Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестиції. Інвестиційний аналіз

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИЗНАЧЕННЯ І ВИДИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

У Росії нормативна база в області оцінки ефективності інвестиційних проектів почала формуватися в 1990-х рр. Основний нормативний акт в області оцінки інвестицій - Методичні рекомендації щодо оцінки ефективності інвестиційних проектів (затв. Мінекономіки РФ, Мінфіном РФ, Держбудом РФ 21.06.1999 № ВК 477).

В даному документі міститься опис методологічних основ оцінки ефективності інвестиційних проектів, розглядаються різні види ефективності проектів, принципи, покладені в основу оцінок і методи розрахунку ефективності інвестиційних проектів, при цьому методи оцінки ефективності поширюються на всі форми власності. Методичні рекомендації щодо оцінки ефективності інвестиційних проектів носять рекомендаційний характер, їх мета - допомогти інвестору з вибором вірного рішення. Ефективність інвестиційного проекту- категорія, що відображає відповідність проекту цілям та інтересам його учасників. Реалізація ефективних інвестиційних проектів призводить до зростання ВВП, що надходить в розпорядження товариства, який потім ділиться між що беруть участь в проекті суб'єктами: фірмами (акціонери і працівники), банками, розпорядниками бюджетів різних рівнів та ін.

Інтереси учасників проекту можуть не збігатися, в результаті чого ефективний в цілому проект може виявитися неефективним для конкретного учасника. При вимірі економічної ефективності проекту порівнюють витрати, пов'язані з його реалізацією, і отримані результати. Кожен учасник проекту оцінює власні інвестиції в проект і отримані ним результати, тим самим визначаючи ефективність своєї участі в проекті.

Рекомендується оцінювати ефективність проекту в цілому і ефективність участі в проекті.

Оцінка ефективність проекту в цілому проводиться з метою визначення потенційної привабливості проекту для можливих учасників та пошуків джерел фінансування. Проводячи оцінку ефективності проекту в цілому, на першому етапі визначають громадську (соціально-економічну) ефективність проекту, після чого переходять до визначення його комерційної ефективності. І в першому, і в другому випадку ефективність оцінюється з точки зору єдиного учасника, що реалізовує проект як би за рахунок власних коштів.

Громадська ефективність проекту оцінюється не у всіх випадках, вона передбачена лише для соціально значущих проектів. Саме для таких проектів громадська ефективність, а не комерційна, має першорядне значення. Існують проекти з високою комерційною ефективністю, але приносять шкоду суспільству. Такі проекти не повинні реалізовуватися, і саме пріоритетність суспільної ефективності над комерційної дозволяє не допустити їх реалізації.

Якщо ж проект не є суспільно значущим (локальні проекти), то оцінка ефективності такого проекту в цілому зводиться до оцінки його комерційної ефективності.

Проведення оцінки суспільної ефективності передбачає врахування соціально-економічних наслідків здійснення інвестиційного проекту для суспільства в цілому. При оцінці суспільної ефективності повинні бути враховані не тільки безпосередні витрати і результати проекту, а й зовнішні: витрати і результати в суміжних секторах економіки, соціальні, екологічні та інші позаекономічні ефекти. Зовнішні ефекти рекомендується враховувати в кількісній формі. Це передбачає наявність відповідних нормативних і методичних матеріалів, що буває не завжди. Якщо зовнішні ефекти досить істотні, але немає відповідних документів, які дозволять здійснити їх кількісну оцінку, допускається якісна оцінка їх впливу, в тому числі шляхом залучення незалежних кваліфікованих експертів. Такі ж підходи використовуються при оцінці регіональної ефективності.

Інвестиційний проект може зачіпати інтереси як однієї країни, так і інтереси декількох країн. Якщо інвестиційний проект зачіпає інтереси декількох країн, то загальна ефективність характеризує проект з точки зору всієї системи в цілому. Якщо інвестиційний проект зачіпає інтереси однієї країни, то загальна ефективність збігається з народно-господарської.

Поряд з громадської ефективністю проекту визначають його комерційну ефективність. Показники, що характеризують комерційну ефективність інвестиційного проекту, враховують фінансові наслідки його здійснення для учасника, що реалізовує інвестиційний проект, в припущенні, що він робить всі необхідні для реалізації проекту витрати і користується усіма його результатами.

