Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Етичні основи соціальної роботи

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕТИКИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Етика соціальної роботи як система принципів і моральних норм професійної діяльності

 • 1.1. Поняття етики.
 • 1.2. Етика соціальної роботи: співвідношення теоретичного та прикладного аспектів етичного знання.
 • 1.3. Функції професійної етики.

Портфоліо для самостійної роботи.

мета навчання

Формування цілісного уявлення про етичному дискурсі соціальної роботи та характерного предметного поля.

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

 • • етико-аксіологічні підстави соціальної роботи, їх основні елементи та взаємозв'язки;
 • • основні категорії професійної етики;
 • • принципи і функції професійної етики;
 • • особливості соціальної роботи як допомагає професії;

вміти

 • • пояснювати структуру професійної етики;
 • • розрізняти поняття "трудова мораль" і "професійна мораль";
 • • застосовувати етико-аксіологічний підхід до аналізу соціальної роботи в цілому і окремих її видів, а також до актуальної соціальної реальності;
 • • вибирати і модифікувати існуючі етичні підходи в соціальній роботі, виходячи із завдань практичної діяльності;

володіти навичками

 • • етико-аксіологічного аналізу процесів, документів, ситуацій, відносин, вчинків і т.п .;
 • • самостійної роботи у виконанні завдань для закріплення навчального матеріалу.

Основні поняття

ЕТИКА (грец. Ethos - звичай, характер) - 1) вчення про мораль, її формах, сутності, еволюції; 2) система моральних норм поведінки людини, будь-якої соціальної або професійної групи.

МОРАЛЬ (МОРАЛЬНІСТЬ) - сукупність вищих цінностей, що характеризуються протилежністю добра і зла і обумовлюють норми повинності людської поведінки.

КАТЕГОРІЇ ЕТИКИ - поняття, що відображають моральні цінності суспільства.

ТРУДОВА (ПРОФЕСІЙНА) МОРАЛЬ - сукупність загальних моральних вимог (норм), вироблених в процесі життєвого досвіду людей, що дозволяють трудову діяльність робити суспільно значимою.

ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНА НОРМА - моральні приписи, що регулюють професійні стосунки.

ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА - сукупність стійких норм і правил, якими повинен керуватися представник професії в своїй діяльності.

Етичні принципи - основні вихідні положення етики.

ЕТИКА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ - вид професійної етики, яка ґрунтується на реалізації соціальним працівником моральних норм, прийнятих суспільством в якості одного з найважливіших регуляторів спільної діяльності і існування, і на тих професійних цінностях, які становлять сутність соціальної роботи.

ФУНКЦІЯ (лат. Functio - виконання) - обов'язок, коло діяльності, призначення, роль.

Поняття етики

Соціальна робота - вид професійної діяльності, в якій реалізація моральних принципів здійснюється більш напружено і складно, ніж у багатьох інших професіях. Частково це обумовлено тим, що безпосереднім об'єктом професійного впливу соціального працівника є людина. Належність до професії, від якої в певних умовах може залежати доля клієнта, висуває підвищені моральні вимоги до професіоналізму соціального працівника. Тому професіоналізм - це не тільки володіння загальнокультурних і професійними знаннями, досвідом, а й здатність оцінювати свої дії в моральному плані.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Етична наука отримала свою назву в IV 'східної довготи. до н.е.

Аристотель , відштовхуючись від поняття "ethos" як вдачі (характеру), утворив прикметник "етичний" ( "etliicos"). Цим поняттям він позначив сукупність душевних якостей, до яких відносив справедливість, мужність, помірність, лагідність, щедрість, дружелюбність, люб'язність і правдивість. Наука, що вивчає етичні чесноти, а також добродійні вчинки, була названа Аристотелем "етикою".

Латинським аналогом грецького слова "ethos" є "moris" (характер, звичай, характер). Цицерон , спираючись на досвід Аристотеля, утворив прикметник "moralis". Від цього прикметника пізніше було утворено іменник "мораль", що збігається за змістом з терміном "етика".

Важливу роль у розвитку професійних якостей соціального працівника відіграє його моральне обличчя, особиста привабливість в спілкуванні з іншими людьми, наявність необхідних психологічних рис характеру. Професійно-етичні проблеми виникають у соціального працівника в усіх сферах його діяльності. Тому теоретичне осмислення профессіональноетіческіх основ соціальної роботи має сприяти розвитку умінь у майбутніх фахівців не тільки вирішувати моральні проблеми, а й запобігати можливість їх виникнення.

Реалізація моральних принципів в діяльності соціальних працівників нерідко утруднена об'єктивними обставинами, унаслідок яких соціальний працівник не завжди може не допустити виникнення моральних конфліктів. Соціальному працівнику доводиться часом реалізовувати моральні цінності в складних, незвичайних умовах. Тому норми професійної моралі є одним з видів знання, яким соціальний працівник повинен опанувати.

Термін "етика" походить від давньогрецького слова "ethos", спочатку означає "спільне житло, місцеперебування". Пізніше стали з'являтися нові значення: образ думок, характер, вдачу, звичай. Незважаючи на смислові відмінності цих понять, в них відбивається те, що характер, образ думок, характер, звичаї не тільки формуються в спільному гуртожитку, а й виявляють себе в ньому.

