Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік і аналіз

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ, ФОРМУВАННЯ І АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Вивчивши цю главу, студент повинен:

знати

 • • як використовувати дані регістрів обліку та фінансової звітності з метою аналізу;
 • • специфіку визнання доходів і витрат в бухгалтерському обліку;
 • • порядок формування та структуру підсумкового результату господарської діяльності організації;

вміти

 • • розраховувати показники прибутку від продажів, прибутку до оподаткування, чистого прибутку;
 • • проводити факторний аналіз прибутку від реалізації;
 • • встановити вплив на величину прибутку обсягу реалізації, витрат виробництва, рівня цін, асортиментної структури продукції, що випускається і реалізованої продукції;

володіти

• навичками визначення ступеня чутливості валового прибутку до зміни обсягу через показник виробничого левериджу.

Облік доходів і витрат організації

Інформаційною базою обліку є регістри аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку, що формують показники звіту про фінансові результати.

У бухгалтерському обліку показник фінансового результату визначається зіставленням доходів, отриманих організацією в звітному періоді, з витратами, що забезпечили отримання цих доходів:

Фінансовий результат (прибуток / збиток) = Доходи - Витрати.

Бухгалтерська прибуток являє собою перевищення доходів над витратами, збиток виникає в разі, якщо отримані доходи не покривають зроблених витрат.

Розмір бухгалтерського прибутку в основному визначається величиною отриманих доходів і понесених витрат, проте вельми важливими є способи оцінки майна та зобов'язань, прийняті в організації:

 • • способи нарахування амортизації за основними засобами та нематеріальними активами;
 • • методи оцінки запасів;
 • • методи формування собівартості продукції (робіт, послуг);
 • • порядок визнання комерційних і управлінських витрат і ін.

Як економічна категорія прибуток характеризує кінцеві фінансові результати діяльності організації. Прибуток є показником, в якому відображаються ефективність виробництва, обсяг і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості.

Правила формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи комерційних організацій (крім кредитних і страхових організацій) встановлені Положенням з бухгалтерського обліку "Доходи організації" (ПБУ 9/99).

Доходами організації визнається збільшення економічних вигод у результаті надходження активів (грошових коштів, іншого майна) і (або) погашення зобов'язань, що приводить до збільшення капіталу цієї організації, за винятком внесків учасників (власників майна).

Не визнаються доходами організації надходження від інших юридичних і фізичних осіб:

 • - сум ПДВ, акцизів, експортних мит і інших аналогічних обов'язкових платежів;
 • - за договорами комісії, агентськими та іншим аналогічним договорами на користь комітента, принципала тощо .;
 • - в порядку попередньої оплати продукції, товарів, робіт, послуг;
 • - авансів в рахунок оплати продукції, товарів, робіт, послуг;
 • - завдатку;
 • - в заставу, якщо договором передбачена передача заставленого майна заставодержателю;
 • - в погашення кредиту, позики, наданого позичальнику.

Доходи організації в залежності від їх характеру, умови

отримання і напрямів діяльності організації поділяються на доходи від звичайних видів діяльності та інші доходи.

Доходами від звичайних видів діяльності є:

 • - виручка від продажу продукції і товарів;
 • - надходження, пов'язані з виконанням робіт, наданням послуг.

Виручка приймається до бухгалтерського обліку в сумі, обчисленої в грошовому вираженні, рівній величині надходження грошових коштів та іншого майна та (або) величини дебіторської заборгованості. При продажу продукції і товарів, виконання робіт, надання послуг па умовах комерційного кредиту, наданого у вигляді відстрочення та розстрочення оплати, виручка приймається до бухгалтерського обліку в повній сумі дебіторської заборгованості.

Виручка визнається в бухгалтерському обліку при наступних умовах:

 • 1) організація має право на отримання цієї виручки, обумовлене конкретним договором або підтверджений іншим відповідним чином;
 • 2) сума виручки може бути визначена;
 • 3) є впевненість в збільшенні економічних вигод в результаті конкретної операції;
 • 4) право власності (володіння, користування, розпорядження) на продукцію (товар) перейшло до покупця або робота прийнята замовником (послуга надана);
 • 5) витрати, які вироблені або будуть проведені у зв'язку з цією операцією, можуть бути визначені.

