Повна версія

Головна arrow Медицина arrow Економіка і управління в охороні здоров'я

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МІНІМІЗАЦІЇ ВИТРАТ. МЕТОД "ВИТРАТИ - ВИГОДА"

Метод мінімізації витрат (Cost Minimization Method , СММ ) - це

метод, призначений для порівняльної оцінки двох і більше медичних технологій, що характеризуються однаковим лікувальним ефектом, але відрізняються витратами.

Щоб аналіз був точним, необхідно довести, що відмінностей результатів альтернативних методів лікування немає або ці відмінності несуттєві. Застосовувані методи лікування повинні бути порівнянні за вартістю, і в ній враховуються прямі медичні витрати (DC) і непрямі (немедичні і непрямі) витрати (1C).

Розрахунок за методом мінімізації витрат здійснюється за формулою

СМЛ = (DC, + / С,) - (DC 2 + / С 2 ),

де СМА - показник різниці; DC, і DC 2 - прямі медичні витрати при лікуванні за технологіями № 1 і № 2 відповідно, ден. од .; / С, і / С 2 - непрямі (немедичні і непрямі) витрати при лікуванні за технологіями № 1 і № 2 відповідно, ден. од.

В результаті проведеного аналізу за методом мінімізації витрат вибирається спосіб з більш низькою вартістю лікування.

Аналіз "витрати - вигода" (cost-benefit analysis, СВ А) - це метод, основна мета якого полягає в тому, щоб знайти економічно вигідну альтернативу, коли неможливо звести до спільного ефекту лікування результати двох альтернатив обраного методу надання медичної допомоги. Якщо сума витрат в грошовому еквіваленті буде менше суми коштів (так само в грошовому еквіваленті), збережених або придбаних в результаті проведених профілактичних заходів, медичних програм, то отримана вигода від проведення профілактичних заходів і програм.

Припустимо, розроблена програма профілактики грипу, що включає вакцинацію, лікування грипу та його ускладнень, склала гіпотетично 2 млн руб., А вартість лікування без вакцинації з ускладненнями - 3 млн руб. Отже, здійснення програми профілактики грипу запобігло збиток на 1 млн руб., Тобто було вигідно здійснювати програму профілактики, включаючи вакцинацію.

Особливістю даного метола аналізу є також те, що він застосовується, якщо результат має складну структуру або, коли необхідно виявлення одного або декількох що не вимірюваних в одних і тих же показниках вигод. Як правило, цей метод застосовується на мезорівні, тобто для порівняння вигідності фінансування тих чи інших програм, що ведуть до поліпшення здоров'я населення, але мають різну економічну ефективність.

Не всі медичні втручання економічно вигідні, наприклад, дороге лікування хворого з хронічною нирковою недостатністю на апараті "штучна нирка" методом гемодіалізу. Однак відсутність економічної вигоди ні в якому разі не може служити

відмовою у проведенні лікування даному хворому. В охороні здоров'я економічно ефективно лише те, що перш за все дозволяє досягти клінічної ефективності.

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДУ "ВИТРАТИ - ЕФЕКТИ". МЕТОД "ВИТРАТИ - КОРИСНІСТЬ". РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ QALY І DALY

Метод "витрати - ефекти" ( cost - effectiveness analysis, СЕА ) передбачає порівняльну оцінку медичних програм, проектів, медичних послуг, спрямованих па досягнення якісно загального результату (ефекту), але отриманого з різною ефективністю, що вимагає зіставлення кількості досягнутих медичних ефектів і кількості зроблених витрат.

Метод "витрати - ефекти" є основним в клініко-економічному аналізі. Цей метод використовується в тих випадках, коли, наприклад, при лікуванні одного захворювання двома медичними технологіями (способами лікування, медичними втручаннями) з різним ступенем ефективності досягається одна і та ж лікувальна мета. В якості подібного прикладу може служити альтернатива: "діаліз" або "пересадка нирки".

Основною умовою застосування аналізу "витрати - ефекти" є однакові одиниці виміру ефекту. Як "одиниць ефекту" можуть бути використані:

 • • число вилікуваних пацієнтів у відсотках, де 1% приймається за одну одиницю ефекту;
 • • кількість років збереженої життя;
 • • кількість випадків запобігання інвалідності;
 • • кількість запобігли випадків смерті;
 • • число запобігли ускладнень у відсотках, де також 1% запобігли ускладнень приймається на одну одиницю ефекту;
 • • скорочення числа днів непрацездатності, де один виграний у хвороби день прирівнюється до однієї одиниці ефекту 1 .

