Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік і аналіз

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

У попередньому параграфі викладено склад об'єктів бухгалтерського спостереження, тобто наведено відповідь на питання: що враховує обліковий працівник? Далі необхідно визначити: які прийоми використовує бухгалтер для відображення інформації про різні об'єкти, тобто якими способами ведеться бухгалтерський облік?

Основні елементи методу бухгалтерського обліку винайдені досить давно, наприклад, в Древньому Римі використовували інвентаризацію і документування, а подвійний запис успішно застосовувалася в XV в. В даний час метод бухгалтерського обліку представляє собою сукупність використовуваних з метою ведення бухгалтерського обліку специфічних способів і прийомів, до яких відносяться:

 • - балансове узагальнення;
 • - рахунки і подвійний запис;
 • - документування;
 • - вартісна оцінка;
 • - інвентаризація;
 • - калькуляція;
 • - звітність.

Розглянемо їх докладніше.

Балансове узагальнення.

Метод балансу є основоположним в бухгалтерському обліку, він зумовлює структуру фінансової інформації. Бухгалтерський баланс одночасно є і елементом облікового методу, і формою фінансової звітності. У бухгалтерському обліку метод балансу застосовується для виявлення фінансового становища організації на певну дату шляхом двоїстої угруповання об'єктів бухгалтерського спостереження відповідно до балансовим рівнянням:

Активи = Капітал власний + Зобов'язання.

Суть методу полягає у вирівнюванні сумарного значення показників, що містяться в лівій і правій частинах рівняння.

Бухгалтерський баланс також являє собою спосіб економічного угруповання і узагальнення майна за складом, розміщення та джерел його утворення, виражений в грошовій оцінці і складений на певну дату.

Послідовність угруповання об'єктів обліку на основі методу балансу була розглянута в попередньому параграфі.

За структурою баланс являє собою таблицю, що складається з двох частин - активу і пасиву. Та частина таблиці, в якій групується майно за складом і функціональної ролі, називається активом. Інша частина, де гуртується майно за джерелом утворення і цільовим призначенням, називається пасивом (табл. 1.3).

Таблиця 1.3

Спрощена форма бухгалтерського балансу

Майно (активи)

Ден. од.

Джерела формування активів (пасиви)

Деї.

од.

Необоротні активи

10000

капітал

нематеріальні

1500000

Статутний капітал

20000

активи

Довгострокові зобов'язання

130000

Основні засоби

4000

Позика на два роки

38000

Оборотні активи

30000

Короткострокові зобов'язання

Заборгованість постачальникам заборгованість по податках

12000

запаси

Дебіторська заборгованість

Грошові кошти

6000

Разом

200000

Разом

200000

Іншими словами, актив балансу відповідає на питання: що є у організації, яким майновим потенціалом вона володіє для отримання доходів, які майбутні надходження грошових коштів можливі при використанні активів?

Статті пасиву балансу надають можливість оцінити вартість майна, що залишається в розпорядженні власників, визначити величину економічних вигод, втрачених організацією при погашенні її фінансових зобов'язань. Детальніше структура бухгалтерського балансу як форми фінансової звітності викладено далі в цьому розділі.

У світовій обліковій практиці використовуються різні види балансів, впорядковані по ряду ознак:

 • 1) за формою:
  • - баланси облікової (горизонтальної) форми, в яких активи розташовані зліва, а пасиви - справа (рис. 1.2);
  • - баланси звітної (вертикальної) форми, що нагадують звіт з послідовними статтями активів, капіталу і зобов'язань (табл. 1.4);
 • 2) за змістом показників:
  • - динамічні баланси, що характеризують фінансовий стан компанії не тільки по моментальним показниками, а й у вигляді інтервальних показників - оборотів за період
  • (Наприклад, відомість або шаховий оборотний баланс);
  • - статичні баланси, складені з показників на певну дату;

Таблиця 1.4 3

Звітна форма бухгалтерського балансу

показники

Ден. од.

активи

Необоротні активи

Нематеріальні активи

10000

Основні засоби

150000

Оборотні активи

запаси

4000

Дебіторська заборгованість

30000

Грошові кошти

6000

Разом активів

200000

капітал

20000

Акціонерний капітал

Довгострокові зобов'язання

130000

Позика на два роки

38000

Короткострокові зобов'язання

Заборгованість постачальникам

12000

Заборгованість по податках

Разом капіталу і зобов'язань

200000

 • 3) за призначенням:
  • - вступні баланси, що складаються на дату утворення організації і відображають величину капіталу і склад майна, внесеного власниками;
  • - поточні баланси, що формуються протягом життєдіяльності організації після закінчення звітного періоду (місяць, квартал, рік);

розподільчі баланси, що виникають при реорганізації організації у формі поділу на кілька самостійних економічних суб'єктів;

 • - об'єднавчі баланси, що складаються при злитті декількох організацій;
 • - ліквідаційні баланси, що представляють собою заключні фінансові звіти організації при припиненні діяльності. У російській практиці на початковому етапі ліквідації складається проміжний ліквідаційний баланс, а після завершення розрахунків з кредиторами і власниками організації - ліквідаційний баланс;
 • 4) за джерелами формування показників:
  • - інвентарні баланси, які складаються за результатами проведеної інвентаризації на основі інвентаризаційного опису;
  • - книжкові баланси, показники яких становлять залишки рахунків бухгалтерського обліку, наведені в Головній книзі;
  • - генеральні баланси, які об'єднують властивості двох попередніх, оскільки формуються на основі облікових даних, підтверджених інвентаризацією;
 • 5) за обсягом інформації:

поодинокі баланси, що складаються окремою організацією (юридичною особою);

 • - зведені баланси, які містять відомості про фінансове становище організації спільно з дочірніми і залежними товариствами;
 • - консолідовані баланси, які об'єднують показники групи взаємопов'язаних юридично самостійних організацій;
 • 6) за повнотою наданої інформації:
  • - баланс-брутто, що містить регулюючі статті, значення яких підлягають відрахуванню з значень інших статей для визначення залишкової ( "чистої") вартості, наприклад амортизація, оціночні резерви;
  • - баланс-нетто, що не має регулюючих статей.
 
<<   ЗМІСТ   >>