Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бюджетний облік і звітність

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ УСТАНОВИ

При інвентаризації виявляється фактична наявність відповідних об'єктів, яке зіставляється з даними регістрів бухгалтерського обліку. Виявлені при інвентаризації розбіжності між фактичною наявністю об'єктів і даними регістрів бухгалтерського обліку підлягають реєстрації в бухгалтерському обліку в тому звітному періоді, до якого належить дата, за станом на яку проводилася інвентаризація (рис. 11.4).

Інвентаризація майна проводиться за його місцезнаходженням і матеріально відповідальною особою.

цілі інвентаризації

Мал. 11.4. цілі інвентаризації

Для проведення інвентаризацій в організації створюється постійно діюча інвентаризаційна комісія. При малому обсязі робіт і наявності в організації ревізійної комісії проведення інвентаризацій допускається покладати на неї. Персональний склад постійно діючих і робочих інвентаризаційних комісій затверджує керівник організації.

До складу інвентаризаційної комісії включаються представники адміністрації організації, працівники бухгалтерської служби, інші фахівці (інженери, економісти, техніки і т.д.), також можна включати представників служби внутрішнього аудиту організації, незалежних аудиторських організацій.

Облік грошових коштів установи в дорозі

Мал. 11.3. Облік грошових коштів установи в дорозі

Таблиця 11.11. Бухгалтерські записи по рахунку 020123000 "Грошові кошти установи в кредитній організації в шляху"

Факт господарського життя

Первинний

обліковий

документ

Бухгалтерські записи

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

Перерахування коштів на конвертацію

Повідомлення

Платіжне доручення

Повідомлення за розрахунками за міжбюджетними трансфертами

X 20123 510 "Надходження грошових коштів установи в кредитній організації в шляху"

X 20121610 "Вибуття грошових коштів установи з рахунків в кредитній організації"

X 20127 610 "Вибуття грошових коштів установи в іноземній валюті з рахунку в кредитній організації"

Подальше відображення коштів по конвертації

X 20121510 "Надходження грошових коштів установи на рахунки в кредитній організації"

X 201 27510 "Надходження грошових коштів установи в іноземній валюті на рахунок в кредитній організації"

X 20123610 "Вибуття грошових коштів установи в кредитній організації в шляху"

Відображення коштів бюджету, наданих на рахунки, відкриті в кредитних установах для обліку коштів в іноземній валюті

у одержувачів бюджетних коштів, а також у головного розпорядника (розпорядника) як одержувача

Повідомлення

Платіжне доручення

X 20123 510 "Надходження грошових коштів установи в кредитній організації в шляху"

X 30404 XXX

"Внутрішньовідомчі розрахунки" (X 304 04 2IX-X 304 04 26Х,

X 30404290, X 30404 ЗХХ,

X 30404520-X 30404550,

X 30404810, X 30404 820)

Подальше відображення надходження грошових коштів в іноземній валюті одержувачу, а також головному розпоряднику, розпоряднику як одержувачу, для здійснення платежів відповідно до бюджетного розпису

X 20127510 "Надходження грошових коштів установи в іноземній валюті на рахунок в кредитній організації"

X 20123 610 "Вибуття грошових коштів установи в кредитній організації в шляху"

Відображення наданих з бюджету, але не надійшли на звітну дату засобів у одержувачів, а також у головного розпорядника (розпорядника) як одержувача

Повідомлення

Платіжне доручення

X 20123 510 "Надходження грошових коштів установи в кредитній організації в шляху"

X 30404 XXX

"Внутрішньовідомчі розрахунки" (X 30404 21Х-X 30404 26Х,

X 304 04 290, X 304 04 ЗХХ,

X 30404520,

X 304 04 530, X 304 04 540,

X 30404550,

X 30404810, X 30404 820)

Подальше відображення надходження коштів, перерахованих на рахунок в минулому звітному періоді

X 20121510 "Надходження грошових коштів установи на рахунки в кредитній організації"

X 20127510 "Надходження грошових коштів установи в іноземній валюті на рахунок в кредитній організації"

X 20123 610 "Вибуття грошових коштів установи в кредитній організації в шляху"

Повернення невикористаних бюджетних коштів з рахунків в кредитній організації на особові рахунки, в разі, якщо кошти не зараховані у поточному періоді на особовий рахунок у одержувачів, а також у головного розпорядника (розпорядника) як одержувача

Повідомлення Платіжне доручення

X 20123 510 "Надходження грошових коштів установи в кредитній організації в шляху"

X 20121610 "Вибуття грошових коштів установи з рахунків в кредитній організації",

X 20127 610 "Вибуття грошових коштів установи в іноземній валюті з рахунку в кредитній організації"

Подальше відображення в періоді, наступному за звітним

X 30404 XXX

"Внутрішньовідомчі розрахунки" (X 30404 21Х-X 30404 26Х,

X 304 04 290, X 304 04 ЗХХ,

X 304 04 520-X 304 04 550,

X 30404810, X 30404 820)

