Повна версія

Головна arrow Психологія arrow Введення в професію психолог освіти

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗВИТОК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Становлення вікової педагогічної психології

Як очевидно з історичного огляду різних психологічних терапевтичних практик, в основному провідні напрямки розроблялися в Європі і Америці. Після заборони педології (по суті це була заборона на розвиток психологічної практики в СРСР) психотерапевтична діяльність в нашій країні виявилася неможливою. Але не варто думати, що розвиток психології як практичної прикладної галузі зупинилося.

Протягом 40-90-х рр. XX ст. психологічна практика розвивалася як психолого-педагогічна в рамках вікової педагогічної психології. Психологи-вчені працювали в системі освіти, розробляючи нові психологічні теорії, на основі яких можна було б здійснювати психолого-педагогічний супровід вчителя і учня як суб'єктів викладання і навчання.

Сформовані у вітчизняній психології в середині цього століття теорії, концепції, трактування вчення, навчальної діяльності (Д. Н. Богоявленський, Г. С. Костюк, Н. А. Менчинська, П. А. Шеварев, З. І. Калмикова, П. Я. Гальперін, Н. Ф. Тализіна, Д. Б. Ельконін, В. В. Давидов, А. К. Маркова, Л. І. Айдарова, Л. В. Занков, Л. Н. Ланда, Р. Г. Гранін-, А. А. Люблінська, І. В. Кузьміна та ін.) внесли неоціненний вклад не тільки в осмислення педагогічної практики, а й в педагогічну психологію як науку, що розвивається як в нашій державі, так і в інших країнах (І. Л інгарт, Й. Ломпшер і ін.). Великий вплив на розвиток педагогічної психології та психолого-педагогічної практики надали: виявлення конкретних механізмів засвоєння навчального матеріалу учнями (С. Л. Рубінштейн, Є. II. Кабанова-Меллер, Л. Б. Ительсон); дослідження пам'яті (П. І. Зінченко, А. А. Смирнов, В. Я. Ляудіс), мислення (Ф. М. Шемякін, А. М. Матюшкін), сприйняття (В. П. Зінченко, Ю. Б. Гіппенрейтер ), розвитку дитини, і зокрема, мовного розвитку (М. І. Лісіна, Л. А. Венгер), розвитку особистості (Б. Г. Ананьєв, Л. І. Божович, В. С. Мухіна), мовного спілкування та навчання мови (В. А. Артемов, Н. І. Жинкін, А. А. Леонтьєв, В. А. Кан-Калик); визначення стадій (ер, епох, фаз, періодів) вікового розвитку (П. П. Блонський, Л. С. Виготський, А. Н. Леонтьєв, Д. Б. Ельконін, Б. Г. Ананьєв, А. В. Петровський) , особливостей розумової діяльності школярів та їх розумової обдарованості (А. А. Бодальов, Н. С. Лейтес, Н. Д. Левітів, В. А. Крутецкий). Велике значення для педагогічної психології мали роботи по психології навчання дорослих (Ю. Н. Кулюткин, Л. Н. Лесохін) і ін. Безумовну позитивну роль в процесі наукової рефлексії досягнень педагогічної психології зіграли підручники з педагогічної та вікової психології, психології вчення В. А . Крутецкого, А. В. Петровського та ін. [1]

Виникнення і розвиток інституту соціально психолого-педагогічної служби в освіті

У школі питання про психолого-педагогічному супроводі учнів, їх батьків та вчителів постало дуже гостро з початку XX ст., Коли перед освітою була поставлена задача якісного тренування всіх учнів в рамках підготовки до роботи на виробництві (за винятком привілейованих шкіл). З цим пов'язана розробка методик психодіагностики розумового розвитку, відкриття допоміжних класів в Росії і інших країнах. У нашій країні перші спроби практичного використання психології в навчанні і вихованні дітей виникли ще на рубежі XIX-XX ст. і пов'язані з педологією.

Перші допоміжні класи в Росії були відкриті в 1898 р в Петербурзі при притулку невеликий школи для розумово відсталих дітей. Потім ініціативу в організації допоміжних класів і шкіл проявили московські громадські діячі і педагоги: працівники Московського міського благодійного ради та працівники Московського міського Третього Ольгинська-П'ятницького жіночого училища. В серпня 1906 року була відкрита самостійна допоміжна школа з чотирирічним терміном навчання, де заняття проводилися за скороченою програмою нормальної школи. Санаторій-школа під керівництвом В. П. Кащенко була заснована на приватні кошти в Москві в 1908 р Після революції 1917 р вона була націоналізована, підпорядкована Наркомпросу і перейменована в Медико-педагогічну станцію. У 1929 р на базі Медико-педагогічної станції заснували Експериментальний дефектологічний інститут. Його першим директором став І. І. Данюшевскій, науковим керівником в 1930- 1934 рр. - Л. С. Виготський.

