Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік і аналіз

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗДІЛ II ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОБЛІКУ

АНАЛІЗ І ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ

Вивчивши цю главу, студент повинен:

знати

 • • порядок організації і ведення обліку основних засобів і матеріально-виробничих запасів, обліку робочого часу і його оплати;
 • • рух робочої сили і забезпеченість підприємства трудовими ресурсами; ефективність використання робочого часу, ефективність витрат на заробітну плату;

вміти

 • • застосовувати прийоми бухгалтерського обліку, що забезпечують формування та розрахунок сум амортизації основних засобів;
 • • класифікувати фактори, що екстенсивне і інтенсивне вплив на розвиток виробництва;

володіти

• навичками пошуку резервів збільшення випуску продукції і зниження її собівартості.

На сучасному етапі розвитку економіки підвищення економічної ефективності і якості продукції вимагає всебічного аналізу використання елементів виробничого процесу: праці, засобів праці і предметів праці. Якісні показники використання виробничих ресурсів необхідно вміти застосовувати для підвищення економічної ефективності виробництва.

Організація обліку об'єктів основних засобів

Основними джерелами інформації для аналізу основних виробничих фондів служать регістри аналітичного і синтетичного обліку, тому необхідно звернути увагу на бухгалтерський аспект формування облікових даних.

Актив приймається організацією до бухгалтерського обліку в якості основних засобів, якщо одночасно виконуються наступні умови [1] :

 • а) об'єкт призначений для використання у виробництві продукції, при виконанні робіт чи наданні послуг, для управлінських потреб організації чи для надання організацією за плату в тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування;
 • б) об'єкт призначений для використання протягом тривалого часу, тобто строку тривалістю понад 12 місяців, або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців;
 • в) організація не передбачає наступний перепродаж даного об'єкта;
 • г) об'єкт здатний приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому.

До основних засобів відносяться будівлі, споруди, робочі та силові машини і обладнання, вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, обчислювальна техніка, транспортні засоби, інструмент, виробничий і господарський інвентар та приладдя, робочий, продуктивний і племінну худобу, багаторічні насадження, внутрішньогосподарські дороги та інші відповідні об'єкти.

У складі основних засобів враховуються також: капітальні вкладення на докорінне поліпшення земель (осушувальні, зрошувальні та інші меліоративні роботи); капітальні вкладення в орендовані об'єкти основних засобів; земельні ділянки, об'єкти природокористування (вода, надра та інші природні ресурси).

Необхідно відзначити, що активи, щодо яких виконуються вищенаведені умови, що мають вартість в межах ліміту, встановленого в обліковій політиці організації, але не більше 40000 руб. за одиницю, можуть відображатися в бухгалтерському обліку та звітності в складі матеріально-виробничих запасів.

Одиницею бухгалтерського обліку основних засобів є інвентарний об'єкт. Інвентарним об'єктом основних засобів визнається об'єкт з усіма пристосуваннями і приладдям або окремий конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій, або ж окремий комплекс конструктивно зчленованих предметів, що становлять єдине ціле і призначених для виконання певної роботи. Комплекс конструктивно зчленованих предметів - це один або кілька предметів одного або різного призначення, що мають спільні пристосування і приладдя, загальне управління, змонтованих на одному фундаменті, в результаті чого кожен входить в комплекс предмет може виконувати свої функції тільки в складі комплексу, а не самостійно. У разі наявності у одного об'єкта декількох частин, що мають різний термін корисного використання, кожна така частина враховується як самостійний інвентарний об'єкт. Об'єкт основних засобів, що знаходиться у власності двох або декількох організацій, відбивається кожним підприємством у складі основних засобів пропорційно її частці у спільній власності.

Для організації бухгалтерського обліку і забезпечення контролю за збереженням основних засобів кожному інвентарному об'єкту основних засобів повинен присвоюватися при прийнятті їх до бухгалтерського обліку відповідний інвентарний номер.

Рух об'єктів основних засобів пов'язані з здійсненням господарських операцій з надходження, внутрішнього переміщення і вибуття основних засобів Господарські операції з основними засобами відображаються в облікових регістрах на підставі первинних документів.

