Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow Електроенергетичні системи та мережі. Енергозбереження

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СТАЛЕ ВІДХИЛЕННЯ НАПРУГИ ϬUY

Вимірювання ϬU y здійснюється наступним чином. Для кожного i-го спостереження за період часу, рівний 24 ч, вимірюють значення

напруги основної частоти (без урахування вищих гармонік) для однофазних мереж, а для трифазних мереж - як діюче значення міжфазного (фазного) напруги основної частоти прямої послідовності, що обчислюється за формулою

image48 (4.1)

де - діючі значення міжфазних напруг основної частоти в / -м спостереженні (В, кВ).

Допускається визначати С / цц / ПО наближеною формулою:

(4.2)

При цьому відносна похибка обчислення Uі (l) i за формулою (4.2) замість формули (4.1) не перевищує 0,1% при коефіцієнті несиметрії напруг але зворотній послідовності, що не перевищує 6%.

Значення U у визначають як результат усереднення N спостережень Uі (l) i, за інтервал часу 1 хв за формулою

(4.3)

Число спостережень Nза 1 хв повинно бути не менше 18. Стале відхилення напруги визначають за формулою

image49 (4.4)

де U ном - номінальне міжфазова (фазное) напруга (В, кВ).

КОЛИВАННЯ НАПРУГИ

Розмах зміни напруги 5 U, (%) обчислюють за формулою

(4.5)

де U i , U i + 1 - значення наступних один за іншим екстремумів або екстремуму по горизонталі обвідної середньоквадратичних значень напруги основної частоти, визначених на кожному напівперіод основної частоти (рис. 4.1).

Допускається при коефіцієнті спотворення синусоидальности напруги, що не перевищує 5%, визначати ϬU t за формулою

(4.6)

де U Ai U Ai +1 - значення наступних один за іншим екстремумів або екстремуму по горизонталі обвідної амплітудних значень напруги на кожному підлозі періоді основної частоти.

Мал. 4.1

Частоту повторення змін напруги при періодичних коливаннях напруги обчислюють за формулою

(4.7)

де m - число змін напруги за час T; Т- інтервал часу вимірювання, що дорівнює 10 хв.

Величину ϬU t в залежності від Ut визначають за спеціальними кривим (рис. 4.1) ГОСТ 13109-97.

Дозу флікера (короткочасну або тривалу) при коливаннях напруги будь-якої форми визначають наступним чином:

  • • вимірюють за допомогою флікерметра за інтервал часу, рівний 10 хв, рівні флікера Р (%), відповідні інтегральної ймовірності, що дорівнює 0,1; 0,7; 1,0; 1,5; 2,2; 3,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 13,0; 17,0; 30,0; 50,0; 80,0 (%);
  • • обчислюють згладжені рівні флікера але формулами:
  • (4.8)

image54

де P 1 s P 3 s , P 10 s , P 50 s - згладжені рівні флікера при інтегральної ймовірності, що дорівнює 1,0; 3,0; 10,0; 50,0 відповідно;

• обчислюють короткочасну дозу флікера Р ", (о.с.) за формулою

image56

• обчислюють тривалу дозу флікера Рц (в.о.) на інтервалі часу, що дорівнює 2 ч, по формулі:

image57

(4.10)

де Рsк - короткочасна доза флікера на інтервалі До часу Тsк в протягом тривалого періоду спостереження T L .

НЕСИНУСОЇДАЛЬНІСТЬ НАПРУГИ

Вимірювання коефіцієнта n -й гармонійної складової напруги K u ( n ) i здійснюють шляхом визначення діючого значення напруги n-ої гармоніки U n ( i ) (В, кВ) і обчислення K u ( n ) i в процентах, як результат i-го спостереження:

image58

(4.11)

де Ul (i) - діюче значення напруги основної частоти на i-м спостереженні (В, кВ).

Допускається обчислювати даний ПКЕ за формулою

image59

(4.12)

Значення К і {п) обчислюють як результат усереднення N спостережень K u ( n ) i на інтервалі часу, що дорівнює 3 с, за формулою

image60

(4.13)

Число спостережень N повинно бути не менше 9.

Вимірювання коефіцієнта спотворення синусоидальности кривої напруги До і здійснюють для кожного / -го спостереження шляхом визначення діючих значень гармонійних складових напруги в діапазоні гармонік від 2-ї до 40-ї (В, кВ) і обчислення K ui за формулою

(4.14)

При визначенні даного ПКЕ допускається: не враховувати гармоніки, значення яких менше 0,1%; обчислювати До іі за формулою

(4.15)

Значення К і обчислюють як результат усереднення N спостережень K U i на інтервалі часу, що дорівнює 3 с, за формулою

image63 (4.16)

Число спостережень / V має бути не менше 9.

 
<<   ЗМІСТ   >>