Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестиційний менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ОСНОВА МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Інвестиційне планування полягає в складанні прогнозів найбільш ефективного вкладення фінансових ресурсів в земельні ділянки, виробниче устаткування, будівлі, розвиток продукту, цінні папери та інші активи.

Основні завдання інвестиційного планування:

 • - визначення потреби в інвестиційних ресурсах;
 • - виявлення можливих джерел фінансування та розгляд, пов'язаних з цим питань, взаємодії з інвесторами;
 • - оцінка плати за це джерело;
 • - підготовка фінансового розрахунку ефективності інвестицій з урахуванням повернення позикових коштів;
 • - розробка детального бізнес-плану проекту для представлення потенційному інвестору.

Інвестиційне планування являє собою процес розробки системи планів і планових (нормативних) показників по забезпеченню розвитку підприємства необхідними інвестиційними ресурсами й підвищення ефективності його інвестиційної діяльності в майбутньому періоді.

Виділяються три системи інвестиційного планування:

 • - стратегічне планування інвестиційної діяльності;
 • - поточне планування інвестиційної діяльності;
 • - оперативне планування інвестиційної діяльності.

Під стратегічним плануванням розуміються дії

і рішення керівництва організації, які охоплюють вибір і залучення можливих джерел фінансування інвестиційних проектів для досягнення поставлених стратегічних цілей. Стратегічне інвестиційне планування розробляється на довгостроковий період часу і передбачає формування і реалізацію стратегічних завдань, які сприяють переходу компанії в якісно новий стан. Стратегічне планування становить основу планування інвестиційної діяльності в компанії.

Оцінка результативності розробленої інвестиційної стратегії здійснюється на основі наступних критеріїв :

 • - узгодженість із загальною стратегією розвитку підприємства;
 • - внутрішня збалансованість цілей, напрямів і послідовності здійснення інвестиційної політики;
 • - узгодженість з довкіллям;
 • - реалізація з урахуванням наявних ресурсів;
 • - прийнятність рівня інвестиційних ризиків;
 • - фінансова, виробнича і соціальна результативність.

Поточне інвестиційне планування здійснюється в підтримку стратегічного планування і охоплює вибір і залучення найбільш ефективних джерел фінансування інвестиційних проектів для досягнення поставлених тактичних завдань. Поточне планування розробляється на середньостроковий період і включає комплекс заходів, які забезпечать реалізацію тактичних завдань і цілей розвитку компанії в інвестиційній сфері. Поточне інвестиційне планування включає:

 • - план загального обсягу інвестиційної діяльності;
 • - план доходів і витрат інвестиційної діяльності;
 • - план надходження і витрачання грошових коштів в процесі інвестиційної діяльності;
 • - балансовий план.

Своєчасну і повну реалізацію завдань поточного планування багато в чому забезпечує оперативне планування. Оперативне інвестиційне планування розглядається як сукупність заходів щодо ефективного розміщення фінансових ресурсів серед альтернативних варіантів інвестування і включає розробку інвестиційного бюджету компанії. Оперативне інвестиційне планування здійснюється на короткостроковий період. Особливою формою оперативного планування є платіжний календар. Він розробляється як по підприємству в цілому, так і але окремим видам руху грошових коштів (податковий платіжний календар по інвестиційної діяльності, платіжний календар за розрахунками з постачальниками та ін.).

Сукупність і взаємозв'язок стратегічного, поточного та оперативного планування формують систему інвестиційного планування в компанії, що є основою забезпечення його дієвості.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ

Одним з методів управління інвестиційною діяльністю виступає інвестиційний контроль, який по суб'єктах його організації і проведення підрозділяється на внутрішній і зовнішній.

Внутрішній інвестиційний контроль являє собою організований компанією процес перевірки виконання і забезпечення реалізації всіх управлінських рішень в області інвестиційної діяльності з метою реалізації інвестиційної стратегії.

В останні роки в економічній практиці широкого поширення набула нова прогресивна система внутрішнього контролю, організована в компаніях та фірмах, яка називається "контролінг" (управління за відхиленнями).

Принципом цієї концепції є оперативне порівняння основних планових (нормативних) і фактичних показників з метою виявлення відхилень між ними і визначення взаємозв'язку цих відхилень на підприємстві з метою впливу на вузлові фактори нормалізації діяльності.

В загальній системі контролінгу виділяється один із центральних його блоків - інвестиційний контролінг.

Інвестиційний контролінг являє собою контролюючу систему, що забезпечує концентрацію контрольних дій на найбільш пріоритетних напрямках інвестиційної діяльності компанії, своєчасне виявлення відхилень фактичних її результатів від передбачених та прийняття оперативних управлінських рішень, що забезпечують її нормалізацію.

важливо запам'ятати

На відміну від внутрішнього контролю, інвестиційний контролінг забезпечує більш оперативне виявлення допущених відхилень в ході здійснення інвестиційної діяльності, їх коригування та сприяє підвищенню ефективності інвестиційного процесу в компанії.

Виділимо функції інвестиційного контролінгу:

 • - спостереження за ходом реалізації інвестиційних завдань і планових показників;
 • - вимір ступеня відхилення фактичних результатів інвестиційної діяльності від передбачених;
 • - діагностування за розмірами відхилень серйозних погіршень в інвестиційній позиції підприємства;
 • - розробка оперативних управлінських рішень по нормалізації інвестиційної діяльності підприємства;
 • - коригування при необхідності окремих цілей і показників інвестиційної діяльності в зв'язку зі зміною зовнішнього інвестиційного середовища, кон'юнктури інвестиційного ринку і внутрішніх умов.
 
<<   ЗМІСТ   >>