Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік і аналіз

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ.

Організації представляють різним адресатам бухгалтерську (фінансову) звітність для забезпечення їх обліковою інформацією про свою діяльність. Законом "Про бухгалтерський облік" встановлено обов'язок всіх організацій складати бухгалтерську звітність на основі даних синтетичного і аналітичного обліку.

Бухгалтерська звітність являє собою єдину систему даних про майнове і фінансове становище організації та про результати її господарської діяльності, яка складається на основі даних бухгалтерського обліку за встановленими формами [1] .

Основною метою бухгалтерської звітності є надання достовірної і повної інформації зацікавленим користувачам про фінансове становище, результати діяльності та зміни у фінансовому становищі організації. Достовірної та повної вважається звітність, складена з дотриманням вимог нормативних документів з бухгалтерського обліку.

Процес формування показників бухгалтерської звітності є завершальним в обліковому циклі, тому в світовій практиці приділяється значна увага питанням складу і структури фінансових звітів, способам оцінки показників, розкриття інформації в звітних формах.

Розрізняють такі види звітності .

 • 1) за видами обліку - оперативна, бухгалтерська, статистична;
 • 2) за періодичністю складання - проміжна (періодична), річна;
 • 3) за ступенем узагальнення даних - первинна, консолідована;
 • 4) за видами користувачів - управлінська, фінансова.

Бухгалтерська звітність організацій, за винятком звітності бюджетних організацій, а також громадських організацій (об'єднань) та їх структурних підрозділів, нe здійснюють підприємницької діяльності і не мають крім вибулого майна оборотів з реалізації товарів (робіт, послуг), складається:

 • а) з бухгалтерського балансу;
 • б) звіту про фінансові результати;
 • в) додатків до них, передбачених нормативними актами (звіт про зміни капіталу, звіт про рух грошових коштів, звіт про цільове використання отриманих коштів);
 • г) аудиторського висновку або висновку ревізійного союзу сільськогосподарських кооперативів, які б підтверджували достовірність бухгалтерської звітності організації, якщо вона відповідно до федеральних законів підлягає обов'язковому аудиту чи обов'язкової ревізії;
 • д) пояснювальної записки.

Як форм бухгалтерської звітності організації можуть використовувати типові форми, затверджені Мінфіном Росії [2] , або самостійно розроблені за умови дотримання таких вимог, що пред'являються до звітності.

1. При формуванні бухгалтерської звітності організацією повинна бути забезпечена нейтральність інформації, що міститься в ній, тобто виключено одностороннє задоволення інтересів одних груп користувачів бухгалтерської звітності перед іншими.

Інформація не є нейтральною, якщо за допомогою відбору або форму подання вона впливає на рішення та оцінки користувачів з метою досягнення визначених результатів або наслідків.

 • 2. Бухгалтерська звітність організації повинна включати показники діяльності всіх філій, представництв та інших підрозділів (включаючи виділені на окремі баланси).
 • 3. Організація повинна при складанні бухгалтерського балансу, звіту про фінансові результати і пояснень до них дотримуватися прийнятих нею їх змісту та форми послідовно від одного звітного періоду до іншого.

Зміна прийнятих змісту і форми бухгалтерського балансу, звіту про фінансові результати і пояснень до них допускається у виняткових випадках, наприклад при зміні виду діяльності. Організацією має бути забезпечено підтвердження обгрунтованості кожної такої зміни. Істотна зміна має бути розкритий в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати разом із зазначенням причин, що викликали цю зміну.

4. По кожному числовому показнику бухгалтерської звітності, крім звіту, що складається перший звітний період, повинні бути приведені дані мінімум за два роки - звітний і попередній звітному.

Якщо дані за період, що передує звітному, непорівнянні з даними за звітний період, то перші з названих даних підлягають коректуванню виходячи з правил, встановлених нормативними актами з бухгалтерського обліку. Кожна істотне коректування повинна бути розкрита в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати разом із зазначенням причин, що викликали цю коригування.

5. Статті бухгалтерського балансу, звіту про фінансові результати та інших окремих форм бухгалтерської звітності, які відповідно до положень з бухгалтерського обліку підлягають розкриттю і по яких відсутні числові значення активів, зобов'язань, доходів, витрат та інших показників, прокреслюються (в типових формах) або не наводяться (у формах, розроблених самостійно, і в пояснювальній записці).

Показники по окремих активів, зобов'язань, доходів, витрат і господарських операцій повинні приводитися в бухгалтерській звітності окремо в разі їх суттєвості і якщо без знання про них зацікавленими користувачами неможлива оцінка фінансового положення організації або фінансових результатів її діяльності.

Показники окремих видів активів, зобов'язань, доходів, витрат і господарських операцій можуть приводитися в бухгалтерському балансі або звіті про фінансові результати на загальну суму з розкриттям в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати, якщо кожен з цих показників окремо несуттєвий для оцінки зацікавленими користувачами фінансового становища організації або фінансових результатів її діяльності.

