Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бюджетний облік і звітність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА ПРИЙНЯТИМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ, В ТОМУ ЧИСЛІ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

В результаті вивчення глави 18 студент повинен:

знати

 • • основні поняття, класифікацію, способи бухгалтерського обліку розрахунків за прийнятими зобов'язаннями;
 • • облік розрахунків по аналітичним групам синтетичного рахунку об'єкта обліку;
 • • кореспонденцію рахунків, облікові регістри залежно від характеру прийнятих зобов'язань і їх документальне оформлення;

вміти

 • • орієнтуватися в системі законодавства і нормативних правових актах, що регламентують облік розрахунків за прийнятими зобов'язаннями відповідно до Класифікації операцій сектору державного управління;
 • • аргументувати і доводити питання відображення зобов'язань установи в бухгалтерському обліку та звітності;

володіти

 • • навичками самостійної роботи з правовими актами та науковою літературою в частині розрахунків за прийнятими зобов'язаннями установи;
 • • сучасними методами збору, реєстрації та узагальнення в бухгалтерському обліку та звітності фактів господарського життя, пов'язаних із зобов'язаннями установи.

Облік і документальне оформлення розрахунків за прийнятими зобов'язаннями

Для обліку розрахунків за прийнятими установою зобов'язань призначений рахунок 030200000 "Розрахунки за прийнятими зобов'язаннями", але тільки за зобов'язаннями:

 • - перед фізичними особами в частині нарахованих їм сум заробітної плати, грошового забезпечення, стипендій, пенсій, допомог, інших виплат, в тому числі соціальних;
 • - перед суб'єктами цивільних прав, в тому числі в рамках виконання організаціями, що здійснюють повноваження одержувача бюджетних коштів, державних (муніципальних) контрактів при здійсненні бюджетних інвестицій в об'єкти капітального будівництва державної (муніципальної) власності і (або) на придбання об'єктів нерухомості державної (муніципальної) власності, за поставлені матеріальні цінності, надані послуги, виконані роботи, з інших підстав, що випливають з умов договорів, соглаш ний.

Рахунок 0 302 00 000 - пасивний, сальдо по ньому - завжди кредитове (табл. 18.1).

Таблиця 18.1. Рахунок 030200000 "Розрахунки за прийнятими зобов'язаннями"

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

Операції по виконанню (утриманню, погашення) зобов'язань, тобто зменшення кредиторської заборгованості

Операції по прийняттю (збільшення) зобов'язань, тобто збільшення кредиторської заборгованості

Рахунок 0 302 00 000 є пасивним, таким чином:

 • - сальдо початкове завжди кредитове і показує наявність зобов'язань установи на початок звітного періоду;
 • - сальдо кінцеве завжди кредитове і показує зобов'язання установи на кінець звітного періоду

Облік операцій за прийнятими зобов'язаннями в іноземних валютах одночасно ведеться у відповідній іноземній валюті і в рублевому еквіваленті на дату здійснення операцій.

Переоцінка заборгованості за прийнятими зобов'язаннями в іноземних валютах здійснюється на дату здійснення операцій з оплати зобов'язання в іноземній валюті та на звітну дату (на дату формування регістра бухгалтерського обліку).

При цьому позитивні (негативні) курсові різниці, що виникли при розрахунку рублевого еквівалента, відносяться на збільшення (зменшення) розрахунків за прийнятими зобов'язаннями в іноземній валюті, з віднесенням курсових різниць на фінансовий результат поточного фінансового року від переоцінки активів.

Угруповання розрахунків за прийнятими зобов'язаннями здійснюється за аналітичними групами синтетичного рахунку об'єкта обліку, представлених в табл. 18.2.

