Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративне право Росії

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗДІЛ VI. ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРАХ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ І В СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ

Основи адміністративно-правового регулювання в сфері економіки і фінансів

Після вивчення даного розділу студент повинен:

знати

 • • основні завдання адміністративно-правового регулювання в сферах економіки, фінансів, організації промислового виробництва і торгової діяльності, зв'язку і масових комунікацій, сільського господарства, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту, використання, відтворення та охорони природних ресурсів;
 • • систему федеральних органів виконавчої влади, які здійснюють адміністративно-публічну діяльність в сферах економіки, фінансів, організації промислового виробництва і торгової діяльності, зв'язку і масових комунікацій, сільського господарства, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту, використання, відтворення та охорони природних ресурсів;

вміти

• з аналізу федерального законодавства визначати адміністративно-правові функції федеральних органів виконавчої влади, які здійснюють адміністративно-публічну діяльність в сферах економіки, фінансів, організації промислового виробництва і торгової діяльності, зв'язку і масових комунікацій, сільського господарства, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту, використання, відтворення та охорони природних ресурсів;

володіти

• навичками аналізу норм законів і підзаконних нормативних правових актів, що складають основу адміністративно-публічної діяльності федеральних органів виконавчої влади в сферах економіки, фінансів, організації промислового виробництва і торгової діяльності, зв'язку і масових комунікацій, сільського господарства, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту , використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

Основи адміністративно-правового регулювання в сфері економіки

У структуру економіки зазвичай включають такі види суспільно корисної діяльності фізичних осіб і організацій, як промислове виробництво, сільськогосподарське виробництво, торгівля, транспортне обслуговування, забезпечення поштової, електричної та інших видів зв'язку, будівництво промислових, цивільних інших об'єктів, житлово-комунальне обслуговування, використання природних ресурсів. Перераховані види діяльності є галузями економіки.

З метою забезпечення збалансованого, ефективного та безпечного функціонування всіх названих галузей економіки в інтересах всього суспільства необхідно їх регулювання з боку держави. Таке регулювання здійснюється в ході відповідної адміністративно публічної діяльності органів виконавчої влади та інших адміністративно-громадських органів. У процесі зазначеної діяльності органів публічної адміністрації здійснюють організоване владне вплив регулятивного і охоронного характеру на поведінку суб'єктів економічних відносин, забезпечуючи тим самим відповідність його обов'язковим вимогам, встановленим в законах і підзаконних нормативних правових актах.

Основними завданнями адміністративно-правового регулювання в сфері економіки є:

 • 1) забезпечення стабільного, динамічного і збалансованого розвитку всіх галузей економіки;
 • 2) забезпечення рівних можливостей для участі в економічній діяльності всіх суб'єктів економічних відносин;
 • 3) забезпечення захисту прав і законних інтересів суб'єктів економічних відносин, виявлення та припинення порушень їх прав і законних інтересів з боку недобросовісних учасників ринку;
 • 4) забезпечення безпеки економічної діяльності, виявлення і припинення загроз безпеки держави і суспільства, що виникають в ході її здійснення.

Для вирішення зазначених завдань держава в особі відповідних компетентних адміністративно-громадських органів використовує такі основні методи адміністративно-правового впливу на суб'єктів економічної діяльності :

 • 1) нормативно-правове регулювання відносин, що виникають у сфері економіки, тобто прийняття (видання) відповідних підзаконних нормативних правових актів, зокрема правил, що регламентують порядок здійснення окремих видів підприємницької та іншої економічної діяльності;
 • 2) встановлення регульованих цін (тарифів) па окремі види товарів, робіт і послуг;
 • 3) санкціонування здійснення окремих видів діяльності, здійснення окремих видів дій в сфері економіки (видача ліцензій, дозволів, державна реєстрація, узгодження, сертифікація, акредитація, атестація і т.п.);
 • 4) державний контроль (нагляд) за дотриманням суб'єктами економічної діяльності правил, норм, обов'язкових вимог, що регулюють її здійснення (антимонопольний, екологічний, санітарний, пожежний та т.п.);
 • 5) припинення порушень зазначених правил, норм, обов'язкових вимог і залучення суб'єктів економічної діяльності до адміністративної та інших видів публічно-правової відповідальності за вчинення цих порушень.

