Повна версія

Головна arrow Культурологія arrow Міжкультурна комунікація

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ АКУЛЬТУРАЦІЇ

Аккультурация: поняття, фактори, етапи

Аккультурация як форма міжкультурної комунікації

Культурні контакти складають основу спілкування між народами, в процесі якого вони знайомляться з чужими культурами. При вивченні процесів взаємодії культур і культурних контактів необхідно звернутися до сутності поняття акультурації і розглянути його визначення та етапи розвитку.

Аккультурация (лат. Ad - до і cultura - освіту, розвиток) - це процес взаємодії і взаємовпливу культур, зміни матеріальної культури, звичаїв і вірувань, що відбувається при безпосередньому контакті і взаємовплив різних соціокультурних систем.

Аккультурация - це одночасно і процес, і результат взаємного впливу різних культур, при якому всі або частину представників однієї культури переймають норми, цінності і традиції іншої. Зазвичай процес акультурації розглядається як двосторонній, при якому в якості культури-донора і культури-реципієнта одночасно можуть виступати обидві контактують культури, хоча ступінь їх впливу один на одного може бути неоднаковою. Крім того, представники однієї культури можуть або повністю приймати цінності іншої, або цілком або частково відкидати їх.

Нерідко під аккультурацией розуміють також процес сприйняття одним, зазвичай культурно менш розвиненим народом або якийсь його частиною будь-яких елементів матеріальної або духовної культури - або ж всієї культури іншого народу, зазвичай культурно більш розвиненого.

Поняття "аккультурация" зародилося в американській етнографії та культурної антропології в кінці XIX в. під впливом проводилися досліджень процесів культурного зміни в племенах північноамериканських індіанців. Американські етнографи Дж. Пауел і У. Хоумз використовували цей термін для позначення процесу уподібнення і передачі елементів однієї культури іншою (1880). Подальший розвиток вивчення процесу акультурації знайшло в працях Ф. Боаса, У. Мак-Джи, Р. Лоуі. Спочатку термін використовувався для позначення процесів асиміляції, що відбуваються в індіанських племенах внаслідок їх зіткнення з культурою білих американців, тобто в досить вузькому сенсі [1] .

У 1930-і рр. намітився інтерес до більш систематичного вивчення аккультураціонних процесів. Термін "аккультурация" міцно увійшов в американську антропологію. Аккультурация була предметом досліджень М. Херсковица, М. Міда, Р. Редфілда, Л. Спайера, Р. Линтона, А. Малиновського. Спочатку феномен акультурації сприймався вченими як результат тривалого контакту представників різних культур, який приводив до зміни їх первинних культурних моделей з урахуванням значущості кожної з взаємодіючих груп. Була поширена думка, що при цьому культури змішуються, в результаті чого досягається стан культурної та етнічної однорідності, причому менш розвинена культура піддається більшому впливу з боку більш розвиненою [2] .

Згодом аккультурация перестала розглядатися як виключно груповий феномен, її стали вивчати і на рівні індивідуальної поведінки. Був зроблений важливий висновок про те, що в процесі акультурації кожна людина одночасно вирішує дві найважливіші завдання: прагне зберегти свою культурну ідентичність і включається в чужу культуру.

важливо запам'ятати

Сучасне, більш широке поняття акультурації таке: це процес взаємодії культур, в ході якого відбувається їх зміна, засвоєння ними нових елементів, освіту в результаті змішування різних культурних традиції принципово нового культурного синтезу.

Існують чотири основні форми ( стратегії) акультурації:

 • 1) асиміляція - варіант акультурації, при якому людина повністю приймає норми і цінності іншої культури, відмовляючись при цьому від своїх норм і цінностей;
 • 2) сепарація - заперечення чужої культури при збереженні ідентифікації зі своєю культурою. У цьому випадку представники недоминантной групи вважають за краще більшу або меншу ступінь ізоляції від домінантною культури. Якщо на подібній ізоляції наполягають представники панівної культури, така форма називається сегрегацією ;
 • 3) маргіналізація - це одночасно втрата ідентичності з власною культурою і відсутність ідентичності з культурою більшості. Така ситуація виникає через неможливість підтримувати власну культурну ідентичність (зазвичай в силу якихось зовнішніх причин) і відсутності прагнення до отримання нової ідентичності (можливо, внаслідок дискримінації або сегрегації з боку цієї культури);
 • 4) інтеграція - ідентифікація як зі старою, так і з новою культурою. Часто виникає ситуація, коли емігранти, які прибувають в іншу країну, орієнтуються на асиміляцію, а як біженці, вимушені в силу будь-яких зовнішніх причин покинути свою батьківщину, психологічно чинять опір розриву зв'язків з нею, і процес асиміляції йде у них набагато довше і важче.

