Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік і аналіз

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ.

Для контролю наявності та стану майна інвентаризація застосовується досить давно. Відомо, що одні з перших інвентаризаційних описів складалися ще в Стародавньому Єгипті, де кожні два роки проводилася опис всього рухомого і нерухомого майна. У загальному випадку інвентаризація являє собою перевірку майна і фінансових зобов'язань шляхом підрахунку, обміру, зважування.

Основними цілями інвентаризації є:

 • - виявлення фактичної наявності майна;
 • - зіставлення фактичної наявності майна з даними бухгалтерського обліку;
 • - перевірка повноти відображення в обліку зобов'язань.

Іншими словами, інвентаризація є не тільки методом

обліку, що дозволяє забезпечити достовірність облікових даних, але і елементом контролю за використанням активів. Законодавством з бухгалтерського обліку визначено необхідність проведення інвентаризації в наступних випадках:

 • - при передачі майна організації в оренду, викуп, продажу, а також у випадках, передбачених законодавством при перетворенні державного або муніципального унітарного підприємства;
 • - перед складанням річної бухгалтерської звітності, крім майна, інвентаризація якого проводилася не раніше 1 жовтня звітного року. Інвентаризація основних засобів може проводитися один раз в три роки, а бібліотечних фондів - один раз у п'ять років. У районах, розташованих на Крайній Півночі і прирівняних до них місцевостях, інвентаризація товарів, сировини і матеріалів може проводитися в період їх найменших залишків;
 • - при зміні матеріально відповідальних осіб (на день приймання-передачі справ);
 • - при встановленні фактів розкрадань або зловживань, а також псування цінностей;
 • - в разі стихійних лих, пожежі, аварій чи інших надзвичайних ситуацій, викликаних екстремальними умовами;

при ліквідації (реорганізації) організації перед складанням ліквідаційного (розділового) балансу і в інших випадках, передбачених законодавством РФ або нормативними актами Мінфіну Росії.

Кількість інвентаризацій у звітному році, дата їх проведення, перелік майна і фінансових зобов'язань, що перевіряються при кожній з них, встановлюються керівником організації.

Для проведення інвентаризації в організації створюється постійно діюча інвентаризаційна комісія, до складу якої включаються представники адміністрації організації, працівники бухгалтерської служби, інші фахівці (інженери, економісти, техніки і т.д.), а також співробітники служби внутрішнього аудиту організації або незалежних аудиторських організацій. Відсутність хоча б одного члена комісії при проведенні інвентаризації є підставою для визнання результатів інвентаризації недійсними.

Проведення інвентаризації складається з наступних етапів.

Етап 1 . Попереднє вивчення об'єктів, що підлягають інвентаризації. Планування і розподіл функцій між членами інвентаризаційної комісії. Підготовка документів для оформлення результатів інвентаризації.

До початку перевірки фактичної наявності майна інвентаризаційної комісії слід отримати останні на момент інвентаризації прибуткові і витратні документи або звіти про рух матеріальних цінностей і грошових коштів.

Голова інвентаризаційної комісії візує всі прибуткові і витратні документи, додані до реєстрів (звітів), що має служити бухгалтерії підставою для визначення залишків майна до початку інвентаризації за обліковими даними.

Матеріально відповідальні особи дають розписки про те, що до початку інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на майно здано в бухгалтерію або передані комісії і всі цінності, що надійшли на їх відповідальність, оприбутковані, а вибулі списані за видатками. Аналогічні розписки дають і особи, які мають підзвітні суми па придбання або довіреності на отримання майна.

Етап 2 . Фактична наявність майна при інвентаризації визначають шляхом обов'язкового підрахунку, зважування, обміру і документують результати.

Керівник організації повинен створити умови, щоб забезпечити повну і точну перевірку фактичної наявності майна у встановлені терміни (забезпечити робочою силою для переважування і переміщення вантажів, технічно справним ваговим господарством, вимірювальними і контрольними приладами, мірною тарою).

За матеріалами і товари, що зберігаються в непошкодженій упаковці постачальника, кількість цих цінностей може визначатися на підставі документів при обов'язковій перевірці в натурі (на вибірку) частини цих цінностей. Визначення ваги (або об'єму) навалочних матеріалів допускається проводити на підставі обмірів і технічних розрахунків.

Перевірка фактичної наявності майна проводиться за обов'язкової участі матеріально відповідальних осіб.