Етика зароджується в суспільстві як результат усвідомлення ролі та сутності моральних відносин і в розвиненому стані являє собою науку про мораль. Як така, етика включає теоретичні дослідження і нормативні розробки.

Теоретичні дослідження фокусуються на походження і сутність моралі, її роль і місце в суспільстві, функції, механізм дії, її основних компонентах (перш за все, моральне свідомість і моральна поведінка), характер зв'язку між ними, структурі моральних відносин і їх значенні для системи суспільних відносин в цілому. Вони також виявляють зміст ціннісних підстав моралі (благо, добро, зло, сенс життя, щастя), розробляють шкалу моральності (ідеал - чеснота - порок) і визначають її критерії. Спільно з психологією і соціологією етика досліджує реальний рівень моральності суспільства (моральність) і впливають на нього фактори.

У нормативних розробках досліджуються стихійно складаються уявлення моральної свідомості, які відображають спонукання, що входять в моральну установку людини. Ці уявлення уточнюються, систематизуються, конкретизуються і трансформуються в певні рекомендації. Розробляючи шляхи вдосконалення моральної практики суспільства, етика займається питанням про те, як повинна поступати людина. У XVII ст. Рене Декарт зазначив, що "вона передбачає повне знання інших наук і є останній щабель до вищої мудрості".

Згідно своїм визначенням, мораль (моральність) представлена двома складовими. Одна з них характеризує змістовний аспект моралі - систему норм, принципів, цінностей, якими керуються люди в своєму реальному поведінці, а друга зазначає оціночно-імперативний характер моральних цінностей.

Це означає, що мораль завжди оцінює вчинки і думки людей, схвалює або засуджує їх. Моральні норми є не що інше, як правила-зразки, які схвалюються, одночасно виступаючи в якості блага і прикладу нормального поведінки. Схвалюючи або осуджуючи, мораль наказує, як слід себе вести і як необхідно мислити, щоб відчувати себе людиною. В цьому проявляється її імперативний характер. А якщо моральні цінності формують норми належної поведінки, то тоді вони грають роль морального стандарту в людській життєдіяльності.

У центрі моралі варто співвідношення належного і сущого. Це означає, що мораль постійно порівнює наявне поведінку з цінністю і ідеалом, з тим порядком речей, досконалим зразком, який реально не існує, але повинен бути, щоб дійсність стала прекрасною і гармонійною. У цьому сенсі мораль завжди дещо виходить за межі готівкової повсякденному житті, заглядає за межі емпіричного - в трансцендентне (вища, яка була по закордонах реальності і визначає цю реальність). Добро, Любов, Гідність, Справедливість - все це моральні ідеали, які в повній мірі ніколи не присутні в практичній буденності, але служать орієнтирами поведінки і свідомості, що не дають потонути у вирі егоїзму і своєкорисливості.

Мораль охоплює цілий ряд сфер людського життя. Можна говорити про моральних відносинах між людьми, в які включені і міжіндивідуальні зв'язку, і відносини між особистістю і колективом, і взаємодії цілих людських спільнот. Моральним або неморальним (аморальним) може бути поведінка людей. Центром моралі виступає моральну свідомість. Точніше навіть було б говорити про моральне вимірі внутрішнього світу, який не зводиться до ясного і самоотчетному свідомості.

Справа в тому, що у людини є моральні звички, коли моральні норми дотримуються автоматично, без зайвих роздумів. Це можливо в простих ситуаціях, якщо пет протиріч і колізій, які потребують рефлексії (допомогти слабшому, захистити дитину, поступитися місцем старому і т.д.). Але звички виявляється явно недостатньо, якщо людина не знає, як краще вчинити, наприклад збрехати тяжкохворого, що він здоровий, або сказати йому правду? Чесність вимагає одного рішення, а милосердя - іншого ... Тут включається моральна рефлексія, тобто роздум, роздум, зважування аргументів "за" і "проти".

Нарешті, трапляється так, що роздумувати ніколи, потрібно негайно, тут і зараз прийняти моральне рішення. Тоді в людині нерідко спрацьовує моральна інтуїція, що склалася на основі попередніх роздумів і звичок. Крім того, мораль завжди існує як переживання, як живе почуття, що доставляє страждання чи радість.

Багато авторів, визначаючи мораль, підкреслюють, що вона, перш за все, не регулятор суспільного життя, а внутрішній регулятором індивідуальної свідомості і поведінки, нс випливає прямо з соціальних нормативів. У цьому випадку ставиться питання: "Хто судить?" Хто виступає джерелом поводжень і заборон, до яких уважно прислухається людина? Суспільство, де стихійно склалися норми і правила, чи наше власне "я", слухала ідеального світу або внесоциального авторитетам. Треба сказати, що це складне питання. Поки лише зазначимо, що між регуляцією суспільного життя і індивідуальної поведінки немає гострого протиріччя. Навіть найоригінальніші і свавільні люди все-таки живуть в суспільстві і співвіднесені з його моральними орієнтирами, хоча і можуть сміливо виступати проти них. Винаходячи (або відкриваючи) нову мораль, вони все одно змушені відштовхуватися від колишньої, тієї, в якій виросли. Індивідуальний вибір і моральне творчість не "висять у порожнечі", а пов'язані зі своїм часом, його поглядами, традиціями, бідами і перемогами. Тільки ця конкретна історичність надає особистісного вибору реальне значення і сенс.

