Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестиційний менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

 • • різні способи вирішення дослідницьких завдань;
 • • закони розвитку природи, суспільства і мислення і вміти оперувати цими знаннями в професійній діяльності;
 • • сучасне законодавство, нормативні документи і методичні матеріали, що регулюють фінансову та інвестиційну діяльність господарюючих суб'єктів;
 • • основні етапи еволюції управлінської думки;

вміти

 • • розробляти варіанти управлінських рішень і обґрунтовувати їх вибір на основі критеріїв соціально-економічної ефективності;
 • • використовувати нормативні правові документи в своїй діяльності;
 • • аналізувати взаємозв'язку між функціональними стратегіями компаній з метою підготовки збалансованих управлінських рішень;

володіти

 • • методами кількісного аналізу і моделювання, теоретичного і експериментального дослідження в області ризик-меіеджмента;
 • • здатністю оцінювати вплив інвестиційних рішень і рішень по фінансуванню на зростання цінності (вартості) компанії;
 • • здатністю оцінювати ефективність проектів з урахуванням фактора невизначеності.

Ризик і невизначеність при прийнятті інвестиційних рішень

Під ризиком реального інвестиційного проекту (проектним ризиком) розуміється ймовірність виникнення несприятливих фінансових наслідків у формі втрати очікуваного інвестиційного доходу в ситуації невизначеності умов його здійснення.

Цьому ризику притаманні такі основні особливості.

 • 1. Невизначеність , тобто неможливо бути впевненим в повному і своєчасному досягненні поставленої мети здійснення реального інвестиційного проекту, що обумовлено дією ряду зовнішніх і внутрішніх факторів.
 • 2. Об'єктивність прояву означає, що проектний ризик є об'єктивним явищем у функціонуванні будь-якого підприємства і супроводжує реалізацію практично всіх видів реальних інвестиційних проектів.
 • 3. Висока залежність від тривалості життєвого циклу проекту. Це виражається в тому, що за короткостроковими інвестиційним проектам можна прогнозувати зміну зовнішніх і внутрішніх факторів, що дозволяє мінімізувати рівень ризику. У той же час по довгострокових інвестиційних проектів невизначеність результатів їх реалізації зростає, відповідно збільшуються і ризики їх реалізації.
 • 4. Різниця видової структури на різних стадіях реалізації інвестиційного проекту. Кожній стадії процесу здійснення реального інвестиційного проекту притаманні свої специфічні види проектних ризиків. Тому оцінка сукупного рівня проектного ризику здійснюється зазвичай за окремими стадіями інвестиційного процесу.
 • 5. Висока варіабельність рівня ризику по однотипним проектам. Це проявляється в тому, що рівень проектного ризику, притаманний здійсненню навіть однотипних реальних інвестиційних проектів одного і того ж підприємства, не є незмінним. Він істотно змінюється під впливом численних факторів, які знаходяться в постійній динаміці.
 • 6. Інформаційна недостатність. Це означає наявність унікальних параметрів кожного реального інвестиційного проекту, що не дозволяє сформувати в компанії достатній обсяг інформації для широкого використання методів оцінки рівня проектного ризику.
 • 7. Високий рівень зв'язку з комерційною діяльністю компанії. Як правило, інвестиційний дохід по здійсненому проекту формується на післяінвестиційне фазі. Тому позитивні грошові потоки по інвестиційному проекту безпосередньо пов'язані з ефективністю і ризиком комерційної діяльності компанії.
 • 8. Інтегрований характер. Проектний ризик є сукупним поняттям, інтегруючим в собі численні види конкретних ризиків.
 • 9. Відсутність надійних ринкових показників оцінки рівня ризику. На відміну від процесу фінансового інвестування, в кото

ром компанія може використовувати систему індикаторів фондового ринку, за сегментами реального інвестиційного ринку такі індикатори відсутні.

 • 10. Суб'єктивність оцінки проявляється в тому, що якість оцінки рівня ризику залежить від кваліфікації фахівців, які його оцінюють.
 • 11. Негативний характер прояви. На відміну від ризиків фінансового інвестування, які можуть привести до позитивного результату, ризики реальних інвестиційних проектів завжди призводять до негативного результату (зниження прибутковості, альтернативні витрати або прямі збитки).
 • 12. Високий рівень впливу на всі види діяльності компанії. Так як реальне інвестування безпосередньо пов'язане з формуванням матеріально-технічної бази компанії і забезпеченням виробничими запасами, то настання ризикової події завжди відбивається на всіх видах діяльності компанії (операційної, фінансової, інвестиційної).
 • 13. Альтернативність. Як правило, відмова від одних видів ризику (наприклад, відмова від реалізації конкретного інвестиційного проекту) призводить до виникнення інших видів ризику.

Ризиків реального інвестування притаманні риси невизначеності (відсутність гарантій у досягненні поставленої мети), об'єктивність прояву і суб'єктивність оцінки, інтегрований характер, альтернативність прояви та ін.

 
<<   ЗМІСТ   >>