Таким чином, вперше психологічна служба як структура з'явилася саме в сфері освіти, як служба допомоги дитині, що відчуває різні труднощі в процесі його розвитку. Дослідження П. П. Блонського, роботи Л. С. Виготського і його співробітників з вивчення проблем дитячої психології заклали фундамент сучасного наукового знання про психічному розвитку дитини. Розвиток дитячої практичної психології припадає на початок 1920-х рр. В цей час були сформульовані завдання і напрямки діяльності педології і практичного психолога в дошкільних закладах і школі, окреслено коло їх прав і обов'язків. Але в 1936 р Постановою ЦК ВКП (б) педологи-практики були вигнані зі шкіл. Як ми вже знаємо, розвиток педології як науки опинилося під забороною влади СРСР. Тільки в кінці 1960-х рр. в нашій країні відновився активний пошук форм практичного участі психологів у роботі школи в рамках науково-дослідних лабораторій Російської академії освіти і Російської академії наук.

За кордоном соціально-психолого-педагогічна служба в освіті продовжувала розвиватися в різних форматах, з різними цілями і завданнями. Наприклад, в США психологічна служба в освіті розвивається приблизно з початку 1900-х рр. і в даний час є однією з найбільш життєвих і дієвих напрямків сучасної американської психології. Шкільна психологія в США закріплена законом, яке вказує мати подібну службу в державному департаменті освіти. Першими психологами-практиками в США були експериментальні психологи, які вивчали проблеми самовиховання. Але дуже скоро основними функціями шкільної психологічної служби стали вимір і тестування та чільної завданням - відбір дітей для навчання за спеціальними програмами. Склалася широка практика тестування в американських школах, і перш за все тестів на визначення коефіцієнта розумової обдарованості (IQ); саме виявлення та психологічний супровід обдарованих дітей - одна з важливих державних національних програм США. У 1980-х рр. в США була організована Національна асоціація шкільних психологів (NASP). Багато фахівців почали переглядати вимір як то єдине, що вони можуть зробити у вирішенні проблем шкільної психології.

Інший приклад - розвиток психологічної служби в освіті у Франції. У 1905 р Міністерство освіти Франції звернулося до Альфреду Біне з проханням психологічно дослідити проблему дітей, які не в змозі навчатися в школі за загальною програмою. В результаті цього дослідження з'явився знаменитий тест Біне - Симона, що дозволяє виявляти дітей із затримкою розумового розвитку. За цим послідувало відкриття спеціальних шкільних класів для таких дітей, а в 1909 р відкрилася перша у Франції професійна шкільна психологічна служба. У 1947 р в Парижі почала працювати група шкільних психологів під керівництвом професора А. Валлон. На відміну від тих завдань, які ставив перед шкільною психологічною службою А. Віне, А. Валлон вважав, що її мета не в селекції дітей з яких-небудь ознаками, а в психологічної допомоги кожній дитині, в створенні оптимальних умов навчання і виховання всіх без виключення дітей [2] .

Важливе значення для розвитку шкільної психологічної служби мала конференція 1973 року в Уельсі (Великобританія), на якій розглядалися питання про цілі і ролі шкільної психологічної служби, про етичні і юридичних її підставах, проблеми професіоналізації шкільного психолога, зміст програм навчання шкільного психолога і т. д.

До кінця XX в. певний досвід організації та діяльності шкільної психологічної служби був накопичений і в країнах Східної Європи. Тут психологічна служба школи ставила перед собою завдання, вирішення яких було направлено, перш за все, не на констатацію рівня розвитку учнів з метою відбору, а на отримання психологічної інформації про учня або колективі класу з метою створення умов, що стимулюють розвиток. Основним змістом психологічної служби в цих країнах стала допомога в забезпеченні розвитку здорової особистості, корекція різного роду труднощів у розвитку особистості, проблеми професійної орієнтації. Домінуюча функція психолога-консультанта, наприклад в Чехії і Словаччині, виявлялася в психодіагностичної діяльності. У деяких країнах психологічна служба стала з'являтися тільки в кінці XX ст. (Південна Африка, Нігерія, Йорданія та ін.), І стикалася з тими ж самими проблемами, що й інститут психологічної служби освіти в Росії.

З кінця 1960-х рр. в Росії відновився активний пошук форм практичного участі психологів у роботі шкіл. Це стало можливим тому, що в психології та педагогіці виникли необхідні для цього теоретичні і практичні передумови: виявлення і вивчення загальних закономірностей психічного розвитку; впровадження системного підходу до психологічного та педагогічного аналізу процесу розвитку особистості; розробка засобів діагностики рівня психічного і особистісного розвитку; підхід до виховання як процесу управління розвитком і розуміння взаємозв'язків індивідуального і колективного в розвитку; поглиблення інтеграційних процесів наукового знання на рівні педагогіки; поліпшення психологічної підготовки майбутніх вчителів та ін. З початку 1980-х рр. відбувається інтенсивне становлення психологічної служби в системі освіти нашої країни. В СРСР шкільна психологічна служба почала створюватися вперше в Естонії (керівники - X. Й. Лийметс і Ю. Л. Сиерд).

