Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік і аналіз

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИДИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

В економічній літературі аналіз господарської діяльності класифікується за різними ознаками:

 • 1) за галузевою ознакою аналіз ділиться на галузевий , що враховує специфіку конкретної галузі, і міжгалузевий , який є теоретичною базою аналізу для всіх галузей національної економіки;
 • 2) по тимчасовому ознакою аналіз поділяють на попередній, який проводиться до здійснення господарських операцій, і наступний , який використовується для контролю виконання плану і оцінки результатів діяльності підприємства. У свою чергу, подальший аналіз ділиться на оперативний - він проводиться відразу після вдосконалення господарських операцій за короткі проміжки часу (зміну, добу, декаду), і підсумковий - аналіз за звітний період часу (місяць, квартал, рік) для вивчення всебічної діяльності підприємства;
 • 3) по просторовій ознаці - внутрішньогосподарський , вивчає діяльність тільки досліджуваного підприємства і його під-

поділів, і міжгосподарський , коли порівнюються результати діяльності декількох підприємств. У свою чергу, внутрішньогосподарський аналіз підрозділяється по об'єктах управління:

 • - на техніко-економічний , де враховуються взаємодії технічних і економічних процесів;
 • - фінансово-економічний , звернений до фінансових результатів: ефективності використання капіталу, збільшення суми прибутку, зростання рентабельності, поліпшення платоспроможності підприємства;
 • - аудиторський (бухгалтерський ), що проводиться з метою оцінки фінансового стану підприємства;
 • - соціально-економічний , що враховує взаємозв'язок соціальних і економічних процесів і вплив їх один на одного;
 • - економіко-статистичний , застосовуваний для вивчення суспільних явищ на рівнях управління підприємством, галуззю, регіоном;
 • - економіці-екологічний, який досліджує взаємодію екологічних і економічних процесів;
 • - маркетинговий , застосовуваний для розробки тактики і стратегії маркетингової діяльності: вивчення ринків сировини і збуту готової продукції, попиту і пропозиції, формування цінової політики;
 • 4) по суб'єктам користувача розрізняють аналіз внутрішній (для потреб оперативного та довгострокового управління діяльністю підприємства) і зовнішній (проводиться на підставі фінансової і статистичної звітності органами господарського управління, банками, фінансовими органами, інвесторами);
 • 5) за охопленням досліджуваних об'єктів аналіз поділяється на суцільний (вивчення всіх об'єктів) і вибірковий (обстеження тільки деяких об'єктів);
 • 6) за змістом аналіз може бути комплексним (діяльність підприємства вивчається всебічно) і тематичним (вивчаються тільки окремі сторони, що представляють найбільший інтерес);
 • 7) за методикою вивчення:
  • - горизонтальний - порівняння результатів господарської діяльності з показниками плану, даними минулих років, передових підприємств;
  • - вертикальний (структурний ) - визначення впливу кожної позиції звітності на результат в цілому;
  • - трендовий - визначення основної тенденції динаміки показника. За допомогою тренда формують можливі значення показників в майбутньому;
  • - факторний - виявлення впливу окремих факторів на результативний показник. Факторний аналіз, в свою чергу, може бути детермінованим (вплив факторів на результативний носить функціональний характер) і стохастичним (зв'язок факторів з результативним є ймовірнісної - кореляційної);
  • - маржинальний - метод оцінки ефективності управління, що враховує взаємозв'язок обсягу продажів, собівартості і прибутку;

функціонально-вартісний - метод виявлення резервів.

Комплексний економічний аналіз складається з двох взаємопов'язаних розділів: управлінський аналіз і фінансовий аналіз (рис. 2.1). Поділ економічного аналізу на два обумовлено сформованим па практиці поділом системи бухгалтерського обліку в масштабі підприємства на фінансовий і управлінський облік. Такий поділ аналізу трохи умовно, тому що внутрішній аналіз може розглядатися як продовження зовнішнього аналізу, і навпаки. Обидва види аналізу підживлюють один одного інформацією, але в той же час кожен з них має свої особливості.

Орієнтовна схема фінансового і управлінського аналізу

Мал. 2.1. Орієнтовна схема фінансового і управлінського аналізу

Особливостями управлінського аналізу є:

 • - орієнтація результатів аналізу на своє керівництво;
 • - відсутність регламентації аналізу з боку;
 • - більш детальний підхід: вивчення всіх сторін діяльності підприємства;
 • - максимальна закритість результатів аналізу з метою збереження комерційної таємниці.

Особливостями зовнішнього фінансового аналізу є:

 • - множинність суб'єктів аналізу і користувачів інформації про діяльність підприємства;
 • - різноманітність цілей і інтересів суб'єктів аналізу;
 • - наявність типових методик аналізу, стандартів обліку і звітності;
 • - орієнтація аналізу тільки на публічну, зовнішню звітність підприємства;
 • - максимальна відкритість результатів аналізу для користувачів інформації про діяльність підприємства.

Питання фінансового і управлінського аналізу взаємопов'язані при обгрунтуванні бізнес-планів, а також в системі маркетингу, тобто в системі управління виробництвом і реалізацією продукції, робіт і послуг, орієнтованої на ринок.

 
<<   ЗМІСТ   >>