Таблиця 18.2. Структура рахунку 030200000 "Розрахунки за прийнятими зобов'язаннями"

Аналітичні групи синтетичного рахунки 030200000 "Розрахунки за прийнятими зобов'язаннями"

Аналітичні види в розрізі кожної групи синтетичного рахунки 030200000 "Розрахунки за прийнятими зобов'язаннями"

код Косгеї

0 30210 000 "Розрахунки з оплати праці та нарахувань на виплати з оплати праці"

 • 030211000 "Розрахунки по заробітній платі"
 • 030212000 "Розрахунки за іншими виплатами"
 • 030213000 "Розрахунки по нарахуваннях на виплати з оплати праці"

700 - збільшення зобов'язань 800 - зменшення зобов'язань

0 302 20 000 "Розрахунки по роботах, послугах"

 • 030221000 "Розрахунки з послуг зв'язку" 0 302 22 000 «Розрахунки по транспортним послугам"
 • 030223000 "Розрахунки за комунальні послуги"
 • 030224000 "Розрахунки по орендній платі за користування майном" 030225000 "Розрахунки по роботах, послугах по утриманню майна" 030226000 "Розрахунки за іншими роботами, послугами"

0 302 30 000 "Розрахунки по надходженню нефінансових активів"

 • 030231000 "Розрахунки з придбання основних засобів"
 • 030232000 "Розрахунки з придбання нематеріальних активів"
 • 030233000 "Розрахунки з придбання невироблених активів"
 • 030234000 "Розрахунки з придбання матеріальних запасів"

0 302 40 000 «Розрахунки по безоплатним перерахуванням організаціям"

030241000 "Розрахунки по безоплатним перерахуванням державним і муніципальним організаціям" 030242000 "Розрахунки по безоплатним перерахуванням організаціям, за винятком державних і муніципальних організацій"

0 302 50 000 "Розрахунки по безоплатним перерахуванням бюджетам"

 • 030251000 "Розрахунки по перерахуванням іншим бюджетам бюджетної системи РФ"
 • 030252000 "Розрахунки по перерахуванням наднаціональним організацій і урядів іноземних держав"
 • 030253000 "Розрахунки по перерахуванням міжнародним організаціям"

0 302 60 000 «Розрахунки по соціальному забезпеченню"

 • 030261000 "Розрахунки по пенсіях, посібниками та виплат по пенсійному, соціальному і медичному страхуванню населення"
 • 030262000 "Розрахунки по допомозі з соціальної допомоги населенню" 030263000 "Розрахунки по пенсіях, допомоги, що виплачуються організаціями сектору державного управління"

0 302 70000 "Розрахунки з придбання цінних паперів і по іншим фінансовим вкладенням"

 • 0302 72000 "Розрахунки з придбання цінних паперів, крім акцій"
 • 0302 73 000 "Розрахунки з придбання акцій і по іншим формам участі в капіталі"
 • 0 302 75 000 «Розрахунки з придбання інших фінансових активів"

0 302 90 000 «Розрахунки за іншими видатками"

030291 000 "Розрахунки по інших витрат"

Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками ведеться відповідно до Косгеї. Бухгалтерські записи здійснюються на підставі відповідних первинних облікових документів. В рамках формування облікової політики установа має право з урахуванням вимог законодавства РФ встановлювати в складі робочого плану рахунків додаткову угруповання розрахунків за прийнятими зобов'язаннями в розрізі видів витрат (вибуття) - додаткові аналітичні коди номерів рахунків бухгалтерського обліку.

Аналітичний облік розрахунків з постачальниками за поставлені матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги ведеться в Картці обліку коштів і розрахунків або в Журналі операцій за розрахунками з постачальниками та підрядниками в розрізі кредиторів (постачальників (продавців), підрядників, виконавців, іншого учасника договору, в щодо якої вживаються зобов'язання).

Відображення операцій за рахунком здійснюється:

 • - за зобов'язаннями за поставлені матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги - в Журналі операцій за розрахунками з постачальниками та підрядниками;
 • - з оплати праці та стипендій - в Журналі операцій розрахунків з оплати праці;
 • - по пенсіях, посібниками та іншим соціальним виплатам - в Журналі за іншими операціями.

Основні операції по рахунку 0 302 00 000 оформляються такими бухгалтерськими записами (табл. 18.3).