Якщо по відношенню до грошових коштів або інших активів, отриманих організацією в оплату, не виконано хоча б одне з названих умов, то в бухгалтерському обліку визнається не виручка, а кредиторська заборгованість.

Виручка від виконання робіт, надання послуг, продажу продукції з тривалим циклом виготовлення може визнаватися у міру готовності роботи, послуги, продукції або по завершенні виконання роботи, надання послуги, виготовлення продукції в цілому.

Якщо сума виручки від продажу продукції (робіт, послуг) не може бути визначена, то вона приймається до обліку в розмірі визнаних в обліку витрат з виготовлення цієї продукції, виконання робіт, надання послуг, які будуть в подальшому відшкодовані організації.

Іншими доходами є:

 • - надходження, пов'язані з наданням за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) активів організації;
 • - надходження, пов'язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів па винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності;
 • - надходження, пов'язані з участю в статутних капіталах інших організацій (включаючи відсотки та інші доходи за цінними паперами);
 • - прибуток, отриманий організацією в результаті спільної діяльності (за договором простого товариства);
 • - надходження від продажу основних засобів та інших активів, відмінних від грошових коштів (крім іноземної валюти), продукції, товарів;
 • - відсотки, отримані за надання в користування коштів організації, а також відсотки за використання банком грошових коштів, що знаходяться на рахунку організації в цьому банку;
 • - штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів;
 • - активи, отримані безоплатно, у тому числі за договором дарування;
 • - надходження до відшкодування заподіяних організації збитків; прибуток минулих років, виявлена у звітному році; суми кредиторської і депонентської заборгованості,

за якими минув строк позовної давності; позитивні курсові різниці;

 • - сума дооцінки активів (за винятком необоротних активів);
 • - інші доходи.

Іншими доходами також вважаються надходження, що виникають як наслідки надзвичайних обставин господарської діяльності (стихійного лиха, пожежі, аварії та інших подій):

 • - страхове відшкодування;
 • - вартість матеріальних цінностей, що залишаються від списання непридатних до відновлення і подальшого використання активів, і т.п.

Правила формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати комерційних організацій (крім кредитних і страхових організацій) встановлені Положенням з бухгалтерського обліку "Витрати організації" (ПБО 10/99).

Витратами організації визнається зменшення економічних вигод у результаті вибуття активів (грошових коштів, іншого майна) і (або) виникнення зобов'язань, що приводить до зменшення капіталу цієї організації, за винятком зменшення внесків за рішенням учасників (власників майна).

Не визнається витратами організації вибуття активів:

 • - в зв'язку з придбанням (створенням) необоротних активів (основних засобів, незавершеного будівництва, нематеріальних активів);
 • - вклади до статутних (складеному) капітали інших організацій, придбання акцій акціонерних товариств та інших цінних паперів не з метою перепродажу (продажу);
 • - за договорами комісії, агентськими та іншим аналогічним договорами на користь комітента, принципала;
 • - в порядку попередньої оплати матеріально-виробничих запасів та інших цінностей, робіт, послуг;
 • - у вигляді авансів, задатку в рахунок оплати матеріально-виробничих запасів та інших цінностей, робіт, послуг;
 • - в погашення кредиту, позики, отриманих організацією.

Витрати організації залежно від їх характеру, умови

здійснення та напрямків діяльності організації поділяються на витрати по звичайних видах діяльності та інші витрати.

Під витратами по звичайних видах діяльності розуміються: для організацій, які виробляють продукцію, - витрати по її виготовлення та продажу;

- для організацій, що займаються продажем товарів, - витрати на їх придбання та продажу;

для організацій, що надають послуги або виконують роботи, - витрати з надання даних послуг або виконання робіт;

 • - для організацій, предметом діяльності яких є надання за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) свого майна або майнових прав, - витрати, пов'язані з цією діяльністю;
 • - для організацій, предметом діяльності яких є участь у статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів, - витрати, пов'язані з цією діяльністю.

Витрати по звичайних видах діяльності приймаються до бухгалтерського обліку в сумі, обчисленої в грошовому вираженні, рівній величині оплати в грошовій і іншій формі або величині кредиторської заборгованості. Якщо оплата покриває лише частину визнаних витрат, то витрати, прийняті до бухгалтерського обліку, визначаються як сума оплати та кредиторської заборгованості (в частині, не покритій оплатою).