Вступники кошти приймає комісія, що призначається керівником організації. Для оформлення приймання комісійні в одному примірнику Акт про прийом-передачу об'єкта основних засобів (форми ОС-1, ОС-1a, ОС-16) [2] . В акті зазначаються найменування об'єкта, рік побудови чи випуску заводом, коротка характеристика об'єкта, первісна вартість, присвоєний об'єкту інвентарний номер, місце використання об'єкта та інші відомості, необхідні для аналітичного обліку основних засобів. Після оформлення акт про прийом-передачу об'єкта основних засобів передають в бухгалтерію підприємства. До акта додається технічна документація, що відноситься до даного об'єкту (паспорт, креслення і т.д.). На підставі цих документів бухгалтер робить відповідні записи в інвентарні картки обліку об'єкта основних засобів, після чого технічну документацію передають у технічний або інші відділи. Акт стверджує керівник організації. При передачі основних засобів інший організації акт складається у двох примірниках.

Інвентарна картка обліку об'єкта основних засобів (форми ОС-6, ОС-6а, ОС-6б) є основним регістром аналітичного обліку основних засобів. Заповнення інвентарної картки (інвентарної книги) проводиться на основі акта (накладної) приймання-передачі основних засобів, технічних паспортів та інших документів на придбання, спорудження, переміщення та вибуття інвентарного об'єкта основних засобів. В інвентарній картці (інвентарній книзі) повинні бути приведені: основні дані про об'єкт основних засобів, термін його корисного використання; способі нарахування амортизації; відмітка про ненарахування амортизації (якщо має місце); про індивідуальні особливості об'єкта. Дані інвентарних карток щомісячно сумарно звіряються з даними синтетичного обліку основних засобів.

Надійшло на склад обладнання для установки оформляють Актом про прийом {надходженні ) устаткування (форма ОС-14). Передачу устаткування монтажним організаціям оформляють Актом про прийом-передачу обладнання в монтаж (форма ОС-15). Приймання закінчених робіт з ремонту, реконструкції та модернізації об'єкту оформлюють Актом про прийом-здачу відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів основних засобів (форма ОС-3). Внутрішнє переміщення основних засобів з одного цеху (дільниці) в інший оформляють Накладний на внутрішнє переміщення об'єктів основних засобів (форма ОС-2).

Операції зі списання всіх основних засобів, крім автотранспортних, оформляють Актом про списання об'єкта основних засобів {крім автотранспортних) (форма ОС-4) або Актом про списання груп об'єктів основних засобів {крім автотранспортних) (форма ОС-4б), а списання вантажних і легкових автомобілів, причепів та напівпричепів - Актом про списання автотранспортних засобів (форма ОС-4а). В актах на списання вказують технічний стан і причину списання об'єкта, початкову вартість, суму амортизації, витрати на списання, вартість матеріальних цінностей, що залишилися після ліквідації об'єкта, результат від списання.

На основі відповідних даних бухгалтерського обліку, а також технічної документації в організації здійснюється контроль за використанням основних засобів.

До числа показників, що характеризують використання основних засобів, можуть ставитися, зокрема: дані про наявність основних

коштів з підрозділом їх на власні або орендовані; діючі і не використовуються; дані про робочий час і простоях за групами основних засобів; дані про випуск продукції (робіт, послуг) в розрізі об'єктів основних засобів та ін.

За ступенем використання основні засоби поділяються на перебувають:

 • - в експлуатації;
 • - запасі (резерві);
 • - ремонті;
 • - стадії добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації та часткової ліквідації;
 • - на консервації.

Основні засоби в залежності від наявних у організації прав на них поділяються:

на основні засоби, що належать на вдачу власності (в тому числі здані в оренду, передані у безоплатне користування, передані в довірче управління);

 • - основні засоби, що знаходяться у організації в господарському віданні або оперативному управлінні (в тому числі здані в оренду, передані у безоплатне користування, передані в довірче управління);
 • - основні засоби, отримані організацією в оренду;
 • - основні засоби, отримані організацією в безоплатне користування;
 • - основні засоби, отримані організацією в довірче управління.

