Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративне право Росії

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗДІЛ IV. АДМІНІСТРАТІВНОПРОЦЕССУАЛЬНИЕ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Поняття, сутність, правова основа та зміст адміністративно-процесуальної діяльності публічної адміністрації

Після вивчення даного розділу студент повинен:

знати

 • • поняття і характерні ознаки адміністративно-процесуальної форми діяльності публічної адміністрації;
 • • правову основу адміністративно-процесуальної діяльності публічної адміністрації в Росії;
 • • поняття, характерні ознаки та види адміністративних регламентів публічної адміністрації;

вміти

 • • оперувати такими спеціальними категоріями, як "адміністративно-процесуальні документи", "адміністративна справа", "адміністративно-процесуальний термін", "адміністративно-процесуальні дії публічної адміністрації", "адміністративно-процесуальна норма", "адміністративна процедура", "адміністративне провадження "," адміністративний процес ";
 • • з аналізу нормативних правових актів виділяти адміністративно-процесуальні норми, адміністративні процедури та адміністративні провадження;
 • • співвідносити поняття "адміністративно-процесуальна норма", "адміністративна процедура", "адміністративне провадження", "адміністративний процес";
 • • виділяти з безлічі правових актів, що видаються в Російській Федерації, адміністративно-процесуальні закони, адміністративно-процесуальні акти Уряду РФ, адміністративно-процесуальні акти федеральних органів виконавчої влади;
 • • відрізняти адміністративні регламенти публічної адміністрації від інших нормативних правових актів, що видаються публічною адміністрацією;

володіти

 • • навичками аналізу структури та змісту адміністратівнопроцессуальних норм, адміністративних процедур та адміністративних проваджень, передбачених федеральним законодавством;
 • • навичками складання адміністративно-процесуальних документів;
 • • навичками розробки адміністративних регламентів публічної адміністрації.

Поняття і характерні ознаки адміністративно процесуальних форм діяльності публічної адміністрації

У ряді випадків для ефективного (максимально повного, об'єктивного, всебічного і вчасного) здійснення окремих, найбільш важливих і, як правило, уніфікованих адміністративно-правових функцій, покладених на публічну адміністрацію, органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування (посадових осіб цих органів) необхідно здійснити в певній послідовності ряд заздалегідь відомих, взаємопов'язаних, обмежених в тривалості і документально оформлених дій щодо застосування формально визначених типізованих (збірних, стандартизованих) адміністративно-правових заходів - нормативно зафіксованих прийомів і способів забезпечення виконання іншими учасниками адміністративних правовідносин загальнообов'язкових умов, заборон, обмежень і дозволів.

В цьому випадку об'єктивно потрібно включити в механізм адміністративно-правового регулювання ряд систематизованих (взаємопов'язаних і взаємообумовлених) специфічних загальнообов'язкових правил, що визначають спеціальний порядок застосування типізованих адміністративно-правових заходів зазначеними адміністративними органами публічної влади (посадовими особам цих органів).

Інакше кажучи, для максимально повної, всебічної, об'єктивної і своєчасної реалізації окремих адміністративно-правових функцій, покладених на адміністративно-публічні органи, виникає потреба в розробці та застосуванні системи взаємопов'язаних специфічних загальнообов'язкових правил, що визначають конкретні види, характер, послідовність, тривалість (терміновість) , а також порядок документального оформлення дій органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування (посадових осіб зазначених орга нов) щодо застосування типізованих адміністративно-правових заходів, пов'язаних із зазначеними функціями. Наприклад, для максимально повної, всебічної, об'єктивної і своєчасної реалізації адміністративно деліктної функції, покладеної на публічну адміністрацію, існує потреба в розробці системи загальнообов'язкових правил, що визначають конкретні види, характер, послідовність, тривалість (терміновість), а також порядок документального оформлення дій компетентних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо застосування заходів адміністративно-правового примусу, примі няемое у справах про адміністративні правопорушення. Для максимально повної, всебічної, об'єктивної і своєчасної реалізації функції по контролю і нагляду, яка покладалася на публічну адміністрацію, існує потреба в розробці загальнообов'язкових правил, що визначають конкретні види, характер, послідовність, тривалість (терміновість), а також порядок документального оформлення дій компетентних органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб з проведення різноманітних перевірок діяльності організацій і фізичних осіб, видач їм дозволів і ліцензій, реєстрації актів, документів, прав і об'єктів.

На наш погляд, таку систему загальнообов'язкових правил, яка визначає конкретні види, характер, послідовність, нормативну тривалість (терміновість), а також порядок документального оформлення дій адміністративно-публічного органу (органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, посадової особи зазначених органів) щодо застосування типізованих адміністративно-правових заходів логічно назвати адміністративною процедурою . Наприклад, з аналізу КоАП можна виділити систему загальнообов'язкових правил, що утворюють адміністративні процедури доставляння і затримання, адміністративну процедуру вилучення речей і документів, адміністративну процедуру розгляду справи про адміністративне правопорушення та ін. З аналізу Федерального закону "Про ліцензування окремих видів діяльності", наприклад, логічно виділити адміністративні процедури видачі ліцензій, адміністративні процедури з контролю та нагляду за діяльністю ліцензіата і т.д.

Юридичне питання або сукупність питань, пов'язаних із застосуванням типізованих адміністративно-правових заходів щодо реалізації покладених на адміністратівнопублічний орган адміністративно-правових функцій, можна назвати адміністративним справою. Наприклад, реєстраційна справа, ліцензійну справу, акредитаційне справа, справа про адміністративне правопорушення тощо

Нормативну тривалість (терміновість) дій адміністративно-публічного органу (посадових осіб даного органу) щодо застосування типізованих адміністративно-правових заходів в рамках будь-якого адміністративного справи слід визнати адміністративно-процесуальними строками, наприклад, адміністративно-процесуальні строки у справі про адміністративне правопорушення, передбачені КоАП; адміністративно-процесуальні строки у справі про видачу ліцензії, передбачені Федеральним законом "Про ліцензування окремих видів діяльності".