Таблиця 18.3. Операції по рахунку 030200000 "Розрахунки за прийнятими зобов'язаннями"

Факт господарського життя

Первинний обліковий документ

Бухгалтерські записи

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

Суми нарахованої заробітної плати

Розрахунково-платіжна

відомість

 • 040120211 "Витрати по заробітній платі"
 • 010634340 "Збільшення вкладень в матеріальні запаси - інше рухоме майно установи"
 • 010900000 "Витрати на виготовлення готової продукції, виконання робіт, послуг" (010960212-010990 212)

030211730 "Збільшення кредиторської заборгованості по заробітній платі"

Суми нарахованих додаткових виплат і компенсацій відповідно до законодавства РФ

Розрахункова відомість Розрахунково-платіжна відомість

 • 040120212 "Витрати за іншими виплатами"
 • 010634340 "Збільшення вкладень в матеріальні запаси - інше рухоме майно установи"
 • 010900000 "Витрати на виготовлення готової продукції, виконання робіт, послуг" (010960212-010990 212)

0 30212 730 "Збільшення кредиторської заборгованості за іншими виплатами"

Суми нарахованого винагороди особам, які не перебувають у штаті установи, за договорами цивільно-правового характеру

Акт (інший документ, передбачений договором відповідно до звичаїв ділового обороту) відповідно до виду об'єкта обліку та господарської операції

 • 010634340 "Збільшення вкладень в матеріальні запаси - інше рухоме майно установи"
 • 040120000 "Витрати поточного фінансового року"
 • (0 40120 221-0 40120 226, 0 40120 290)
 • 010900000 "Витрати на виготовлення готової продукції, виконання робіт, послуг" (010960221-010960226, 0109 60271,0109 60 272,0109 60 290,
 • 010970221-010970226,010970271,010970272,
 • 0109 70 290,0109 80 221-0109 80 226, 0109 80271,
 • 0109 80 272,0109 80 290, 0109 90 221-0109 90 226,
 • 0109 90 271,010990 272,0109 90 290)
 • 030200000 "Розрахунки за прийнятими зобов'язаннями"
 • (0 30221730-0 302 26 730, 030 291 730)

Суми нарахованої стипендії

Розрахункова відомість Розрахунково-платіжна відомість

040120290 "Інші витрати"

0 302 91730 "Збільшення кредиторської заборгованості по інших витрат"

Вартість поставлених постачальниками матеріальних цінностей і наданих послуг

Довідка

 • 0105 00 000 "Матеріальні запаси"
 • (0105 31340-0105 36 340)
 • 0106 00 000 "Вкладення в нефінансові активи"
 • (010631310, 010632320, 010634340, 010641310, 010642320)
 • 040120000 "Витрати поточного фінансового року"
 • (0 40120 221-0 40120 226, 0 40120 290)
 • 0109 00 000 "Витрати на виготовлення готової продукції, виконання робіт, послуг" (0109 60 221-0109 60 226, 0109 60 290, 0109 70 221-0109 70 226, 0109 70 290,
 • 0109 80 221-0109 80 226, 0109 80 290,
 • 0109 90 221-0109 90 226, 0109 90 290)
 • 030200000 "Розрахунки за прийнятими зобов'язаннями"
 • (0 302 21730-0 302 26 730, 030231730-0302 34 730, 030 291 730)

Суми нарахованих субсидій, субвенцій, трансфертів

Повідомлення за розрахунками між бюджетами

 • 040120241 "Витрати на безоплатні перерахування державним і муніципальним організаціям"
 • 040120242 "Витрати на безоплатні перерахування організаціям, за винятком державних і муніципальних організацій"
 • 040120251 "Витрати на перерахування іншим бюджетам бюджетної системи РФ"
 • 040120252 "Витрати на перерахування наднаціональним організацій і урядів іноземних держав"
 • 040120253 "Витрати на перерахування міжнародним організаціям"
 • 030200000 "Розрахунки за прийнятими зобов'язаннями" (030241730, 030242 730,
 • 030251730-0 302 53 730)

Суми нарахованих пенсій, допомог та інших соціальних виплат

Розрахункова відомість Розрахунково-платіжна відомість

 • 040120261 "Витрати на пенсії, допомоги та виплати з пенсійного, соціального і медичного страхування населення"
 • 040120262 "Витрати на посібники з соціальної допомоги населенню"
 • 040120263 "Витрати на пенсії, допомоги, що виплачуються організаціями сектору державного управління"
 • 030200000 "Розрахунки за прийнятими зобов'язаннями"
 • (0 302 61730-0 302 63 730)

Суми нарахованих виплат обов'язкового страхового забезпечення по обов'язковому соціальному страхуванню на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством

Розрахункова відомість Розрахунково-платіжна відомість

0303 02 830 "Зменшення кредиторської заборгованості по страхових внесках на обов'язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством"

0 30213 730 "Збільшення кредиторської заборгованості по нарахуваннях на виплати з оплати праці"

Нарахована установою як податковим агентом сума податку на додану вартість з належної до сплати відповідно до договору оренди суми орендних платежів

Довідка

0 302 24 830 "Зменшення кредиторської заборгованості по орендній платі за користування майном"

0 303 04 730 "Збільшення кредиторської заборгованості з податку на додану вартість"

Залік зобов'язань за отриманими матеріальними цінностями, виконаних робіт, наданих послуг, сформованим фінансових вкладень в рахунок перерахованої раніше попередньої оплати

Довідка

030200 000 "Розрахунки за прийнятими зобов'язаннями" (0 302 21830-0 302 26 830,030231830-0 302 34 830 0 302 61830 0 302 62 830 0 302 72 830 0 302 73 830, +030275830,030291 830)

0 206 00 000 «Розрахунки за виданими авансами" (020621660-0 206 26 660, 020631660-0 206 34 660, +020661660,020662660, +020672660,020673660, +020675660,020691 660)

Залік субсидій, субвенцій, наданих автономним установам, бюджетами відповідних публичноправового утворень відповідно до звіту про проведені витрати, фінансовим джерелом яких є зазначені субсидії, субвенції

Повідомлення за розрахунками між бюджетами

 • 030241830 "Зменшення кредиторської заборгованості по безоплатним перерахуванням державним і муніципальним організаціям"
 • 030251830 "Зменшення кредиторської заборгованості по перерахуванням іншим бюджетам бюджетної системи РФ"
 • 020641660 "Зменшення дебіторської заборгованості за авансовими безоплатним перерахуванням державним і муніципальним організаціям"
 • 020651660 "Зменшення дебіторської заборгованості за авансовими перерахуванням іншим бюджетам бюджетної системи РФ"

Утримання із оплати праці та стипендій

Розрахункова відомість Розрахунково-платіжна відомість Довідка

 • 030211830 "Зменшення кредиторської заборгованості по заробітній платі"
 • 0 30212 830 "Зменшення кредиторської заборгованості за іншими виплатами"
 • 030213830 "Зменшення кредиторської заборгованості по нарахуваннях на виплати з оплати праці"
 • 030291830 "Зменшення кредиторської заборгованості по інших витрат"

0 304 03 730 "Збільшення кредиторської заборгованості по утримань із виплат з оплати праці" 0 303 01730 "Збільшення кредиторської заборгованості з податку на доходи фізичних осіб"

Перерахування коштів в оплату придбаного майна, наданих послуг, сформованих фінансових вкладень

Книга обліку матеріальних цінностей, оплачених в централізованому порядку

030200000 "Розрахунки за наданими кредитами" (0 30213 830, 0 302 21830-0 302 26 830 0 302 72 830 0 302 73 830 0 302 75 830, 0 302 31830-0 302 34 830, +030262830,030291 830)

 • 0 20100 000 "Грошові кошти установи" (+020121610,020126610, 020127 610)
 • 0 304 05 000 «Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовим органом" (030405213,
 • 0 304 05 221-0 304 05 226, 030 405 290,
 • 0 304 05 310-0 304 05 340 0 304 05 262 0 304 05 520, 030 405 530, 030 405 550)

Видача заробітної плати, винагороди особам, які не перебувають у штаті установи за договорами цивільно-правового характеру, інших виплат, стипендій, пенсій, допомог та інших соціальних виплат

Акт про прийом робіт, виконаних за строковим трудовим договором, укладеним на час виконання певної роботи

030200000 "Розрахунки за прийнятими зобов'язаннями" (0 30213 830, 0 302 21830-0 302 26 830 0 302 62 830, 030 291 830)

020134610 "Вибуття коштів з каси установи"

Перерахування сум субсидій, субвенцій, трансфертів

Повідомлення за розрахунками між бюджетами

0 302 00 000 «Розрахунки за прийнятими зобов'язаннями" (0 302 41830 0 302 42 830, 0 302 51830-0 302 53 830)