При аналізі основних засобів необхідно звернути увагу на питання їх оцінки в бухгалтерському обліку. Основні засоби приймаються до обліку за первісною вартістю, порядок формування якої визначено способом надходження в організацію.

Первісною вартістю основних засобів, придбаних за плату , визнається сума фактичних витрат організації на придбання, спорудження та виготовлення, за винятком податку на додану вартість та інших відшкодовуються податків (крім випадків, передбачених законодавством РФ).

Фактичними витратами на придбання, спорудження та виготовлення основних засобів є:

 • - суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), а також суми, що сплачуються за доставку об'єкта та приведення його у стан, придатний для використання;
 • - суми, сплачувані організаціям за здійснення робіт за договором будівельного підряду та іншими договорами;
 • - суми, сплачувані організаціям за інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з придбанням основних засобів;
 • - митні збори і митні збори;
 • - невозмещаемие податки, державне мито, що сплачуються у зв'язку з придбанням об'єкта основних засобів;
 • - винагороди, що сплачуються посередницькій організації, через яку придбаний об'єкт основних засобів;
 • - інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням, спорудженням та виготовленням об'єкта основних засобів.

Первісною вартістю основних засобів, внесених в рахунок внеску до статутного {складеного) капіталу організації , визнається їх грошова оцінка, погоджена засновниками (учасниками) організації, якщо інше не передбачено законодавством РФ.

Первісною вартістю основних засобів, отриманих організацією за договором даруваннябезоплатно ), визнається їх поточна ринкова вартість на дату прийняття до бухгалтерського обліку.

Первісною вартістю основних засобів, отриманих за договорами , які передбачають виконання зобов'язань {оплату) негрошовими засобами , визнається вартість цінностей, переданих чи які підлягають передачі організацією. Вартість цінностей, переданих чи які підлягають передачі організацією, встановлюється виходячи з ціни, за якою у порівнянних обставин зазвичай організація визначає вартість аналогічних цінностей. При неможливості встановити вартість цінностей, переданих чи які підлягають передачі організацією, вартість основних засобів, отриманих організацією за договорами, які передбачають виконання зобов'язань (оплату) негрошовими засобами, визначається виходячи з вартості, відповідно до якої порівнянних обставин купуються аналогічні об'єкти основних засобів.

Зміна первісної вартості основних засобів, у якій вони прийняті до бухгалтерського обліку, допускається у випадках добудови, дообладнання, реконструкції, часткової ліквідації та переоцінки об'єктів основних засобів.

Залишкова вартість основних засобів визначається вирахуванням з первісної вартості амортизації основних засобів.

Під поточної {відновлювальної) вартістю об'єктів основних засобів розуміється сума грошових коштів, яка повинна бути сплачена організацією на дату проведення переоцінки в разі необхідності заміни будь-якого об'єкта.

Комерційна організація може не частіше ніж один раз на рік (на початок звітного року) переоцінювати групи однорідних об'єктів основних засобів за поточною ( відновної ) вартості шляхом індексації чи прямого перерахунку по документально підтвердженим ринковими цінами. Переоцінка об'єкта основних засобів проводиться шляхом перерахунку його первісної або поточної (відновлювальної) вартості, якщо даний об'єкт переоцінювався раніше, з урахуванням суми амортизації, нарахованої за весь час використання об'єкта. При прийнятті рішення про переоцінку за такими основними засобами слід враховувати, що в подальшому вони переоцінюються регулярно, щоб вартість основних засобів, за якою вони відображаються в бухгалтерському обліку і звітності, істотно не відрізнялася від поточної (відновлювальної) вартості.

Оцінка об'єкта основних засобів, вартість якого при придбанні виражена в іноземній валюті, провадиться в рублях шляхом перерахунку суми в іноземній валюті за курсом Банку Росії, що діє на дату прийняття об'єкта до бухгалтерського обліку.

