Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративна юрисдикційна діяльність митних органів

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СТАДІЇ ВИРОБНИЦТВА ЗА ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН

Провадження за зверненнями громадян, як і будь-який інший вид адміністративного провадження, здійснюється поетапно. Етапи (стадії) формуються відповідно до завдань виробництва, однак чіткого правового закріплення не мають.

З огляду на норми Федерального закону про порядок розгляду звернень громадян, можна вести мову про чотири стадіях виробництва за зверненнями громадян, одна з яких є факультативною:

 • 1) порушення провадження за зверненням (подача звернення і його реєстрація);
 • 2) розгляд звернення і прийняття по ньому рішення;
 • 3) оскарження винесеного рішення (факультативна стадія);
 • 4) виконання рішення за зверненням.

Деякі автори викладають стадії виробництва за зверненнями громадян в дещо розширеному вигляді та іншої послідовності [1] :

 • 1) стадія подачі, прийому, реєстрації звернення і направлення звернення на розгляд;
 • 2) стадія розгляду звернення;
 • 3) стадія прийняття і виконання рішення;
 • 4) стадія контролю і перевірки виконання прийнятих рішень, аналізу та узагальнення звернень громадян;
 • 5) стадія оскарження рішення, прийнятого за зверненням (факультативна).

Розглянемо докладніше стадії провадження за зверненням громадян.

Порушення провадження за зверненням громадян (подача звернення і його реєстрації). Дана стадія є початковим етапом провадження за зверненням громадян, має зумовлює значення для всього попереднього процесу. Ця стадія складається з декількох етапів.

 • 1. Направлення звернення, що є підставою для порушення справи.
 • 2. Реєстрація звернення, що є моментом порушення справи. Письмове звернення підлягає обов'язковій реєстрації протягом трьох днів з моменту надходження до органу адміністративної юрисдикції або посадовій особі. Дане положення поширюється і на письмові звернення, прийняті в ході особистого прийому. При реєстрації звернення йому присвоюється вхідний номер, який вноситься в журнал реєстрації кореспонденції із зазначенням дати прийняття та вхідного номера.
 • 3. Прийняття до розгляду або перенаправлення звернення за підвідомчістю державному органу, органу місцевого самоврядування або посадовій особі, до компетенції якого входить вирішення порушених у зверненнях питань.

Наступною стадією є стадія розгляду звернення та прийняття по ньому рішення. Дана стадія виступає в якості головної стадії, оскільки в ході її здійснення приймається рішення за зверненням.

Розгляд звернення і прийняття по ньому рішення як самостійна стадія виробництва являє собою сукупність процесуальних дій уповноважених на те посадових осіб, спрямованих на перевірку фактів, встановлення обґрунтованості містяться в них прохань, вимог і міркувань, вжиття заходів щодо усунення та попередження встановлених перевіркою недоліків та порушень законності , повідомлення авторів. Подальший процес виконання прийнятого рішення носить забезпечує характер.

Стадія розгляду включає наступні етапи.

 • 1. Підготовка справи до розгляду. На даному етапі юрисдикційний орган або посадова особа можуть запитувати необхідні для розгляду звернення документи і матеріали в інших державних органах, органах місцевого самоврядування та у інших посадових осіб, за винятком суден, органів дізнання та органів попереднього слідства.
 • 2. Розгляд звернення по суті.
 • 3. Прийняття рішення за зверненням.

За підсумками розгляду звернення можуть бути винесені рішення:

 • 1) про задоволення звернення;
 • 2) відмову в задоволенні звернення.

Про рішення, прийняті за зверненнями громадян, має бути повідомлено громадянам в письмовій або усній формі. Текст повідомлення повинен викладатися чітко, послідовно, коротко, вичерпно давати відповідь на всі порушені у зверненні питання. При підтвердженні викладених у зверненні фактів у відповіді слід вказувати, які вжиті заходи. У разі часткової чи повної відмови в задоволенні вимог, що містяться в зверненні, у відповіді також вказуються підстави відхилення з посиланням па конкретні норми законодавства.

У разі якщо відповідь по суті поставленого у зверненні питання не може бути дано без розголошення відомостей, що становлять державну або іншу охоронювану федеральним законом таємницю, громадянину, який направив звернення, повідомляється про неможливість дати відповідь по суті поставленого в ньому питання в зв'язку з неприпустимістю розголошення зазначених відомостей .

