Повна версія

Головна arrow Медицина arrow Економіка і управління в охороні здоров'я

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

Мосле вивчення глави 1 студент повинен:

знати

 • • основні терміни і поняття громадського здоров'я та охорони здоров'я;
 • • предмет економіки охорони здоров'я;
 • • поняття макроекономічної корпорації охорони здоров'я;

вміти

 • • визначати медичну послугу як економічну категорію;
 • • визначати методи державного регулювання економічних відносин в охороні здоров'я;
 • • здійснювати мети медицини як соціальної практики;

володіти

 • • методами збереження здоров'я суспільства, в тому числі через культурно-гуманітарний, соціально-економічний і управлінський аспекти медицини з метою підвищення суспільної результативності охорони здоров'я;
 • • методами успішної внутрішньої організації та координації структури закладів охорони здоров'я та досягнення поставлених цілей управлінської діяльності;
 • • сучасними технологіями збалансованого забезпечення потреб медичної організації для досягнення нею внутрішніх і зовнішніх цілей громадської охорони здоров'я.

Громадське здоров'я та охорона здоров'я.

Економіка охорони здоров'я як наукова дисципліна

Охорона здоров'я - це система, спрямована на створення і зміцнення здоров'я нації, кожної людини, підтримання активної довголітньої життя громадян, надання їм медичної допомоги в разі втрати здоров'я. В економічному аспекті здоров'я виступає як соціальний і особистий ресурс для повсякденного життя. Охорона здоров'я має характеристику галузі соціальної сфери економіки, і саме в цьому сенсі виступає предметом вивчення.

До основних принципів охорони здоров'я громадян відносяться:

 • 1) дотримання прав людини і громадянина;
 • 2) пріоритет профілактичних заходів в області охорони здоров'я громадян;
 • 3) доступність медико-соціальної допомоги;
 • 4) соціальна захищеність громадян у випадку втрати здоров'я;
 • 5) відповідальність органів державної влади і управління, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, посадових осіб за забезпечення прав громадян в галузі охорони здоров'я.

Дотримання цих принципів є пріоритетною основою економічної та управлінської діяльності в сфері охорони здоров'я.

Галузеві економічні науки як предмет розглядають особливості відбуваються в суспільстві економічних процесів в певній галузі або групі галузей народного господарства. Як приклад можна привести такі дисципліни, як економіка промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту, фармацевтики, сфери послуг.

Значна своєрідність охорони здоров'я призвело до виникнення економіки охорони здоров'я.

Економіка охорони здоров'я вивчає економічні відносини, що об'єктивно складаються в процесі здійснення медичної діяльності (це предмет вивчення).

Економіка охорони здоров'я не може існувати у відриві від родинних їй економічних наук і медицини. У економічної теорії економіка охорони здоров'я запозичує термінологію. Прикладні економічні науки (бухгалтерський облік, фінанси, кредит і т.п.) залучаються для досліджень на мікрорівні (тобто на рівні окремої організації охорони здоров'я). Спеціальні економічні науки (економічна статистика, господарське право тощо) - для досліджень на макро- і мезо- рівнях (наприклад, економічна статистика, аналізуючи економіку в цілому, часто використовує ті ж методи дослідження, що і медична статистика).

Економіка охорони здоров'я - це наука про функціонування охорони здоров'я як галузі народного господарства; наука про соціальну відповідальність і економічної доцільності в поведінці органів управління охороною здоров'я; наука про економічні закони та економічні відносини в конкретних умовах надання та споживання медичних послуг, про об'єктивно обмежені ресурсні можливості і зростанні потреб в послугах охорони здоров'я [1] .

Економічні відносини охорони здоров'я за формою, змістом і соціально-економічною природою відображають діяльність макроекономічної корпорації, що з'єднує різнопрофільні виробництва, галузі та сектори економіки, регульовані державою і прямо або побічно обслуговують охорону здоров'я.

Кожен із суб'єктів даної макроекономічної корпорації охорони здоров'я має свої особливі функції. Держава має функцію глобального регулювання, спрямованого на поліпшення здоров'я населення. Охорона здоров'я - це система, спрямована на створення і зміцнення здоров'я нації, кожної людини, підтримання активної довголітньої

життя громадян, надання їм медичної допомоги в разі втрати здоров'я. Охорона здоров'я представлено наступними структурами: МОЗ Росії, Міністерства охорони здоров'я суб'єктів РФ, департаменти, комітети, управління охорони здоров'я, установи та організації охорони здоров'я, медичні працівники, пацієнти.