Вартість об'єктів основних засобів погашається за допомогою нарахування амортизації виходячи з терміну їх корисного використання. Строк корисного використання є період, протягом якого використання об'єкта основних засобів приносить дохід організації.

Строк корисного використання об'єкта основних засобів визначається організацією при прийнятті об'єкта до бухгалтерського обліку. Визначення терміну корисного використання об'єкта основних засобів провадиться виходячи:

 • - з очікуваного терміну використання цього об'єкта відповідно до очікуваної продуктивністю або потужністю;
 • - очікуваного фізичного зносу, залежить від режиму експлуатації (кількості змін), природних умов і впливу агресивного середовища, системи проведення ремонту;
 • - нормативно-правових та інших обмежень використання цього об'єкта (наприклад, терміну оренди).

Для окремих груп основних засобів термін корисного використання визначається виходячи з кількості продукції (обсягу робіт у натуральному вираженні), очікуваного до отримання в результаті використання цього об'єкта.

У випадках поліпшення (підвищення) спочатку прийнятих нормативних показників функціонування об'єкта основних засобів в результаті проведеної реконструкції або модернізації організацією переглядається строк корисного використання по цьому об'єкту.

У бухгалтерському обліку нарахування амортизаційних відрахувань по об'єкту основних засобів:

 • - починається з першого числа місяця, наступного за місяцем прийняття цього об'єкта до бухгалтерського обліку, і проводиться до повного погашення вартості цього об'єкта або списання цього об'єкта з бухгалтерського обліку;
 • - припиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем повного погашення вартості цього об'єкта, або списання цього об'єкта з бухгалтерського обліку;
 • - проводиться незалежно від результатів діяльності організації в звітному періоді і відображається у бухгалтерському обліку звітного періоду, до якого воно відноситься.

Протягом терміну корисного використання об'єкта основних засобів нарахування амортизаційних відрахувань не припиняється, крім випадків перекладу його за рішенням керівника організації на консервацію на термін більше трьох місяців, а також в період відновлення об'єкта, тривалість якого перевищує 12 місяців.

У бухгалтерському обліку нарахування амортизації об'єктів основних засобів може проводитися одним із таких способів:

 • - лінійним;
 • - способом списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт);
 • - способом зменшуваного залишку;
 • - способом списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання.

Два останніх способу нарахування амортизації є методами прискореної амортизації, тобто в перші роки експлуатації списується найбільша сума амортизації, оскільки передбачається, що віддача основних засобів в перші роки використання значно більше, ніж в наступні.

Застосування одного зі способів нарахування амортизації по групі однорідних об'єктів основних засобів виробляється протягом усього строку корисного використання об'єктів, що входять в цю групу.

Протягом звітного року амортизаційні відрахування по об'єктах основних засобів нараховуються щомісячно незалежно від застосовуваного способу нарахування в розмірі 1/12 річної суми.

За основними засобами, які використовуються в організаціях з сезонним характером виробництва, річна сума амортизаційних

відрахувань по основних засобів нараховується рівномірно протягом періоду роботи організації у звітному році.

При способі списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт) нарахування амортизаційних відрахувань проводиться виходячи з натурального показника обсягу продукції (робіт) у звітному періоді і співвідношення первинної вартості об'єкта основних засобів і передбачуваного обсягу продукції (робіт) за весь строк корисного використання об'єкта основних засобів.

Річна сума амортизаційних відрахувань визначається:

 • - при лінійному способі - з початкової вартості або поточної (відновлювальної) вартості (у разі проведення переоцінки) об'єкта основних засобів і норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта;
 • - при способі зменшуваного залишку - з залишкової вартості об'єкта основних засобів на початок звітного року та норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта і коефіцієнта прискорення, встановленого відповідно до законодавства РФ;
 • - при способі списання вартості по сумі чисел років терміну корисного використання - з початкової вартості або поточної (відновлювальної) вартості (у разі проведення переоцінки) об'єкта основних засобів і співвідношення, в чисельнику якого - число років, що залишаються до кінця строку корисного використання об'єкта, а в знаменнику - сума чисел років терміну корисного використання об'єкта;

при способі списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт) нарахування амортизаційних відрахувань проводиться виходячи з натурального показника обсягу продукції (робіт) у звітному періоді і співвідношення первинної вартості об'єкта основних засобів і передбачуваного обсягу продукції (робіт) за весь строк корисного використання об'єкта основних засобів.

