Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Етичні основи соціальної роботи

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА

Етичне виховання соціального працівника - невід'ємна частина його професійної підготовки. Воно включає в себе розвиток етичних навичок і моральності фахівця, так як в практичній роботі він буде часто стикатися з ситуаціями, які в законодавстві не обумовлені. І тільки тут його власне почуття моральної відповідальності, вміння бачити факти і проблеми об'єктивно, здатність брати до уваги інтереси і потреби клієнта, його соціального оточення і всього суспільства можуть сприяти прийняттю етично правильних рішень.

Етичне виховання соціального працівника передбачає не тільки засвоєння ним етичних знань, моральних норм і правил, а й формування моральної переконаності і моральних потреб як основи його особистості (рис. 7.1).

Етичне виховання соціального працівника йде за чотирма основними напрямками.

1. Вивчення теоретичних основ професії як прикладної гуманістичної теорії.

Процес етичного виховання

Мал. 7.1. Процес етичного виховання

 • 2. Розвиток високої сензитивності (чутливості) до моральних чинників.
 • 3. Глибоке вивчення суті етичних норм і кодексів.
 • 4. Розвиток навичок етичної оцінки прийнятих рішень.

Сучасне суспільство немислимо без інституту соціальної роботи, покликаної надавати всебічну допомогу найбільш соціально вразливим індивідам і верствам суспільства. Теорія соціальної роботи вчить майбутніх фахівців підходити до вирішення проблем людини і суспільства з точки зору реалізації їх потреб, яка в силу різних причин і обставин може бути тимчасово або постійно обмеженою. Соціальна робота вчить ставитися до людини не з точки зору ринкового утилітаризму, який відкидає економічно непотрібних і слабких членів суспільства, а з точки зору гуманістичних ідеалів, які говорять про цінності кожного індивіда для соціуму незалежно від його економічних можливостей. Навіть найбільш уразливий, слабкий індивід корисний суспільству вже тим, що дає можливість найбільш сильним проявляти свої чисто людські якості - милосердя, доброту, моральність, тобто залишатися людиною в найвищому сенсі цього слова. Осягнення, а не заучування основ гуманізму в ході вивчення теорії соціальної роботи дозволяє перейнятися цим світоглядом і привнести його ідеали в свою практичну діяльність.

Для того щоб знання теоретичних основ професійної етики проявлялося в повсякденному соціальній практиці, необхідно розвивати етичну сприйнятливість або, як ще кажуть, етичну сензитивність ( чутливість ). Такого роду чутливість неоднакова у різних людей. Практика показує, однак, що вона може бути істотно розвинена за рахунок залучення практичних соціальних працівників (або майбутніх фахівців в області соціального захисту населення) в обговорення моральних і етичних проблем їх практичної діяльності, за рахунок акцентування уваги на морально-етичну сторону професійних дій. Гуманізм у соціальній роботі повинен бути не тільки теоретичною основою, але і практичним змістом діяльності; майбутній професіонал на конкретних прикладах, за допомогою аналогій, за допомогою отриманих в процесі навчання і виховання знань і засвоєних поглядів повинен постійно виробляти в собі звичку постійної моральної оцінки явищ і дій.

При вивченні етики соціальної роботи одного автоматичного запам'ятовування основних етичних норм для майбутнього професіонала мало. Моральність і мораль повинні стати основою його особистості. При цьому етичний кодекс повинен забезпечувати основні принципи моральної поведінки, відповідно до яких соціальний працівник будує свою діяльність. Професіоналу необхідно вміти не тільки розпізнавати етичну сторону проблеми, яку належить вирішити, але і вибирати з сукупності принципів і норм, що входять в етичний кодекс, саме ті, якими слід керуватися в рішенні конкретної проблеми. Складність цього завдання полягає в тому, що моральний або етичний кодекс - це не збірка етичних рецептів на всі випадки життя, тому соціальному працівнику для успішної діяльності так важливо вміти орієнтуватися в його положеннях. Розуміння сутності етичних норм кодексу, ідентифікація їх у практичних ситуаціях, що виникають в процесі діяльності, допоможе соціальному працівнику звіряти свої дії з положеннями кодексу.

