Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік і аналіз

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РАХУНКИ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС.

Бухгалтерський облік в організації ведеться за допомогою системи рахунків бухгалтерського обліку. Дані первинних документів групуються в спеціальних носіях інформації - регістрах бухгалтерського обліку, мають форми карток, вільних аркушів, книг. Рахунок являє собою бухгалтерський документ (реєстр), який має форму двосторонньої таблиці, ліва частина якої називається дебет , права - кредит (табл. 1.5).

Таблиця 1.5

Спрощена структура бухгалтерського рахунку

Назва рахунку

Дебет

кредит

Дата

Доку

мент

содер

жание

операції

сума

Дата

Доку

мент

содер

жание

операції

сума

Бухгалтерські рахунки відкриваються на кожен економічно однорідний вид майна, джерела його формування та господарські операції відповідно до класифікації об'єктів бухгалтерського спостереження. Наприклад, рахунок "Основні засоби" відображає відомості про наявність, стан і рух об'єктів основних засобів організації, рахунок "Каса" характеризує суми операцій з готівковими коштами і т.д. Для ілюстрації записів, вироблених на рахунку, використовують Т-образну модель рахунку (рис. 1.2).

Т-подібна модель рахунки

Мал. 1.2. Т-подібна модель рахунки

Відповідно до структури бухгалтерського балансу рахунку поділяють:

 • • на активні;
 • • пасивні;
 • • активно-пасивні.

Активні рахунки, наприклад 10 "Матеріали", 51 "Розрахункові рахунки", 58 "Фінансові вкладення", 43 "Готова продукція", призначені для обліку майна організації (активів). Пасивні рахунки (80 "Статутний капітал", 82 "Резервний капітал" та ін.) Використовуються для обліку джерел формування майна організації (пасивів).

Активно-пасивні рахунки містять відомості і про майно організації, і про джерела його формування. Наприклад, активно-пасивними є рахунки розрахунків, за дебетом яких відображаються суми дебіторської заборгованості, а за кредитом - кредиторської (60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками") або рахунки фінансових результатів, оскільки за дебетом відображають суми витрат організації, а по кредиту - доходів.

Запис на рахунках починають з вказівки початкового залишку (початкового сальдо). В активних рахунках сальдо відображають за дебетом рахунка (дебетове сальдо), в пасивних рахунках - за кредитом (кредитове сальдо). Протягом місяця па рахунках відображають дані про господарські операції, що викликають зміну початкових залишків (сальдо). Суми, що збільшують початкові сальдо, записують на стороні сальдо, що зменшують - на протилежній. Якщо підсумувати дані по всіх операціях, записаним на сторонах рахунку, то визначаться обороти за рахунком. Підсумкова сума, записана за дебетом рахунка, називається дебетових оборо

тому, за кредитом - кредитовим оборотом. При підрахунку оборотів початковий залишок не враховується. Кінцеве сальдо по рахунку визначають, додаючи до початкового залишку оборот тієї ж сторони і віднімаючи оборот протилежного боку. Якщо початкового залишку не було, то сальдо на кінець періоду визначають шляхом вирахування з більшого обороту меншого.

Кінцеве сальдо записують на тій стороні рахунка, де була сума більшого обороту. Таким чином, активні рахунки мають сальдо по дебету, а пасивні - по кредиту, а їх суми, в свою чергу, формують статті активу і пасиву бухгалтерського балансу. Проілюструємо схему бухгалтерських записів на прикладі активного рахунки 51 "Розрахунковий рахунок".

приклад

Початковий залишок грошових коштів організації на розрахунковому рахунку становить 100000 ден. од. Відбулися такі господарські операції:

 • 1) отримано кредит в сумі 300000 ден. од .;
 • 2) погашена заборгованість по податках в сумі 32000 ден. од .;
 • 3) з каси на розрахунковий рахунок внесено готівку грошові кошти в сумі 10000 ден. од .;
 • 4) оплачений рахунок постачальника товарів па суму 54000 ден. од .;
 • 5) перераховано заробітну плату працівникам в сумі 86000 ден. од .;
 • 6) надійшла виручка від покупця товарів в сумі 72000 ден. од.