0 304 05 000 «Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовим органом" (0 304 05 241 0 304 05 242, +030405251,030405252, 030405 253)

Операції по формуванню вкладень коштів (інвестицій) в об'єкти фінансових активів

Розпорядження уповноваженого органу

 • 021500000 "Вкладення в фінансові активи"
 • (0 215 21520-0 215 23 520, 021531530-0 215 34530, 021551550-021553 550)

0 302 70 000 «Розрахунки з придбання цінних паперів і по іншим фінансовим вкладенням" (+030172730,030273730, 030275 730)

Суми субсидій, що надаються державним (муніципальним) бюджетним, автономним установам на цілі, не пов'язані з наданням ними відповідно до державного (муніципальним) завданням державних (муніципальних) послуг - після надання зазначеними установами звіту про цільове витрачання субсидій

Повідомлення за розрахунками між бюджетами

040120241 "Витрати на безоплатні перерахування державним і муніципальним організаціям"

0 302 41730 "Збільшення кредиторської заборгованості по безоплатним перерахуванням державним і муніципальним організаціям"

Суми нарахованих працівникам установи виплат обов'язкового страхового забезпечення по обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Розрахункова відомість Розрахунково-платіжна відомість

030306830 "Зменшення кредиторської заборгованості по страхових внесках на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань"

0 30213 730 "Збільшення кредиторської заборгованості по нарахуваннях на виплати з оплати праці"

Перерахування у випадках, передбачених законодавством РФ, коштів державних (муніципальних) бюджетних, автономних установ на єдині рахунки відповідних бюджетів з балансових рахунків, на яких обліковуються кошти зазначених установ, - відбивається адміністратором джерел фінансування дефіциту бюджету

Повідомлення за розрахунками між бюджетами

130405 550 "Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовим органом по надходженню інших фінансових активів"

1302 75 730 "Збільшення кредиторської заборгованості з придбання інших фінансових активів"

Повернення в порядку, встановленому законодавством РФ, коштів державних (муніципальних) бюджетних, автономних установ з єдиного рахунку відповідного бюджету на балансові рахунки, на яких обліковуються кошти зазначених установ, - відбивається адміністратором джерел фінансування дефіциту бюджету

Повідомлення за розрахунками між бюджетами

1302 75 830 "Зменшення кредиторської заборгованості з придбання інших фінансових активів"

1304 05 550 "Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовим органом по надходженню інших фінансових активів"

Списання з балансового обліку заборгованості за прийнятими зобов'язаннями, незатребуваною кредиторами

030200000 "Розрахунки за прийнятими зобов'язаннями"

040110173 "Надзвичайні доходи від операцій з активами"

Одночасне відображення суми заборгованості на позабалансовому рахунку 20 "Заборгованість, незатребувана кредиторами"

Відповідно до вимог БК РФ одержувач бюджетних коштів приймає бюджетні зобов'язання в межах доведених до нього лімітів бюджетних зобов'язань. Одержувач бюджетних коштів приймає бюджетні зобов'язання шляхом укладання державних (муніципальних) контрактів, інших договорів з фізичними та юридичними особами, індивідуальними підприємцями або відповідно до закону, іншим правовим актом, угодою. Він підтверджує обов'язок сплатити за рахунок коштів бюджету грошові зобов'язання відповідно до платіжними та іншими документами, необхідними для санкціонування їх оплати, а у випадках, пов'язаних з виконанням оперативно-розшукових заходів і здійсненням заходів безпеки щодо потерпілих, свідків та інших учасників кримінального судочинства, - відповідно до платіжними документами. Санкціонування оплати грошових зобов'язань здійснюється у формі здійснення дозвільного напису (акцепту) після перевірки наявності документів, передбачених порядком санкціонування оплати грошових зобов'язань, встановленим фінансовим органом відповідно до положень БК РФ.

Оплата грошових зобов'язань (за винятком грошових зобов'язань по публічним нормативним зобов'язаннями) здійснюється в межах доведених до одержувача бюджетних коштів лімітів бюджетних зобов'язань. Оплата грошових зобов'язань по публічним нормативним зобов'язаннями може здійснюватися в межах доведених до одержувача бюджетних коштів бюджетних асигнувань.

