Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестиції. Інвестиційний аналіз

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

В результаті вивчення матеріалу даного розділу студент повинен:

знати

 • • основні принципи інвестиційного проектування;
 • • види ефективності інвестиційного проекту;
 • • загальну схему оцінки ефективності;
 • • види грошових потоків;

вміти

 • • класифікувати грошові потоки за видами діяльності;
 • • розробити схему фінансування інвестиційного проекту;

володіти

• навичками побудови грошового потоку інвестиційного проекту.

Поняття інвестиційного проекту: зміст, класифікація, фази розвитку

Під інвестиційною діяльністю розуміється сукупність інвестицій організації та заходів по їх реалізації. Інвестиційний процес показує перебіг інвестиційної діяльності в часі.

Перед тим як інвестувати кошти, необхідно розробити інвестиційний проект. Інвестиційний проект дозволяє оцінити потребу в інвестиціях, їх розподіл в часі, спрогнозувати прибутковість передбачуваних інвестицій, оцінити ризики інвестування і на підставі цієї інформації прийняти інвестиційне рішення.

Термін "інвестиційний проект" вживається в двох значеннях. У вузькому розумінні інвестиційний проект - це документація (комплект документів, в яких містяться цілі і визначення комплексу майбутніх дій). В широкому розумінні інвестиційний проект - це діяльність, тобто комплекс заходів, які необхідні для досягнення поставленої мети.

У керівництві до зводу знань з управління проектами (Керівництво РМВОК) [1] дається таке визначення:

Проект - це тимчасове підприємство, призначене для створення унікальних продуктів, послуг або результатів.

В даному визначенні підкреслюється тимчасовий характер проекту, тобто кожен проект має початок і кінець. Вважається, що проект завершений, коли досягнуті цілі проекту. Але не кожен проект досягає своїх цілей. Можливі випадки, коли проект розпочато, але пізніше з'ясовується, що досягнення цілей проекту неможливо. Якщо це відбувається, проект вважається завершеним. Трапляється, що після початку проекту стає очевидно, що необхідність в даному проекті зникла. У таких випадках проект теж може бути завершений.

У визначенні йдеться про тимчасовий характер проекту, а не про його результаті. Більшість проектів приймається і реалізується з метою досягнення стійкого, тривалого результату. Реальні інвестиції включають в себе не тільки інвестиції в основні засоби та нематеріальні активи, а й в трудові ресурси. Здійснення проекту може бути пов'язано не тільки з розробкою нового продукту або послуги, будівництвом нової будівлі або споруди, а й з здійсненням змін у структурі, кадрах, стилі організації, з розробкою або придбанням нової або вдосконаленої інформаційної системи, впровадженням нової процедури або нового процесу на підприємстві. Залежно від цього визначаються і результати проекту. Результатом проекту можуть бути:

 • - продукт, який являє собою кінцевий виріб / елемент іншого виробу;
 • - здатність надавати послуги (наприклад, бізнес-функції, що підтримують виробництво або дистрибуцію);
 • - результати, такі як наслідки або документи (наприклад, дослідний проект виробляє дані, які можна використовувати для визначення тенденції або користі будь-якого нового процесу для суспільства).

Зазвичай проекти використовуються як засіб виконання стратегічного плану організації. У стратегічному плані, виходячи з потенційних ресурсів і можливостей організації, формулюються її цілі і завдання, визначаються масштаби, сфери діяльності та напрямки розвитку організації. Саме стратегічне планування забезпечує основу для всіх управлінських рішень. Виходячи з цілей і завдань організації, відбувається відбір проектів для включення в програму або портфель.

