Повна версія

Головна arrow Культурологія arrow Міжкультурна комунікація

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КУЛЬТУРНІ ЗВ'ЯЗКИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Сьогодні міжнародний культурний обмін не тільки продовжує демонструвати стійку тенденцію до розширення масштабів і форм взаємовпливу культур народів світу, а й стає необхідною умовою руху по шляху прогресу. Широкі контакти між народами і розвиток сучасних засобів комунікації в значній мірі спрощують можливості обміну інформацією. Нині важко уявити собі навіть самий віддалений куточок Землі, який був би повністю відрізаний від спілкування з навколишнім світом, в тій чи іншій мірі не відчував би на собі впливу світової культури. Завдяки тому, що досягнення людської думки і духу можуть бути використані для блага всього людства, можливо дозвіл найскладніших проблем світової спільноти. Реалізація такої можливості залежить від того, наскільки швидко і ефективно буде налагоджено міжнародне співробітництво в інтелектуальній сфері.

Сьогодні, як стверджують фахівці, саме культура завдяки своєму величезному загальнолюдського потенціалу здатна стати тим об'єднуючим простором, де люди різних національностей, мовної, релігійної, вікової, професійної приналежності зможуть будувати своє спілкування без будь-яких меж, виключно на основі взаєморозуміння.

важливо запам'ятати

Культурне співробітництво повинно здійснюватися на основі взаємної вигоди всіх що у ньому народів; відповідні обміни мають бути проникнуті духом максимальної взаємності <...>

Культурне співробітництво повинно сприяти встановленню між народами міцних і постійних зв'язків, які не повинні страждати від напруженості, яка може виникати в міжнародних відносинах [1] .

Досить складно уявити розвиток науки, культури, освіти поза міжнародним, міжкультурного спілкування. Останнім часом соціальні, політичні та економічні потрясіння світового масштабу привели до активної міграції народів, їх переселення, зіткнення, змішання, що надає питань міжкультурної комунікації особливої значущості та гостроти.

Істотний вплив на розвиток міжкультурної комунікації надав і науково-технічний прогрес, який відкрив нові можливості для спілкування, становлення нових видів і форм комунікації, головною умовою ефективності яких є взаєморозуміння, терпимість і повагу до культури партнерів по діалогу.

Культурні зв'язки - один з найбільш гуманістичних і тому найбільш ефективних інструментів в механізмі зовнішньополітичної діяльності держав. Вони сприяють створенню умов для мирного діалогу і співпраці країн, народів, що відносяться до різних культурних традицій. Адже мистецтво, наука - надбання всього людства, вони вище меж і національних бар'єрів. Саме культурний обмін забезпечує взаєморозуміння і повага один до одного представників різних цивілізацій [2] .

Однак, незважаючи на досить значний досвід та історію розвитку міжкультурної комунікації, не завжди діалог в тій чи іншій сфері може бути названий конструктивним і взаємовигідним. Часом у учасників процесу спілкування спостерігаються значні розбіжності з тих чи інших позиціях, що не є наслідком професійних відмінностей, а пов'язано з особливостями культур, традицій, специфікою бачення світу і способів сприйняття і інтерпретації подій. Подібні складності випливають і з особливостей способу життя, релігійного різноманіття, різних культурних цінностей.

Таким чином, міжкультурна комунікація може стати як важливою умовою, що сприяє розвитку взаємовигідного співробітництва, так і нерозв'язною проблемою в здійсненні тих чи інших проектів, найважливіших економічних і політичних починань і устремлінь. Подібні проблеми, безперечно, мають глобальний характер і справді заслуговують на окрему теоретичного і практичного розгляду.

Актуальність питань міжкультурних комунікацій підтверджується ще і тим, що в умовах глобалізації в процес міжкультурного спілкування залучені практично всі країни, які прагнуть зайняти своє особливе, гідне місце в світовому співтоваристві.

Інтерес до проблем міжкультурної комунікації чітко простежується протягом усього XX ст., Коли стало очевидно, що рішення багатьох нагальних завдань неможливо без участі великої аудиторії, представників різних країн, культур, традицій.

Міжкультурні комунікації безпосередньо пов'язані з процесами, що відбуваються і в області культурного обміну. Діалог в даній сфері є неодмінною умовою розвитку комунікацій, а також яскравим прикладом його здійснення. "Будь-яка, навіть сама самобутня культура завжди формувалася у взаємозв'язку і під впливом інших культур. Поживна середу таких обмінів давала стимул поступальному розвитку суспільства, сприяла соціальному прогресу окремих націй і всього людства" [3] .