Підтвердження виконання грошових зобов'язань здійснюється на підставі платіжних документів, що підтверджують списання грошових коштів з єдиного рахунку бюджету на користь фізичних чи юридичних осіб, бюджетів бюджетної системи РФ, суб'єктів міжнародного права, а також перевірки інших документів, що підтверджують проведення негрошових операцій по виконанню грошових зобов'язань одержувачів бюджетних коштів.

Рахунок 0 302 00 000 тісно пов'язаний з рахунками розділу 5 "Санкціонування витрат господарюючого суб'єкта" Єдиного плану рахунків. В даному підручнику в однойменній чолі більш детально описується процес виконання бюджету за видатками. Крім того, процес відображення прийнятих і виконаних зобов'язань можна уявити поетапно (рис. 18.1).

Процес відображення прийнятих і виконаних зобов'язань

Мал. 18.1. Процес відображення прийнятих і виконаних зобов'язань

Коментар до рис. 18.1.

На другому етапі:

XX - код групи і виду синтетичного рахунки об'єкта обліку по перераховуються авансами;

XXX - відповідає відбиваним на рахунку (КРБ) 130405 XXX Косгеї оплачуваних витрат по перераховуються авансами.

На третьому етапі:

X - відповідає:

 • - на рахунку (КРБ) 1106 зх 3X0 - коду відповідного нефінансового активу (1 - основного засобу, 2 - нематеріального активу, 3 - незробленого активу, 4 - матеріальних запасів),
 • - на рахунку (КРБ) 1105 зх 340 - коду виду придбаних матеріалів (від 1 до 6);

XX - відповідає:

 • - на рахунку (КРБ) 1302 XX 730 - коду групи і виду синтетичного рахунки об'єкта обліку відображаються за рахунком нарахованих сум кредиторської заборгованості за прийнятими до оплати витрат,
 • - на рахунку (КРБ) 140120 2ХХ - коду приймаються до оплати витрат казенного установи групи 200 "Витрати",
 • - по заліку суми авансу XX відповідає код групи і виду синтетичного рахунки об'єкта обліку, які обліковуються за рахунками витрат установи.

На четвертому етапі:

XX - відповідає коду групи і виду синтетичного рахунки об'єкта обліку по погашається кредиторської заборгованості;

XXX - відповідає відбиваним на рахунку (КРБ) 130405 XXX Косгеї оплачуваних витрат по перераховуються кошти (оплачуваних витрат).

ПРИКЛАД 18.1

 • 1. Казенним установою в рамках наданих лімітів бюджетних зобов'язань укладені договори:
  • - на придбання легкого автомобіля за 500 000 руб. з передоплатою в розмірі 200000 руб .;
  • - на придбання продуктів харчування на суму 10000 руб .;
  • - на оплату послуг зв'язку на суму (річну) 120000 руб .;
  • - на оплату комунальних послуг на суму (річну) 240000 руб.
 • 2. В рамках укладених договорів перерахований аванс на придбання легкового автомобіля в сумі 200000 крб.
 • 3. В рамках укладених договорів прийняті до обліку виставлені постачальниками рахунку:
  • - на суму вартості легкового автомобіля - 500000 грн .;
  • - на суму вартості поставлених продуктів харчування - 10 000 руб .;
  • - на суму оплати послуг зв'язку (за місяць) - 10000 руб .;
  • - на суму оплати комунальних послуг (за місяць) - 20 000 руб.
 • 4. Проведені розрахунки з постачальниками в рамках прийнятих до обліку активів і витрат.

У бюджетному обліку перераховані вище операції відображаються в хронологічній послідовності в кілька етапів такими бухгалтерськими записами (табл. 18.4-18.7).

Таблиця 18.4. Перший етап. Укладено договори казенним установою на поточний фінансовий рік

Факт господарського життя

Бухгалтерська запис

Сума, руб.

обліковий регістр

Придбання легкового автомобіля

ДЕБЕТ КБК 150113 310 КРЕДИТ КБК 150211 310

500 000

Журнал операцій по санкціонування

Придбання продуктів харчування

ДЕБЕТ КБК 150113 340 КРЕДИТ КБК 150211 340

10 000

Оплата послуг зв'язку

ДЕБЕТ КБК 150113 221 КРЕДИТ КБК 150211 221

120 000

Оплата комунальних послуг

ДЕБЕТ КБК 150113 223 КРЕДИТ КБК 150211 223

240 000

Таблиця 18.5. Другий етап. В рамках договору з особового рахунку бюджету перераховано аванс постачальнику

Факт господарського життя

Бухгалтерська запис

сума,

руб.