І, нарешті, послідовний ряд взаємопов'язаних дій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також їх посадових осіб щодо застосування типізованих адміністративно-правових заходів, нормативна тривалість яких визначається адміністративно-процесуальними строками, пропонується вважати адміністративно-процесуальними діями публічної адміністрації. Наприклад, адміністратівнопроцессуальнимі діями публічної адміністрації слід визнати дії посадових осіб Росреестра, які здійснюються відповідно до адміністративної процедурою по виконанню покладеної на даний адміністративний орган функції державної реєстрації. Адміністративно-процесуальними діями також є: дії органів виконавчої влади щодо застосування адміністративного затримання та доставлення, призначенням адміністративного штрафу, виконання адміністративного призупинення діяльності та ін.

При такому підході логічно виділити із загального масиву юридично значущих актів ряд адміністративно-процесуальних документів (різноманітні протоколи, постанови, розпорядження, укладення та ін.), Що складаються адміністративно-публічними органами в ході адміністративно-процесуальних дій відповідно до встановлених адміністративними процедурами.

У ряді випадків типізовані адміністративно-правові заходи, що вживаються публічною адміністрацією, взаємопов'язані в формально певний замкнутий круг (цикл) через комплекс питань, які орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування (посадові особи зазначених органів) повинні вирішити в кілька змінюють один одного етапів (стадій ). В цьому випадку розрізнені типізовані адміністративно-правові заходи, що вживаються публічною адміністрацією, об'єднуються в одну циклічну систему за допомогою ряду таких спеціальних типізованих адміністративних процедур, як: порушення адміністративної справи (вихідна стадія); розгляд адміністративної справи (оцінна стадія); прийняття рішення в адміністративній справі (центральна стадія); виконання рішення, прийнятого в адміністративній справі (заключна стадія). В результаті утворюються систематизовані адміністративно-процесуальні форми діяльності адміністративно-громадських органів. До систематизованим адміністративно-процесуальним формам діяльності публічної адміністрації слід віднести адміністративне провадження і адміністративний процес. Як приклад систематизованих адміністративно-процесуальних форм діяльності публічної адміністрації можна назвати провадження у справах про адміністративні правопорушення і виконавче провадження, врегульовані відповідно КпАП та Федеральним законом від 02.10.2007 № 229-ФЗ "Про виконавче провадження".

Узагальнюючи викладені підходи, можна перерахувати ряд істотних відмінностей адміністративно-процесуальних форм від інших адміністративно-правових форм діяльності публічної адміністрації.

 • 1. Адміністративно-процесуальні форми діяльності публічної адміністрації є не окремі, розрізнені адміністративно-правові дії, що здійснюються органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, а ряд або комплекс взаємопов'язаних і взаємообумовлених дій зазначених органів (посадових осіб) щодо застосування типізованих адміністративно-правових заходів.
 • 2. В адміністративно-процесуальних формах публічної адміністрації знаходять зовнішнє вираження найбільш важливі і, як правило, уніфіковані адміністративно-правові функції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які реалізуються у взаємодії з іншими персоніфікованими учасниками адміністративних правовідносин, в тому числі з іншими державними органами, громадянами і організаціями.
 • 3. Адміністративно-процесуальні форми діяльності публічної адміністрації мають єдину цільову спрямованість. Дані форми діяльності націлені на прийняття проміжних і підсумкових рішень органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування (посадової особи органу) в адміністративній справі - окремій юридичній питання або сукупності питань, пов'язаних із застосуванням типізованих адміністративно-правових заходів.
 • 4. Адміністративно-процесуальні форми діяльності публічної адміністрації можна поділити на три взаємопов'язаних і співвідносяться між собою види: 1) адміністративно-процесуальні дії щодо застосування окремих типізованих адміністративно-правових заходів; 2) адміністративне провадження; 3) адміністративний процес. Дані види адміністративно-процесуальної діяльності публічної адміністрації можна зіставити між собою як одиничне, особливе, загальне.
 • 5. Кожна з адміністративно-процесуальних форм діяльності публічної адміністрації є ряд або комплекс взаємопов'язаних адміністративно-процесуальних дій органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування (посадових осіб зазначених органів), що здійснюються в певній послідовності, а також в рамках встановлених нормативних тимчасових меж (адміністративно процесуального термінів). Як зазначалося вище, система загальнообов'язкових нормативно зафіксованих правил, відповідно до яких розрізнені адміністративно-правові дії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також посадових осіб зазначених органів шикуються в певний послідовний ряд, ланка або комплекс дій, обмежених у часі, може бути визначена як адміністративна процедура. Відповідно до зазначених процедур адміністративно-публічні органи та їх посадові особи в рамках того або іншого адміністративного справи здійснюють адміністративно-процесуальні дії щодо застосування окремих типізованих адміністративно-правових заходів, здійснюють адміністративні провадження, реалізують адміністративний процес.
 • 6. Нормативно зафіксовані правила, відповідно до яких здійснюються адміністративно-процесуальні форми діяльності публічної адміністрації, відрізняються специфічним змістом. У зв'язку з цим представляється логічним назвати дані правила адміністративно-процесуальними нормами з метою відмежування їх від матеріальних адміністративно-правових норм. Основний зміст адміністративно-процесуальних норм визначають положення, що встановлюють послідовність, терміновість, характер, вид, а також порядок документального оформлення дій органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо застосування типізованих адміністративно-правових заходів в рамках того або іншого адміністративного справи.
 
<<   ЗМІСТ   >>