Повна версія

Головна arrow Медицина arrow Економіка і управління в охороні здоров'я

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ ПОСЛУГ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я. РИНОК ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ

Після вивчення глави 7 студент повинен:

знати

 • • поняття "економічні відносини охорони здоров'я";
 • • функції держави в регулюванні ринкових відносин в охороні здоров'я;
 • • склад і зміст суперечностей економічних відносин охорони здоров'я;

вміти

 • • аналізувати причини виникнення квазіринкових відносин в охороні здоров'я;
 • • виявляти особливості ринку лікарських препаратів;
 • • грамотно орієнтуватися в питаннях регулювання ринку медичних послуг;

володіти

 • • навичками пошуку інформації, необхідної для систематизації знань про ринок медичних і сервісних послуг в охороні здоров'я;
 • • навичками вирішення проблем, що виникають в ході вивчення кон'юнктури ринку лікарських препаратів.

Обмеження і особливості ринкових відносин в охороні здоров'я

Сучасний ринок послуг охорони здоров'я - це обмін послугами і товарами медичного призначення, організований за законами товарного обігу, але здійснюваний під жорстким контролем держави і суспільства.

Можна дати і таке загальне визначення ринку: ринок - це інститут (або механізм), що зводить разом покупців (пред'явників попиту) і продавців (постачальників) товарів і послуг, це обмін, організований за законами товарно-грошового обігу. Спільними умовами становлення ринкових відносин в охороні здоров'я є наявність і різноманіття форм власності і видів господарювання в охороні здоров'я.

Вільний класичний ринок характеризується наступними аспектами:

 • • необмежена кількість учасників конкуренції, рівний вільний доступ на ринок і вихід з нього;
 • • рівний допуск всіх організацій охорони здоров'я до наявних ресурсів;
 • • наявність у кожного учасника конкуренції повного обсягу ринкової інформації (про попит на медичні послуги, їх пропозиції і т.д.).

Однак усі ці визначення не повною мірою підходять до ринку медичних послуг.

Ринок послуг охорони здоров'я має ряд відмінних рис, облік яких створює більш сприятливі умови для використання заходів, що надають позитивний вплив на поліпшення здоров'я населення, а саме:

 • 1) розвиток ринкових відносин на даному ринку без належної регулюючої функції держави порушує принципи доступності та рівності в отриманні медичної допомоги;
 • 2) стандартизація лікувального процесу і дотримання стандартів медичної допомоги є найважливішими умовами забезпечення гарантії якості послуг охорони здоров'я.

Особливості ринку послуг охорони здоров'я характеризує його структура. Щоб її виявити, необхідно вибрати критерій, на основі якого буде охарактеризована дана структура, а саме:

 • • об'єкт купівлі-продажу;
 • • ступінь обмеження конкуренції;
 • • галузевої ознака;
 • • ступінь легітимності ринку;
 • • територіальна ознака;
 • • механізм ринку.

Наприклад, структура ринку послуг охорони здоров'я по об'єкту купівлі-продажу може характеризуватися такими сегментами:

 • 1) ринок медичних послуг;
 • 2) ринок лікарських препаратів;
 • 3) ринок медичного обладнання;
 • 4) ринок науково-методичних розробок,
 • 5) ноу-хау в галузі медицини;
 • 6) ринок праці медичних працівників.

Виявлення структури за критерієм "механізм ринку" виділить попит, пропозиція і ціну як елементи цієї структури. За ступенем легітимності ринок послуг охорони здоров'я може бути легальним і нелегальним і т.д. Також можна визначити місце самого ринку послуг охорони здоров'я в ринковому господарстві (рис. 7.1).

Місце ринку послуг охорони здоров'я в ринкових відносинах

Мал. 7.1. Місце ринку послуг охорони здоров'я в ринкових відносинах

Визначимо економічний зміст попиту, пропозиції та ціни, цих найважливіших категорій, стосовно ринку медичних послуг.

