Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow Електроенергетичні системи та мережі. Енергозбереження

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЕНЕРГЕТИЧНА СКЛАДОВА СПОЖИВЧОЇ КОРЗИНИ ДЛЯ ТОМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Паливно-енергетичний баланс складається з двох складових: енергії, потрібної для виробництва засобів виробництва, і енергії для виробництва товарів споживання. Обсяги кожної з цих складових невідомі і можуть бути визначені приблизно.

Методика визначення енергомісткості споживчого кошика (ПК) дозволяє оцінити як витрати енергії, необхідні для виробництва товарів споживання (складових ПК), так і витрати енергії, що йдуть на допоміжні процеси: опалення, вентиляцію, що формуються в машинобудуванні, хімії, нафтохімії і т. Д. тим самим енергетична ПК служить індикатором ефективності використання електричної енергії та паливно-енергетичних ресурсів, т. к. відображає роботу всіх галузей промисловості. Економічно склалося так, що ефективність використання енергії в Росії дуже низька.

Можна припустити, що на стадії виходу економіки з кризи висока енергоємність матеріального виробництва в Росії призведе до лімітуванню енергоресурсів. У зв'язку з цим становить інтерес визначення деякої середньої величини енергоспоживання населенням регіону на прикладі м Томська і Томської області. При цьому завдання полягає не тільки в оіраніченіі використання енергоресурсів, а й в оцінці витрат паливно-енергетичних ресурсів на одиницю виробленої продукції. Аналіз енергоспоживання дозволяє диференційовано встановлювати ефективність прямих і непрямих енергетичних витрат на отримання кінцевого продукту, оскільки не залежить від курсу валют, інфляції, кон'юнктури ринку, цін на сировину і матеріали.

Обгрунтування використання даних мінімальної ПК для визначення енергетичних потреб людини

Для того щоб провести аналіз енергетичних потреб людини, слід розглянути основний набір продуктів харчування, життєво необхідних речей і послуг житлово-комунального характеру. Статистичні дані такого роду представлені в споживчому кошику, яка розроблена для основних соціально-демографічних груп населення Урядом Російської Федерації відповідно до Федерального закону "Про прожитковий мінімум в Російській Федерації" [30-32].

Відповідно до визначення [30], споживчий кошик - це розрахунковий асортимент продуктів та інших предметів споживання,

застосовуваний для аналізу і оцінки як якісних показників споживання, так і кількісних. Вона розраховується, як правило, на одну людину або сім'ю і носить регіональний або структурно-соціальний характер.

Визначення енергоємності мінімального набору продуктів і послуг для кожної соціально-демографічної групи населення - завдання досить копітка і трудомістка. На першому етапі доцільно провести такий розрахунок для деякого "середнього" людини з потребами, відповідними даними споживчого кошика. Виробляючи в даному випадку розрахунки з потреб однієї людини, ми визначаємо нижню межу енергетичної споживчого кошика для всього регіону.

Оцінка повних витрат енергії, необхідних для виробництва складових ПК

При аналізі енергоспоживання використовувався метод підсумовування повних енергетичних витрат для компонентів споживчого кошика. Одночасно проводився аналіз прямих і непрямих витрат. Гідність такого підходу полягає в тому, що в умовах жорстких обмежень на виробництво енергоресурсів він є інструментом для цілеспрямованого виявлення пропорцій і обсягів споживання енергоресурсів. За допомогою даного методу можна прогнозувати енергоспоживання регіону і на його основі визначити порогові значення виробництва енергоресурсів. Основу методу складає оцінка повних енерговитрат на виробництво товарів споживання, т. К. Тільки в цьому випадку можливо виявити енерговитрати в сфері виробництва товарів споживання згідно з даними споживчого кошика:

(10.1)

Прямі енерговитрати Е пр включають в себе витрати енергії на створення і використання готової продукції. В даному випадку це витрати на послідовні технологічні процеси, що передують отриманню кінцевого продукту:

(10.2)

де I = 1,2, n - кількість етапів технологічного процесу виробництва до- го компонента споживчого кошика; до = 1,2, ...., 26 - кількість компонентів відповідно до даних ПК; еik - питома витрата енергії i-го етапу технологічного процесу у виробництві до- го компонента ПК; Z- обсяг споживання компонента до (за даними ПК).

