Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестиційний менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СТРУКТУРА І ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗДІЛІВ БІЗНЕС-ПЛАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Бізнес-план є робочим інструментом здійснення інвестиційної діяльності. Щоб забезпечити його дієвість, ефективність, необхідно виконання одного з ключових функцій бізнес-планування - його структурованість.

Розглянемо основні розділи інвестиційного бізнес-плану.

 • 1. Титульний лист бізнес-плану проекту: назва і терміни реалізації інвестиційного проекту, назва і юридична адреса організації, відповідальний виконавець і його контакти.
 • 2. Ініціатор проекту : короткі дані, засновники, види діяльності, інформація про керівників і їх контактні дані.
 • 3. Істота пропонованого проекту : місцезнаходження проекту, опис продукту (послуги), технологія виробництва продукту або послуги, що надається, екологічні питання виробництва.
 • 4. Аналіз стану справ в галузі : обсяг діяльності, динаміка виробництва, частка в ВВП країни (регіону), рентабельність, фінансова стійкість, ліквідність і платоспроможність, ділова активність, основні конкуренти, їх частка в галузі, ціни і цінова політика в галузі.
 • 5. Аналіз ринків збуту продукції та закупівель сировини: потенційна місткість ринку збуту продукції, маркетингова стратегія проекту, ринковий сегмент, потенційні покупці.
 • 6. Організаційний план : організаційно-правова форма реалізації проекту, основні партнери, графік реалізації проекту.
 • 7. Фінансовий план: умови і допущення, прийняті для розрахунку, калькуляція собівартості, розрахунок виручки, інвестиційні витрати, розрахунок прибутку, оцінка запасу фінансової міцності, фінансового та операційного важеля, оцінка ефективності проекту.
 • 8. Оцінка ризиків: якісний аналіз ризиків (визначення видів ризику на кожному етапі реалізації інвестиційного проекту), кількісний аналіз ризиків (аналіз чутливості проекту, дослідження варіантів реалізації інвестиційного проекту (песимістичний, найбільш ймовірний, оптимістичний), сценарний аналіз проектних ризиків, аналіз імовірнісних потоків платежів).
 • 9. Додатки - інформація і копії документів, які з яких-небудь причин недоцільно вводити в основну частину, але вони можуть бути затребувані в разі докладного вивчення бізнес-плану інвестором:
  • - копія свідоцтва про державну акредитацію, копії контрактів і проектів договорів;
  • - список клієнтів із зазначенням річних продажів;
  • - формули і розрахунки;
  • - таблиці допоміжних цифрових даних;
  • - прейскуранти передбачуваних постачальників, конкурентів;
  • - копії форм бухгалтерської звітності з відміткою податкового органу за останній звітний період; посадові інструкції тощо

В інвестиційний бізнес-план включаються розділи, що характеризують організаційні, маркетингові, фінансові аспекти,

показники ризику реалізації інвестиційного проекту. Залежно від специфіки, масштабу інвестиційного проекту можуть бути включені і інші розділи в інвестиційний бізнес-план.

УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Міжнародна практика оцінки ефективності інвестицій істотно базується на концепції тимчасової вартості грошей і заснована на наступних принципах:

 • • оцінка ефективності використання інвестованого капіталу здійснюється шляхом зіставлення грошового потоку, який формується в процесі реалізації інвестиційного проекту та вихідної інвестиції. Проект визнається ефективним, якщо забезпечується повернення вихідної інвестиції і необхідна прибутковість для інвесторів;
 • • капітал, що інвестується і грошовий потік приводяться до теперішнього часу або до певного році;
 • • процес дисконтування капітальних вкладень і грошових потоків може проводитися за різними ставками дисконту, які визначаються залежно від особливостей інвестиційних проектів. При визначенні ставки дисконту враховуються структура інвестицій і вартість капіталу.

Цільовими орієнтирами управління грошовими потоками інвестиційного проекту виступають: прибутковість, ліквідність, надійність.

Прибутковість визначається щодо певного інтервалу або моменту часу, так як в залежності від часу вона й велике число чинників. Як правило, для визначення прибутковості зміна показників поточного періоду порівнюють з базисними показниками.

Ліквідність характеризується групою показників ліквідності - це абсолютні і відносні показники або один сукупний агрегований показник [1] .

Поняття "надійність" пов'язане з поняттям ризику. Надійність характеризується отриманням невисокого доходу, при незначних вкладеннях, як правило, це інвестиції довгострокового характеру, схильні до систематичного ризику, але з мінімальною загрозою несистематического диверсифікованого ризику.

Питання і завдання для самоконтролю

 • [1] Сребпік Б. В., Вилкова Г. Б. Фінансові ринки: професійна діяльність на ринку цінних паперів: навч, посібник. М .: ИНФРА-М. 2014.
 
<<   ЗМІСТ   >>