Повна версія

Головна arrow Медицина arrow Економіка і управління в охороні здоров'я

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Аналіз використання фінансових ресурсів - це аналіз фінансової звітності. Метою фінансового аналізу є отримання інформації про фінансовий стан і результати діяльності організації охорони здоров'я для підготовки рішень з управління організацією та інвестиційних рішень.

У практиці діяльності фінансово-економічного відділу організації охорони здоров'я результат аналізу - це документ у вигляді аналітичної записки (звіту), яка містить вихідні та розрахункові дані, підсумкові таблиці, графіки, коментарі, виявлені факти та висновки аналітика відділу про фінансовий стан, результати і виявлених тенденціях. Процес фінансового аналізу характеризується наступною послідовністю дій: фінансова звітність - аналіз - аналітична довідка - управлінські або інвестиційні рішення.

Одним з часто використовуваних видів фінансового аналізу є факторний аналіз.

Розглянемо факторний аналіз прибутку від реалізації товару (робіт, послуг) на наступному прикладі.

Почнемо фінансовий аналіз з розрахунку показника загальної зміни прибутку (ДГ) від реалізації продукту медичної праці (наприклад, надання платних медичних послуг за один і той же період двох років). Дані слід взяти з "Звіту про виконання установою плану його фінансово-господарської діяльності", розділ "власні доходи установи" Міської клінічної лікарні (ДКБ).

де г, - прибуток звітного періоду; / 0 - прибуток базового періоду.

Для цього слід розрахувати вплив на прибуток (або дохід):

  • 1) змін цін на реалізований товар медичного праці;
  • 2) змін в обсязі реалізованих медичних послуг;
  • 3) економії від зниження собівартості медичних послуг.

Необхідно ввести такі поняття:

  • 1) ^ 2014 '^ 2015 - Д ° Х ° Д> отриманий від платної медичної діяльності у відповідному періоді. У нашому прикладі платна медична діяльність становить 8% від всього обсягу послуг лікарнею медичних послуг;
  • 2) 7 ^ 2014 року, ТС 2 015 - витрати на надання платної медичної допомоги у відповідному році;
  • 3) 7 * 2014 '7 * 2015 ~ прибуток, отриманий від платної медичної діяльності у відповідному періоді;
  • 4) Сгон * 62015 - кількість пацієнтів (або наданих кожному з них комплексних послуг, тобто один пацієнт - одна комплексна медична послуга) у відповідному періоді;
  • 5) / * 2014 "/ * 2015 - середня ціна платної медичної послуги в відповідний період, яка знаходиться як відношення К: 0 (зазвичай при розрахунку методом" витрати + " Р = МС + г). Проте в медичних організаціях часто ставиться наступне завдання - за допомогою доходів (виручки) від платних медичних послуг компенсувати хоча б витрати, в які входить і додаткова (до вже одержуваної) заробітна плата співробітників лікарні. Тому ціна (на відміну від нашого прикладу) в цьому випадку дорівнює собівартості або величиною витрат ТС в поточних цінах.

Використовуємо дані табл. 12.2.

Таблиця 12.2

Основні економічні показники платної медичної діяльності стаціонару ГКБ

Перше півріччя 2014 р

Перше півріччя 2015 р

Дохід Я 2 <) м = 9260696 руб.

Дохід Л2015 = 17 842 702 руб.

Витрати ТС 2 він = 8614901 руб.

Витрати 7'С 201 5 = 10869038 руб.

Прибуток г 2 () 14 = 645 795 руб.

Прибуток г 20 | 5 = 6973664 руб.

Кількість () 2 він = 632 пролікованих хворих

Кількість (2 2015 = 1 138 пролікованих хворих

ціна за од. / ^ ои = ^ гон : Сгон = = 14653 руб.

ціна за од. Р 2015 = Я 2 015 • 62015 = = 15679 руб.

Зробимо розрахунки в такій послідовності. Крок 1

Вплив цін на дохід:

У нашому прикладі ціпа в наступному році зросла па 7%, або збільшилася в 1,07 рази в порівнянні з попереднім роком. Це призвело до збільшення номінального доходу на 1 167 588 руб.

Слід зазначити, що в 2015 р зросли не тільки ціни, а й кількість пролікованих хворих на платній основі (за аналізований період). Далі розрахуємо вплив показників О, та сукупної собівартості 5 на дохід. Ці показники виражають вплив обсягу платній діяльності на дохід.

крок 2

Вплив зміни обсягу платних медичних послуг на дохід:

де г 0 - прибуток базового року; до { - коефіцієнт зростання обсягу реалізованих медичних послуг; ! г х = 5 1> 0 : 5 0 , де 5 110 - фактична сукупна собівартість реалізованих медичних послуг за звітний період в цінах і тарифах базового року, 5 () - сукупна собівартість базового року (5 0 = ТСГ 20И • Та 2 ои ~ собівартість однієї послуги в базовому році =

= ГС 2 О14 / 62014 = 8614901 крб. / 632 пролікованих хворих = 13631 руб.

Таким чином, ми можемо зробити наступний запис;

крок 3

Вплив на прибуток економії від зниження собівартості платної медичної іслігі :

де 5 | про - сукупна собівартість реалізованих медичних послуг звітного періоду в цінах елементів витрат базового періоду (року); 5, фактична сукупна собівартість реалізованих медичних послуг звітного періоду.

Розрахуємо показник ^ 0 .

Собівартість однієї послуги в 2014 р склала 13631 руб., Тоді сукупна собівартість в 2014 р, якби було проліковано така ж кількість хворих, як в 2015 р, становить

Собівартість однієї платної медичної послуги в звітному періоді 2015 р склала

Ми бачимо, що собівартість в 2015 р знизилася з 13631 руб. до 9551 руб., тобто на 4080 руб.

Щоб визначити, як економія (в розрахунку на одну платну медичну послугу) відбилася на величині прибутку, знайдемо сукупну собівартість в 2015 р 5, і віднімемо цю величину з сукупної собівартості реалізованих медичних послуг звітного періоду в цінах елементів витрат базового (2014 року) року 0 . Таким чином,

Ша г 4

Перевірка результату - перевіримо наш результат в цілому:

Тепер ми з'ясували, за рахунок яких чинників ми отримали цей приріст доходу в 2015 р і який фактор був найбільш значущим для даного результату. Перевіримо, чи отримаємо ми ДГ (або в даному випадку - ЛЯ), якщо складемо всі результати платної медичної діяльності, отримані під впливом різних факторів.

Сума розглянутих факторних відхилень дає загальну зміну прибутку від реалізації за звітний період, що виражається наступною формулою:

крок 5

Повторна перевірка результату :

Таким чином, вийшло приблизно про 330 000 руб. в обох розрахунках при перевірці (кроки 4 і 5), причому найбільш впливовим фактором на результат було зниження собівартості, а не збільшення кількості пролікованих хворих, що в економічному сенсі характеризує позитивний результат діяльності ГКБ.

 
<<   ЗМІСТ   >>