Перераховані методи є методами адміністративно-економічного права.

Розглянемо далі систему адміністративно-економічного права.

Залежно від галузі економіки, в межах якої здійснюється адміністративно-правове регулювання, можна виділити наступні складові частини адміністративно-економічного права:

 • • адміністративно-промислове право;
 • • адміністративно-транспортне право;
 • • адміністративне право зв'язку;
 • • адміністративно-сільськогосподарське право;
 • • адміністративно-будівельне право;
 • • адміністративно-комунальне право;
 • • адміністративне природно-ресурсне право.

Розглянемо далі загальну схему здійснення адміністративно-правового регулювання в сфері економіки.

Адміністративно-правове регулювання в даній сфері здійснюється системою федеральних органів виконавчої влади та органів виконавчої влади суб'єктів РФ загальною, міжгалузевий, спеціальної та галузевої компетенції.

У систему федеральних органів виконавчої влади, які здійснюють адміністративно-публічну діяльність в сфері економіки, входять наступні органи.

I. До числа органів загальної компетенції відноситься Уряд РФ. Відповідно до ст. 14 Федерального конституційного закону "Про Уряді Російської Федерації" Уряд РФ наділяється в сфері економіки наступними повноваженнями:

 • 1) здійснює відповідно до Конституції РФ, федеральними конституційними і федеральними законами, нормативними указами Президента РФ регулювання економічних процесів;
 • 2) забезпечує єдність економічного простору і свободу економічної діяльності, вільне переміщення товарів, послуг і фінансових коштів;
 • 3) прогнозує соціально-економічний розвиток Російської Федерації, розробляє і здійснює програми розвитку пріоритетних галузей економіки;
 • 4) виробляє державну структурну та інвестиційну політику і вживає заходів щодо її реалізації;
 • 5) здійснює управління федеральної власністю;
 • 6) розробляє і реалізує державну політику в сфері міжнародного економічного, фінансового, інвестиційного співробітництва;
 • 7) здійснює загальне керівництво митною справою;
 • 8) вживає заходів щодо захисту інтересів вітчизняних виробників товарів, виконавців робіт і послуг;
 • 9) формує мобілізаційний план економіки Російської Федерації, забезпечує функціонування оборонного виробництва Російської Федерації.

II. До числа органів міжгалузевої та спеціальної компетенції відносяться наступні органи:

 • 1) федеральні органи виконавчої влади, що знаходяться в безпосередньому віданні Уряду РФ:
  • - ФАС Росії - федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції щодо прийняття нормативних правових актів, контролю і нагляду за дотриманням законодавства в сфері конкуренції на товарних ринках, захисту конкуренції на ринку фінансових послуг, діяльності суб'єктів природних монополій (у частині встановлених законодавством повноважень антимонопольного органу) , реклами, контролю за здійсненням іноземних інвестицій в господарські товариства, що мають стратегічне значення для забезпечення оборони країни і без ки держави, а також по контролю в сфері розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг за державним оборонним замовленням (див. Положення про Федеральній антимонопольній службі, затверджене постановою Уряду РФ від 30.06.2004 № 331);
  • - Росстат - здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері офіційного статистичного обліку, формування офіційної статистичної інформації про соціальні, економічні, демографічні, екологічні та інших суспільних процесах в Російській Федерації, а також в порядку і випадках, встановлених законодавством РФ , в.о. контролю в сфері офіційного статистичного обліку (див. Положення про Федеральну службу державної статистики, затверджене постановою Пр вительства РФ від 02.06.2008 № 420);

Росалкогольрегулювання - федеральна служба, яка перебуває у віданні Уряду РФ, здійснює функції але виробленні та реалізації державної політики і нормативно-правового регулювання у сфері виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції, обмеження споживання (розпивання) алкогольної продукції, а також функції з контролю за виробництвом та обігом спирту етилового, алкогольної і спиртовмісної продукції, з нагляду і надання послуг в цій сфері (див. Положення про Федеральну службу з регулювання алкогольного ринку, затверджене постановою Уряду РФ від 24.02.2009 № 154);