Ще раз відзначимо, що соціальна робота по своїй суті завжди тісно пов'язана з проблемами етичного характеру. У будь-якому рішенні, яке приймає соціальний працівник у зв'язку з необхідністю вирішення проблемної ситуації клієнта, можна виділити різні сторони - соціально-медичну, господарсько-побутову та інші, в залежності від проблеми і поставленої мети. Важливе значення має етичний аспект прийнятого рішення, який присутній незалежно від суті проблеми і способи її вирішення. Соціальний працівник у своїй повсякденній діяльності часто стикається з необхідністю зробити вибір, намітити ряд дій, прийняти рішення в обстановці потенційних або реальних конфліктів, що виникають між:

 • • нормативно-правовою базою, яка регламентує діяльність у сфері соціального захисту населення та суміжних з нею областях;
 • • діями представників різних професій, з якими соціальний працівник при необхідності вступає у взаємодію;
 • • принципами, нормами і звичками, зазвичай регулюють поведінку соціального працівника.

І те рішення, яке в кінцевому підсумку приймає соціальний працівник, не тільки має бути ефективним, тобто провідним найкоротшим шляхом і з найменшими витратами до наміченої мети, але і відповідати етичним принципам і нормам.

Етичне виховання як чинного, так і майбутнього соціального працівника вперше стало розглядатися на глобальному рівні. Свідчення цього - новий в історії соціальної освіти документ - Глобальні освітні стандарти з підготовки фахівців соціальної роботи. Прийнятий у 2004 р на спільній Генеральної асамблеї Міжнародної асоціації шкіл соціальної роботи та Міжнародної федерації соціальних працівників, цей документ проголошує етичне виховання майбутніх фахівців в числі пріоритетів освіти в галузі соціальної роботи. Етичні аспекти освіти та виховання майбутніх фахівців розглядаються в Глобальних стандартах в якості однієї з парадигм професії і включаються практично в кожен розділ документа: ключові положення навчального плану, діяльність викладачів, студентів та адміністрації навчальних закладів [1] . Окремий розділ присвячений безпосередньо цінностям і етичним нормам професії і їх реалізації в освітньому процесі.

Становлення соціального працівника як високоморальної, моральної особистості має супроводжуватися створенням відповідної атмосфери в соціальних службах, освітніх установах соціального профілю, в суспільстві в цілому. Суспільство - теж сфера діяльності соціального працівника. Нести в суспільство високі моральні ідеали, поширювати серед клієнтів, їх близьких, в мікросоціальної середовищі основні принципи взаємодопомоги, співчуття і доброти - одна з найважливіших функцій соціального працівника. В етичному впливі реалізується одна з найважливіших завдань інституту соціальної роботи в суспільстві та професійна роль соціального працівника, що представляє цей інститут.

Е. І. Холостова серед важливих особистісних якостей соціальних працівників виділяє наступні:

 • • гуманістична спрямованість особистості;
 • • особиста і соціальна відповідальність;
 • • доброта і справедливість;
 • • почуття власної гідності і повагу до гідності інших людей;
 • • готовність зрозуміти інших і прийти до них на допомогу.

Соціальна робота висуває підвищені вимоги до особистісних якостей соціального працівника. Його професійна діяльність багатопланова:

 • • соціальний працівник вивчає особистісні особливості своїх клієнтів, умови, в яких вони живуть. Це дозволяє здійснити так званий соціальний діагноз;
 • • прогнозує поведінку клієнтів, події, які можуть статися;
 • • проводить заходи різної спрямованості (психологічні, юридичні та ін.), Щоб клієнти могли уникнути небажаних соціальних, психологічних та ін. Проблем;
 • • надає різного роду консультування, сприяє соціальній адаптації та реабілітації клієнтів;
 • • виявляючи інтереси клієнтів в різних видах діяльності, надає їм психолого-педагогічну і організаційну допомогу в реалізації їхніх інтересів;
 • • сприяє наданню матеріальної допомоги різним категоріям клієнтів;
 • • бере участь в організації служб соціального захисту населення, залучаючи до цього різні установи та організації.

Стиль поведінки соціального працівника, який формується під впливом його особистісних якостей, професійних та індивідуальних цінностей і інтересів, дуже впливає на всі аспекти його багатопланової діяльності.

 • [1] Див .: Намєстникова І. В. Глобальні освітні стандарти - новий крок в просуванні соціальної освіти та затвердження соціальної роботи як міжнародної професії // Вісник МГОУ. Серія: Психологічні науки. №3. 2009. М .: Изд-во МГОУ. С. 25-32.
 
<<   ЗМІСТ   >>