Наступна стадія - оскарження рішення за зверненням є факультативною.

Громадянин, який не погоджується з рішення, прийнятого за його зверненням, має право оскаржити це рішення в той орган або того посадовій особі, яким безпосередньо підпорядковані юрисдикційний орган або посадова особа, які прийняли рішення, яке оскаржується, або в суд. При розгляді звернення за громадянином згідно п. 4 ст. 5 Федерального закону про порядок розгляду звернень громадян закріплено право "звертатися зі скаргою на прийняте за зверненням рішення або на дію (бездіяльність) у зв'язку з розглядом звернення в адміністративному і (або) судовому порядку відповідно до законодавства РФ". Розгляд такої скарги буде здійснюватися вищим органів або судом в рамках самостійного виробництва, провадження з розгляду скарг, якому присвячена гл. 10 підручника.

Законодавством передбачена юридична відповідальність за порушення встановленого порядку розгляду звернень.

Громадянин має право на відшкодування збитків та компенсацію моральної шкоди, завданих незаконною дією (бездіяльністю) юрисдикційного органу або посадової особи при розгляді звернення, за рішенням суду.

У разі якщо громадянин вказав у зверненні завідомо неправдиві відомості, витрати, понесені у зв'язку з розглядом звернення юрисдикційних органах або посадовою особою, можуть бути стягнуті з даного громадянина за рішенням суду.

Заключна стадія виробництва - виконання рішення за зверненням.

Сутність цієї стадії полягає в тому, що орган (посадова особа), який прийняв рішення, зобов'язаний забезпечити своєчасне і правильне виконання рішення по справі.

Рішення за зверненнями громадян не можуть вважатися виконаними на підставі документа, в якому повідомляється про передбачувані заходи щодо їх реалізації.

Згадуючи контроль і перевірку виконання прийнятих рішень, аналіз та узагальнення звернень громадян, що виділяються, як ми відзначали, деякими авторами в окрему стадію виробництва за зверненнями, звернемо увагу, що контроль фактично реалізується на всіх стадіях виробництва за зверненнями громадян.

"При здійсненні контролю звертається увага на строки розгляду звернень, підвідомчість розгляду звернень, повноту розгляду звернень, об'єктивність і всебічність перевірки фактів, викладених у зверненні, законність прийнятого рішення та ін.

Контролю підлягають всі зареєстровані звернення громадян, які потребують розгляду. Контроль за розглядом надійшов звернення громадянина починається з моменту його реєстрації і закінчується при реєстрації і відправлення остаточної відповіді автору ... Звернення громадян знімаються з контролю після розгляду їх по суті, коли по ним вжито всіх необхідних заходів та надано вичерпні відповіді, що відповідають законодавству РФ. Звернення громадян, на які дані проміжні відповіді, не знімаються з контролю до напрямку за результатами їх розгляду остаточної відповіді заявнику.

На "особливий контроль" ставляться звернення громадян, спрямовані Адміністрацією Президента РФ, Апаратом Уряду РФ, членами Ради Федерації Федеральних Зборів РФ, депутатами Державної Думи Федеральних Зборів РФ, федеральними органами виконавчої влади, іншими державними органами, які вимагають повідомити результати розгляду звернень громадян.

Зняття з контролю доручення щодо розгляду звернень громадян здійснюється: при поданні виконавцем письмової інформації про особисту зустріч із заявником і вирішенні питань, викладених у зверненні громадянина; при поданні виконавцем письмової інформації про особисту зустріч із заявником і вирішенні питань, викладених у зверненні громадянина " [2] .

Аналіз змісту звернень юрисдикційними органами, що здійснюють провадження за зверненнями громадян, - важливий етап, спрямований на "своєчасне виявлення і усунення причин, що породжують порушення прав і охоронюваних законом інтересів громадян, а також вдосконалення роботи державних органів, прийняття заходів по скороченню кількості скарг, зменшення повторних звернень " [3] .

 • [1] Див., Наприклад: Надигіна Е. В. Інноваційні підходи до викладання дисципліни "Звернення громадян в Російській Федерації". С. 19.
 • [2] Див .: Надигіна Е. В. Інноваційні підходи до викладання дисципліни "Звернення громадян в Російській Федерації". С. 29.
 • [3] Надигіна Е. В. Інноваційні підходи до викладання дисципліни "Звернення громадян в Російській Федерації". С. 30.
 
<<   ЗМІСТ   >>