Непрямі витрати Е КО св включають в себе витрати енергії на функціонування і розвиток усіх суміжних виробництв через систему міжгалузевих зв'язків, задіяних для виробництва кінцевого продукту: водопостачання, опалення, освітлення, будівництво та експлуатація будівель і споруд:

, (10.3)

Де j = 1,2, ..., n- кількість етапів ланцюжка міжгалузевих зв'язків, що беруть участь в технологічному процесі виробництва кінцевого продукту; аjk - питома витрата енергії j-го етапу ланцюжка міжгалузевих зв'язків у виробництві к-г про компонента ПК; Z k - обсяг споживання компонента до (за даними ПК).

Розглянемо визначення повних витрат енергії на кожну зі складових кінцевого продукту, що входить до складу споживчого кошика. Для цього використовуємо ранжування компонентів за ступенем внеску [33].

При визначенні значимості енергоємності кожного етапу технологічного процесу в загальній величині енерговитрат, що йдуть на виробництво компонента ПК (Е повн ), обчислюємо його фактичну частку Wik за формулою

, (Ю.4)

де х 1k, х 2 k, х пк - енергоємність 1 -го, 2-го, n-го етапу технологічного процесу у виробництві к-го компонента обсягом споживання Z *;

- повні енерговитрати на виробництво к-го компонента ПК.

З урахуванням накопичення ранжируваних ряд можна представити у вигляді функції розподілу [33]:

(10.5)

Аналіз функції розподілу проводився для рівня значущості α = 0,05 або ймовірності Р = 0,95, як це прийнято в рішенні технічних завдань [33].

Слід зазначити, що у всіх розрахунках частково враховані і інші енерговитрати, які мають місце в промисловості при створенні засобів виробництва і формуються в основному в металургії, хімії, нафтохімії та машинобудуванні. Інші енерговитрати спрямовані на забезпечення функціонування і розвиток галузі. Це тс енерговитрати, які явно неможливо оцінити і які за експертними оцінками складають 10-15% від повних енергетичних витрат [33].

У наступних таблицях внесені найбільш значущі технологічні процеси з точки зору вкладу в повну величину енерговитрат при створенні кожного компонента ПК. Енергоємності технологічних процесів були визначені розрахунковим шляхом, шляхом запитів на підприємства і з довідкової літератури [34-37]. Як приклад в табл. 10.1 наведені фактичні витрати енeргорeсурсов на виробництво хліба для всіх елементів ланцюжка отримання кінцевого продукту.

Таблиця 10.1

Розрахункові витрати електроенергії на виробництво хліба (на 115,4 кг хліба на рік)

Найменування технологічного процесу

xik, кг, у.п.

W ik , о. е.

прямі енерговитрати

1. Підготовка ґрунту

0,001

2 10-

2. Сівба та догляд за посівами

0,005

9,86-КГ 5

3. Збирання врожаю

0,96

0,02

4. Устаткування для виробництва кінцевого продукту

21,77

0,43

ЕПР = 22,74

непрямі енерговитрати

1. Вентиляція

8,11

0,16

2. Освітлення, опалення

8,09

0,16

3. Будівництво будівель, споруд

5,24

0,10

Екосвіт = 21,44

Інші енерговитрати (0,15 * Еполн)

Е * = 6,63

0,13

Еполн - 50,71

1

За даними табл. 10.1 будується ранжируваних ряд, з якого знаходиться дійсне значення величини енергоспоживання.