В рамках аналізу "витрати - ефекти" розраховують показник приросту ефективності витрат. Для цього необхідно порівняти показник "витрати - ефекти" одного з варіантів лікування з аналогічним показником іншого варіанту медичного втручання. Результат цього аналізу покаже вартість додаткової одиниці ефекту лікування. При аналізі збільшення ефективності витрат різниця між витратами двох альтернативних варіантів лікування ділиться на різницю ефектів від них:

де СЕА показник приросту ефективності витрат (витрат), що показує скільки коштує досягнення однієї додаткової одиниці

1 Економіка охорони здоров'я / під заг. ред. Л. В. Решетнікова. С. 149.

ефекту; ГС, - загальні витрати (сума прямих і немедичних, а також альтернативних витрат, або витрат) при використанні першого методу лікування; DC, - прямі витрати при використанні першого методу; / С, - непрямі витрати, або, інакше, непрямі витрати (немедичні, а також альтернативні витрати) при використанні першого методу; ТС 2 - загальні витрати (сума прямих і немедичних, а також альтернативних витрат, або витрат) при використанні другого методу; DC 2 - прямі витрати при використанні другого методу; 2 - непрямі витрати, або, інакше, непрямі витрати (немедичні, а також альтернативні витрати) при використанні другого методу; £ /, - одиниці ефектів лікування при використанні першого методу; Ef 2 - одиниці ефектів лікування при використанні другого методу.

Якщо в результаті аналізу виявлено варіант лікування не тільки більш ефективний, але і здійснений з меншими витратами, то його визначають, як переважний.

Метод "витрати - корисність" ( cost - utility analysis, CUA). Даний метод застосовується для вимірювання економічної ефективності медичної допомоги та визначення ступеня досягнення конкретних медичних результатів при даному рівні матеріальних, трудових, фінансових витрат.

Аналіз "витрати - корисність" - це варіант аналізу "витрати - ефективність", при якому результати втручання оцінюються в одиницях корисності з точки зору споживача (пацієнта) і з точки зору виробника медичної послуги (лікаря). При цьому найбільш часто використовується інтегральний показник "збережені роки життя з певною якістю, обумовленим станом здоров'я" ( QALY ). Також ефективність медичної допомоги можна виміряти показниками корисності (утилітарності, цінності, Ut). Крім того, в розрахунках застосовується також показник DALY.

Нагадаємо, що в охороні здоров'я економічна ефективність невіддільна від поняття "ефективність медичної допомоги". В охороні здоров'я економічно ефективно лише те, що дає хороший клінічний ефект, наближає пацієнта до стану абсолютного здоров'я. Якщо при розрахунках використовується показник QALY , то абсолютне здоров'я означає: Ut - 1. Якщо при розрахунках використовується показник DALY , то абсолютне здоров'я означає: Ut = 0. Інакше кажучи, методика допускає можливість застосування різних шкал корисності Ut.

Корисність розглядається як цінність певного рівня здоров'я (окремих людей або суспільства в цілому). Користь виражається умовною одиницею 1 Ut , або застосовується показник квалі (QALY), що означає якість прожитого року життя і залежить від різних рівнів стану здоров'я. Але суті, QALY - це цінність певного рівня здоров'я, і в цьому методі аналізу важливим є вибір заздалегідь встановлених показників цінності, які кількісно відображають обумовлене станом здоров'я досягнуте якість життя.

Корисність в економічній науці, а саме економіці охорони здоров'я, визначається як ступінь задоволення, одержуваного суб'єктом

від споживання медичної послуги. Гранична корисність - додаткове задоволення від додаткової медичної допомоги. У грошовому вираженні медична допомога може виражатися в фінансових витратах на неї. Таким чином, приріст фінансових витрат на медичну допомогу в розрахунку на приріст корисності висловить вартість додаткової одиниці корисності одного року якісного життя хворого ( Сил ).

Показники корисності ( 1Л) розташовуються в порядку зменшення якості життя від повного здоров'я (1) до смерті (0). Взявши за основу ці показники, потім слід розрахувати показник тривалості життя, співвіднесений з її якістю.

Аналіз "витрати - корисність" розглядає корисність в якості запобіжного результату медичної допомоги. У грошовому вираженні цей результат розраховуються як витрати на одиницю корисності (1 ЬЧ), або ж витрати на рік здорового життя з урахуванням якості, обумовленого станом здоров'я (ОАЬУ).

Для порівняння альтернативних методів лікування можна застосовувати наступну формулу корисності:

де DC (direct costs) - прямі витрати (або витрати, витрати); 1C (indirect costs) - непрямі (немедичні і непрямі) витрати; Ut (utility) - корисність; CUA - Cost - utility analysis - "витрати - корисність - аналіз" - показник приросту витрат на одиницю корисності, тобто вартість одиниці корисності одного року якісного життя. Наприклад, ми збільшуємо корисність застосованого методу лікування ще на одну одиницю Д Ut, тобто на одну одиницю цінності здоров'я. Тоді приріст витрат буде дорівнює Д витрати, або Д (DC + 1C).