Розглянутий нами рахунок призначений для обліку майна організації - грошових коштів, тому він є активним. Початкове сальдо в сумі 100000 ден. од. відображається за дебетом рахунка 51 "Розрахунковий рахунок", всі операції, що збільшують суми грошових коштів, будуть записані на стороні сальдо, тобто за дебетом, а операції, що зменшують суми грошових коштів, на розрахунковому рахунку - по кредиту.

51 "Розрахунковий рахунок"

Дебет

кредит

Сальдо початкове (Сі)

100000

1

отримано кредит

300000

2

Погашено заборгованість по податках

32000

3

З каси на розрахунковий рахунок внесено готівку

10000

4

Оплачено рахунок постачальника товарів

54000

6

Надійшла виручка від покупця товарів

72000

5

Перераховано заробітну плату працівникам

86000

оборот дебетовий

382000

оборот кредитовий

172000

Сальдо кінцеве (Ск)

310000

Розглянемо порядок відображення операцій на прикладі рахунку "Розрахунки з постачальниками та підрядниками". В обліковій практиці даний рахунок є активно-пасивним, проте в цілях наочності зробимо допущення, що розглядається тільки кредиторська заборгованість організації постачальникам і підрядникам.

приклад

Сума кредиторської заборгованості на початок періоду становить 160000 ден. од. За період зроблено такі операції:

 • 1) надійшла партія товару і нарахована заборгованість постачальнику в сумі 50000 ден. од .;
 • 2) погашена заборгованість постачальнику палива в сумі 12000 ден. од .;
 • 3) нарахована заборгованість по оренді в сумі 40000 ден. од .;
 • 4) прийнято до оплати рахунки і відображена заборгованість по комунальним платежам в сумі 6000 ден. од .;
 • 5) оплачені рахунки постачальника товарів в сумі 25000 ден. од.

У розглянутому прикладі враховується кредиторська заборгованість постачальникам, тому рахунок є пасивним. Початкове сальдо в сумі 160 000 грош. од. записується за кредитом рахунка 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками". Господарські операції, що призводять до збільшення сум кредиторської заборгованості, обліковуються за кредитом рахунку, а зменшують - по дебету.

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Дебет

кредит

сальдо початкове

160000

2

Погашено заборгованість постачальнику палива

12000

1

Нараховано заборгованість перед постачальником товарів

50000

5

Оплачено рахунки постачальника товарів

25000

3

Нараховано заборгованість по оренді

40000

4

Відображено заборгованість по комунальним платежам

6000

оборот дебетовий

37000

оборот кредитовий

96000

сальдо кінцеве

219000

Вищенаведені приклади ілюструють той факт, що одна і та ж господарська операція викликає зміна сальдо декількох рахунків, наприклад, погашення заборгованості постачальникам зменшує і суму кредиторської заборгованості па рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" і залишок грошових коштів на рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" . Пояснюється це тим, що структура фінансової інформації заснована на принципі подвійності і класифікації об'єктів обліку відповідно до балансовим рівнянням:

Активи = Капітал + Зобов'язання.

Відомості про об'єкти бухгалтерського спостереження формуються методом подвійного запису . Подвійна запис - це відображення на рахунках бухгалтерського обліку даних про кожної господарської операції одночасно і в однаковій сумі за дебетом одного рахунку і кредиту іншого рахунку. Бухгалтерська проводка є запис, що містить вказівку на дебет і кредит рахунків, які відображають сутність операції. Взаємний зв'язок між рахунками, що виникає при подвійного запису, називається кореспонденцією рахунків , а рахунки, між якими виникає такий зв'язок, називають кореспондуючими рахунками . Приклади бухгалтерських проводок наведено в табл. 1.6.

Таблиця 1.6

Приклади бухгалтерських проводок

Опис господарської операції

Бухгалтерська проводка

У касу з розрахункового рахунку надійшли грошові кошти в сумі 10000 ден. од.

ДЕБЕТ 50 "Каса" - КРЕДИТ 51 "Розрахунковий рахунок"

Оплачено рахунок постачальника матеріалів на суму 64 000 грош. од.

ДЕБЕТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - КРЕДИТ 51 "Розрахунковий рахунок"

Надійшла партія товару від постачальника на суму 43 000 грош. од.

ДЕБЕТ 41 "Товари" - КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Погашено заборгованість з податку в сумі 5000 ден. од.