На рис. 10.1, 10.2 представлені функції розподілу енерговитрат для складових, що беруть участь у виробництві хліба. При цьому функція ймовірності розподілу F (Р = 0,95) на рис. 10.2 обмежує незначущі процеси, енергоємність яких, як правило, не перевищує величини допустимої похибки.

Функція розподілу енерговитрат при виробництві хліба (етапи технологічного процесу розташовані в порядку убування

Мал. 10.1. Функція розподілу енерговитрат при виробництві хліба (етапи технологічного процесу розташовані в порядку убування

енергоємність)

Функція розподілу витрат ЕЕ при виробництві хліба

Мал. 10.2. Функція розподілу витрат ЕЕ при виробництві хліба (енергоємності етапів технологічного процесу підсумовуються) - по осі X відкладаємо технологічні процеси ланцюжка міжгалузевих зв'язків, підсумовується в порядку зменшення обсягів енергії (табл. 10.1)

Аналогічний розрахунок проведено для кожної зі складових споживчого кошика. Результати розрахунку зведені в табл. 10.2.

Оцінка лімітних показників енергоспоживання може бути здійснена підсумовуванням повних енерговитрат складових споживчого кошика. При рівні значущості а = 0,05 величина енерговитрат на одну людину становить 6,7 т у. т.

Таблиця 10.2

Розрахункові витрати електроенергії на виробництво продуктів споживчого кошика

Найменування кінцевого продукту

Дані відповідно до ПК

Фактичні повні енерговитрати, кг у. т. в рік

Хлібні продукти (в перерахунку на борошно)

115,4 кг на рік

50,71

Молоко і молокопродукти (в перерахунку на молоко)

227,9 кг на рік

271,98

м'ясопродукти

27,38 кг в рік

1712,34

Картопля

110,5 кг на рік

14,80

Овочі та баштанні

98,1 кг в рік

13,10

фрукти свіжі

23,8 кг в рік

4,03

Цукор, кондитерські вироби (в перерахунку на цукор)

21 кг в рік

0,15

рибопродукти

13,2 кг в рік

0,47

яйця

141,8 шт. на рік

199,95

Масло рослинне, маргарин та ін. Жири

10,8 кг в рік

0,46

Сіль, чай, спеції

4,2 кг в рік

0,001

Верхня пальтова група

3 шт. на рік

29,41

Верхня костюмно-плательная група

9 шт. на рік

89,06

білизна

10 шт. на рік

98,96

Панчішно-шкарпеткові вироби

6 шт. на рік

34,90

Головні убори та галантерейні вироби

4 шт. на рік

23,26

взуття

6 пар на рік

2,39

Постільна білизна

14 шт. на рік

81,43

Предмети 1-й необхідності і ліки

61 шт. на рік

0,008

Товари культурно-побутового і господарського призначення

19 шт. на рік

0,005

житло

18 м 2

1720

Центральне опалення

8 Г кал на рік

1376

Холодне і гаряче водопостачання і водовідведення

275 л на добу (100 375 л на рік)

439,053

газопостачання

10 м 3 на місяць (120 м 3 в рік)

164,40

енергопостачання

54 кВ г • год на місяць, (648 кВт • год на рік)

202,176

Транспортні послуги

619 поїздок на рік

138

Разом:

6692

Визначення значення споживаних енергоресурсів муніципальним освітою знаходиться співвідношенням

(10.6)

де N- число жителів в даному муніципальному освіті.

Для Томської області ця величина складає 6708,240 тис. Т у. т., в той час як (за даними ТЕБ) величина енергоспоживання регіоном дорівнює 7439,8 тис. т у. т.

Розгляд витрат енергії у всьому ланцюжку виробництва продукту дозволяє оцінити комплексний вплив тих чи інших технологічних або структурних перетворень в економіці області. Таким чином, значно розширюється сфера аналізу енерговикористання в економічному господарстві області, до якого включено і аналіз міжтериторіальних і міжгалузевих зв'язків.

 
<<   ЗМІСТ   >>