Витрати по звичайних видах діяльності формують:

 • 1) витрати, пов'язані з придбанням сировини, матеріалів, товарів та інших матеріально-виробничих запасів;
 • 2) витрати, що виникають безпосередньо в процесі переробки (доопрацювання) матеріально-виробничих запасів для цілей виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг та їх продажу, а також продажу (перепродажу) товарів.

При формуванні витрат по звичайних видах діяльності повинна бути забезпечена їх угруповання по наступним елементам:

 • - матеріальні витрати;
 • - витрати на оплату праці;
 • - відрахування на соціальні потреби;
 • - амортизація;
 • - Інші витрати.

Для цілей формування організацією фінансового результату діяльності від звичайних видів діяльності визначається собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг, яка формується на базі витрат по звичайних видах діяльності, визнаних як у звітному році, так і в попередні звітні періоди, і перехідних витрат, що мають відношення до отримання доходів в наступні звітні періоди. При цьому комерційні та управлінські витрати можуть визнаватися в собівартості проданих продукції, товарів, робіт, послуг повністю в звітному році їх визнання як витрати по звичайних видах діяльності.

Іншими витратами є:

 • - витрати, пов'язані з наданням за плату в тимчасове користування майна і майнових прав, якщо ці операції нс є предметом діяльності організації;
 • - витрати, пов'язані з участю в статутних капіталах інших організацій, якщо дані операції не є предметом діяльності господарюючого суб'єкта;
 • - витрати, пов'язані з продажем, вибуттям та іншим списанням майна, відмінного від грошових коштів (крім іноземної валюти), продукції і товарів;
 • - відсотки, сплачувані організацією за надання їй в користування грошових коштів;
 • - витрати, пов'язані з оплатою послуг, що надаються кредитними організаціями;
 • - відрахування в оціночні резерви, створювані відповідно до правил бухгалтерського обліку (резерви по сумнівних боргах, під знецінення вкладень в цінні папери і т.п.), а також резерви, створювані в зв'язку з визнанням умовних фактів;
 • - штрафи, пені, неустойки, визнані організацією або стягуються з неї за рішенням суду;
 • - відшкодування збитків, заподіяних організацією іншій стороні;
 • - збитки минулих років, визнані у звітному році;
 • - суми дебіторської заборгованості, за якими минув строк позовної давності, інших боргів, нереальних для стягнення;
 • - негативні курсові різниці;
 • - суми уцінки активів;
 • - перерахування коштів (внесків, виплат і т.д.), пов'язаних з благодійною діяльністю, витрати на здійснення спортивних заходів, відпочинку, розваг, заходів культурно-просвітницького характеру та інших аналогічних заходів;
 • - Інші витрати.

До іншим також відносяться витрати, що виникають як наслідки надзвичайних обставин господарської діяльності (стихійного лиха, пожежі, аварії, націоналізації майна тощо).

Відповідно до ПБО 10/99 витрати визнаються в бухгалтерському обліку при наступних умовах:

 • 1) витрата проводиться відповідно до конкретного договором, вимогою законодавчих і нормативних актів, звичаями ділового обороту;
 • 2) сума витрат може бути визначена;
 • 3) є впевненість в тому, що в результаті конкретної операції відбудеться зменшення економічних вигод організації (організація передала актив або відсутня невизначеність щодо передачі активу).

Якщо по відношенню до будь-яких витрат, здійснених організацією, не виконано хоча б одне з названих умов, то в бухгалтерському обліку організації визнається дебіторська заборгованість.

Витрати визнаються в тому звітному періоді, в якому вони мали місце, незалежно від часу фактичної виплати коштів і іншої форми здійснення (допущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності).

Витрати визнаються в бухгалтерському обліку незалежно від наміру отримати виручку або інші доходи і від форми здійснення витрат (грошової, натуральної та іншої).

