Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестиційний менеджмент

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СТАТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Статичні методи оцінки ефективності інвестиційної діяльності не враховують вплив фактора часу на показники ефективності. Серед даної групи методів оцінки ефективності інвестиційної діяльності набули найбільшого поширення такі.

1. Термін окупності інвестицій (Т) відноситься до найпростіших методів оцінки привабливості інвестиційного проекту, що розраховується як відношення суми капітальних вкладень ( ) до розміру річного прибутку (Р):

Даний метод оцінки показує число років, необхідне для того, щоб повністю окупити здійснені інвестиції. Основний недолік цього показника полягає в тому, що не враховується часовий чинник. Тому у випадках, коли очікується отримання прибутку в різні періоди часу, необхідно дану формулу модернізувати і здійснювати дисконтування отриманих в майбутньому вигод:

де Р '- приведена (дисконтована) до єдиного часового періоду середньорічна прибуток (чистий приплив готівки).

2. Рентабельність капітальних вкладень (Р) - це метод оцінки ефективності інвестицій, протилежний терміну окупності:

Даний метод оцінки ефективності інвестицій має ті ж недоліки, що і попередній метод. Тому для грошових потоків, здійснюваних в різні періоди часу, доцільно використовувати модернізовану формулу, що враховує часовий чинник.

3. Середня рентабельність проектуср ) являє собою відношення середньорічного прибутку до середньої за період величини капітальних вкладень (К, .А виражене у відсотках:

Таким чином, даний метод оцінки ефективності інвестиційного проекту в певній мірі враховує тривалого його життєвого циклу.

Дані методи дають багато в чому поверхневу оцінку ефективності інвестиційної діяльності та їх необхідно доповнити динамічними методами оцінки ефективності.

ДИНАМІЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

1. Чистий дисконтована вартість (МРУ) являє собою різницю між сукупним доходом (С / *)) і всіма понесеними витратами (1С) за весь період життєвого циклу інвестиційного проекту з урахуванням чинника часу:

Дана формула використовується в тому випадку, коли мають місце одноразові витрати по інвестиційному проекту. У разі, коли необхідні різночасові витрати по інвестиційному проекту, в розрахунку чистого дисконтованого доходу застосовується модифікована формула

де / С, - витрати по інвестиційному проекту в t-му році; г - ставка дисконтування.

Інвестиційний проект може вважатися ефективним, якщо значення чистого дисконтованого доходу має позитивне значення. Якщо інвестиційний проект буде здійснений при негативній чистої поточної вартості, то інвестор зазнає збитків, тобто проект неефективний.

2. Індекс прибутковості (PI) являє собою відношення суми наведених вигод (CF) до величини капіталовкладень (1C):

Інвестиційний проект вважається економічно привабливим, якщо значення індексу дохідності більше одиниці, в іншому випадку він неефективний. Якщо показник індексу прибутковості дорівнює одиниці, то проект потребує додаткового

обґрунтуванні, так як в цьому випадку після реалізації інвестиційного проекту цінність компанії не зміниться.

приклад 4.1

На підставі наведених нижче даних про доходи, витрати, життєвого циклу і ставки дисконтування (г) по інвестиційному проекту необхідно розрахувати величину чистої поточної вартості (МРУ), індекс прибутковості і визначити, чи є він ефективним. Результати оформити у таблиці.

Побудуємо таблицю і розрахуємо величину чистої поточної вартості:

показник

Періоди життєвого циклу інвестиційного проекту, рік

всього

0-й

1-й

2-й

3-й

Доходи, тис. Руб.

-

150

250

350

600

Витрати, тис. Руб.

300

50

50

-

400

Коефіцієнт дисконтування при г - 0,1

1

0,9091

0,8264

0,7513

X

Наведені доходи, тис. Руб.

-

136,37

206,60

262,96

605,93

Наведені витрати, тис. Руб.

300,0

45,46

41,32

-

386,8

Чистий дисконтована вартість (Л Т РУ), тис. Руб.