QALY (Quality adjusted life years) - показник якості життя, обумовленого станом здоров'я, цінність певного рівня здоров'я.

Багато дослідників вважають, що застосування показника QALY більш прийнятно для вимірювання ефективності медичної допомоги, медичних програм і методів лікування, ніж оцінка в грошовому еквіваленті.

Число КВЛЛІ (QALY) розраховується в кожному конкретному випадку шляхом множення виграних за рахунок лікування додаткових років життя на коефіцієнт корисності досягнутого рівня здоров'я (для даного пацієнта або групи пацієнтів), вимірюваний в діапазоні від 0 до 1.

При аналізі "витрати - корисність" враховується не тільки досягнення тих чи інших клінічних результатів, а й думка пацієнта про досягнуті результати з точки зору їх корисності, тобто враховуються переваги пацієнта у виборі того чи іншого методу лікування і результатів, а також приймається до уваги професійну думку лікаря.

Більшість медичних послуг має товарну природу, отже, можливе визначення економічної ефективності і у вартісній формі, через грошові показники. Економічні втрати, що наносяться державі і родині різними захворюваннями, складаються з різних витрат, наприклад:

 • • з бюджетів охорони здоров'я і соціального страхування;
 • • втрат в результаті недовироблення ВВП;
 • • витрат бюджету ОМС;
 • • витрат з бюджету сім'ї, структура якого змінюється, якщо є необхідність багато часу приділяти проблемам здоров'я її членів.

Також застосування аналізу "витрати - корисність" пов'язане з оцінкою результату в ДЛЛІ (DALY, або Disability Adjusted Life Years), який вимірюється роками життя з урахуванням непрацездатності. За рекомендацією ВООЗ, при розрахунку DALY може застосовуватися наступна формула:

де D - ваговий коефіцієнт захворювання, або ступінь хвороби (страждання), тобто коефіцієнт, що характеризує ступінь втрати працездатності і знаходиться в діапазоні від 0 (повне здоров'я) до 1 (смерті); З = const = = 0,16243 (відповідно до методики ВООЗ, 1994 г.); е = const = 2,71; р = const = 0,04; а - вік початку захворювання або вік, в якому настала смерть від захворювання; рік початку аналізу стану здоров'я (п'ятий, десятий і т.п.); L - число років життя, яке залишаюся прожити людині від віку а (як віку початку захворювання); г - ставка дисконтування.

Пояснимо деякі показники, а саме р В економіці дисконтування - це метод, який застосовується при оцінці і відборі програм по капіталовкладенням. Суть методу полягає в наступному: різночасові інвестиції, грошові надходження приводяться до фіксованого періоду часу за допомогою ставки дисконтування і визначення коефіцієнта окупності інвестицій. Ставка дисконтування повинна включати незалежно від виду капіталовкладень мінімально гарантований рівень прибутковості, темп інфляції і коефіцієнт ступеня ризику даного інвестиційного вкладення. Можна припустити, що

де Е - ставка дисконтування; R - мінімально гарантована реальна норма прибутковості; / - відсоток інфляції; b - ризикова поправка.

Дисконтування витрат - це метод, при якому майбутні витрати наводяться на цей момент часу, тобто сьогоднішній еквівалент встановлюється до значення еквівалента в майбутньому за допомогою коефіцієнта дисконтування (наприклад, г = 0,03).

Аналогічно виграші в здоров'я сьогодні порівнюються з майбутньою цінністю виграшу здоров'я, тобто як би порівнюються поточні і майбутні вигоди, пов'язані з рівнем збереженого здоров'я, так як в більшості випадків з віком здоров'я погіршується. Таким чином, щоб здоров'я і вигоди від нього уявити в майбутньому, вводиться коефіцієнт дисконтування. Щоб розрахувати загальну кількість DALY, втрачених в результаті певного виду захворювання в популяції, слід підсумувати кількість DALY, втрачених кожним представником даної популяції, попередньо помноживши кількість років, втрачених у зв'язку з непрацездатністю, на кількість представників даної популяції.