Витрати визнаються в звіті про фінансові результати:

 • - з урахуванням зв'язку між зробленими витратами і надходженнями (відповідність доходів і витрат);
 • - шляхом їх обгрунтованого розподілу між звітними періодами, коли витрати зумовлюють отримання доходів протягом кількох звітних періодів і коли зв'язок між доходами і витратами не може бути визначена чітко чи визначається непрямим шляхом;
 • - по видатках, визнаним у звітному періоді, коли по ним стає певним неотримання економічних вигод (доходів) або надходження активів;
 • - незалежно від того, як вони приймаються для цілей розрахунку оподатковуваної бази;
 • - коли виникають зобов'язання, не обумовлені визнанням відповідних активів.

Таким чином, підсумковий фінансовий результат (чистий прибуток або чистий збиток) складається з фінансового результату від звичайних видів діяльності, а також інших доходів і витрат, включаючи надзвичайні.

У бухгалтерському обліку фінансовий результат формується на активно-пасивних рахунках:

 • - 90 "Продажі";
 • - 91 "Інші доходи і витрати";
 • - 99 "Прибутки і збитки".

Доходи і витрати по звичайних видах діяльності формуються на активно-пасивному рахунку 90 "Продажі". Доходи за звичайними видами діяльності відображаються за кредитом рахунка 90 "Продажі", субрахунок 1 "Виручка". На субрахунку 90-1 "Виручка" обліковуються надходження активів, визнаються виручкою (доходи з предметів діяльності, що їх організація визначила як звичайні). Сума виручки відображається за кредитом рахунка 90 "Продажі" і дебетом рахунка 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками".

Витрати по звичайних видах діяльності відображаються за дебетом рахунка 90 "Продажі", субрахунка 2, 3, 4 та ін. На субрахунку 90-2 "Собівартість продажів" враховується собівартість продажів (витрати з предметів діяльності, що їх організація визначила як звичайні), але яким на субрахунку 90-1 "виручка" визнана виручка. У момент визнання доходу собівартість, визначена за операціями, що належать до предметів діяльності організації, списується з кредиту рахунків 43 "Готова продукція", 41 "Товари", 44 "Витрати на продаж", 20 "Основне виробництво" і ряду інших в дебет рахунку 90 "Продажі", субрахунок 2 "Собівартість продажів".

На субрахунку 90-3 "Податок на додану вартість" враховуються суми податку на додану вартість, належні до одержання від покупця (замовника). Суми зазначеного податку відображаються за дебетом даного субрахунку і кредитом рахунка 68 "Розрахунки по податках і зборах", субрахунок "ПДВ".

На субрахунку 90-4 "Акцизи" враховуються суми акцизів, що включені до ціни проданої продукції (товарів). суми таких

акцизів відображаються за дебетом зазначеного субрахунку і кредитом рахунка 68 "Розрахунки по податках і зборах", субрахунок "Акцизи".

Записи за субрахунками рахунку 90 "Продажі" виробляються кумулятивним способом (накопичувально) протягом звітного року. Щомісяця зіставленням сукупного дебетового обороту за субрахунками рахунку 90 "Продажі" і кредитового обороту по субрахунку 90 "Продажі" визначається фінансовий результат (прибуток або збиток) від звичайних видів діяльності за звітний місяць. Цей фінансовий результат щомісяця (заключними оборотами) списується з субрахунку 90-9 "Прибуток / збиток від продажу" на рахунок 99 "Прибутки і збитки". Синтетичний рахунок 90 "Продажі" сальдо на звітну дату не має. Після закінчення звітного року всі субрахунки, відкриті до рахунку 90 "Продажі" (крім субрахунка 90-9 "Прибуток / збиток від продажу"), закриваються внутрішніми записами на субрахунок 90-9 "Прибуток / збиток від продажу".

Під фінансовим результатом від інших операцій розуміється результат по всіх операціях організації, відмінним від операцій по звичайних видах діяльності, за винятком операцій, пов'язаних з надзвичайними обставинами господарювання.

Для виявлення зазначеного фінансового результату призначений активно-пасивний рахунок 91 "Інші доходи і витрати". За кредитом цього рахунку протягом звітного періоду відображаються надходження активів, визнаються іншими, а по сто дебетом відображаються відповідні зазначеним надходженням витрати. До рахунку 91 "Інші доходи і витрати" можуть бути відкриті такі субрахунки:

 • - 91-1 "Інші доходи";
 • - 91-2 "Інші витрати";
 • - 91-9 "Сальдо інших доходів і витрат".