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки по податках і зборах" - КРЕДИТ 51 "Розрахунковий рахунок"

З каси видана заробітна плата працівникам в сумі 80 000 грош. од.

ДЕБЕТ 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" - КРЕДИТ 50 "Каса"

У бухгалтерському обліку виділяють чотири типи господарських операцій, заснованих на змінах статей бухгалтерського балансу.

1. Зміна статей активу при незмінній валюті балансу. При таких операціях зміни зачіпають рахунки, що враховують майно організації. Дебетове сальдо одного активного рахунку збільшується, дебетове сальдо іншого активного рахунку зменшується на ту ж суму. Валюта балансу незмінна.

Наприклад, операція погашення дебіторської заборгованості в сумі 10 ден. од. відображається за дебетом рахунка 51 "Розрахунковий рахунок" і кредиту рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" (табл. 1.7).

Таблиця 1.7

Бухгалтерський баланс

майно

(Активи)

до

опера

ції

після

опера

ції

Джерела формування майна (пасиви)

до

опера

ції

після

опера

ції

необоротні

активи

капітал

Статутний капітал

100

100

Основні засоби

500

500

прибуток

50

50

Оборотні активи

100

100

Короткострокові

550

550

запаси

150

140

зобов'язання

дебіторська

50

60

Заборгованість

100

100

заборгованість

по кредиту

Грошові кошти

кредиторська

заборгованість

Разом

800

800

Разом

800

800

2. Зміна статей пасиву при незмінній валюті балансу. При таких операціях зміни зачіпають рахунки, що враховують джерела формування майна організації. Кредитове сальдо одного пасивного рахунку збільшується, кредитове сальдо іншого пасивного рахунку зменшується на ту ж суму. Валюта балансу незмінна.

Наприклад, операція збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку організації в сумі 20 ден. од. відображається за дебетом рахунка 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" і кредитом рахунка 80 "Статутний капітал" (табл. 1.8).

Таблиця 1.8

Бухгалтерський баланс

майно

(Активи)

до

опе

рації

після

опера

ції

Джерела формування майна (масиви)

до

опе

рації

після

опе

рації

необоротні

500

капітал

активи

100

Статутний капітал

100

120

Основні засоби

500

150

прибуток

50

30

Оборотні активи

100

50

Короткострокові

550

550

запаси

150

зобов'язання

дебіторська забор-

50

Заборгованість

100

100

женность

по кредиту

Грошові кошти

кредиторська

заборгованість

Разом

800

800

Разом

800

800

3. Зміна статей активу і пасиву при збільшенні валюти балансу. При таких операціях зміни зачіпають рахунки, що враховують і майно організації, і джерела його формування. Дебетове сальдо активного рахунку збільшується, кредитове сальдо пасивного рахунку збільшується на ту ж суму, що призводить до збільшення валюти балансу.

Наприклад, операція отримання банківського кредиту в сумі 100 ден. од. відображається за дебетом рахунка 51 "Розрахункові рахунки" і кредиту рахунку 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках" (табл. 1.9).

Таблиця 1.9

Бухгалтерський баланс

майно

(Активи)

до

опера

ції

після

опера

ції

Джерела формування майна (пасиви)

до

опера

ції

І Іосле операції

необоротні

капітал

активи

Статутний капітал

100

100

Основні засоби

500

500

прибуток

50

50

Оборотні активи

100

100

Короткострокові

550

650

запаси

150

150

зобов'язання

дебіторська забор-

женность

50

150

Заборгованість

100

100

по кредиту

Грошові кошти

кредиторська

заборгованість

Разом

800

900

Разом

800

900

4. Зміна статей активу і пасиву при зменшенні валюти балансу. При таких операціях зміни зачіпають рахунки, що враховують і майно організації, і джерела його формування. Дебетове сальдо активного рахунку зменшується, кредитове сальдо пасивного рахунку зменшується на ту ж суму, що призводить до зменшення валюти балансу.

Наприклад, операція погашення кредиторської заборгованості в сумі 20 ден. од. відображається за дебетом рахунка 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" і кредиту рахунку 51 "Розрахункові рахунки" (табл. 1.10).