- ФМС Росії - федеральний орган виконавчої влади, який здійснює відповідно до законодавства РФ функції з вироблення державної політики та нормативного правового регулювання, контролю і нагляду в галузі митної справи, а також функції агента валютного контролю, функції з проведення транспортного контролю в пунктах пропуску через державний кордон РФ і санітарно-карантинного, карантинного фітосанітарного та ветеринарного контролю в частині проведення перевірки документів у спеціально обладнаних і перед призначених для цих цілей пунктах пропуску через державний кордон РФ (спеціалізовані пункти пропуску) і спеціальні функції з боротьби з контрабандою, іншими злочинами та адміністративними правопорушеннями (див. Положення про Федеральній митній службі, затверджене постановою Уряду РФ від 26.07.2006 № 459);

ФСТ Росії - федеральний орган виконавчої влади, уповноважений здійснювати правове регулювання в сфері державного регулювання цін (тарифів) на товари (послуги) відповідно до законодавства РФ і контроль за їх застосуванням, за винятком регулювання цін і тарифів, що відноситься до повноважень інших федеральних органів виконавчої влади, у сфері діяльності природних монополій, а також функції по визначенню (встановлення) цін (тарифів) і здійснення контролю з питань, пов'язаних з визначенням (уста овлення) і застосуванням цін (тарифів) в сферах діяльності суб'єктів природних монополій (див. Положення про Федеральну службу по тарифах, затверджене постановою Уряду РФ від 30.06.2004 № 332);

 • 2) інші федеральні органи виконавчої влади міжгалузевої та спеціальної компетенції. До їх числа відносяться:
  • - Мінекономрозвитку Росії - федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері аналізу та прогнозування соціально-економічного розвитку, розвитку підприємницької діяльності, в тому числі середнього та малого бізнесу, захисту прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців при здійсненні державного контролю (нагляду) і муніципального контролю, ліцензування, оцінки регулюючого впливу, акредитації органо по сертифікації і випробувальних лабораторій (центрів), які виконують роботи з підтвердження відповідності (за винятком підтвердження відповідності оборонної продукції (робіт, послуг), що поставляється за державним оборонним замовленням, продукції (робіт, послуг), що використовується в цілях захисту відомостей, що становлять державну таємницю або що відносяться до охоронюваної відповідно до законодавства РФ іншої інформації обмеженого доступу, продукції (робіт, послуг), відомості про яку складають державну таємницю, продукції (робіт, послуги оф ) І об'єктів, для яких встановлюються вимоги, пов'язані із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки в області використання атомної енергії), громадян і організацій, що залучаються органами державного контролю (нагляду) до проведення заходів з контролю, експертів і експертних організацій, що залучаються федеральними органами виконавчої влади при здійсненні окремих повноважень, безпеки процесів виробництва, саморегулювання професійної та підприємницької діяльності, підтримки соціал ьно орієнтованих некомерційних організацій, зовнішньоекономічної діяльності (за винятком зовнішньої торгівлі), майнових відносин, неспроможності (банкрутства) та фінансового оздоровлення, оціночної діяльності, земельних відносин (за винятком земель сільськогосподарського призначення, а також переведення земель водного фонду і земель особливо охоронюваних територій і об'єктів (в частині, що стосується земель особливо охоронюваних природних територій) в землі іншої категорії), державного кадастру нерухомості, здійснення державного кадастрового обліку і кадастрової діяльності, державної кадастрової оцінки, державного моніторингу земель (за винятком земель сільськогосподарського призначення), державної реєстрації прав на нерухоме майно, геодезії і картографії, створення і розвитку інфраструктури просторових даних Російської Федерації, інвестиційної діяльності та державних інвестицій, формування міждержавних і федеральних цільових програм (довгострокових цільових програм), відомчих целев х програм, розробки та реалізації програм соціально-економічного розвитку Російської Федерації, створення і функціонування спеціальних економічних зон на території РФ, управління державним матеріальним резервом, розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб (див. Положення про Міністерство економічного розвитку

Російської Федерації, затверджене постановою Уряду РФ від 05.06.2008 № 437);