Записи за кредитом субрахунка 91-1 "Інші доходи" і дебетом субрахунка 91-2 "Інші витрати" виробляються кумулятивним способом, тобто накопичувально протягом усього звітного року.

Щомісяця зіставленням дебетового обороту по субрахунку

91- 2 "Інші витрати" і кредитового обороту по субрахунку 91-1 "Інші доходи" визначається сальдо інших доходів і витрат за звітний місяць. Це сальдо заключними оборотами кожного звітного місяця списується з субрахунку 91-9 "Сальдо інших доходів і витрат" на рахунок 99 "Прибутки і збитки". Таким чином, синтетичний рахунок 91 "Інші доходи і витрати" сальдо на звітну дату не має. Після закінчення звітного року всі субрахунки, відкриті до рахунку 91 "Інші доходи і витрати" (крім субрахунка 91-9 "Сальдо інших доходів і витрат"), закриваються внутрішніми записами на субрахунок 91-9 "Сальдо інших доходів і витрат".

Слід зазначити, що на фінансові результати також впливають операції по рахунках 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей", 97 "Витрати майбутніх періодів" і 98 "Доходи майбутніх періодів".

Кінцевий фінансовий результат (чистий прибуток або чистий збиток) складається з фінансових результатів від звичайних і інших видів діяльності, включаючи надзвичайні обставини господарювання, а також сум податку на прибуток та інших обов'язкових аналогічних платежів.

Підсумковий (кінцевий) фінансовий результат господарської діяльності організації формується на активно-пасивному рахунку 99 "Прибутки і збитки". За дебетом рахунка 99 відображаються збитки (втрати, витрати), а по кредиту - прибутки (доходи) організації.

Зіставлення дебетового і кредитового оборотів за звітний період показує кінцевий фінансовий результат звітного періоду. Таким чином, основною функцією даного рахунку є узагальнення інформації про формування кінцевого фінансового результату діяльності організації в звітному році.

Розглядаючи порядок формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові результати діяльності організації, необхідно відзначити податковий аспект даного питання, який полягає в відміну бухгалтерського прибутку (збитку) від оподатковуваного прибутку (збитку) . Правила відображення в бухгалтерському обліку інформації про розрахунки з податку на прибуток визначені Положенням з бухгалтерського обліку "Облік розрахунків але податку на прибуток" (ІБУ 18/02) [1] .

Різниця між бухгалтерським прибутком (збитком) і оподатковуваним прибутком (збитком) звітного періоду, що утворилася в результаті застосування різних правил визнання доходів і витрат, які встановлені в нормативних правових актах з бухгалтерського обліку та законодавством РФ про податки і збори, складається з постійних pi тимчасових різниць .

Під постійними різницями розуміються доходи і витрати: - формують бухгалтерський прибуток (збиток) звітного періоду і виключаються з розрахунку податкової бази по податку на прибуток як звітного, так і наступних звітних періодів;

- враховуються при визначенні податкової бази по податку на прибуток звітного періоду, але не визнані для цілей бухгалтерського обліку доходами та витратами як звітного, так і наступних звітних періодів.

Постійні різниці виникають в результаті:

 • - перевищення фактичних витрат, що враховуються при формуванні бухгалтерського прибутку (збитку), над витратами, прийнятими для цілей оподаткування, за якими передбачено обмежень щодо витрат;
 • - невизнання для цілей оподаткування витрат, пов'язаних з передачею на безоплатній основі майна (товарів, робіт, послуг), в сумі вартості майна (товарів, робіт, послуг) і витрат, пов'язаних з цією передачею;
 • - освіти збитку, перенесеного на майбутнє, який після закінчення певного часу відповідно до законодавства Російської Федерації про податки і збори вже не може бути прийнятий в цілях оподаткування як в звітному, так і в наступних звітних періодах;
 • - інших аналогічних відмінностей.

Інформація про постійні різниці може формуватися на підставі первинних облікових документів у регістрах бухгалтерського обліку і в іншому порядку, визначеному організацією самостійно.

Постійні різниці звітного періоду відображаються в бухгалтерському обліку відокремлено (в аналітичному обліку відповідного рахунку обліку активів і зобов'язань, в оцінці яких виникла постійна різниця).