Таблиця 1.10

Бухгалтерський баланс

майно

(Активи)

до

опера

ції

після

опера

ції

Джерела формування майна (пасиви)

до

опера

ції

після

опера

ції

необоротні

капітал

активи

Статутний капітал

100

100

Основні засоби

500

500

прибуток

50

50

Оборотні активи

100

100

Короткострокові

550

550

запаси

150

150

зобов'язання

Закінчення табл. 1.10

майно

(Активи)

до

опера

ції

після

опера

ції

Джерела формування майна (пасиви)

до

опера

ції

після

опера

ції

Дебіторська заборгованість

Грошові кошти

50

30

Заборгованість по кредиту Кредиторська заборгованість

100

80

Разом

800

780

Разом

800

780

Для відображення даних про господарські операції в бухгалтерському обліку російські організації використовують рахунки бухгалтерського обліку, наведені в Плані рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій, затвердженому наказом Мінфіну Росії від 31.10.2000 № 94н (далі - План рахунків). План рахунків є загальнодержавним законодавчим переліком бухгалтерських рахунків і субрахунків, що використовуються всіма російськими організаціями незалежно від відомчої підпорядкованості, виду власності та організаційно-правових форм суб'єктів господарювання. План рахунків включає перелік синтетичних рахунків з субрахунками та інструкцію щодо їх застосування. Комерційні і некомерційні організації використовують План рахунків, наведений в додатку. Крім цього документа розроблені плани рахунків для кредитних, страхових і бюджетних організацій.

Організаціям надано право уточнювати зміст субрахунків, виключати або об'єднувати різні субрахунка. На основі типового Плану рахунків організації розробляють робочий план рахунків з урахуванням специфіки їх фінансово-господарської діяльності. Рахунки в Плані рахунків розташовані в певній послідовності в залежності від об'єктів обліку: спочатку йдуть розділи з рахунками з обліку майна і витрат, потім - розділи з рахунками з обліку джерел формування майна організації та фінансових результатів. Кожен рахунок має певний номер і найменування. Рахунки, що формують показники бухгалтерського балансу та інших форм звітності, називаються балансовими. Вони мають двозначним номером, наприклад рахунок 01 "Основні засоби" або рахунок 80 "Статутний капітал". Рахунки, що містять додаткові відомості про об'єкти обліку, які не відображаються в балансі, вважаються забалансовими і мають тризначний номер, наприклад рахунок 001 "Орендовані основні засоби". Оскільки інформація позабалансових рахунків не базується на структурі балансу, принцип подвійного запису не дотримується.

Бухгалтерські рахунки використовуються для різних цілей. Нижче наведено класифікацію рахунків за призначенням і сутності розкритих операцій.

 • 1. Основні рахунки призначені для узагальнення і групування інформації про основні об'єкти обліку: активи, зобов'язання і капітал.
 • 1.1. Інвентарні рахунки використовуються для обліку і контролю за наявністю, станом і рухом майна, що підлягає інвентаризації. До таких рахунків належать: рахунок 01 "Основні засоби", 04 "Нематеріальні активи", 10 "Матеріали", 41 "Товари", 43 "Готова продукція", рахунки іншого майна (03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності", 07 "Устаткування до установки ", 11" Тварини на вирощуванні та відгодівлі ", 21" Напівфабрикати власного виробництва ", 45" Товари відвантажені ", 58" Фінансові вкладення "). Інвентарні рахунки є активними.
 • 1.2. Рахунки грошових коштів призначені для формування відомостей про готівкових та безготівкових грошових коштах організації. До даної групи належать активні рахунки: 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки", 52 "Валютні рахунки", 55 "Спеціальні рахунки в банках", 57 "Переклади в шляху".
 • 1.3. Рахунки вимог і зобов'язань використовуються для відображення інформації про стан розрахунків організації з фізичними та юридичними особами, державними органами та ін. До таких рахунків належать: 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками", 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках ", 67" Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками ", 68" Розрахунки по податках і зборах ", 69" Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню ", 70" Розрахунки з персоналом з оплати праці ", 71" Розрахунки з підзвітними особами ", 73" Розрахунки з персоналом за іншими операціями ", 75" Розрахунки з засновниками ", 76" Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами ", 79" Внутрішньогосподарські розрахунки ".

Рахунки вимог і зобов'язань в основному є активно- пасивними, оскільки дебетове сальдо характеризує розмір дебіторської заборгованості, кредитове - кредиторської.