X 20123 610 "Вибуття грошових коштів установи в кредитній організації в шляху"

Якщо виникла позитивна курсова різниця

Повідомлення, Платіжне доручення,

Довідка, що оформляється при розрахунку курсової різниці

X 20123 510 "Надходження грошових коштів установи в кредитній організації в шляху"

X 40110171 "Доходи від переоцінки активів"

Якщо виникла негативна курсова різниця

(Запис протилежна позитивної курсової різниці)

Повідомлення, Платіжне доручення,

Довідка, що оформляється при розрахунку курсової різниці

X 40110171 "Доходи від переоцінки активів"

X 20123 610 "Вибуття грошових коштів установи в кредитній організації в шляху"

Відсутність хоча б одного члена комісії при проведенні інвентаризації може служити підставою для того, щоб визнати результати інвентаризації недійсними.

До початку перевірки фактичної наявності грошових коштів інвентаризаційної комісії потрібно отримати останні на момент інвентаризації прибуткові і витратні документи або звіти про рух грошових коштів. Голова інвентаризаційної комісії візує всі прибуткові і витратні документи, додані до реєстрів (звітів), із зазначенням "до інвентаризації на" _______ "(дата)", що служить бухгалтерії підставою для визначення залишків грошових коштів на початок інвентаризації за обліковими даними.

Матеріально відповідальні особи дають розписки про те, що до початку інвентаризації всі видаткові і прибуткові документи на кошти здані в бухгалтерію або передані комісії і всі цінності, що надійшли на їх відповідальність, оприбутковані, а вибулі списані за видатками. Відомості про фактичну наявність грошових коштів записуються в інвентаризаційні описи або акти інвентаризації не менш ніж у двох примірниках.

Інвентаризаційна комісія забезпечує повноту і точність внесення змін до опису даних про фактичних залишках грошових коштів, правильність і своєчасність оформлення матеріалів інвентаризації. Фактична наявність грошових коштів при інвентаризації визначають шляхом обов'язкового підрахунку. Перевірка фактичної наявності майна проводиться за обов'язкової участі матеріально відповідальних осіб.

Інвентаризаційні описи можуть заповнюватися як з використанням засобів обчислювальної та іншої організаційної техніки, так і ручним способом.

Виправлення помилок здійснюється у всіх примірниках описів шляхом закреслення неправильних записів і проставлення над закресленими правильних записів. Виправлення повинні бути обумовлені та підписані всіма членами інвентаризаційної комісії і матеріально відповідальними особами. В описах не допускається залишати незаповнені рядки, на останніх сторінках незаповнені рядки прокреслюються. Також на останній сторінці опису повинна бути зроблена відмітка про перевірку підрахунку підсумків за підписами осіб, які проводили цю перевірку.

Інвентаризація каси проводиться відповідно до Положення Банку Росії № 373-П.

При підрахунку фактичного наявності грошових знаків та інших цінностей в касі приймаються до врахування готівка, цінні папери та грошові документи (поштові марки, марки державного мита, вексельні марки, путівки в будинки відпочинку і санаторії, авіаквитки та ін.).

Перевірка фактичної наявності бланків цінних паперів і інших бланків документів суворої звітності здійснюється за видами бланків (наприклад, з акцій: іменні та на пред'явника, привілейовані і звичайні), з урахуванням початкових і кінцевих номерів тих чи інших бланків, а також за кожним місцем зберігання і матеріально відповідальних осіб.

Інвентаризація грошових коштів в дорозі здійснюється шляхом звіряння котрі значаться сум на рахунках бухгалтерського обліку з даними квитанцій установи банку, поштового відділення, копій супровідних відомостей на здачу виручки інкасаторам банку тощо

Інвентаризація грошових коштів, що знаходяться в банках на розрахунковому (поточному), валютному і спеціальних рахунках, проводиться шляхом звірки залишків сум, що значаться на відповідних рахунках за даними бухгалтерії організації, з даними виписок банків.

Виявлені при інвентаризації розбіжності фактичної наявності грошових коштів з даними бухгалтерського обліку регулюються в такому порядку:

  • • грошові кошти, що опинилися у надлишку, підлягають оприбуткуванню та зарахуванню відповідно на фінансові результати в організації (установи) з подальшим встановленням причин виникнення надлишку і винних осіб;
  • недостачі грошових коштів відносяться на винних осіб. У тих випадках, коли винуватці не встановлені або у стягненні з винних осіб відмовлено судом, збитки від нестач списуються на зменшення фінансового результату поточного фінансового року.

Результати інвентаризації повинні бути відображені в обліку і звітності того місяця, в якому була закінчена інвентаризація, а по річної інвентаризації - в річному бухгалтерському звіті.

 
<<   ЗМІСТ   >>