Під постійним податковим зобов'язанням ( активом ) розуміється сума податку, яка призводить до збільшення (зменшення) податкових платежів але податку на прибуток в звітному періоді. Постійне податкове зобов'язання (актив) визнається організацією в тому звітному періоді, в якому виникає постійна різниця. Постійне податкове зобов'язання (актив) (ППО (ППА)) дорівнює величині, яка визначається як добуток постійної різниці, що виникла у звітному періоді, на ставку податку на прибуток, встановлену законодавством РФ про податки і збори і діє на звітну дату:

ПНО (ПНА) = Постійна різниця • Ставка податку на прибуток.

Постійні податкові зобов'язання (активи) відображаються в бухгалтерському обліку на рахунку обліку прибутків і збитків (субрахунок "Постійне податкове зобов'язання (актив)") в кореспонденції з кредитом рахунка обліку розрахунків по податках і зборах:

ДЕБЕТ 99 "Прибутки і збитки", субрахунок "Постійне податкове зобов'язання" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки по податках і зборах", субрахунок "Розрахунки з податку на прибуток" або

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки по податках і зборах", субрахунок "Розрахунки з податку на прибуток" - КРЕДИТ 99 "Прибутки і збитки", субрахунок "Постійний податковий актив".

Під тимчасовими різницями розуміються доходи і витрати, що формують бухгалтерський прибуток (збиток) в одному звітному періоді, а податкову базу по податку на прибуток - в іншому або в інших звітних періодах. Тимчасові різниці при формуванні оподатковуваного прибутку призводять до утворення відкладеного податку на прибуток.

Під відкладеним податком на прибуток розуміється сума, яка впливає на величину податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету у наступному за звітним або в наступних звітних періодах.

Тимчасові різниці в залежності від характеру їх впливу на оподатковуваний прибуток (збиток) поділяються на відраховані і оподатковувані тимчасові різниці.

Тимчасові різниці при формуванні оподатковуваного прибутку (збитку) призводять до утворення відкладеного податку на прибуток, який повинен зменшити суму податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету у наступному за звітним або в наступних звітних періодах.

Тимчасові різниці утворюються в результаті:

 • - застосування різних способів розрахунку амортизації для цілей бухгалтерського обліку та цілей визначення податку на прибуток;
 • - застосування різних способів визнання комерційних і управлінських витрат у собівартості проданих продукції, товарів, робіт, послуг у звітному періоді для цілей бухгалтерського обліку та цілей оподаткування;
 • - збитку, перенесеного на майбутнє, не використаної для зменшення податку на прибуток у звітному періоді, але який буде прийнятий в цілях оподаткування в наступних звітних періодах, якщо інше не передбачено законодавством РФ про податки і збори;
 • - застосування, в разі продажу об'єктів основних засобів, різних правил визнання для цілей бухгалтерського обліку та цілей оподаткування залишкової вартості об'єктів основних засобів і витрат, пов'язаних з їх продажем;
 • - наявності кредиторської заборгованості за придбані товари (роботи, послуги) при використанні касового методу

визначення доходів і витрат з метою оподаткування, а з метою бухгалтерського обліку - виходячи з припущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності;

- інших аналогічних відмінностей.

Оподатковувані тимчасові різниці при формуванні оподатковуваного прибутку (збитку) призводять до утворення відкладеного податку на прибуток, який повинен збільшити суму податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету у наступному за звітним або в наступних звітних періодах. Оподатковувані тимчасові різниці утворюються в результаті:

застосування різних способів розрахунку амортизації для цілей бухгалтерського обліку та цілей визначення податку на прибуток;

- визнання виручки від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) у вигляді доходів від звичайних видів діяльності звітного періоду, а також розподілу процентних доходів для цілей бухгалтерського обліку виходячи з припущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності, а для цілей оподаткування - за касовим методом;

застосування різних правил відображення відсотків, сплачуваних організацією за надання їй в користування грошових коштів (кредитів, позик) для цілей бухгалтерського обліку та цілей оподаткування;

- інших аналогічних відмінностей.

Тимчасові різниці і оподатковувані тимчасові різниці звітного періоду відображаються в бухгалтерському обліку відокремлено (в аналітичному обліку відповідного рахунку обліку активів і зобов'язань, в оцінці яких виникла тимчасова різниця або тимчасова різниця).