Певним етапом розвитку шкільної психологічної служби став експеримент по введенню в школі посади психолога, проведений в Москві (1982-1987 рр.). Метою експерименту були розробка теоретичних і організаційних питань, пов'язаних з роботою психолога в школі, створення моделі шкільної психологічної служби для подальшого впровадження її в систему народної освіти. В експерименті брали участь співробітники лабораторії психологічної служби школи НДІ загальної та педагогічної психології АПН СРСР і група практичних психологів, які працюють безпосередньо в школах або в кабінетах психологічної служби при РОНО.

Починаючи з 1988 р, вийшло понад 40 нормативних документів щодо розвитку психологічної служби тільки по Міністерству освіти, а до цього ще в Держкомпраці СРСР були прийняті документи по створенню служби професійної орієнтації молоді. Накопичений досвід психологічної допомоги і підтримки суб'єктів освітнього простору на початку 1990-х рр. дозволив сформулювати основні підходи до розуміння місця практичної психології в освіті, розширилася сфера застосування практичних знань психологів.

На Всесоюзній конференції "Науково-практичні проблеми шкільної психологічної служби" (1987) були обговорені теоретичні, методичні та науково-практичні проблеми шкільної психологічної служби, визначені основні напрямки діяльності психолога в школі, сформульовані дискусійні, спірні питання, на яких необхідно зосередити першочергову увагу психологів . Причому на цій конференції вже дискутувалися питання не про те, чи потрібна психологічна служба школи, а про те, як будувати цю службу. У 1989 р вийшло Інструктивний лист Державного Комітету СРСР з народної освіти про введення ставки шкільного психолога в усі навчально-виховні установи країни, що стало правовою основою діяльності шкільного практичного психолога. З цього моменту служба розвивається в усіх регіонах країни і починає охоплювати всю систему виховання і навчання - від дошкільного віку (дитячі садки та дитячі будинки) до ранньої юності (школи, гімназії, ліцеї, коледжі, школи-інтернати, ПТУ та ін.). Відповідно змінюється назва - не шкільний психологічна служба, а психологічна служба освіти. У 1990 р наказом Державного Комітету з народної освіти було затверджено "Положення про психологічну службу в системі освіти", яке визначило її статус, структуру, права та обов'язки працівників цієї служби, зміст їх діяльності і тривалість різних видів роботи шкільного психолога. Психологічна служба повинна була сприяти підвищенню ефективності навчально-виховної роботи, формування соціально активної особистості.

(Див. Завдання 15 до гл. 2.)

Суспільне визнання психологічна служба отримала на I з'їзді практичних психологів освіти Російської Федерації, який пройшов в Москві в червні 1994 р З'їзд (більше 1500 делегатів з усіх регіонів країни) зазначив, що в даний час психологічна служба стає органічним і необхідним елементом державної служби освіти, саме вона визначає стратегію педагогіки розвитку.

В даний час діяльність психологічної служби здійснюється фахівцями, які отримали загальнопсихологічну і спеціальну психологічну підготовку в галузі дитячої, вікової та педагогічної психології, психодіагностики, психокорекції, активних методів соціально-педагогічного навчання і психологічного консультування.

Діяльність психологічної служби освіти зачіпає три напрямки:

  • - психологічне забезпечення розвиваючого компонента освіти;
  • - психологічна допомога учасникам навчального процесу, супровід їх у процесі вирішення завдань освіти і розвитку;
  • - вдосконалення самої служби.

Крім загальної освіти розробляються організаційні та наукові психолого-педагогічні основи функціонування психологічної служби на щаблях дошкільного та вищої професійної освіти. Крім психологічних служб шкіл діють МСПП центри (медико-соціально-психолого-педагогічні), які організовують корекційну і психотерапевтичну роботу з найбільш складними випадками порушення психологічного здоров'я учнів. В сучасних закладах освіти існує досить багато різних концепцій психолого-педагогічного супроводу. Психологи соціально-психолого-педагогічних служб освіти регулярно збираються для обговорення актуальних питань і проблем на конференціях, круглих столах, методичних об'єднаннях.

  • [1] Огляд по кн .: Зимова І. А. Педагогічна психологія: підручник для вузів. М .: Логос, 2000..
  • [2] Цит. по: Практична психологія освіти: навч, посібник. 4-е изд. / Під ред. І. В. Дубровиной. СПб .: Пітер, 2004.
 
<<   ЗМІСТ   >>