Відомості про фактичну наявність майна і реальності врахованих фінансових зобов'язань записуються в інвентаризаційні описи або акти інвентаризації не менш ніж у двох примірниках. Інвентаризаційна комісія забезпечує повноту і точність внесення змін до опису даних про фактичних залишках основних засобів, запасів, товарів, грошових коштів, іншого майна та фінансових зобов'язань, правильність і своєчасність оформлення матеріалів інвентаризації.

Інвентаризаційні описи можуть бути заповнені як з використанням засобів обчислювальної та іншої організаційної техніки, так і ручним способом. Описи заповнюються чорнилом або кульковою ручкою чітко і ясно, без помарок і підчисток.

Виправлення помилок здійснюється у всіх примірниках описів шляхом закреслення неправильних записів і проставлення над закресленими правильних записів. Виправлення повинні бути обумовлені та підписані всіма членами інвентаризаційної комісії і матеріально відповідальними особами. В описах не допускається залишати незаповнені рядки, на останніх сторінках незаповнені рядки прокреслюються.

На останній сторінці опису повинна бути зроблена відмітка про перевірку цін, таксування і підрахунку підсумків за підписами осіб, які проводили цю перевірку.

Описи підписують усі члени інвентаризаційної комісії і матеріально відповідальні особи. В кінці опису матеріально відповідальні особи дають розписку, підтверджує перевірку комісією майна в їх присутності, про відсутність до членів комісії будь-яких претензій та прийнятті перерахованого до опису майна на відповідальне зберігання.

Інвентаризація розрахунків з банками та іншими кредитними установами по позиках, з бюджетом, покупцями, постачальниками, підзвітними особами, працівниками, депонентами, іншими дебіторами і кредиторами полягає у перевірці обґрунтованості сум, що значаться на рахунках бухгалтерського обліку.

Інвентаризаційна комісія шляхом документальної перевірки повинна встановити:

- правильність розрахунків з банками, фінансовими, податковими органами, позабюджетними фондами, іншими організаціями, а також із структурними підрозділами організації, виділеними на окремі баланси;

правильність і обгрунтованість оформленої в бухгалтерському обліку суми заборгованості щодо недостач і розкраданням;

- правильність і обґрунтованість сум дебіторської, кредиторської і депонентської заборгованості, включаючи суми дебіторської та кредиторської заборгованості, по яких минули строки позовної давності.

Для оформлення інвентаризації організації застосовують типові форми первинної облікової документації по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань.

Етап 3 . Відображення результатів інвентаризації в бухгалтерському обліку. Виявлені при інвентаризації розбіжності між фактичною наявністю майна, і даними бухгалтерського обліку відображаються на рахунках бухгалтерського обліку в наступному порядку:

 • 1) надлишок майна оприбутковується, і відповідна сума зараховується на фінансові результати організації (у бюджетній організації - на збільшення фінансування (фондів)). Виявлені надлишки майна відображаються в бухгалтерському обліку як інші доходи по дебету рахунків майна (01 "Основні засоби", 10 "Матеріали", 20 "Основне виробництво", 43 "Готова продукція", 50 "Каса" і ін.) І кредитом рахунку 91 "Інші доходи і витрати";
 • 2) недостача майна і його псування в межах норм природного зменшення населення ставляться на витрати виробництва або обігу, недостача понад норми - на рахунок винних осіб. Якщо винні особи не встановлені або суд відмовив у стягненні збитків з них, то збитки від недостачі майна і його псування списуються на фінансові результати організації, а у бюджетній організації - на зменшення фінансування (фондів). Вартість відсутнього майна списується з кредиту відповідних рахунків обліку майна (01 "Основні засоби", 10 "Матеріали", 20 "Основне виробництво", 43 "Готова продукція", 50 "Каса" та ін.) В дебет 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей ". З кредиту рахунку 94 вартість відсутнього (або зіпсованого) майна списується в дебет рахунків витрат виробництва та обігу (20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжні виробництва", 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати", 44 "Витрати на продаж" та ін.) - при втратах в межах природного убутку, в дебет рахунку 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями", субрахунок "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку" - при встановленні конкретних винуватців, в дебет рахунку 91 "Інші доходи і витрати" - при відсутності ві овних осіб або якщо у стягненні відсутнього майна було відмовлено судом.

Таким чином, інвентаризація є методом наступного контролю повноти та достовірності облікових даних.

 
<<   ЗМІСТ   >>