Під відкладеним податковим активом розуміється та частина відкладеного податку на прибуток, яка повинна призвести до зменшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету у наступному за звітним або в наступних звітних періодах.

Організація визнає відстрочені податкові активи в тому звітному періоді, коли виникають тимчасові різниці, за умови існування ймовірності того, що вона отримає оподатковуваний прибуток в наступних звітних періодах. Відкладені податкові активи відображаються в бухгалтерському обліку з урахуванням всіх тимчасових різниць, за винятком випадків, коли існує ймовірність того, що тимчасова різниця не буде зменшена або повністю погашена в наступних звітних періодах.

Відкладені податкові активи (ВПА) дорівнюють величині, яка визначається як добуток тимчасових різниць,

що виникли у звітному періоді, на ставку податку на прибуток, встановлену законодавством РФ про податки і збори і діє на звітну дату:

ВОНА = Тимчасові різниці х х Ставка податку на прибуток.

Відкладені податкові активи відображаються в бухгалтерському обліку на окремому синтетичному рахунку з обліку відкладених податкових активів (09 "Відкладені податкові активи"). При цьому в аналітичному обліку відкладені податкові активи враховуються диференційовано за видами активів, в оцінці яких виникла тимчасова різниця.

Під відкладеним податковим зобов'язанням (ВПЗ) розуміється та частина відкладеного податку на прибуток, яка повинна призвести до збільшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету у наступному за звітним або в наступних звітних періодах. Відкладені податкові зобов'язання визнаються в тому звітному періоді, коли виникають оподатковувані тимчасові різниці. Відкладені податкові зобов'язання дорівнюють величині, яка визначається як добуток оподатковуваних тимчасових різниць, що виникли у звітному періоді, на ставку податку на прибуток, встановлену законодавством Російської Федерації про податки і збори і діє на звітну дату:

ВОНО = Оподатковувані тимчасові різниці х х Ставка податку на прибуток.

Відкладені податкові зобов'язання відображаються в бухгалтерському обліку на окремому синтетичному рахунку з обліку відкладених податкових зобов'язань (77 "Відкладені податкові зобов'язання"). При цьому в аналітичному обліку відкладені податкові зобов'язання враховуються диференційовано за видами активів і зобов'язань, в оцінці яких виникла тимчасова різниця. Відстрочений податковий актив відображається у бухгалтерському обліку за дебетом рахунка обліку відкладених податкових активів в кореспонденції з рахунком обліку розрахунків по податках і зборах:

ДЕБЕТ 09 "Відкладені податкові активи" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки по податках і зборах".

У міру зменшення або повного погашення тимчасових різниць будуть зменшуватися або повністю погашатися відкладені податкові активи. Суми, на які зменшуються або повністю погашаються в поточному звітному періоді відкладені податкові активи, відображаються в бухгалтерському обліку по кредиту рахунку обліку відстрочених податкових активів в кореспонденції з рахунком обліку розрахунків по податках і зборах:

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки по податках і зборах" - КРЕДИТ 09 "Відкладені податкові активи".

У разі, якщо в поточному звітному періоді відсутній оподатковуваний прибуток, але існує ймовірність того, що оподатковуваний прибуток виникне в наступних звітних періодах, то суми відкладеного податкового активу залишаться без зміни до такого звітного періоду, коли виникне в організації оподатковуваний прибуток.

Відстрочений податковий актив при вибутті об'єкта активу, за яким він був нарахований, списується на рахунок обліку прибутків і збитків в сумі, на яку за законодавством РФ про податки і збори не буде зменшена оподатковуваний прибуток як звітного періоду, так і наступних звітних періодів.

Відкладене податкове зобов'язання відображається у бухгалтерському обліку по кредиту рахунку обліку відстрочених податкових зобов'язань в кореспонденції з дебетом рахунка обліку розрахунків по податках і зборах:

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки по податках і зборах" - КРЕДИТ 77 "Відкладені податкові зобов'язання".

У міру зменшення або повного погашення оподатковуваних тимчасових різниць будуть зменшуватися або повністю погашатися відкладені податкові зобов'язання.