Досвід показує, що в реалізації політичної стратегії багатьох країн особлива роль належить культурі. Місце і авторитет держав на світовій арені визначаються не тільки їхнім політичним, економічним вагою, військовою міццю, але і культурним, духовним, інтелектуальним потенціалом, який характеризує країну в світовому співтоваристві.

Саме культура має унікальні можливості, пов'язаними з формуванням позитивного образу народів, держав, який в кінцевому рахунку допомагає і у вирішенні політичних проблем.

Культура XX-XXI ст. все більше набуває інтернаціонального характеру і ґрунтується на динамічних процесах культурного спілкування. Тому міжкультурна комунікація є запорукою збагачення національних культур різних регіонів і країн світу.

Сьогодні неможливо вирішити жодної значущої проблеми без участі представників різних культур, їх конструктивного, зваженого діалогу, знання традицій і культур інших народів.

Виклики і загрози сучасної цивілізації досягли такого розмаху і масштабу, що вимагають вироблення єдиної політики, єдиної мови спілкування, зрозумілого всім представникам світової спільноти.

Разом з тим в сучасних умовах необхідно зберегти велике культурну спадщину, яке складалося протягом всієї історії людства.

В даний час охорона пам'яток історії та культури є одним із пріоритетних напрямків діяльності цивілізованої частини міжнародного співтовариства. Культурна спадщина - духовний капітал, що володіє унікальною цінністю для всього людства. Втрати об'єктів культурної спадщини непоправні. Охорона і використання пам'яток - важливе завдання держав та їх органів, громадських організацій і всіх громадян. Співпраця в збереженні культурної спадщини, охорони пам'яток історії та культури - частина міжнародного культурного спілкування, яке кожна держава прагне зміцнити і розвинути.

Стрімке зростання загрози знищення природних і культурних цінностей спонукав людей, перш за все в промислово розвинених країнах, усвідомити, що необхідні величезні зусилля для збереження досягнень культури і самобутності нації. Пам'ятники історії і культури, з одного боку, сприяють визначенню національної самоідентифікації і є специфічною формою соціального захисту від негативних процесів. З іншого боку, охорона пам'яток історії та культури і співпрацю в цій галузі - широке поле для взаємодії і міждержавного діалогу.

важливо запам'ятати

У рекомендаціях ЮНЕСКО "Про міжнародний обмін культурними цінностями" (Найробі, 26 листопада 1976 г.) підкреслюється, що розширення і зміцнення культурних обмінів, забезпечуючи більш повне взаємне ознайомлення з досягненнями в різних областях культури, сприятиме збагаченню різних культур при повазі самобутності кожної з них, а також цінності культур інших народів, що становлять культурну спадщину всього людства. Взаємний обмін культурними цінностями з того моменту, як він забезпечується юридичними, науковими і технічними умовами, що дають можливість запобігти незаконній торгівлі та нанесення шкоди цим цінностям, є потужним засобом зміцнення взаєморозуміння і взаємної поваги між народами.

Різноманіття сучасного світу з його проблемами і суперечностями також є умовою подальшого прогресу і диктує необхідність вивчення питань міжкультурної комунікації. Сьогодні вони знаходяться в сфері компетенції представників різних наук.

ВИСНОВКИ

Сучасні культурні зв'язки відрізняються значним різноманіттям, широкою географією, протікають в різних формах і напрямках. Процеси демократизації та прозорість кордонів надають ще більшу значимість культурному обміну в системі міжнародних відносин, який об'єднує народи незалежно від соціальної, релігійної, політичної приналежності.

Незважаючи на сучасні можливості, вплив науково-технічного прогресу на міжкультурний діалог в умовах глобалізації, найважливішими напрямками міжкультурного спілкування як і раніше є двосторонні та багатосторонні зв'язки, які протікають в різних формах і служать фундаментом сучасного міжкультурної взаємодії.

  • [1] Декларація принципів міжнародного культурного співробітництва. Ст. VIII, IX. URL: un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/culture.shtml (дата звернення: 16.01.2016).
  • [2] Александров А. А. Міжнародне співробітництво в сфері культурної спадщини. М .: Проспект, 2011. С. 6.
  • [3] Лисицька В. С. Політична складова російсько-німецьких культурних відносин на рубежі XX-XXI ст .: автореф, дні .... канд, політ, наук. СПб., 2010. С. 3.
 
<<   ЗМІСТ   >>