Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестиційний менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МЕТОДОЛОГІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

 • • теоретичну сутність, функції та основні принципи організації інвестиційного менеджменту, його інформаційне забезпечення;
 • • сучасне законодавство, нормативні документи і методичні матеріали, що регулюють фінансову та інвестиційну діяльність господарюючих суб'єктів;
 • • основні етапи еволюції управлінської думки;

вміти

 • • використовувати базові цінності інвестиційного менеджменту і готовність спиратися на них в своєму особистісному та професійному розвитку;
 • • використовувати нормативні правові документи в своїй діяльності;
 • • приймати організаційно-управлінські рішення і готовність нести за них відповідальність, в тому числі в нестандартних ситуаціях;

володіти

 • • культурою мислення, здатність до сприйняття, узагальнення та аналізу інформації, постановці мети і вибору шляхів її досягнення;
 • • здатністю ефективно організувати групову роботу на основі знання основних принципів інвестиційного менеджменту;
 • • здатністю аналізувати соціально значущі проблеми та процеси.

Інституційні аспекти інвестиційного менеджменту

Питання підготовки та прийняття управлінських рішень, пов'язаних з інвестуванням капіталу на рівні підприємства (корпорації, фірми), розглядалися на початковому етапі як одне з відокремлених напрямів системи фінансового менеджменту, який оформився в спеціалізовану область ще на рубежі XIX-XX ст. В системі фінансового менеджменту вони розглядалися як "довгострокові фінансові рішення", пов'язані з розвитком підприємства.

У самостійну галузь знань інвестиційний менеджмент оформився в 1950-і рр. в зв'язку з інтенсивним розвитком досліджень в сфері портфельного інвестування.

З формуванням портфельної теорії пов'язано виникнення і самого терміна "інвестиційний менеджмент", під яким спочатку розумілася система управління фінансовими інвестиціями підприємства. Згодом інвестиційний менеджмент включив в свою систему і розгляд питань реального інвестування. В сучасних умовах інвестиційний менеджмент є однією з найбільш динамічно розвиваються галузей знань.

Інвестиційний менеджмент трактується по-різному. Найбільш поширені такі визначення інвестиційного менеджменту.

Інвестиційний менеджмент - управління інвестиціями в конкретну галузь економіки, в розвиток компанії і т.п. Він має на увазі під собою також процес управління всіма аспектами інвестиційної діяльності.

Таким чином, інвестиційний менеджмент - сукупність методів, принципів управління інвестиційним процесом, управління рухом інвестиційних ресурсів з метою отримання доходу (прибутку) в майбутньому при мінімізації витрат і витрат.

Інвестиційний менеджмент має низку особливостей, які відрізняють його від інших наукових дисциплін і областей практичної діяльності.

Особливості інвестиційного менеджменту:

 • - інтегрованість із загальною системою управління підприємством;
 • - комплексний характер формування управлінських рішень;
 • - високий динамізм управління;
 • - варіативність підходів до розробки окремих управлінських рішень;
 • - орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства.

Основні функції інвестиційного менеджменту - планування, організація, координація, мотивація, облік, аналіз, контроль, регулювання.

Спеціальні функції відображають управлінські процеси, які сприяють виконанню загальних функцій управління в організації. Спеціальні функції інвестиційного менеджменту - управління реальними інвестиціями, управління

фінансовими інвестиціями, управління формуванням інвестиційних ресурсів, управління якістю, управління працею і заробітною платою та ін.

Можна виділити наступні особливості інвестиційного менеджменту:

 • - інтегрованість із загальною системою управління підприємством;
 • - комплексний характер формування управлінських рішень;
 • - високий динамізм управління;
 • - варіативність підходів до розробки окремих управлінських рішень;
 • - орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства.

Ефективне поєднання елементів внутрішньої і зовнішньої інвестиційного середовища - одна з головних задач інвестиційного менеджменту. Дане завдання має екзогенний і ендогенний характер.

Екзогенна ефективність передбачає узгодження інвестиційних проектів з навколишнім середовищем.

Ендогенна ефективність полягає в узгодженні внутрішніх структурних елементів інвестиційних проектів.

 
<<   ЗМІСТ   >>