Повна версія

Головна arrow Культурологія arrow Міжкультурна комунікація

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КУЛЬТУРНА КАРТИНА СВІТУ

Своєрідність будь-якої локальної або етнічної картини світу отримує своє завершення в культурній картині світу, яка виражається в тому, що в кожній культурі люди сприймають світ по-своєму і тому створюють неповторні образи цього світу.

Культурна картина світу - це цілісна система уявлень про устрій світу і місце людини в ньому.

Світоглядні, міфологічні, релігійні, філософські, художні, наукові установки впливають на формування унікальної культурної картини світу. Культурна картина світу формується в процесі практичної діяльності людей, на основі їх власного досвіду і традицій, успадкованих від попередніх поколінь. Найважливішими компонентами культурної картини світу є простір, час, причина, рух, доля, а її ядром - менталітет. Культурна картина світу виявляється в різних відносинах людини до цінностей, явищ культури, особистості, сім'ї, проявів добра і зла.

Одним з основних факторів, що формують культурну картину світу, виступають культурні цінності . Ціннісні категорії утворюються в свідомості людини в процесі когнітивної діяльності. Так, на думку видатного культуролога П. С. Гуревича, "осягаючи дійсність, людина визначає для себе суттєве і несуттєве, формуючи ціннісне ставлення до світу. Таким чином, ціннісні орієнтири виникають не тільки на основі знання та інформації, а й власного життєвого досвіду людини , вони представляють собою особистісно забарвлене ставлення до світу " [1] .

До числа культурних цінностей відносять такі принципи співіснування і взаєморозуміння людей, як звичаї, звичаї, стереотипи, норми поведінки, оцінки та ідеали. На основі цих принципів створюються певні правила поведінки, які регламентують життя людини в суспільстві. Як вважає вітчизняний дослідник І. А. Стернпн, "значною мірою цінності визначаються ідеологією, суспільними інститутами, віруваннями і потребами, причому скоєння вчинків, що суперечать цінностям, засуджується громадською думкою" [2] .

Культурна картина світу специфічна і відрізняється у різних народів. Це обумовлено цілою низкою чинників: географія, клімат, природні умови, історія, соціальний устрій, вірування, традиції, спосіб життя та ін.

У практичному переломленні культурна картина світу виявляється в мові, жестах, образотворчому мистецтві, музиці, ритуалах, етикеті, речах, міміці, в поведінці людей. Вона формує тип ставлення людини до світу - природі, іншим людям, задає норми поведінки людини в світі, визначає його ставлення до життя [3] .

Картини світу надзвичайно різноманітні, так як це завжди своєрідне бачення світу, його смислове конструювання відповідно до певної логікою світорозуміння і міропредставленія. Існує стільки картин світу, скільки є способів світосприйняття, так як кожна людина сприймає світ і будує його образ з урахуванням свого індивідуального досвіду, суспільного досвіду, соціальних умов життя.

  • [1] Гуревич П. С. Філософія культури. М .: Аспект Пресс, 1995. С. 120.
  • [2] Стернин І. А. Комунікативна поведінка в структурі національної культури // Етнокультурна специфіка мовної свідомості. М .: Проект, 2000. С. 109.
  • [3] Апресян Ю. Д. Інтегральне опис мови і системна лексикографія // Мови російської культури. Вибрані праці. М .: Школа, 1995. Т. 2. С. 112.
 
<<   ЗМІСТ   >>