Реалізація інвестиційних проектів, часто в контексті стратегічного плану, може бути обумовлена:

 • • вимогами ринку (наприклад, автомобілебудівна компанія приймає до реалізації проект по виготовленню більш економічних автомобілів у відповідь на зростання вартості і брак бензину);
 • • стратегічними можливостями або поточними потребами підприємства (наприклад, тренінгова компанія приймає до реалізації проект по створенню нового курсу навчання з метою зростання прибутку);
 • • вимогами замовника (наприклад, електрична компанія приймає до реалізації проект з будівництва нової підстанції для електропостачання нового промислового району);
 • • технологічним прогресом (наприклад, виробник комп'ютерної техніки приймає до реалізації проект по розробці більш швидкодіючого, економічного і компактного ноутбука з використанням новітніх досягнень в технології виготовлення комп'ютерної пам'яті і електронних компонентів);
 • • законодавчими вимогами (наприклад, виробник хімічних речовин приймає до реалізації проект по розробці вимог до поводження з новим токсичним матеріалом).

Як зазначалося вище, проект - це тимчасове підприємство, тобто кожен проект має своїм життєвим циклом. Під життєвим циклом проекту розуміється часовий інтервал, що має початок в момент зародження інвестиційної ідеї і закінчується в момент її повної реалізації або ліквідації об'єкта в разі визнання неможливості досягнення мети проекту.

Виділяють три основні фази інвестиційного проекту: передінвестиційної, інвестиційну та експлуатаційну. Кожна з трьох фаз інвестиційного проекту також поділяється на певні стадії і етапи.

Прединвестіціонная фаза інвестиційного проекту - це фаза планування. Вона безпосередньо передує основного об'єму інвестицій і її головним завданням є перетворення інвестиційної ідеї в інвестиційне рішення. На етапі планування розробляється інвестиційний проект. На даному етапі готується техніко-економічне обґрунтування проекту, проводяться необхідні дослідження ринку, здійснюється вибір постачальників, проводяться переговори з потенційними інвесторами і учасниками інвестиційного проекту. На передінвестиційній фазі може бути проведено юридичне оформлення проекту, що включає реєстрацію підприємства, оформлення контрактів та ін., А також на даному етапі в разі необхідності може бути проведена емісія акцій та інших цінних паперів. Кінцевим результатом передінвестиційної фази є розгорнутий бізнес-план інвестиційного проекту.

Прединвестіціонная фаза надзвичайно важлива. Від того, наскільки грамотно проведені роботи на передінвестиційній фазі проекту, в значній мірі залежить, наскільки успішною виявиться його реалізація. Розробка проекту зазвичай займає тривалий час. Але час і витрати, пов'язані з аналізом стратегічних ринків, розглядом і аналізом альтернатив проекту, як правило, багаторазово окупаються. Проведені дослідження дають можливість на початковій стадії відхилити свідомо збиткові проекти, не доводячи їх до дорогої стадії остаточної оцінки і підготовки. На передінвестиційній фазі проекту витрати відносно невеликі, і від реалізації проекту ще можна відмовитися.

При прийнятті позитивного рішення по проекту і перехід безпосередньо до його здійснення, витрати, понесені на передінвестиційній фазі, капіталізуються і в подальшому відносяться на собівартість продукції шляхом нарахування амортизації.

Можна виділити наступні основні етапи передінвестиційної фази реалізації інвестиційного проекту:

 • - формулювання інвестиційної ідеї;
 • - аналіз альтернативних варіантів проекту;
 • - передпроектне дослідження інвестиційних можливостей (дані дослідження носять поверхневий характер і ґрунтуються на загальних оцінках; попереднє техніко-економічне обґрунтування (ПТЕО) має підтвердити, що всі можливі альтернативи проекту розглянуті та оцінені, всі аспекти обраного проекту здійсненні і вимагають подальшого більш глибокого вивчення, є висновок про життєздатність проекту);
 • - оцінка ефективності інвестиційних проектів на стадії дослідження передпроектних можливостей, їх порівняння і аналіз;
 • - вибір інвестиційного проекту;
 • - розробка і створення техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) - основного документа інвестиційного проекту (розробка ТЕО є великомасштабним дослідженням);
 • - підготовка оціночного висновку;
 • - прийняття рішення про реалізацію (відхилення) інвестиційного проекту.