 • 1.4. Рахунки капіталу служать для обліку стану і змін власного капіталу організації. До них належать рахунки: 80 "Статутний капітал", 82 "Резервний капітал", 83 "Додатковий капітал", 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)", 86 "Цільове фінансування". Рахунки капіталу є пасивними, за винятком рахунку 84. Активно-пасивний рахунок 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" може мати дебетове сальдо, що характеризує суму збитку, або кредитове сальдо - у разі прибутку.
 • 2. Регулюючі рахунки застосовуються для бухгалтерської коригування початкової величини майна або джерел його формування, що враховуються па відповідних рахунках, на додаток до яких ведуться регулюючі рахунки.
 • 2.1. Контрарние рахунки складаються:
  • - з контрактивних рахунків (протилежних активними рахунками), які використовуються для регулювання вартості майна (активів). Наприклад, для коригування вартості основних засобів і нематеріальних активів, які обліковуються на активних рахунках 01 "Основні засоби" і 04 "Нематеріальні активи", призначені пасивні рахунки 02 "Амортизація основних засобів" і 05 "Амортизація нематеріальних активів". Контрактивної є також пасивні рахунки оціночних резервів, які застосовуються для коригування облікової вартості матеріальних цінностей, фінансових вкладень і дебіторської заборгованості при формуванні показників бухгалтерського балансу: 14 "Резерви під зниження вартості матеріальних цінностей", 59 "Резерви йод знецінення фінансових вкладень", 63 "Резерви по сумнівних боргах ".
  • - контрпасивний (протилежних пасивними рахунками), що застосовуються для уточнення величини капіталу. До таких рахунків відноситься активний рахунок 81 "Власні акції (частки)", що відкривається для коригування значення капіталу рахунки 80 "Статутний капітал".
 • 2.2. Транзитні рахунки використовуються для коригування значень інших рахунків:

активний рахунок 19 "ПДВ по придбаних цінностях" коригує суму заборгованості організації перед бюджетом по ПДВ;

 • - активно-пасивний рахунок 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)" призначений для коригування значень фактичної і нормативної собівартості виробленої продукції (робіт, послуг);
 • - активний рахунок 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей" використовується для коригування облікової вартості майна в результаті проведеної інвентаризації.
 • 3. Операційні рахунки призначені для поточних облікових процедур.
 • 3.1. Збірно-розподільчі рахунки використовуються для систематизації, накопичення і наступного розподілу в поточному періоді витрат на придбання матеріально-виробничих запасів і накладних витрат. До збірно-розподільчих рахунків належать:
  • - 15 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей";
  • - 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей";
  • - 25 "Загальновиробничі витрати";
  • - 26 "Загальногосподарські витрати";
  • - 44 "Витрати на продаж".
 • 3.2. Бюджетно-розподільчі рахунки застосовуються з метою практичної реалізації принципу нарахування, що забезпечує відповідність доходів і витрат звітного періоду. Якщо витрати сплачені організацією в поточному звітному періоді, але з метою формування фінансового результату їх можна визнати лише пізніше, то для їх обліку використовується активний рахунок 97 "Витрати майбутніх періодів". При резервуванні майбутніх істотних витрат (наприклад, ремонту основних засобів, майбутньої оплати відпусток) організації можуть використовувати пасивний рахунок 96 "Резерви майбутніх витрат", при цьому виробляється систематичне включення до складу витрат звітного періоду часткових сум майбутніх витрат. При настанні події фактичні витрати покриваються за рахунок сум раніше створеного на рахунку 96 резерву.

Для обліку доходів, отриманих в поточному періоді, але відносяться до майбутніх звітних періодів, використовується пасивний рахунок 98 "Доходи майбутніх періодів".

