Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow Електроенергетичні системи та мережі. Енергозбереження

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

Абонентна плата - система цінових ставок, за якими здійснюються розрахунки за транспорт електричної енергії по електричних мережах і послуги, що надаються власником мереж.

Безоблікове споживання паливно-енергетичних ресурсів - споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) підприємствами, організаціями або фізичними особами без приладів обліку або при несправних або неякісних засоби обліку, включаючи такі свідчення, які можуть бути легко сфальсифіковані.

Бізнес-план - план інвестиційної, фінансової, організаційної, виробничої, маркетингової розробки проекту або ідеї з метою розширення збуту продукції, збільшення обсягу продажів, збільшення прибутку або захоплення ринку, забезпечення конкурентоспроможності, якості товару. Бізнес-план складається за певними правилами, зрозумілим учасникам, і показує поточний стан, бажаний стан, найбільш ефективний шлях розвитку підприємства.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) - узагальнюючий статистичний показник, що виражає сукупну вартість продукції, виробленої всередині країни, в ринкових цінах.

Валовий національний продукт (ВНП) - економічний показник, що виражає сукупну вартість кінцевих товарів і послуг в ринкових цінах. Включає вартість спожитих населенням товарів і послуг, державних закупівель, капітальні вкладення і сальдо платіжного балансу.

Вторинний енергетичний ресурс - енергетичний потенціал продукції, відходів, побічних і проміжних продуктів, що утворюються в технологічних агрегатах (установках, процесах), який не використовується в самому агрегаті, але може бути частково або повністю використаний для енергопостачання інших агрегатів (процесів).

Державна енергозберігаюча політика - адміністративно-правове і фінансово-економічне регулювання процесів видобування, переробки, транспортування, зберігання, виробництва, розподілу та використання паливно-енергетичних ресурсів з метою їх раціонального використання та економного витрачання.

Державний енергетичний нагляд - здійснення державного контролю за технічним станом та безпечною обслуговуванням електро- і теплопостачальних установок споживачів, обладнання та основних споруд електростанцій, електричних і теплових мереж енергопостачальних організацій, раціонального і ефективного використання електричної і теплової енергії та інших енeргорeсурсов на підприємствах, організаціях та установах , незалежно від приналежності і форм власності.

Коефіцієнт корисної дії (ККД) - показник ефективності використання енергії. Визначається як відношення корисно використаної потужності до сумарної витрачається.

Метрологія - наука про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності та способи досягнення необхідної точності вимірювань.

Моніторинг - спостереження, оцінка і прогноз стану досліджуваного об'єкта у зв'язку з мінливими факторами зовнішнього середовища або внутрішніми процесами та господарською діяльністю людини.

Монополізм - панування на ринку товарів і послуг одного виробника (продавця) або порівняно невеликої групи виробників (продавців), які об'єдналися з метою захоплення ринку, витіснення конкурентів і контролю цін.

Надійність енергопостачання - здатність виконувати задані функції, зберігаючи експлуатаційні показники в умовах, обумовлених в нормативних документах.

Непродуктивні витрати енергоресурсів - втрати енерго- рссурсов, викликані порушенням вимог державних стандартів для обладнання, проектних показників, технологічних регламентів або безгосподарністю.

Норматив витрати палива і енергії - регламентована величина витрат палива і енергії для даного виробництва, процесу, продукції, робіт і послуг.

Обласна (регіональна) система енергозабезпеченні - сукупність підприємств, організацій і об'єктів енергетики незалежно від організаційно-правових форм, які здійснюють виробництво, придбання, передачу, розподіл і споживання електричної та / або теплової енергії, пов'язаних спільністю режиму.

Період регулювання - часовий інтервал (квартал, півріччя, рік), що приймається для розрахунків показників, що включаються в пропозиції щодо встановлення тарифів на електричну та теплову енергію, і розміру плати за послуги.