Підводячи підсумок, підкреслимо, що показники, які використовуються для оцінки ефективності проекту в цілому, характеризують технічні, технологічні та організаційні проектні рішення з економічної точки зору.

Оцінка ефективності участі в проекті. Як було сказано вище, інтереси учасників проекту можуть не збігатися, і, як наслідок, не співпадуть результати їх оцінки і рішення про участь в проекті. З метою перевірки можливості бути реалізованим інвестиційного проекту і зацікавленості в ньому його учасників проводять оцінку ефективності участі в проекті. Вона включає наступні складові:

 • - оцінюється ефективність проекту для організацій - учасників проекту;
 • - оцінюється ефективність інвестування в акції підприємства (тобто визначається яка ефективність даного проекту для акціонерів акціонерних товариств, що беруть участь в проекті);
 • - оцінюється ефективність участі в проекті структур більш високого рівня (регіональна, народно-господарська, галузева, бюджетна ефективність).

Розглянемо основні принципи, покладені в основу оцінок ефективності інвестиційних проектів:

 • • необхідно визначити життєвий цикл інвестиційного проекту і розглядати проект протягом усього його життєвого циклу;
 • • при моделюванні грошових потоків необхідно враховувати всі пов'язані з реалізацією проекту грошові надходження і виплати за розрахунковий період в різних валютах;
 • • необхідно забезпечити порівнянність умов порівняння різних проектів (варіантів проекту);
 • • з точки зору інвестора ефективним визнається проект, що забезпечує позитивний ефект реалізації породжує його проекту; при ухваленні рішення про вибір одного з альтернативних проектів перевага повинна віддаватися проекту з найбільшим значенням ефекту (принцип позитивності і максимуму ефекту);
 • • при оцінці ефективності інвестиційних проектів необхідно враховувати різні аспекти тимчасового чинника;
 • • необхідно враховувати тільки майбутні витрати і надходження. Ресурси, створені раніше і використовуються в проекті, повинні оцінюватися не витратами на їх створення, а альтернативною вартістю (opportunity cost). Альтернативна вартість відображає максимальне значення упущеної вигоди, пов'язаної з найкращим можливим альтернативним використанням даних ресурсів. Раніше створені ресурси, які використовуються в проекті, але не забезпечують можливості отримання альтернативних доходів (тобто доходів, які можуть бути отримані від використання цього ресурсу поза даного проекту), не повинні враховуватися при побудові грошових потоків, і, отже, не будуть впливати на значення показників ефективності інвестиційного проекту. Витрати на створення цих ресурсів є нерелевантними, тобто безповоротними витратами (sunk cost). Сказане стосується саме до оцінки ефективності. В інших випадках, наприклад, при визначенні частки в капіталі, облік минулих витрат може виявитися необхідним;
 • • оцінка ефективності інвестиційних проектів повинна здійснюватися зіставленням ситуацій не «до проекту" та "після проекту", а "без проекту" і "з проектом", тобто при побудові грошових потоків необхідно враховувати тільки надходження і виплати, які генеруються даними інвестиціями;
 • • оцінюючи ефективність проекту, необхідно враховувати всі найбільш істотні наслідки його реалізації, як безпосередньо економічні, так і позаекономічні зовнішні ефекти, суспільні блага;
 • • необхідно враховувати можливість розбіжності інтересів між різними сторонами проекту, різницю в оцінці вартості капіталу учасників, що виражаються в індивідуальних значеннях ставки дисконтування;
 • • оцінка ефективності інвестиційного проекту повинна проводитися в кілька етапів. Розглядаються різні стадії розробки і здійснення інвестиційного проекту (обгрунтування інвестицій, техніко-економічне обґрунтування, вибір схеми фінансування, економічний моніторинг) і на кожній з цих стадій ефективність визначається заново, з різною глибиною опрацювання;
 • • для забезпечення функціонування створюваних в ході реалізації проекту виробничих фондів потрібні вкладення в оборотні активи. Потреба в оборотному капіталі необхідно враховувати при оцінці ефективності інвестиційних проектів;
 • • необхідно враховувати інфляційний фактор, а також особливості, що виникають при реалізації багатовалютних проектів;
 • • необхідною складовою оцінки ефективності проекту є аналіз інвестиційних ризиків. Вплив невизначеностей і ризиків, які супроводжують реалізацію проекту, має бути враховано в кількісної формі.
 
<<   ЗМІСТ   >>