 • 3.3. Калькуляційні рахунки призначені для обліку, групування та узагальнення витрат на виробництво, що дозволяють визначити собівартість виробленої продукції (робіт, послуг) або суму капітальних витрат. До калькуляційних належать активні рахунки:
  • - 20 "Основне виробництво";
  • - 23 "Допоміжні виробництва";
  • - 29 "Обслуговуючі виробництва і господарства";
  • - 08 "Вкладення у необоротні активи".
 • 4. Зіставляють рахунки використовуються з метою зіставлення доходів і витрат, що формують фінансовий результат господарської діяльності організації. Такі рахунки є активно-пасивними, так як за дебетом відображаються витрати і збитки, а по кредиту - доходи прибутку.
 • 4.1. Рахунки продажів і інших операцій - це:
  • - активно-пасивний рахунок 90 "Продажі", призначений для обліку операцій, пов'язаних з продажем продукції і товарів, виконанням робіт, наданням послуг;
  • - активно-пасивний рахунок 91 "Інші доходи і витрати", застосовуваний для відображення доходів і витрат за іншими операціями, що не відносяться до звичайних видів діяльності організації;
  • - активно-пасивний рахунок 46 "Виконані етапи по незавершених роботах", який використовується при визнанні організацією фінансового результату по окремих етапах виконання роботи (надання послуги).
 • 4.2. Фінансово-результативний рахунок 99 "Прибутки і збитки", що формує підсумковий фінансовий результат діяльності організації в поточному році. Дебетове сальдо цього рахунку характеризує розмір підсумкового збитку, кредитове сальдо - прибутку.
 • 5. Позабалансові рахунки. На рахунках цієї групи формується інформація про наявність та рух цінностей, які не належать організації (наприклад, 001 "Орендовані основні засоби", 003 "Матеріали, прийняті в переробку" та ін.).

До забалансових відносяться також рахунки умовних прав і зобов'язань, призначені для узагальнення інформації про наявність та рух отриманих та виданих гарантій на забезпечення зобов'язань і платежів, і контрольні рахунки (наприклад, 006 "Бланки суворої звітності" і 007 "Списана у збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів" ).

На закінчення відзначимо, що в бухгалтерському обліку в залежності від виду інформації використовуються два типи рахунків: аналітичні та синтетичні. Рахунки бухгалтерського обліку, що містять узагальнені відомості про об'єкти обліку, називаються синтетичними. Облік на них ведеться тільки в грошовому вимірі та називається синтетичним. Для відображення детальних докладних даних про об'єкти обліку використовуються аналітичні рахунки. Облік на таких рахунках ведеться як в натуральних, так і в грошових вимірниках. Аналітичний облік ведеться в матеріальних, лицьових і інших аналітичних рахунках, що групують інформацію про об'єкти всередині кожного синтетичного рахунку. Аналітичні рахунки відкривають на додаток до синтетичних рахунків, тому між ними існує прямий зв'язок. Кожен запис по синтетичному рахунку супроводжується паралельним записом відповідних сум за аналітичними рахунками, тому в обліку повинна дотримуватися вимога тотожності даних аналітичного обліку оборотам і залишкам за рахунками синтетичного обліку на останній день місяця.

Для деяких синтетичних рахунків відкривають групи аналітичних рахунків, які називаються субрахунками (рис. 1.3).

Взаємозв'язок синтетичних і аналітичних рахунків

Мал. 1.3. Взаємозв'язок синтетичних і аналітичних рахунків

З метою перевірки правильності та повноти відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку після закінчення місяця складають оборотні відомості по всіх аналітичних рахунках, відкритим до синтетичного рахунку, і по всіх синтетичних рахунках. Відомість передбачає рівність підсумкових сум дебетових і кредитових сальдо і оборотів. Розглянемо порядок формування оборотної відомості на прикладі.

приклад

Сальдо синтетичних рахунків на початок періоду наведено у фрагменті оборотної відомості в графі "Сальдо початкове".

Зворотний відомість за рахунками бухгалтерського обліку (фрагмент)

Найменування рахунку

сальдо

початкова, ден. од.

Дебет

кредит

01

Основні засоби

250

02

Амортизація основних засобів

90

10

матеріали

110

20

Основне виробництво

90

43

Готова продукція

60

50

каса

20

51

Розрахунковий рахунок

800

60

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

610

62

Розрахунки з покупцями і підрядниками

220

закінчення таблиці

Найменування рахунку

сальдо

початкова, ден. од.