Показник енергоефективності - абсолютна або питома величина споживання енергетичних ресурсів, необхідна для виробництва продукції будь-якого призначення, встановлена регламентуючими документами.

Корисний відпуск - звітний статистичний показник діяльності енергопостачальної організації, що характеризує кількість електричної або теплової енергії, що відпускається споживачам.

Потенціал енергозбереження - реальний обсяг енергії, який можливо економити при повному використанні наявних ресурсів за допомогою проведення комплексу спеціальних заходів.

Втрати енергії комерційні - різниця між відпущеної і корисною спожитої енергією. Обумовлені недосконалістю системи обліку, неодновременностью і неточністю зняття показань лічильників, похибкою використовуваних приладів обліку, нерівномірністю оплати енергоспоживання, наявністю безоблікового споживачів, розкраданнями.

Втрати енергії розрахункові - втрати, зумовлені витратою енергії на нагрів, недосконалістю термодинамічних циклів і визначаються за відомим фізичним закономірностям і параметрам режимів роботи.

Втрати енергії фактичні (звітні втрати) - різниця між кількістю енергії, відпущеної в мережу, і реалізованої енергією, обчисленої за сумою сплачених рахунків до певного моменту часу.

Споживач (абонент) - фізична або юридична особа, яка здійснює користування електричною енергією (потужністю) і / або тепловою енергією (потужністю).

Споживчий (роздрібний) ринок електричної енергії (потужності) і теплової енергії (потужності) - сфера купівлі-продажу електричної енергії (потужності) і теплової енергії (потужності), що здійснюється між електроснабжающімі організаціями та споживачами.

Виробник енергії - комерційна організація незалежно від організаційно-правової форми, що здійснює виробництво та відпуск електричної і теплової енергії в мережі для подальшого перетворення, передачі, розподілу і продажу споживачам.

Розмір плати за послуги - система цінових ставок, за якими здійснюються розрахунки за послуги, що надаються на оптовому і споживчому ринку послуг.

РАО ЄЕС Росії - Російське акціонерне товариство енергетики і електрифікації, створене на підставі указу Президента Російської Федерації. Основною метою РАО ЄЕС є забезпечення надійного функціонування та розвитку Єдиної електроенергетичної системи Російської Федерації (ЄЕС Росії).

Регіональна енергетична комісія (РЕК) - орган виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, який здійснює державне регулювання тарифів на електричну і теплову енергію (послуги) на споживчому ринку енергії.

Регіональний ринок енергії, електричної енергії (потужності), теплової енергії (потужності) - сфера купівлі-продажу енергії, що здійснюється між енергопостачальними організаціями та споживачами енергії на території регіону і регульованою регіональної енергетичної комісією.

Регульована діяльність - діяльність у сфері виробництва, передачі, розподілу і продажу електричної енергії (потужності) і / або теплової енергії (потужності), що підлягає державному регулюванню згідно з законом РФ "Про державне регулювання тарифів на електричну і теплову енергію в Російській Федерації".

Регульована ціна - ціна товару (тариф), що складається на товарному ринку при прямому державному впливі на цю ціну, в тому числі шляхом встановлення її граничної або фіксованої величини.

Резерв (потенціал) енергозбереження - оцінюється експертами величина можливої економії використовуваного палива або енергії при реалізації тих чи інших заходів енергозбереження.

Ринкова ціна - ціна товару, що складається на товарному ринку без державного впливу на цю ціну.

Стандартизація - діяльність щодо складання та затвердження нормативних документів, що встановлюють комплекс норм, правил, положень та вимог, обов'язкових при проектуванні, виготовленні, будівництві, реконструкції, експлуатації обладнання, технологічних процесів і пристроїв.

Суб'єкти ФОРЕМ (федеральний оптовий ринок енергії та потужності) - юридичні особи, які здійснюють купівлю-продаж електричної енергії та потужності і / або надають послуги на ФОРЕМ.