-300,0

90,91

165,28

262,96

219,15

Індекс прибутковості визначимо за формулою (4.7):

Чистий дисконтована вартість має позитивну величину і складе: 605,93 - 386,8 = 219,13 тис. Руб., Індекс прибутковості дорівнює 1,567, тобто більше 1. Це означає, що інвестиційний проект є ефективним.

3. Внутрішня норма прибутковості (//? /?) Визначає граничне значення рентабельності, при якому забезпечується рівність нулю чистого доходу за весь період життя інвестиційного проекту. Таким чином, наведена вартість майбутніх грошових надходжень дорівнює приведеній вартості відтоків грошових коштів з урахуванням відшкодування інвестованого капіталу.

Внутрішня норма рентабельності розраховується наступним чином:

де г х - перша ставка дисконтування, що забезпечує позитивне значення А 1РУ; г 2 - друга ставка дисконтування, що забезпечує від'ємне значення МРУ.

приклад 4.2

Є інвестиційний проект з наступними характеристиками: витрати (/ С) рівні 22 млн руб., Потоки доходів - за перший рік (слу)

  • 5 млн руб., За другий (СТ 2 ) - 10 млн руб., За третій (СТ 3 ) - 20 млн руб. Розрахуйте внутрішню норму рентабельності (//? /?).
  • 1. Візьмемо будь-яку довільну ставку дисконтування (Гу), при якій МРУ буде позитивний, наприклад, 10%. Розрахуємо МРУ за формулою (4.6) при г у = 10%:

2. Знайдемо ставку дисконтування г 2 , при якій МРУ буде негативним, наприклад, 23%. Розрахуємо МРУ при г 2 = 23%:

3. Розрахуємо внутрішню норму рентабельності інвестиційного проекту за формулою (4.8):

Таким чином, внутрішня норма рентабельності інвестиційного проекту становить 21,83%. Це означає, що ми можемо залучати джерела фінансування для даного інвестиційного проекту з вартістю не вище 21,83%.

Отже, 1ЛЛ - така ставка дисконту, яка забезпечує рівність сучасної вартості доходів по інвестиційному проекту та витрат на його здійснення. На практиці 1ЛЛ найчастіше знаходять методом підбору різних порогових значень рентабельності. Інвестиційний проект вважається рентабельним, якщо внутрішня норма прибутковості з урахуванням ризику перевищує середню вартість капіталу в даному секторі економіки, в іншому випадку проект вважається недоцільним.

Існує наступна залежність між чистою теперішньою вартістю, індексом прибутковості і внутрішньої нормою рентабельністю:

4. Модифікована внутрішня норма прибутковості ( М1КК). Модифікована внутрішня норма прибутковості скоригована з урахуванням норми реінвестиції і дозволяє усунути істотний недолік внутрішньої норми рентабельності проекту, який виникає в разі неодноразового відтоку грошових коштів:

приклад 4.3

Розмір інвестиції - 110 000 тис. Дол. Доходи від інвестицій в першому році - 32 000 дол .; у другому - 41 000 долл .; в третьому 44 000 долл .; в четвертому році - 38 000 долл. Розмір рівня реінвестицій - 7%.

Підставимо значення в формулу (4.9):

Вирішимо рівняння:

Звідси: 1IRR = 11,7%.

Оскільки модифікована внутрішня норма прибутковості перевищуватиме норму реінвестицій (7%), проект можна рекомендувати до реалізації.

Якщо чиста теперішня вартість проекту має позитивне значення, то індекс прибутковості має значення більше одиниці і показник внутрішньої норми рентабельності перевищує номінальну вартість капіталу.

Вважається, що жоден з критеріїв не є достатнім для прийняття рішення про здійснення інвестиційного проекту. Дане рішення має прийматися на основі використання всіх перерахованих вище методів оцінки і з урахуванням інтересів усіх учасників інвестиційного проекту.

 
<<   ЗМІСТ   >>