Як вже було зазначено, мораль стоїть в ряду інших регулятивов поведінки, якісно відрізняючись від них.

Її специфікою є, перш за все, дія зсередини самої людської свідомості. Моральні норми повинні бути Інтерналізована, тобто засвоєні. Вони повинні стати власним надбанням людської душі. Якщо людина виконує моральні приписи з-під палки, то про моральність в повному розумінні слова говорити не доводиться.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

В. С. Соловйов відзначав, що період становлення етики як самостійної науки був тривалим і не завершився в роботах Аристотеля. Подання про етику як вченні про мораль, шляхи досягнення загального блага і особистого щастя склалося в XIX в. І. Кант прояснив смисл поняття "етика". Він обгрунтовував рішення моральних проблем, виходячи з самої моралі. Мораль не можна вивести з сущого, з реальності, фактів. Вона має апріорне походження - принципи моралі закладені в нашому розумі. Мораль розвивається за своїми законами, тому, як вважав Кант, моральну поведінку грунтується тільки на повазі до морального закону. Людина за своєю природою недосконалий, він не завжди слід цього закону. Внаслідок цього етика не є знанням про те, що було і є. Етика формує уявлення про те, як має бути.

Надалі Г. Гегель поклав початок історичного розуміння моральності. Він ввів в етичну теорію реальні проблеми сімейної, державної і цивільного життя, наповнив її багатим соціальним змістом. Моральна філософія Канта і Гегеля не змогла наблизитися до дійсності.

Л. Фейєрбах повернув етики матеріалістичну форму. Матеріалізм Фейєрбаха вільний від упередженості, філософських забобонів, механістичної і метафізичної обмеженості і орієнтує на вивчення живого індивіда, взятого в його природних і суспільних зв'язках. Фейєрбах пішов далі за інших філософів, хоча останнього рішучого кроку він теж зробити не зміг.

Інші соціокультурні регулятори впливають на поведінку ззовні, без безпосередньої участі внутрішнього світу, без переживань і рефлексії, без вільного вибору. Візьмемо, наприклад, традицію. Традицію людина отримує від предків. Вона не може бути поставлена під сумнів і випробувана на гуманність і справедливість, такий сумнів і випробування означають просто відмова від неї. Але поки індивід перебуває "всередині традиції", він не може її критикувати і спростовувати. Він - невільник зовнішнього приписи, який часто взагалі не усвідомлює, що можливо вести себе по-іншому. Сліпе слідування традиції передбачає неучасть особистості людини в формуванні образу дії. А це значить, що особистість не бере на себе відповідальність за наслідки свого вчинку. Вона діє "як інші", безособово, подражательно.

Зовсім інша справа - мораль. Моральний вчинок, навіть досконалий на нерефлексівному рівні моральної інтуїції, - це прояв самої особистості, вираження її внутрішніх установок, переконань. Ці переконання можуть не збігатися із загальноприйнятими уявленнями і навіть протистояти їм. Людина здатна не зраджувати, коли кругом зраджують, чи не доносити, хоча доносительство заохочується, він може проявляти милосердя до ворогів, яких все ненавидять. Ці "зовсім інші" установки, звичайно, не виникають поза суспільством, можливо, вони народжуються під впливом мікрогрупи (наприклад, сім'ї) і інших факторів, але вони не є механічною калькою з чужих поглядів і переконань. Індивід виробляє і втілює їх сам, на свій страх і ризик, і несе за них повну відповідальність.

Як видно з визначення, мораль стає реальним буттям, якщо долає протилежність між фактичним станом справ (діями, вчинками, суспільними явищами) і морально цінним. Іншими словами, етика - це наука не про сущому, а про належне. Крім того, вона пояснює природу моралі. Це робить переконливими її рекомендації для особистості, яка поставила перед собою завдання морального вдосконалення. Вивчати етику потрібно не як закінчену замкнуту систему, звід рекомендацій на всі випадки життя, а в різноманітті теоретичних позицій.

Етика описує реальні відносини між людьми, прагне створити певний ідеал цих відносин, аналізує суще, намічає контури належного.

Завдання раціонального обґрунтування моральних цінностей дуже складна. Самі високоморальні вчинки часто можна пояснити з точки зору здорового глузду, суперечать практичну користь. Досвід часто показує розбіжність моральної досконалості і життєвого благополуччя, так як моральні цінності пов'язані не тільки з розумом людини, а й з його почуттями, переконаннями, моральної вірою. Саме тому немає такої етичної проблеми, яку можна було б вирішити раз і назавжди.

 
<<   ЗМІСТ   >>