Суми, на які зменшуються або повністю погашаються у звітному періоді відкладені податкові зобов'язання, відображаються в бухгалтерському обліку за дебетом рахунка обліку відкладених податкових зобов'язань в кореспонденції з кредитом рахунка обліку розрахунків по податках і зборах:

ДЕБЕТ 77 "Відкладені податкові зобов'язання" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки по податках і зборах".

Відкладене податкове зобов'язання при вибутті об'єкта активу або виду зобов'язання, на якій воно було нараховано, списується на рахунок обліку прибутків і збитків в сумі, па яку за законодавством РФ про податки і збори не буде збільшена оподатковуваний прибуток як звітного, так і наступних звітних періодів.

Сума податку на прибуток, який визначається виходячи з облікового прибутку (збитку) і відображена в бухгалтерському обліку незалежно від суми оподатковуваного прибутку (збитку), є умовним витратою (умовним доходом) з податку на прибуток:

Умовний витрата (умовний дохід) з податку на прибуток =

= Бухгалтерська прибуток, сформована в звітному періоді х х Ставка податку на прибуток.

Умовний витрата (умовний дохід) з податку на прибуток враховується в бухгалтерському обліку на відокремленому субрахунку з обліку умовних витрат (умовних доходів) з податку на прибуток до рахунку з обліку прибутків і збитків. Сума нарахованого умовного витрати з податку на прибуток за звітний період відображається у бухгалтерському обліку за дебетом рахунка обліку прибутків і збитків (субрахунок з обліку умовних витрат з податку на прибуток) в кореспонденції з кредитом рахунка обліку розрахунків по податках і зборах:

ДЕБЕТ 99 "Прибутки і збитки", субрахунок "Умовний витрата з податку на прибуток" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки по податках і зборах".

Сума нарахованого умовного доходу з податку на прибуток за звітний період відображається у бухгалтерському обліку за дебетом рахунка обліку розрахунків по податках і зборах і кредитом рахунка обліку прибутків і збитків (субрахунок з обліку умовних доходів з податку на прибуток):

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки по податках і зборах" - КРЕДИТ 99 "Прибутки і збитки", субрахунок "Умовний дохід з податку на прибуток".

Поточним податком на прибуток (поточним податковим збитком) визнається податок на прибуток для цілей оподаткування, який визначається виходячи з величини умовного витрати (умовного доходу), скоректованої на суми постійного податкового зобов'язання, відкладеного податкового активу та відстроченого податкового зобов'язання звітного періоду.

При відсутності постійних різниць, тимчасових різниць та тимчасових різниць, які тягнуть за собою виникнення постійних податкових зобов'язань, відстрочених податкових активів і відкладених податкових зобов'язань, умовний витрата (умовний дохід) але податку на прибуток буде дорівнює поточного податку на прибуток (поточному податковому збитку ).

Величина умовного витрати (умовного доходу) з податку на прибуток для цілей визначення поточного податку на прибуток (поточного податкового збитку) коригується за наступною схемою:

± Умовний витрата (умовний дохід) за доходом на прибуток +

+ Постійне податкове зобов'язання - Постійний податковий актив + Відстрочений податковий актив - Відкладене податкове зобов'язання = Поточний податок на прибуток (поточний податковий збиток).

Відкладені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання відображаються в бухгалтерському балансі відповідно як необоротних активів та довгострокових зобов'язань.

Постійні податкові зобов'язання, відстрочені податкові активи, відстрочені податкові зобов'язання і поточний податок на прибуток (поточний податковий збиток) відображаються в звіті про фінансові результати.

При складанні бухгалтерської звітності організації надається право відображати в бухгалтерському балансі сальдований (згорнуту) суму відкладеного податкового активу та відстроченого податкового зобов'язання. Відображення в бухгалтерському балансі сальдований (згорнутої) суми відкладеного податкового активу та відстроченого податкового зобов'язання можливо при одночасній наявності наступних умов:

 • 1) наявність в організації відкладених податкових активів і відкладених податкових зобов'язань;
 • 2) відкладені податкові активи і відкладені податкові зобов'язання враховуються при розрахунку податку на прибуток.

 • [1] Положення з бухгалтерського обліку "Облік розрахунків з податку на прибуток" (ПБО 18/02) затверджено наказом Мінфіну Росії від 19.11.2002 № 114н.
 
<<   ЗМІСТ   >>