Припустимо, що в соціумі є 10 пацієнток, у яких одне і те ж захворювання. Всі вони піддаються даному захворюванню у віці п'яти років. П'ятеро з 10 вмирають в цьому ж віці, і втрати працездатного віку, якщо застосувати формулу DALY, складають 35 років для кожної при тривалості життя 82,9 року. П'ятеро повністю одужують, і тоді при тій же тривалості життя втрати працездатності для кожної, за формулою DALY, складають два роки. В даному спрощеному прикладі на основі зроблених прогнозів по формулі розрахунку DALY, розглянутої раніше, загальна кількість DALY, втрачених цією групою в результаті розглянутого виду захворювання, може становити

де 35 - кількість років, втрачених у зв'язку з непрацездатністю п'ятьма померлими пацієнтками, 2 - кількість років, втрачених у зв'язку з непрацездатністю п'ятьма здоровими пацієнтками. Подібні оцінки використовуються для розрахунку "тягаря хвороб" за видами захворювань, в окремій країні і але групам країн, в перерахунку на все населення. У цьому випадку найчастіше використовується поняття "недовиробництво валового внутрішнього продукту в рік, ден. Од." в зв'язку з втратою працездатності, яка вимірюється роками.

Також в аналізі "витрати - корисність" за допомогою показника DALY можна визначати результативність медичного втручання як відношення вартості медичного втручання до виграшу здоров'я, яке виражається в грошових одиницях з урахуванням DALY.

З допомогою такого розрахунку можуть бути визначені найбільш економічно ефективні варіанти втручань, де відношення вартості втручання до кількості років здорового життя з урахуванням років непрацездатності (останні виражаються в DALY) буде найменшим. Це пояснюється наступним: втрати років через непрацездатності (в знаменнику) в порівнянні з вартістю лікування (в чисельнику) в розрахунку всіх років життя з урахуванням DALY будуть менше за умови, що медична допомога буде ефективніше.

де РМВ - результативність медичного втручання; СМ В - вартість медичного втручання; ВЗ - виграш здоров'я, ден. сд. на рік; ОВЗ - загальний виграш здоров'я, тобто всі роки здорового життя, кількість років; ОГЖ - очікувані роки життя; DALY - коефіцієнт DALY.

Якщо виграшем здоров'я вважати дохід, який громадянин може отримати протягом життя, і припустити, що його дохід в рік прожитим життям становив би 108000 тис. Руб. в рік мінімум, а тривалість життя становила 64 роки, то, наприклад, втрати років життя в зв'язку з непрацездатністю тривалістю 20 років або два роки в зв'язку з різною

результативністю медичного втручання при однаковій вартості цього втручання привели б до наступних результатів.

У першому випадку (64 роки - 20 років) = 44 роки здорового життя, або дохід, отриманий в результаті виграшу здоров'я: 108 000 руб. • 44 роки = = 4 752000 руб.

У другому випадку, у яких висока результативність медичної допомоги, розрахунок виглядає наступним чином: дохід, отриманий в результаті виграшу здоров'я: 108000 руб. • (64 роки - 2 роки) = 6696000 руб.

Припустимо, вартість медичного втручання склала в обох випадках 100000 руб., Але лікар у другому випадку виявився вправнішим.

тоді:

 • 1) результативність медичного втручання в першому випадку: 100000 руб. / 4752000 руб. = 0,02;
 • 2) результативність медичного втручання в другому випадку = = 100000 руб. / 6696000 руб. = 0,014.

У другому випадку отримане значення менше, а це (відповідно до застосовуваним методом аналізу) означає, що результативність медичного втручання в 1,4 рази вище, ніж в першому випадку.

Погіршення якості життя хворого може проявлятися:

 • • у фізичному стані (нерухомість і слабка фізична активність);
 • • повсякденної життєдіяльності (неможливість самообслуговування та ін.);
 • • соціально-емоційних функціях (порушення емоційного благополуччя і соціальної активності);
 • • необхідності багато часу приділяти проблемам здоров'я.

Величину економічних втрат для сімейного бюджету також можна

розрахувати. Показники економічного збитку для сімейного бюджету характеризуються такими величинами:

 • • частка в сімейному бюджеті витрат на лікування;
 • • витрати на лікарські препарати;
 • • витрати на санаторно-курортне лікування хворого на рік;
 • • кошти, що витрачаються на платні медичні та сервісні послуги;
 • • погіршення показників якості життя, їх динаміки при наявності в сім'ї хворого.

До останніх відносяться;

 • • вільний час при наявності високого рівня доходів;
 • • доступність і можливість освіти;
 • • доступність і можливість професійної перепідготовки;
 • • підвищення кваліфікації;
 • • можливість користуватися якісними товарами і послугами;
 • • можливість поліпшення якості житла і т.п.

Кожен з показників якості життя можна виразити в грошовій формі, як вартість "втрачених можливостей" (альтернативних витрат) і порівняти з витратами на лікування і отриманим результатом, тобто ефектом лікування. Якщо ефект від лікування сприяє досягненню нової якості життя, то таке лікування економічно ефективно.

 
<<   ЗМІСТ   >>