При способі списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт) нарахування амортизаційних відрахувань проводиться виходячи з натурального показника обсягу продукції (робіт) у звітному періоді і співвідношення первинної вартості об'єкта основних засобів і передбачуваного обсягу продукції (робіт) за весь строк корисного використання об'єкта основних засобів.

Розглянемо на прикладі порядок розрахунку сум амортизаційних відрахувань по об'єкту основних засобів різними способами.

приклад

Організацією придбаний автомобіль вартістю 1400 000 руб., В тому числі ПДВ - 213500 руб. Строк корисного використання автомобіля - п'ять років.

1. Лінійний спосіб:

норма амортизації = 1/5 років = 0,2;

річна сума амортизації = 1 186500 • 0,2 = 237300 руб .;

щомісячна сума амортизації = 237300 руб. / 12 міс. = 19775 руб.

2. Спосіб зменшуваного залишку з коефіцієнтом 2.

рік

залишкова

вартість,

руб.

Річна сума амортизації, руб.

Щомісячна сума амортизації, руб.

Сума амортизації на кінець року, руб.

1-Й

1186500

1 186500 -0,2 х х 2 = 474 600 руб.

474 600 руб. / / 12 міс. = 39550

474 600

2-й

1 186500 - - 474600 = = 711900

711900-0,2-2 = = 284760

284 760 крб. /

/ 12 міс. = 23730

759360

3-й

1 186500 - - 759360 = = 427140

427 140 • 0,2 • 2 = = 170856

170856 pv6. /

/ 12 міс. = 14 238

930216

4-й

1 186500 - - 930216 = = 256284

256284 • 0,2 • 2 = = 102513,6

102513,6 руб. /

/ 12 міс. = 8542,80

1032729,60

5-й

1 186500 - - 1032729,6 = = 153770,40

153770,4

153770,4 руб. / / 12 міс. =

= 12814,20

1186500

3. Спосіб списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання:

рік

Річна сума амортизації, руб.

Щомісячна сума амортизації, руб.

Сума амортизації на кінець року, руб.

1-Й

1 186500 • 5/15 = = 395500

395 500 руб. / 12 міс. = = 32958,33

395500

2-й

1 186500 • 4/15 = = 316400

316400 руб. / 12 міс. = = 26366,67

711900

3-й

1 186500 • 3/15 = = 237300

237300 руб. / 12 міс. = = 19775

949200

4-й

1 186500 • 2/15 = = 158200

158200 руб. / 12 міс. = = 13183,33

1 107400

5-й

1 186500- 1/15 = = 79100

79 100 pv6. / 12 міс. = = 6591,67

1 186500

4. Спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт) (максимальний пробіг автомобіля, але оцінками керівництва компанії складе 250000 км)

місяць

Фактичний пробіг, км

Сума амортизації, руб.

1-й

1980

1 186500 • 1980 км / 250000 км = 9397,08

2-й

2240

1 186500 • 2240 км / 250000 км = 10631,04

3-й

2370

1 186500 • 2370 км / 250000 км = 11248,02

4-й

1540

1 186500 • 1540 км / 250000 км = 7308,84

5-й

2790

1 186500 • 2790 км / 250000 км = 13241,34

У процесі визначення ступеня зношеності основних засобів необхідно ознайомитися з обліковою політикою організації в частині обліку об'єктів основних засобів, щоб уникнути невірних висновків через істотних змін в порядку і способи нарахування амортизації.

У бухгалтерському обліку розрахунок сум амортизації об'єктів основних засобів проводять щомісяця в розмірі 1/12 від річної норми і оформляють спеціальної разработочной таблицею "Розрахунок амортизації основних засобів" або машинограмме аналогічного змісту.