 • - Росаккредітаціі - здійснює функції з формування єдиної національної системи акредитації та контролю за діяльністю акредитованих осіб; акредитацію організацій, що діють в області сертифікації та забезпечення єдності вимірювань, ведення єдиних реєстрів декларацій про відповідність та сертифікатів відповідності продукції, робіт і послуг (див. Положення про Федеральній службі з акредитації, затверджене постановою Уряду РФ від 17.10.2011 № 845);
 • - Росреестр - здійснює функції з державної реєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним, з надання державних послуг в сфері ведення державного кадастру нерухомості, здійснення державного кадастрового обліку нерухомого майна, землеустрою, державного моніторингу земель, геодезії і картографії, навігаційного забезпечення транспортного комплексу ( крім питань аеронавігаційного обслуговування користувачів повітряного простору Російської Федерації), а також функції по осударственного кадастрової оцінки, здійснення федерального державного нагляду в галузі геодезії і картографії, державного земельного нагляду, нагляду за діяльністю саморегулівних організацій оцінювачів, контролю (нагляду) за діяльністю саморегулівних організацій арбітражних керуючих (див. Положення про Федеральну службу державної реєстрації, кадастру і картографії, затверджене постановою Уряду РФ від 01.06.2009 № 457);

Роспатент - здійснює функції з правового захисту інтересів держави в процесі економічного та цивільно-правового обороту результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських і технологічних робіт військового, спеціального і подвійного призначення, створених за рахунок бюджетних асигнувань федерального бюджету, з контролю і нагляду у сфері правової охорони зазначених результатів інтелектуальної діяльності, а також функції з надання державних послуг в сфері правової охорони винаходів, корисних моделей, пром ишленних зразків, програм для електронних обчислювальних машин, баз даних і топологій інтегральних мікросхем, товарних знаків, знаків обслуговування, найменувань місць походження товарів (див. Положення про Федеральній службі з інтелектуальної власності, затверджене постановою Уряду РФ від 21.03.2012 № 218);

 • - Росрезерв - здійснює функції з надання державних послуг і управління державним майном у сфері управління державним матеріальним резервом, а саме в сфері формування, розміщення, зберігання та обслуговування запасів матеріальних цінностей державного матеріального резерву та їх охорони (див. Положення про Федеральному агентстві з державних резервів , затверджене постановою Уряду РФ від 23.07.2004 № 373);
 • - Росимущество - здійснює функції з управління федеральним майном (за винятком випадків, коли зазначені повноваження відповідно до законодавства РФ здійснюють інші федеральні органи виконавчої влади), функції з організації продажу приватизованого федерального майна, реалізації майна, арештованого на виконання судових рішень або актів органів, яким надано право приймати рішення про звернення стягнення на майно, функції з реалізації конфіскованого рухомого безхазяйного, вилучили того і іншого майна, зверненого у власність держави відповідно до законодавства РФ, функції з надання державних послуг та правозастосовні функції у сфері майнових і земельних відносин (див. Положення про Федеральному агентстві з управління державним майном, затверджене постановою Уряду РФ від 05.06.2008 № 432);
 • 3) інші федеральні органи виконавчої влади галузевої компетенції.

Відповідно до Указу Президента РФ від 21.05.2012 № 636, що затверджує структуру федеральних органів виконавчої влади, до числа федеральних органів виконавчої влади, які здійснюють галузеве адміністративно-правове регулювання в сфері економіки, можна віднести наступні види органів:

 • - органи, що здійснюють адміністративно-правове регулювання в сфері промислового виробництва і торгівлі: Мінпромторг Росії і знаходиться в його веденні Росстандарт;
 • - органи, що здійснюють адміністративно-правове регулювання в сфері енергетики: Міненерго Росії;
 • - органи, що здійснюють адміністративно-правове регулювання в сфері сільського господарства: Мінсільгосп Росії і знаходяться в його веденні Россільгоспнагляд і Росриболовство;
 • - органи, що здійснюють адміністративно-правове регулювання в сфері транспорту: Мінтранс Росії і знаходяться в його веденні федеральні служби і федеральні агентства;
 • - органи, що здійснюють адміністративно-правове регулювання в сфері зв'язку: Минкомсвязь Росії і знаходяться в його веденні федеральна служба і федеральні агентства;
 • - органи, що здійснюють адміністративно-правове регулювання в сфері будівництва та житлово-комунального господарства: Мінрегіон Росії і знаходиться в його веденні Держбуд Росії;
 • - органи, що здійснюють адміністративно-правове регулювання в сфері природокористування: Мінприроди Росії і знаходяться в його веденні федеральні служби і федеральні агентства.
 
<<   ЗМІСТ   >>