Дебет

кредит

66

Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках

400

70

Розрахунки з персоналом з оплати праці

150

80

Статутний капітал

300

Разом

1550

1550

За період відбулися такі господарські операції:

 • 1) погашена заборгованість постачальникам на суму 90 ден. од .;
 • 2) отримано кредит на термін три місяці в сумі 200 ден. од .;
 • 3) на розрахунковий рахунок надійшла виручка від покупця продукції в сумі 180 ден. од .;
 • 4) придбана партія матеріалів у постачальника на суму 34 ден. од .;
 • 5) з розрахункового рахунку в касу надійшла сума 150 ден. од. на виплату заробітної плати;
 • 6) виплачена з каси заробітна плата співробітникам в сумі 145 ден. од .;
 • 7) погашений кредит в сумі 15 ден. од .;
 • 8) на виробництво продукції списані матеріали в сумі 82 ден. од .;
 • 9) з каси на розрахунковий рахунок внесено кошти в сумі 20 ден. од .;
 • 10) прийнята на склад з основного виробництва готова продукція в сумі 110 ден. од.

У таблиці наведено кореспонденцію рахунків за господарськими операціями.

Дебет

кредит

Сума, ден. од.

1

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

51 "Розрахунковий рахунок"

90

2

51 "Розрахунковий рахунок"

66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках"

200

3

51 "Розрахунковий рахунок"

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

180

4

10 "Матеріали"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

34

5

50 "Каса"

51 "Розрахунковий рахунок"

150

6

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

50 "Каса"

145

7

66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках"

51 "Розрахунковий рахунок"

15

закінчення таблиці

Дебет

кредит

Сума, ден. од.

8

20 "Основне виробництво"

10 "Матеріали"

82

9

51 "Розрахунковий рахунок"

50 "Каса"

30

10

43 "Готова продукція"

20 "Основне виробництво"

110

Нижче представлені синтетичні рахунки, на яких відображені вироблені господарські операції.

Рахунок 01 "Основні засоби"

Дебет

кредит

Сальдо початкове = 250 ден. од.

№ операції

зміст

господарської

операції

Сума, ден. од.

№ операції

зміст

господарської

операції

Сума, ден. од.

-

-

-

-

-

-

Оборот дебетовий = 0 ден. од.

Оборот кредитовий = 0 ден. од.

Сальдо кінцеве = 250 ден. од.

Рахунок 02 "Амортизація основних засобів"

Дебет

кредит

Сальдо початкове = 90 ден. од.

№ операції

зміст

господарської

операції

Сума, ден. од.

№ операції

зміст

господарської

операції

Сума, ден. од.

-

-

-

-

-

-

Оборот дебетовий = 0 ден. од.

Оборот кредитовий = 0 ден. од.

Сальдо кінцеве = 90 ден. од.

Рахунок 10 "Матеріали"

Дебет

кредит

Сальдо початкове = 110 ден. од.

№ операції

зміст

господарської

операції

Сума, ден. од.

№ операції

зміст

господарської

операції

Сума, ден. од.

4

Придбано партія матеріалів у постачальника

34

8

Па виробництво продукції списані матеріали

82

Оборот дебетовий = 34 ден. од.

Оборот кредитовий = 82 ден. од.

Сальдо кінцеве = 62 ден. од.

Рахунок 20 "Основне виробництво"

Дебет

кредит

Сальдо початкове = 90 ден. од.

№ операції

зміст

господарської

операції

Сума, ден. од.

№ операції

зміст

господарської

операції

Сума, ден. од.

8

На виробництво продукції списані матеріали

82

10

Прийнята на склад з основного виробництва готова продукція

110

Оборот дебетовий = 82 ден. од.

Оборот кредитовий = 110 ден. од.

Сальдо кінцеве = 62 ден. од.

Рахунок 43 "Готова продукція"

Дебет

кредит

Сальдо початкове = 60 ден. од.

№ операції

зміст

господарської

операції

Сума, ден. од.

№ операції

зміст

господарської

операції

Сума, ден. од.

10

Прийнята на склад з основного виробництва готова продукція

110

Оборот дебетовий = 110 ден. од.

Оборот кредитовий = 0 ден. од.

Сальдо кінцеве = 170 ден. од.

Рахунок 50 "Каса"

Дебет

кредит

Сальдо початкове = 20 ден. од.

№ операції

зміст

господарської

операції

Сума, ден. од.

№ операції

зміст

господарської

операції

Сума, ден. од.

5

З розрахункового рахунку в касу надійшла сума на виплату заробітної плати

150

6

Виплачено з каси заробітна плата

145

9

З каси на розрахунковий рахунок внесено кошти

20

Оборот дебетовий = 150 ден. од.

Оборот кредитовий = 165 ден. од.

