). Найменш вигідною для проекту є ситуація, при якій на початку проекту існує висока інфляція (і, отже, позиковий капітал береться під високий кредитний відсоток), а потім рівень інфляції знижується.

Вплив інфляції на потребу в оборотному капіталі залежить як від її неоднорідності, так і від рівня. По відношенню до цього виду впливу всі проекти діляться на дві категорії (в основному в залежності від співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей). Ефективність проектів першої категорії з ростом інфляції знижується, а другий - зростає.

Також в Методичних рекомендаціях викладається наступний порядок прогнозу інфляції.

По-перше, потрібно встановити, до якої категорії - першої або другої - відноситься проект. Після цього можливі два варіанти дій в залежності від того, прийняті чи ні заходи для зменшення впливу інфляції на потребу у фінансуванні:

  • - якщо такі заходи вжито, то для проектів першої категорії з усіх обґрунтованих прогнозів інфляції слід вибирати максимальний, а для проектів другої категорії слід використовувати мінімально можливий рівень інфляції (наприклад, проводити розрахунок в поточних цінах);
  • - якщо такі заходи не прийняті, то поряд з описаними граничними прогнозами інфляції необхідно розглянути сценарії, пов'язані з найбільш швидким (з реально прогнозованих) зниженням інфляції від прийнятої максимальної до прийнятої мінімальної величини.

Крім цього слід проводити оцінку нижньої межі можливих змін однієї з характеристик зміни валютного курсу (наприклад, ланцюгових індексів внутрішньої інфляції іноземної валюти), в тому числі з міркувань співвідношення доларових цін на продукцію: за проектом і існуючих (всередині країни і за кордоном).

Необхідно здійснювати перевірку ефективності та фінансової реалізованості інвестиційних проектів при різних рівнях інфляції в рамках аналізу чутливості проекту до зміни зовнішніх умов.

При прогнозі інфляції слід враховувати офіційні відомості, а також експертні та інші оцінки, що враховують дефлятор ВВП і (або) індекси цін по досить великий "кошику" постійного складу. Залежно від того, є інфляція передбачуваною чи ні, підходи до оцінки ефектів інфляції на вартість інвестиції різні. Якщо інфляція очікувана, то її величина може бути врахована при побудові грошових потоків і при виборі ставок дисконтування, і оцінка ефективності інвестицій може ґрунтуватися на цьому.

Оцінка ефективності інвестиційного проекту з урахуванням інфляції означає включення фактора знецінення грошей на ті кроки проекту, де він проявляється, і в розрахунки тих параметрів, які використовуються при розрахунку економічної ефективності проекту. Вплив інфляції відображають за двома напрямками: по-перше, при обгрунтуванні необхідного рівня прибутковості (ставки дисконтування) шляхом коригування ставки на величину інфляційної премії; по-друге, при оцінці грошових потоків інвестиційного проекту шляхом коригування їх на індекс інфляції.

Перший напрямок впливу інфляції. Так як зміна в інфляції є сигналом до зміни в ставках дисконтування, то економісти і аналітики витрачають значний час і ресурси на прогнозування інфляції. Моделі для прогнозу варіюються від наївних до складних і ґрунтуються на всьому: від інтуїції до найскладнішої економетрики. Результати таких моделей спираються на інформацію минулих періодів, таких як інфляція за останній період або моделі часових рядів, які досліджують тенденції і зрушення в минулих рівнях інфляції, і є дуже спірними. Однак це анітрохи не применшує позитивних сторін, пов'язаних з прогнозом інфляційних процесів.

Другий напрямок впливу інфляції. Облік інфляції при вартісній оцінці потоків інвестиційного проекту зводиться до розрахунку цих потоків в прогнозних цінах.

Номінальні грошові потоки включають в себе інфляцію. Процес розрахунку номінальних грошових потоків вимагає від аналітика або інвестора провести не тільки калькуляцію показників очікуваної інфляції, а й прогноз зростання цін на товари і послуги, які фірма продає або використовує.

Інфляція називається однорідною , якщо темпи (і отже, індекси) зміни цін всіх товарів і послуг залежать тільки від номера кроку, але не від характеру товару і послуги; в іншому випадку інфляція називається неоднорідною.

Розглянемо особливості оцінки чистої приведеної вартості інвестиційного проекту в умовах інфляції.

Інфляція впливає на вартість грошових потоків, зменшуючи їхню купівельну спроможність. Ставка дисконтування, що включає в себе інфляцію, називається номінальною ставкою. Реальна ставка дисконтування - це ставка дисконтування, яка не враховує інфляцію, тобто реальні процентні ставки (а також і реальні грошові потоки) розраховуються виходячи з припущення сталості цін.

Аналіз впливу інфляції проводиться на підставі наступних передумов:

  • - інфляція неоднорідна;
  • - інфляція однорідна.

Перший підхід більшою мірою відповідає реальній ситуації. Він передбачає використання номінальної ставки і номінальних грошових потоків, тобто грошові потоки (всі показники доходів і витрат) і ставка дисконтування коригуються відповідно до очікуваним темпом інфляції по роках. Використання даного підходу передбачає врахування неоднорідності інфляції. Відзначимо, що зробити спроможний прогноз різних темпів інфляції для різних типів ресурсів є надзвичайно важкою і практично нездійсненною завданням.

В рамках другого підходу передбачається однорідність інфляції. У цьому випадку вплив інфляції носить своєрідний характер: вона впливає на числа (проміжні значення), одержувані в розрахунках, але не впливає на кінцевий результат і висновок щодо долі проекту.

Існує два способи оцінки чистої приведеної вартості в умовах інфляції: за номінальною ставкою і за реальною ставкою дисконтування.

За відсутності інфляції реальна ставка дисконтування грошових потоків проекту буде дорівнює номінальній ставці . Реальні грошові потоки та номінальні грошові потоки по роках також будуть рівні. Отже, за відсутності інфляції NPV розраховується за формулою

(4.15)

Зв'язок між реальною і номінальною ставками при темпі інфляції а виражені формулою Фішера

(4.16)

або

(4.17)

Розрахуємо тепер NPV з урахуванням інфляції, прийнявши допущення, що інфляція однорідна.

При темпі інфляції а чисті грошові потоки збільшуються зі швидкістю і така ж інфляційна премія закладена у вартість капіталу фірми.

(4.18)

тобто знову отримуємо формулу 4.15.

Це означає, що при використанні реальної ставки дисконтування і реальних грошових потоків в припущенні, що інфляція однорідна, ми отримаємо такий же результат, як при використанні номінальної ставки і номінальних грошових потоків. З цієї причини більшість компаній не враховують інфляцію при розрахунку ефективності інвестиційних проектів.

Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що якщо ми не можемо зробити заможний прогноз різних темпів інфляції для різних типів ресурсів, то облік інфляції в припущенні її однорідності дасть результат, аналогічний тому, як якби ми її не враховували. Тому при оцінці ефективності інвестиційних проектів використовують реальну ставку дисконтування і реальні грошові потоки. В цьому випадку всі грошові потоки проекту можна висловити в поточних (фіксованих) цінах базового року, а потім вартість капіталу уявити в реальному обчисленні, виключивши з неї інфляцію.

Зауважимо, що помилково при аналізі ефективності інвестиційних проектів використовувати оцінки грошових потоків за даними базового року (реальні грошові потоки), а вартість капіталу визначати за номінальними ставками. В такому випадку виходить кілька занижене значення чистої поточної вартості (знаменник дробу, що служить для обчислення NPV, відображає інфляцію, а чисельник - немає).

 
<<   ЗМІСТ   >>