Тарифи на електричну і теплову енергію - система основних ставок, за якими здійснюються розрахунки за електричну енергію (потужність) і теплову енергію (потужність).

Паливно-енергетичний ресурс (ПЕР) - сукупність всіх природних перетворених видів палива та енергії, які використовуються в господарській діяльності. Носій енергії, який використовується в даний час або може бути (корисно) використаний в перспективі.

Питома витрата енергії (палива) - показник, який визначається відношенням кількості фактично витраченого палива (в натуральному виразі або в перерахунку на умовне) на кількість фактично виробленої продукції даного виду.

Умовне паливо - умовно-натуральна одиниця, що застосовується для порівняння палива різних видів за допомогою коефіцієнта,

рівного відношенню теплосодержания 1 кг палива даного виду до Тепломісткість 1 кг умовного палива, що дорівнює 29,3076 Дж / кг (7000 ккал / кг).

Федеральна енергетична комісія (ФЕК) - федеральний орган виконавчої влади, який здійснює державне регулювання тарифів на електричну енергію на федеральному оптовому ринку енергії.

Федеральний (загальноросійський) оптовий ринок електричної енергії та потужності (ФОРЕМ) - сфера купівлі-продажу електричної енергії (потужності), що здійснюється його суб'єктами в межах Єдиної енергетичної системи Росії.

Ціноутворення на ринку енергії - формування органами державного регулювання і комерційними організаціями тарифів на електричну та теплову енергію та розмірів плати за послуги.

Економічний ефект енергозбереження - система вартісних показників, що відображають прибутковість (або збитковість) заходів з енергозбереження.

Електроозброєність праці - відношення кількості електроенергії, яка використовується у виробничому процесі, до чисельності виробничих робітників.

Електромагнітна сумісність - пристосованість електротехнічних пристроїв, що створюють електромагнітні нуля, до спільної роботи, при якій виникають електромагнітні перешкоди не перевищують встановленого рівня і не заважають нормальній роботі кожного з них.

Елекгроснабженіе - сукупність заходів та інженерних споруд по забезпеченню споживачів електроенергією.

Енергетична (видаткова) харакі ерістіка - характеристика витрати енергоносія установки в залежності від величини вторинної навантаження.

Енергетична безпека - стан захищеності держави, регіону, підприємства і людини від загрози недоотримання енергії і енергетичних ресурсів в необхідних для життєдіяльності кількості і якості для нинішнього і майбутніх поколінь.

Енергетична складова собівартості продукції - частка собівартості продукції підприємства, що витрачається на придбання і використання палива та енергоресурсів.

Енергетичні обстеження - процедура незалежної перевірки підприємства з метою визначення кількісних і якісних показників використання енергії та енергоресурсів і визначення заходів щодо підвищення ефективності.

Енергобаланс - баланс видобутку, переробки, транспортування, перетворення, розподілу і споживання всіх видів енергетичних ресурсів і енергії.

Енергоємність продукції (питома витрата) - економіко-статистичний показник, який визначається відношенням обсягу споживаних енергоресурсів до виробленої продукції в натуральному вираженні.

Енергозберігаюча політика - адміністративно-правове і фінансово-економічне регулювання процесів ефективного використання та економного витрачання паливно-енергетичних ресурсів.

Енергозбереження - реалізація правових, організаційних, наукових, виробничих, технічних і економічних заходів, спрямованих на ефективне використання енергетичних ресурсів і залучення в господарський оборот поновлюваних джерел енергії.

Енергопостачальна організація - комерційна організація незалежно від організаційно-правової форми, що здійснює продаж споживачам виробленої або купленої електричної та / або теплової енергії.

Ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів -

досягнення технічно можливою і економічно виправданою ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів при існуючому рівні розвитку техніки і технології і одночасному зниженні техногенного впливу на навколишнє середовище.

 
<<   ЗМІСТ   >>