В результаті взаємодії культури не тільки доповнюють один одного, а й вступають у більш складні відносини. Реальна взаємодія культур виявляє як позитивні (збагачення культур), так і негативні (їх придушення, збіднення - ерозія) наслідки.

На характер акультурації впливає кілька чинників:

 • • ступінь диференціації приймаючої культури: суспільство, що має розвиненими системами моралі, права, художньої культури, естетики, філософії, в змозі адаптувати функціонально прийнятні нововведення, не підриваючи основну духовну структуру;
 • • тривалість контакту: розтягнуте в часі вплив викликає не шоковий стан і відторгнення, а звикання і поступове прийняття;
 • • політико-економічні умови взаємодії: ситуація політичного і економічного панування або залежно багато в чому визначає зміст культурного спілкування.

Кожен з цих факторів видозмінює процес акультурації, в результаті чого він може прийняти одну з трьох форм:

 • 1) культурна експансія;
 • 2) культурна дифузія;
 • 3) культурний конфлікт.

Розглянемо ці форми акультурації більш докладно.

Культурна експансія - це розширення сфери впливу домінуючої (національної) культури за початкові межі або державні кордони. За своєю суттю це процес переважно односпрямованої міжкультурної комунікації.

Культурна дифузія - це взаємне проникнення культурних рис з одного суспільства в інше при їх зіткненні. На відміну від культурної експансії, що носить переважно односпрямований характер, культурна дифузія - дво- або у багатьох напрямах процес, який залежить від кількості взаємодіючих культур, що поширюють свої цінності на інші культури. Механізмами культурної дифузії є міграція, туризм, діяльність місіонерів, війни, торгівля, торгові виставки та ярмарки, наукові конференції, обмін студентами та фахівцями і т.п. В результаті культурної дифузії народи запозичують один у одного не все підряд, а лише те, що близько їх власної культури, або те, що може мати певний зиск, престижно, відповідає їхнім внутрішнім потребам, які не може задовольнити їх власна культура.

Культурний конфлікт - це зіткнення суб'єктів культури - носіїв різних культурних цінностей і норм. Причинами можуть бути культурні відмінності між народами або всередині окремого суспільства, які можуть приймати форму протиріччя або навіть відкритого зіткнення.

Приклад з практики

Прикладом престижного запозичення служить мода: один народ чи соціальна група запозичує не те, що їм необхідно з утилітарною точки зору, а то, що вважається престижним. Так сталося, наприклад, з модою на джинси, які спочатку виконували утилітарні функції робочого одягу, а згодом стали елементом моди, що має шанувальників практично у всіх країнах світу.

Вчені виділяють кілька видів культурних конфліктів:

 • • між різними етнічними групами та їх культурами (росіяни та представники кавказьких етносів, вірмени і азербайджанці);
 • • релігійними групами, представниками різних релігій або течій всередині окремих релігій (православні та мусульмани);
 • • поколіннями, носіями різних субкультур (конфлікт батьків і дітей);
 • • різними частинами єдиної нормативної системи домінуючої культури (наприклад, в рамках одного суспільства можуть співіснувати групи, по-різному відносяться до питань допущення або недопущення розлучень, дошлюбних сексуальних зв'язків, абортів і т.п.);
 • • традиціями і новаціями в культурі (такі конфлікти притаманні швидко мінливих товариствам, до яких можна віднести сучасну Росію);
 • • різними лінгвокультурного спільноти і їх окремими представниками (виникають внаслідок мовних бар'єрів і інтерпретатівних помилок).

Приклад з практики

Найбільш очевидні приклади зіткнень культур дає реальне спілкування з іноземцями і в їхній країні, і в своїй рідній. Такого роду конфлікти породжують безліч курйозних випадків, анекдотичних ситуацій, кумедних сюжетів, неприємностей, драм і навіть трагедій. Наприклад, для більшості людей кивок головою означає ствердну відповідь, а для жителя Болгарії, навпаки, негативний.

Подолання конфліктів, підвищення розуміння між людьми, що відносяться до різних культур, субкультур, національностей, пов'язане з декількома важливими умовами: зі знанням мови партнера по комунікації, з розумінням його способу життя, національного характеру, менталітету.

 • [1] Ушканова Р. Д. Логіко-семантичний аналіз акультурації // Вісник Північно-Східного федерального університету ім. М. К. Аммосова. 2010. № 1. Т. 7. С. 149-153.
 • [2] Кравченко А. І. Культурологія: словник. М .: Академічний проект, 2000. С. 17.
 
<<   ЗМІСТ   >>