Отже, завершена Прединвестіціонная фаза, на якій визначилися основні інвестори, виконані основні дослідження, проведена експертиза, в тому числі екологічна, оформлена дозвільна документація (дозволу на будівництво і т.д.), укладені основні контракти з підрядними організаціями, проводяться роботи з постачальниками, проведені детальні маркетингові дослідження. Настає наступна фаза - фаза реалізації інвестиційного проекту. Дана фаза безпосередньо присвячена створенню об'єкта. Саме на цій фазі об'єкт вводиться в лад і готується для експлуатації. Дана фаза включає в себе широкий спектр консультаційних та проектних робіт, в першу чергу і головним чином - в області управління проектом. Інвестиційна фаза може бути розділена на наступні стадії:

 • - визначення законодавчої, фінансової та організаційної бази для реалізації проекту;
 • - придбання і передача технологій, включаючи загальне інженерне проектування;
 • - детальне опрацювання та укладання контрактів, включаючи подачу пропозицій, участь в тендерах, оцінку витрат і проведення переговорів;
 • - придбання землі, будівельні роботи і монтаж обладнання;
 • - передвиробничий маркетинг, включаючи забезпечення поставок;
 • - набір і навчання персоналу;
 • - здача в експлуатацію і пуск підприємства.

На відміну від передінвестиційної фази витрати, понесені на інвестиційній фазі, можуть досягати значних величин і мають незворотний характер.

Після завершення інвестиційної фази переходять до експлуатаційної фазі інвестиційного проекту. Уже введено в дію основне обладнання (в разі промислових інвестицій) або придбана нерухомість (або інший вид активів), і починається період, який характеризується початком виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), тобто починається операційна діяльність.

Експлуатаційна фаза проекту також включає кілька стадій, таких як приймання і пуск підприємства, випуск продукції і отримання прибутку, заміна обладнання, розширення, інновації. На цій фазі реалізації проекту можуть виникнути проблеми як короткострокового, так і довгострокового характеру.

Короткострокові проблеми пов'язані з початком виробництва, вони можуть виникати в зв'язку з освоєнням технологій, роботою обладнання або недостатньою продуктивністю праці через брак кваліфікованого персоналу. У переважній більшості випадків ці проблеми починаються в інвестиційній фазі проекту.

Довгостроковий підхід стосується обраної стратегії і сукупних витрат на виробництво і маркетинг, а також надходжень від продажів. Ці фактори безпосередньо пов'язані з прогнозом, зробленим в передінвестиційної фазі. Якщо стратегії і перспективні оцінки виявляться помилковими, внесення будь-яких корективів буде не тільки важким, але і виключно дорогою справою.

На експлуатаційної фазі також виникає грошовий потік, що складається з відповідних надходжень і виплат (поточні витрати). Грошовий потік, який отримують на фазі експлуатації, повинен бути достатній не тільки для того, щоб окупити зроблені інвестиційні витрати, а й забезпечити необхідний рівень прибутковості на вкладений капітал. Узагальнена структура життєвого циклу, як правило, відображає наступні характеристики:

 • • на початку проекту витрати на персонал невеликі, але в міру виконання робіт вони починають рости і досягають свого пікового значення. На етапі завершення інвестиційного проекту відбувається їх різке зниження;
 • • найбільші ризики і невизначеність, а також вплив зацікавлених сторін проекту мають місце на початку проекту. Надалі, по ходу реалізації проекту, вони зменшуються. На початку проекту можна впливати на кінцеві результати проекту, не змінюючи істотно його вартість. У міру реалізації проекту і наближення його до завершення вартість змін і корекції помилок істотно зростає.

 • [1] URL: pmi.org.
 
<<   ЗМІСТ   >>