 • 6. Для складання бухгалтерської звітності звітною датою вважається останній календарний день звітного періоду.
 • 7. При складанні бухгалтерської звітності за звітний рік звітним роком є календарний рік з 1 січня по 31 грудня включно. Першим звітним роком для новостворених організацій вважається період з дати їх державної реєстрації по 31 грудня відповідного року, а для організацій, створених після 1 жовтня, - по 31 грудня наступного року.
 • 8. Кожна складова частина бухгалтерської звітності (бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, додаток до бухгалтерського балансу і ін.) Повинна містити такі дані: найменування складової частини; вказівка звітної дати або звітного періоду, за який складена бухгалтерська звітність; найменування організації із зазначенням її організаційно-правової форми; формат представлення числових показників бухгалтерської звітності.
 • 9. Бухгалтерська звітність повинна бути складена російською мовою.
 • 10. Бухгалтерська звітність повинна бути складена у валюті РФ.
 • 11. Бухгалтерська звітність підписується керівником і головним бухгалтером (бухгалтером) організації.

В організаціях, де бухгалтерський облік ведеться на договірних засадах спеціалізованою організацією (централізованою бухгалтерією) або бухгалтером-спеціалістом, бухгалтерська звітність підписується керівником організації та керівником спеціалізованої організації (централізованої бухгалтерії) або фахівцем, який веде бухгалтерський облік.

Слід зазначити, що крім звітних форм організації надають користувачам додаткову інформацію , супутню бухгалтерської звітності, якщо виконавчий орган вважає її корисною для зацікавлених користувачів при прийнятті економічних рішень. У додатковій інформації розкриваються динаміка найважливіших економічних і фінансових показників діяльності організації за ряд років; плановане розвиток організації; передбачувані капітальні та довгострокові фінансові вкладення; політика щодо позикових коштів, управління ризиками; діяльність організації в області науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт; природоохоронні заходи; інша інформація.

Додаткова інформація за необхідності може бути представлена у вигляді аналітичних таблиць, графіків і діаграм. При розкритті додаткової інформації, наприклад про природоохоронних заходах, наводяться основні проведені і заплановані організацією заходу в області охорони навколишнього середовища, вплив цих заходів на рівень вкладень довгострокового характеру і прибутковості в звітному році, характеристика фінансових наслідків для майбутніх періодів, дані про платежі за порушення природоохоронного законодавства, екологічні платежі і плату за природні ресурси, поточні витрати з охорони навколишнього середовища і ступеня їх впливу на фі Ансова результати діяльності організації.

Звітність великих економічних суб'єктів (фінансово-промислових груп, банків та ін.) Зазвичай є об'ємні, виконані на високому поліграфічному рівні брошури, що містять крім фінансової інформації різні відомості щодо способів оцінки статей звітності, реорганізаційних процедур, складу акціонерів та ін.

В даний час всі російські організації, за винятком бюджетних, представляють річну бухгалтерську звітність по одному примірнику відповідно до установчими документами засновникам, учасникам організації або власникам її майна, а також територіальним органам державної статистики та до податкового органу за місцем їх реєстрації.

Запропонована річна бухгалтерська звітність повинна бути затверджена в порядку, встановленому установчими документами організації.

Бухгалтерська звітність може бути представлена користувачеві організацією безпосередньо або передана через се представника, спрямована у вигляді поштового відправлення з описом вкладення або передана по телекомунікаційних каналах зв'язку.

У цьому випадку користувач бухгалтерської звітності не має права відмовити в прийнятті звітності і зобов'язаний на прохання організації проставити відмітку про дату подання на її копії. При отриманні бухгалтерської звітності по телекомунікаційних каналах зв'язку користувач бухгалтерської звітності зобов'язаний передати організації квитанцію про приймання в електронному вигляді.

Днем подання організацією бухгалтерської звітності вважається дата відправлення поштового відправлення з описом вкладення, або дата її відправлення по телекомунікаційних каналах зв'язку, або дата фактичної передачі за належністю. Якщо дата подання бухгалтерської звітності припадає на неробочий (вихідний) день, то терміном подання бухгалтерської звітності вважається перший наступний за ним робочий день.

Бухгалтерська звітність є відкритою для користувачів-засновників (учасників), інвесторів, кредитних організацій, кредиторів, покупців, постачальників та ін. Організація повинна забезпечити користувачам можливість ознайомитися з бухгалтерською звітністю.

У випадках, передбачених законодавством РФ, організація публікує бухгалтерську звітність разом з підсумковою частиною аудиторського висновку.

Акціонерні товариства відкритого типу, банки та інші кредитні організації, страхові організації, біржі, інвестиційні та інші фонди, що створюються за рахунок приватних, суспільних і державних коштів (внесків), зобов'язані публікувати річну бухгалтерську звітність не пізніше 1 червня року, наступного за звітним.

Пенсійний фонд РФ, Фонд соціального страхування РФ і їх представництва та філії на території суб'єктів РФ, Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування і територіальні фонди обов'язкового медичного страхування, а також інші організації у випадках, встановлених федеральними законами, зобов'язані публікувати квартальну бухгалтерську звітність.

Публічність бухгалтерської звітності полягає в її опублікування в газетах і журналах, доступних користувачам бухгалтерської звітності, або розповсюдженні серед них брошур, буклетів та інших видань, що містять бухгалтерську звітність, а також в її передачі територіальним органам державної статистики за місцем реєстрації організації для надання зацікавленим користувачам.

 • [1] Положення з бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організації" ПБУ 4/99, затверджене наказом Мінфіну Росії від 06.07.1999 № 43н.
 • [2] З 1 січня 2011 р організації застосовують форми звітності, затверджені наказом Мінфіну Росії від 02.07.2010 № 66н.
 
<<   ЗМІСТ   >>