обліковий регістр

В рахунок поставки легкового автомобіля

ДЕБЕТ КБК 120631 560 КРЕДИТ КБК 130405 310

200 000

Журнал операцій з безготівковими коштами

Прийнято грошові зобов'язання установи

ДЕБЕТ КБК 150211 310 КРЕДИТ КБК 150212 310

200 000

Журнал операцій по санкціонування

Таблиця 18.6. Третій етап. Прийняті до обліку активи та зобов'язання (витрати)

Факт господарського життя

Бухгалтерська запис

сума,

руб.

обліковий регістр

Отримано від постачальника легковий автомобіль (Акт прийому-передачі)

ДЕБЕТ КБК 110631 310 КРЕДИТ КБК 130231 730

500 000

Журнал операцій розрахунків з постачальниками та підрядниками

Зараховано суму перерахованого раніше авансу в рахунок поставки автомобіля

ДЕБЕТ КБК 130231 830 КРЕДИТ КБК 120631 660

200 000

Журнал операцій розрахунків з постачальниками та підрядниками

Прийнято грошові зобов'язання установи (500000 - 200 000)

ДЕБЕТ КБК 150211 310 КРЕДИТ КБК 150212 310

300 000

Журнал операцій по санкціонування

Отримано від постачальника продукти харчування

ДЕБЕТ КБК 1105 32 340 КРЕДИТ КБК 1302 34 730

10 000

Журнал операцій розрахунків з постачальниками та підрядниками

Прийнято грошові зобов'язання установи по продуктам харчування

ДЕБЕТ КБК 150211 340 КРЕДИТ КБК 150212 340

10 000

Журнал операцій по санкціонування

Спожиті надані постачальником послуги зв'язку (за місяць (120000/12)

ДЕБЕТ КБК 140120 221 КРЕДИТ КБК 130221 730

10 000

Журнал операцій розрахунків з постачальниками та підрядниками

Прийнято грошові зобов'язання установи з послуг зв'язку

ДЕБЕТ КБК 150211 221 КРЕДИТ КБК 150212 221

10 000

Журнал операцій по санкціонування

Спожиті надані постачальником комунальні послуги за місяць (240000/12)

ДЕБЕТ КБК 140120 223 КРЕДИТ КБК 130223 730

20 000

Журнал операцій розрахунків з постачальниками та підрядниками

Прийнято грошові зобов'язання установи за комунальні послуги

ДЕБЕТ КБК 150211 223 КРЕДИТ КБК 150212 223

20 000

Журнал операцій по санкціонування

Таблиця 18.7. Четвертий етап. Оплачені з рахунку бюджету прийняті до обліку рахунки постачальників

Факт господарського життя

Бухгалтерська запис

сума,

руб.

обліковий регістр

Поставлено в установу легковий автомобіль (500000- -200 000)

ДЕБЕТ КБК 1302 31 830 КРЕДИТ КБК 130405 310

300 000

Журнал операцій з безготівковими коштами

Поставлені продукти харчування

ДЕБЕТ КБК 1302 34 830 КРЕДИТ КБК 130405 340

10 000

Спожиті послуги зв'язку за місяць

ДЕБЕТ КБК 1302 21 830 КРЕДИТ КБК 130405 221

10 000

Спожиті комунальні послуги за місяць

ДЕБЕТ КБК 1302 23 830 КРЕДИТ КБК 1304 05 223

20 000

На рис. 18.2 [1] представлена схема взаємозв'язку бюджетного і закупівельного процесів.

З 1 січня 2014 р відносини зі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб регулює Федеральний закон від 5 квітня 2013 р № 44-ФЗ "Про контрактну систему в сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб ". Він замінив Закон про розміщення держзамовлень.

 • [1] Фрагмент презентації "Забезпечення взаємозв'язку обсягів асигнувань на реалізацію заходів та видів контрактів", розміщеної на сайті Мінфіну Росії.
 
<<   ЗМІСТ   >>