Суми нарахованої амортизації по об'єктах основних засобів відображаються в бухгалтерському обліку шляхом накопичення відповідних сум на окремому рахунку.

Для узагальнення інформації про амортизацію, накопиченої за час експлуатації об'єктів основних засобів, призначений пасивний рахунок 02 "Амортизація основних засобів".

Нарахована сума амортизації власних об'єктів основних засобів виробничого призначення відбивається в бухгалтерському обліку по кредиту рахунку 02 "Амортизація основних засобів" в кореспонденції з рахунками обліку витрат на виробництво (витрат на продаж): 20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжні виробництва", 25 " загальновиробничі витрати ", 26" Загальногосподарські витрати ", 44" витрати на продаж "і ін.

Нарахована сума амортизації власних об'єктів основних засобів невиробничого призначення відображається за кредитом рахунка 02 "Амортизація основних засобів" в кореспонденції з рахунком 29 "Обслуговуючі виробництва і господарства".

По об'єктах житлового фонду суми амортизації, нараховані в кінці звітного року, відображаються на позабалансовому рахунку 010 "Знос основних засобів". По об'єктах житлового фонду, які використовуються для отримання прибутку і враховуються на рахунку обліку дохідних вкладень в матеріальні цінності, амортизація нараховується у загальновстановленому порядку.

Також на позабалансовому рахунку 010 "Знос основних засобів" враховується нарахована в кінці року сума зносу по об'єктах зовнішнього благоустрою, інших аналогічних об'єктів (лісового та дорожнього господарства, спеціалізованим спорудам судноплавної обстановки і т.п.) і об'єктів основних засобів некомерційних організацій.

Для узагальнення інформації про наявність та рух основних засобів організації, що знаходяться в експлуатації, запасі, на консервації, в оренді, довірчому управлінні, використовується активний рахунок 01 "Основні засоби".

Основні засоби приймаються до бухгалтерського обліку за первісною вартістю і відображаються за дебетом рахунка 01 "Основні засоби" в кореспонденції з рахунком 08 "Вкладення у необоротні активи". За дебетом рахунка 08 "Вкладення у необоротні активи" відображаються фактичні витрати, що включаються до первісної вартості об'єктів основних засобів, нематеріальних активів та інших відповідних активів. Наприклад, вартість придбаного об'єкта основних засобів згідно з документами постачальника (без урахування ПДВ) відображається за дебетом рахунка 08 "Вкладення у необоротні активи", субрахунок 4 "Придбання окремих об'єктів основних засобів" і кредитом рахунка 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками". Сума ПДВ з вартості придбаного об'єкта ОЗ відображається за дебетом рахунка 19 "ПДВ по придбаних цінностях" і кредитом рахунка 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками". Також за дебетом рахунка 08 "Вкладення у необоротні активи", субрахунок 4 "Придбання окремих об'єктів основних засобів" відображаються інші витрати організації, пов'язані з придбанням об'єктів основних засобів: інформаційні та консультаційні послуги, вартість послуг з доставки, щодо приведення об'єктів до стану, придатного до використання, і ін.

Таким чином, сформована первісна вартість об'єктів основних засобів, прийнятих в експлуатацію та оформлених у встановленому порядку, списується з рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи" в дебет рахунків 01 "Основні засоби", 03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності".

При відображенні в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з вибуттям об'єкта основних засобів, списання його первісної вартості виробляють за дебетом рахунка 01 "Основні засоби", субрахунок "Вибуття основних засобів" і кредитом рахунка 01 "Основні засоби". Одночасно за дебетом рахунка 02 "Амортизація основних засобів", кредитом рахунку 01 "Основні засоби", субрахунок "Вибуття основних засобів" списують суму амортизаційних відрахувань по вибуває об'єкту. Списання залишкової вартості вибуває об'єкта основних засобів відображають за дебетом рахунка 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 2 "Інші витрати" і кредиту рахунку 01 "Основні засоби", субрахунок "Вибуття основних засобів".