Попит - кількість медичних послуг, яке бажають і можуть придбати пацієнти за деякий період часу за певною ціною. Попит - це платоспроможна потреба в медичних та немедичних послуг в сфері охорони здоров'я. Попит залежить:

 • • від рівня доходів населення;
 • • змін в структурі населення;
 • • рівня захворюваності (тобто чисельності пацієнтів в цілому);
 • • зміни уподобань пацієнтів;
 • • "форсування попиту" на медичні послуги, коли лікарі діагнозами і рекомендаціями здатні збільшувати попит на свої послуги.

Пропозиція - це кількість медичних послуг, яке лікарі можуть надати в певний період часу за певною ціною. На пропозицію впливають такі фактори, як:

 • • кількість лікарів;
 • • технологія лікування;
 • • податки;
 • • нові конкуренти, що з'явилися на ринку послуг охорони здоров'я [1] .

Коли попит відповідає пропозиції, це стан називають

ринковою рівновагою.

Сірое виражає економічні інтереси пацієнта, який зацікавлений отримати медичну послугу належної якості за низькою ціною, а пропозиція виражає економічні інтереси лікаря, якому при інших рівних умовах вигідно реалізувати послугу дорожче. Графічно в точці перетину двох кривих - попиту і пропозиції - ціна влаштує і лікарів, і пацієнтів.

Слід зазначити один важливий факт: ціна не може піднятися вище ціни попиту і не повинна опускатися нижче ціни пропозиції. У першому випадку пацієнти не зможуть оплатити медичну послугу (верхньою межею ціни попиту є дохід пацієнта), а в другому - лікарі не окуплять свої витрати, тобто ціна пропозиції не повинна опускатися нижче собівартості медичної послуги. Між верхньою межею (ціною попиту) і нижньою межею ціни (ціною пропозиції) може бути велике різноманіття цін на медичні послуги.

На ціну впливає також закон вартості, що вимагає, щоб послуги реалізовувалися за цінами не нижче суспільно необхідних витрат. Дамо визначення поняттю "ціна".

Ціна - це сума грошей, за яку пацієнт готовий купити, а лікар готовий продати цю медичну послугу.

Механізм ринку відображає його вплив на процес надання медичних послуг. Ціна - це головний сигнал ринку для вирішення питання, куди вкладати гроші, чи знижувати витрати, підвищувати якість медичних послуг і товарів медичного призначення, розширювати чи комплекс послуг. Все це характеристики класичного ринку, які присутні і на ринку охорони здоров'я.

Вище ми розглянули класичний ринок , який в охороні здоров'я в повному обсязі не існує. Однак Названі риси можна побачити, наприклад, в стоматології, традиційній медицині, пластичної хірургії, а також на ринку фармацевтичних препаратів.

Ринок послуг охорони здоров'я має багато специфічних особливостей, а саме:

 • 1) відносно високу швидкість оборотності капіталу, оскільки виробництво медичних послуг, як правило, являє собою короткий цикл (менше року, а частіше - менше місяця);
 • 2) високу мінливість ринкової кон'юнктури, оскільки відбувається процес збігу виробництва і споживання медичних послуг в часі і просторі, а це обумовлює залежність стану ринку від попиту на медичні послуги, що склався на даний момент;
 • 3) особливості процесу надання медичної послуги, які обумовлені особистим контактом виробника (медичного працівника) і споживача (пацієнта). Це, з одного боку, робить можливим форсування попиту на додаткові медичні послуги, а, отже, збільшення їх пропозиції в цілому, а з іншого боку, загальна незадоволеність пацієнта може зменшити попит, підірвати імідж установи охорони здоров'я та створити труднощі на ринку для даної організації охорони здоров'я ;
 • 4) складну структуру попиту на послуги охорони здоров'я, пов'язану з необхідністю їх персоніфікації та індивідуалізації;
 • 5) асиметричність інформації на ринку медичних послуг. Недолік медичних знань робить пацієнта як споживача вразливим по відношенню до лікаря, і лікар може диктувати умови економічних відносин;
 • 6) необхідність стандартизації, так як асиметричність інформації, в свою чергу, робить важливим підтримку репутації медичного закладу як організації, яка надає медичні послуги відповідно до стандарту медичної допомоги;
 • 7) можливість лікаря впливати і на попит, і на пропозицію. Лікар одночасно виступає як з боку попиту, так і з боку пропозиції медичних послуг, оскільки він ставить діагноз, а, отже, визначає попит пацієнта на конкретну послугу і сам же готовий задовольнити цей попит. Це значно впливає на кон'юнктуру ринку послуг охорони здоров'я;
 • 8) додаткова моральне навантаження на ринку з асиметричною інформацією веде і до додаткових фінансових втрат. Негативним є і той факт, що страхова компанія, наприклад, частіше зацікавлена мати справу з відносно здоровими людьми і не страхувати гак звані погані ризики, тобто тяжкохворих людей, чиє лікування вимагає багато витрат. Відбір ризиків з соціальної точки зору є неприпустимим, так як знижує соціальну ефективність охорони здоров'я і вимагає втручання держави. Его явище можна характеризувати як "вада" ринку послуг охорони здоров'я;
 • 9) форсування попиту пацієнтом і нераціональне споживчу поведінку. Це психологічний фактор, особливість якого полягає в тому, що пацієнт прагне отримати максимальний обсяг послуг (настояти на додаткових (насправді - непотрібних) послуги, отриманні дорогого лікарського препарату і т.п.). Даний фактор збільшує попит на медичні послуги, але деформує ринковий механізм;
 • 10) на ринку послуг охорони здоров'я реалізуються не стільки продукти медичного праці, скільки головне - здоров'я пацієнта. Виміряти в вартісних показниках ці результати - непроста економічна задача. І це може стати причиною фінансових втрат окремого лікаря або організації охорони здоров'я в цілому.

Роль, яку ринкові механізми можуть і повинні грати в соціально орієнтованій системі охорони здоров'я, залишається суперечливою. Використання ринкових механізмів в охороні здоров'я ризикує створити умови недоступності якісного медичного обслуговування, тому ринок послуг охорони здоров'я повинен бути регульованим. Ринок медичних послуг має бути регульованим і в зв'язку з необхідністю дотримуватися основних принципів охорони здоров'я громадян. Держава використовує фінансові, кредитно-грошові і адміністративні методи регулювання ринку послуг охорони здоров'я, а також механізми планування та прогнозування [2] .

Говорячи про розвиток ринку послуг охорони здоров'я, характеризуючи його особливості, ми не повинні забувати і про головний принцип - доступність і рівності в отриманні медичної допомоги. Це посилює значення держави в регулюванні ринку медичних послуг. Основні функції держави в даній області - це, безумовно, контроль над якістю медичних послуг [3] , фінансування соціально значущої медичної допомоги, згладжування негативних ринкових наслідків, особливо в недержавному секторі охорони здоров'я. Держава також зобов'язана здійснювати контроль за епідеміологічною обстановкою, чистотою довкілля, вести санітарно-просвітницьку роботу, в тому числі в області здорового способу життя, формувати культуру медичного обслуговування і т.д.

У сфері охорони здоров'я держава може виступати як господарюючий суб'єкт і використовувати державну власність для здійснення гарантій безкоштовної медичної допомоги населенню. Держава покликана забезпечити права як пацієнта, так і лікаря (тобто створити правові умови для "страхування професійної відповідальності лікаря"). Воно визначає обсяг фінансування, який відповідає потребам, обсягом і структурою медичної допомоги; може укладати договори на виконання програми державного замовлення (ПГГ) та окремих програм медичної допомоги населенню (наприклад, "Артеріальна гіпертонія", "Цукровий діабет" і ін.), а також здійснювати моніторинг ефективності державних програм охорони здоров'я (наприклад, пріоритетного національного проекту "Здоров'я " та ін.).

 • [1] Економіка охорони здоров'я / під заг. ред. А. В. Решетнікова. М .: ГЕОТАР-Медіа, 2015. С. 43.
 • [2] Економіка охорони здоров'я / під заг. ред. А. В. Решетнікова. С. 47.
 • [3] Наприклад, наказ МОЗ України від 31.10.2013 № 810А "Про організацію роботи але формуванню незалежної системи оцінки якості роботи державних (муніципальних) установ, що надають послуги в сфері охорони здоров'я".
 
<<   ЗМІСТ   >>