Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інноваційний менеджмент

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Система універсальних показником для оцінки ефективності проекту

Розглянемо показники економічної та фінансової ефективності проектів, які однаковою мірою застосовні до кожного з інноваційних проектів і тому їх можна називати універсальними. Всі ці показники порівнюють доходи і витрати, причому в якості витрат тут виступають інвестиції в проект.

Система універсальних показників ефективності включає:

  • 1) інтегральний ефект (званий також у літературі чистим дисконтованим, або чистим приведеним ефектом, або чистою приведеною вартістю, або NPV (net present value);
  • 2) індекс рентабельності (або рентабельність інвестицій);
  • 3) період окупності інвестицій (термін окупності як спрощений, наближений варіант).
  • 4) норму рентабельності (внутрішня норма прибутковості, норма повернення інвестицій).

Інтегральний ефект (або чистий дисконтований дохід, або чиста приведена вартість - NPV) можна визначити за формулою

де - дисконтована сума інвестицій в £ -м році:

де І £ - частка інвестиційної суми, що виділяється в £ -м році. З урахуванням (4) і (5) отримаємо формулу

Таким чином, інтегральний ефект являє собою суму, обчислену за період часу реалізації проекту, різниць доходів і інвестицій в £ -м році, дисконтованих на цей рік. Якщо Е> 0, то проект вже ефективний, проте чим більше ефект, тим інноваційний проект більш інвестиційно-привабливий.

Індекс рентабельності інвестицій

Нагадаємо, що рентабельність визначається як відношення доходів і витрат. Індекс рентабельності визначають відношенням дисконтованих доходів до дисконтованих на один і той же часовий період витратам (інвестиціям). Індекс рентабельності визначають за формулою

При Еи> 0 індекс рентабельності Jr> l, і проект вважається ефективним. Чим вище індекс рентабельності, тим більш привабливий для інвестора проект.

Період окупності (РР Payback Period)

Це період часу, протягом якого сума чистих доходів, дисконтованих на момент завершення інвестицій, дорівнюватиме сумі інвестицій. Для точного розрахунку необхідно використання або інтегрального, або графічного розрахунку. Але на практиці при невеликих періодах реалізації проекту (до 5 років) частіше розраховують термін окупності, який визначається як відношення первісної суми інвестицій И0 до середньої величини доходу по проекту в рік Дгср:

Слід зазначити (і в більшості джерел про це забувають), що реальний період (строк) окупності завжди більше на величину Тн - періоду часу, витраченого на НДДКР і ТПП, тобто на роботи, вироблені до початку виробництва:

Оскільки період Тк буває порівняємо з періодом окупності у виробництві, то стає зрозумілим, чому інвестори часто уникають фінансування на стадії НДДКР.

Період окупності є одним з вирішальних показників при ухваленні рішення про початок інвестування проекту: чим він менший, тим проект більш привабливий для інвестора.

Внутрішня норма рентабельності (IRR - Intenal Rate Return)

Величина внутрішньої норми рентабельності (внутрішньої норми прибутковості) EH = iH - являє собою величину дисконту при Т = Струм, тобто при Jr = 1, інакше кажучи, це величина дисконту, при якій дисконтовані доходи та інвестиції (витрати) рівні.

Норма рентабельності визначається як граничне значення рентабельності, при якому ЕІ = 0. З цих умов визначають коефіцієнт ефективності інвестиційних вкладень:

де Ер - додаткова норма ефективності капітальних вкладень з урахуванням ризику (для надійного проекту з малим рівнем ризику Ер <0,1).

У зарубіжній практиці величину Ен вибирають звичайно на рівні більшому 0,2 (тобто 20%). Отже, найменшим з прийнятних значень Ео буде величина близько 0,3, найбільший допустимий термін окупності при таких нормативах повинен бути не більше приблизно 3,3 року. Для сьогоднішньої російської практики Ен> 0,3, тому термін окупності повинен бути не більше приблизно 2,5 року.

Зазвичай інвестор сам встановлює рівень величини внутрішньої норми прибутковості Е. Якщо проект фінансується банком, то Ен означає найбільше значення реальної банківської ставки г, перевищення якої призводить до того, що проект стає неефективним.

Треба відзначити, що все ж розглянуті показники не завжди можуть об'єктивно оцінити проект. Наприклад, у випадку радикальної інновації початкові доходи можуть бути істотно нижче наступних, поки корисні нові якості інновації не стануть общеізвестни- тільки тоді, з різким (ажіотажним) підвищенням попиту починається реальне зростання доходів.

 
<<   ЗМІСТ   >>