Сальдо кінцеве = 5 ден. од.

Рахунок 51 "Розрахунковий рахунок"

Дебет

кредит

Сальдо початкове = 800 ден. од.

№ операції

зміст

господарської

операції

Сума, ден. од.

№ операції

зміст

господарської

операції

Сума, ден. од.

2

Отримано кредит на три місяці

200

1

Погашено заборгованість постачальникам

90

3

На розрахунковий рахунок отримана виручка від покупця

180

5

З розрахункового рахунку в касу надійшла сума на виплату заробітної плати

150

9

З каси на розрахунковий рахунок внесено кошти

20

7

погашено кредит

15

Оборот дебетовий = 400 ден. од.

Оборот кредитовий = 255 ден. од.

Сальдо кінцеве = 945 ден. од.

Рахунок 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Дебет

кредит

Сальдо початкове = 610 ден. од.

№ операції

зміст

господарської

операції

Сума, ден. од.

№ операції

зміст

господарської

операції

Сума, ден. од.

1

погашено

заборгованість

постачальникам

90

4

Придбано партія матеріалів у постачальника

34

Оборот дебетовий = 90 ден. од

Оборот кредитовий = 34 ден. од.

Сальдо кінцеве = 554 ден. од.

Рахунок 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

Дебет

кредит

Сальдо початкове = 220 ден. од.

№ операції

зміст

господарської

операції

Сума, ден. од.

№ операції

зміст

господарської

операції

Сума, ден. од.

3

На розрахунковий рахунок отримана виручка від покупця

180

Оборот дебетовий = 0 ден. од.

Оборот кредитовий = 180 ден. од.

Сальдо кінцеве = 40 ден. од.

Рахунок 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках"

Дебет

кредит

Сальдо початкове = 400 ден. од.

№ операції

зміст

господарської

операції

Сума, ден. од.

№ операції

зміст

господарської

операції

Сума, ден. од.

7

погашено кредит

15

2

Отримано кредит на три місяці

200

Оборот дебетовий = 15 ден. од.

Оборот кредитовий = 200 деп. од.

Сальдо кінцеве = 585 ден. од.

Після відображення на рахунках всіх господарських операцій визначають суми дебетових і кредитових оборотів і розраховують кінцеві сальдо. У оборотну відомість в відповідні графи заносять суми оборотів і сальдо.

Зворотний відомість по синтетичним рахунках бухгалтерського обліку

Найменування

рахунки

Сальдо початкове, ден. од.

Обороти за період, ден. од.

Сальдо кінцеве, ден. од.

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

01

Основні засоби

250

0

0

250

Рахунок 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

Дебет

кредит

Сальдо початкове = 150 ден. од.

№ операції

зміст

господарської

операції

Сума, ден. од.

№ операції

зміст

господарської

операції

Сума, ден. од.

6

Виплачено з каси заробітна плата

145

Оборот дебетовий = 145 ден. од.

Оборот кредитовий = 0 ден. од.

Сальдо кінцеве = 5 ден. од.

Рахунок 80 "Статутний капітал"

Дебет

кредит

Сальдо початкове = 300 ден. од.

№ операції

зміст

господарської

операції

Сума, ден. од.

№ операції

зміст

господарської

операції

Сума, ден. од.

Оборот дебетовий = 0 ден. од.

Оборот кредитовий = 0 ден. од.

Сальдо кінцеве = 300 ден. од.

закінчення таблиці

Найменування

рахунки

Сальдо початкове, ден. од.

Обороти за період, ден. од.

Сальдо кінцеве, ден. од.

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

02

Амортизація основних засобів

90

0

0

90

10

матеріали

110

34

82

62

20

Основне виробництво

90

82

110

62

43

Готова продукція

60

110

0

170

50

каса

20

150

165

5

51

Розрахунковий рахунок

800

400

255

945

60

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

610

90

34

554

62

Розрахунки з покупцями і підрядниками

220

0

180

40

66

Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках

400

15

200

585

70

Розрахунки з персоналом з оплати праці

150

145

0

5

80

Статутний капітал

300

0

0

300

Разом

1550

1550

1026

1026

1534

1534

Таким чином, в оборотній відомості повинні бути рівні суми дебетових і кредитових оборотів, а також дебетових і кредитових сальдо.

 
<<   ЗМІСТ   >>