Постачальники економічних ресурсів для охорони здоров'я в умовах розвитку ринкової економіки здійснюють взаємозв'язку з галуззю охорони здоров'я на основі договірних відносин і покликані узгоджувати свої економічні інтереси з інтересами соціальної сфери, до якої належить охорону здоров'я. Громадські організації в охороні здоров'я покликані здійснювати цивільний контроль, особливо в області якості медичної допомоги та здійснення прав пацієнтів і медичних працівників.

Дії кожного суб'єкта охорони здоров'я повинна направляти загальна соціальна мета - збереження і поліпшення здоров'я населення. З позицій економіки здоров'я - це соціальний і особистий ресурс для повсякденного життя. Громадське здоров'я - це здоров'я населення, обумовлене комплексним впливом соціальних і біологічних факторів, що оцінюється демографічними показниками, характеристиками фізичного розвитку, захворюваності та інвалідності; а в економічному сенсі - громадський (соціальний) ресурс. Підкреслимо, що довготривалої прямого зв'язку між громадським здоров'ям та витратами на охорону здоров'я немає (таку кореляцію можна виявити лише в короткостроковому періоді). Це положення ілюструє табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Основні показники охорони здоров'я в США і Великобританії 1

показник

США

Великобританія

Валовий внутрішній продукт (ВВП), що витрачається на охорону здоров'я,%

15,2

8,7

Смертність у працездатному віці, %

10,6

7,7

Дитяча смертність,%

7,0

5,0

Материнська смертність,%

24,0

12,0

Очікувана тривалість життя, років

79

80

Рівень розвитку економіки часто визначає рівень розвитку охорони здоров'я, можливий рівень задоволення соціальних потреб, і навпаки, процес задоволення соціальних потреб створює умови життєдіяльності людини. Ці умови характеризуються категорією "якість життя". Якість життя є вимірником добробуту і формується в тому числі під впливом такого фактора, як здоров'я населення. І навпаки - розвиток охорони здоров'я в чималому ступені залежить від рівня його фінансування, що, в свою чергу, залежить від розвитку економіки, головним економічним ресурсом якої є кадрові ресурси, що володіють працездатністю і дієздатністю. Індикатором ефективного зв'язку економіки і охорони здоров'я є поліпшення показників якості життя, обумовленого станом здоров'я. Загальне здоров'я зазвичай визначається як стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя; відсутність хвороб або фізичних дефектів.

Економіка охорони здоров'я як наукова дисципліна переважно вивчає три рівня економічних відносин в охороні здоров'я: макро-, мезо- і мікроекономічний рівень.

Макроекономічний рівень відображає економічні відносини, що складаються між галуззю охорони здоров'я та державою. На даному рівні визначається, яка частка ВВП і фінансових коштів федерального бюджету держави повинна бути виділена на охорону здоров'я, які чинники роблять на цей вплив, за якими критеріями вибирається соціально орієнтована модель охорони здоров'я, що відповідає суспільним цілям і сформованим економічним умовам.

Мезорівень відображає економічні дії і інтереси самої галузі охорони здоров'я.

На мікроекономічному рівні досліджуються економічні відносини всередині медичної організації і її взаємодія з зовнішнім середовищем, питання оплати праці медичного і допоміжного персоналу, організація і нормування купа як невід'ємна функція управління, питання фінансування медичних установ і характер економічних зв'язків з системою обов'язкового медичного страхування (ОМС).

Економічна сутність кожної з груп економічних відносин в охороні здоров'я в цілому характеризується наступним:

 • 1) економічні відносини виробництва. Виробництво ( створення ) благ медичного призначення це процес перетворення ресурсів в послуги охорони здоров'я та медичні товари;
 • 2) економічні відносини розподілу. Розподіл - це визначення часток і обсягів благ медичного призначення, що надходять суб'єктам економічної діяльності;
 • 3) економічні відносини обміну. Обмін - це процес надання соціальних благ медичного призначення господарюючим суб'єктам замість економічних ресурсів;
 • 4) економічні відносини споживання. Споживання - це задоволення потреб в соціальних благах медичного призначення.

Медицина і охорона здоров'я виступають особливою сферою державних інтересів, входять в систему національної безпеки. Тому роль держави в регулюванні економічних відносин, що складаються між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання благ медичного призначення, завжди буде значущою. Головним об'єктом і суб'єктом економічних відносин в охороні здоров'я виступає пацієнт.

 • [1] Див. Докладніше: Шамшуріна II. Г. Розвиток системи економічних відносин в охороні здоров'я, орієнтованих на поліпшення здоров'я населення: автореф. ... дні. д-ра екон. наук. М .: ПМБ РЛГС. 2002. З 28.
 
<<   ЗМІСТ   >>