Аналітичний облік за рахунком 01 "Основні засоби" ведеться по окремих інвентарних об'єктах основних засобів. При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечити можливість отримання даних про наявність та рух основних засобів, необхідних для складання бухгалтерської звітності.

Для узагальнення інформації про наявність та рух основних засобів, орендованих організацією, призначений рахунок 001 "Орендовані основні засоби".

Таким чином, основними джерелами інформації для аналізу основних виробничих фондів є первинні облікові документи, що підтверджують рух об'єктів, регістри аналітичного обліку (наприклад, інвентарні картки та інвентарні книги) і синтетичного обліку (рахунки 01 "Основні кошти", 02 "Амортизація основних засобів") і формуються па їх основі внутрішні управлінські звіти.

Проілюструємо порядок обліку придбання та списання об'єкта основних засобів на прикладі.

приклад

Організацією придбано виробниче обладнання вартістю 630000 руб., В тому числі ПДВ - 96075 руб. Вартість доставки устаткування - 11 800 руб., В тому числі ПДВ - 1800 руб. Об'єкт прийнятий до обліку 12 травня 2009 г. Термін корисного використання - шість років, спосіб амортизації - лінійний. 20 грудня 2012 р керівництвом прийнято рішення про списання обладнання через недоцільність його подальшого використання.

У бухгалтерському обліку зроблені записи:

 • 1) відображені витрати на придбання обладнання за ціною постачальника (без ПДВ): ДЕБЕТ 08 "Вкладення у необоротні активи" - КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - 533 925 руб .;
 • 2) відображена сума ПДВ від вартості придбаного обладнання: ДЕБЕТ 19 "ПДВ по придбаних цінностях" - КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - 96075 руб .;
 • 3) здійснено оплату рахунку постачальника обладнання: ДЕБЕТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - КРЕДИТ 51 "Розрахунковий рахунок" - 630000 руб .;
 • 4) відображені витрати на доставку обладнання (без ПДВ): ДЕБЕТ 08 "Вкладення у необоротні активи" - КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - 10000 руб .;
 • 5) відображено суму ПДВ від вартості послуг з доставки обладнання: ДЕБЕТ 19 "ПДВ по придбаних цінностях" - КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - 1800 руб .;
 • 6) здійснено оплату рахунку за послуги з доставки обладнання: ДЕБЕТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - КРЕДИТ 51 "Розрахунковий рахунок" - 11800 руб .;
 • 7) 12 травня 2009 р устаткування прийнято до обліку в складі об'єктів основних засобів за первісною вартістю: ДЕБЕТ 01 "Основні засоби" - КРЕДИТ 08 "Вкладення у необоротні активи" - 543 925 руб .;
 • 8) щомісяця протягом періоду експлуатації обладнання (з 1 червня 2009 по 31 грудня 2012 року) проводилися амортизаційні відрахування: ДЕБЕТ 20 "Основне виробництво" (або 25 "Загальновиробничі витрати") - КРЕДИТ 02 "Амортизація основних засобів" - 7554 , 51 руб .;
 • 9) 20 грудня 2012 р вироблено списання обладнання:
  • - ДЕБЕТ 01 "Основні засоби" - КРЕДИТ 01 "Основні засоби" - 543925,00 руб. (Списана первісна вартість обладнання):
  • - ДЕБЕТ 02 "Амортизація основних засобів" - КРЕДИТ 01 "Основні засоби" - 324843,93 руб. (Списана сума нарахованої за період експлуатації амортизації);
  • - ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" - КРЕДИТ 01 "Основні засоби" - 210081,07 руб. (Списана залишкова вартість обладнання);
  • - ДЕБЕТ 99 "Прибутки і збитки" - КРЕДИТ 91 "Інші доходи і витрати" - 210081,07 руб. (Відбито втрати від списання обладнання).

 • [1] Облік основних засобів ведеться відповідно до Положення з бухгалтерського обліку "Облік основних засобів", затвердженого наказом Мінфіну Росії від 30.03.2001 № 26н.
 • [2] Зазначені форми актів затверджені постановою Держкомстату РФ від 21.01.2003 №7.
 
<<   ЗМІСТ   >>