Повна версія

Головна arrow Література arrow Введення в мовознавство

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПОХІДНІ СЛОВА І МОЖЛИВІ ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ В РІЗНИХ МОВАХ

§ 174. В родинних мовами (різного ступеня споріднення) для позначення багатьох предметів і явищ дійсності використовуються слова однаковою словотвірної структури, одного і того ж способу словотворення. Як уже зазначалося, в якості назв осіб за професією, родом занять, займаної посади і т.п. часто використовуються слова суффиксального способу словотворення, наприклад: російське учи-тель, українське учи-тель, чеське uci-tel (пор. uciti - "вчити"), литовське moky-toj-as (пор. mokyti - "вчити"), німецьке Lehr-er (пор. lehren - "вчити"); російське писа-тель, українське пись-менник, польськеpisarz (пор. pisac '- "писати"), литовське rasy-toj-as (пор. rasyti - "писати"); російське води-тель, українське eodi-й, чеське ridi-c (пор. fiditi - "водити"), литовське vairuo-toj-as (пор. vairuoti - "управляти"), німецьке Fahr-er (пор. fahren - " їхати, їздити "); російське провід-ник, українське npoeid-ник, чеське pmvod-ci (пор. provddeti - "проводити"), литовське palyd-ov-as (пор. palydeti - "проводити"), німецьке Schaffner (пор. schaffen - "робити, створювати, творити; доставляти "); російське пах-арь, українське плуг-атор, чеське or-ас (пор. orati - "орати"), німецьке Pflug-er (пор. pfliigen - "орати").

В аналогічних значеннях нерідко використовуються похідні слова флексійной способу словотворення, наприклад: російське ботанік (пор. Ботаніка), українське ботатк (пор. Ботатка), польське botanik (пор. Botanika), чеське botanik (пор. Botanika), литовське botanik-as ( пор. botanika); російське механік (пор. механіка), українське механік (пор. механikа), польське mechanik (пор. mechanika), чеське mechanik (пор. тесhаniка), литовське mechanik-as (пор. mechanika); російське фізик (пор. фізика), українське фізик (пор. фізика), польське fizyk (пор. fizyka), чеське fyzik (пор. fyzika), литовське fizik-as (пор . fizika).

Суффіксальние іменники в ряді мов регулярно використовуються для позначення осіб жіночої статі, наприклад: російське кондуктор-ш-а, українське кондутор-к-а, польське konduktor-ka, німецьке Schaffner-in (пор. Schaffner - "кондуктор"); російське письменник-ниць-а, чеське spisovatel-ka (пор. spisovatel - "письменник"), німецьке Schriftsteller-in (пор. Schriftsteller - "письменник"); російське студент-к-а, українське студент-к-а, польське student-ka, німецьке Student-in; російське ткач-их-а, польське tkacz-ka (пор. tkacz - "ткач"), німецьке Weber-in (пор. Weber - "ткач"); російське учитель-ниць-а, українське учитель-к-а, чеське ucitel-ka, німецьке Lerer-in (пор. Lever - "вчитель"). У деяких мовах це значення може виражатися словами флексійной способу словотворення (приклади наводилися вище).

Особливо широко суффіксальние похідні використовуються в різних мовах для вираження оцінних значень, перш за все зменшувально-ласкательного, наприклад: російське будинок-ик, українське будинок-ик, польське dom-ek, dom-eczek, чеське dom-ek, dom-ecek, литовське nam-el-is (пор. nam-as - "будинок"), німецьке Haus-chen (пор. Haus - "дім"); російські кон-єк, коней-к-а, українські кон-ик, коп-ячк-а, польське kon-ik, чеські kon-ik, kon-icek, литовські arkl-el-is, arkl-iuk-as (пор . arkl-ys - "кінь"), німецьке Pferd-chen (пор. Pferd - "кінь"); російське голів-к-а, українське голгв-к-а, польське glow-ka (пор. glowa - "голова"), чеське hlav-ick-a (пор. hlava - "голова"), литовське galv-ut-έ (пор .galv-a - "голова"), німецьке Kopf-en (пор. Kopf - "голова").

Для позначення одних і тих же дій в різних мовах нерідко використовуються віддієслівні префіксальні освіти. Наприклад, для позначення повторного процесу письма в ряді індоєвропейських мов вживаються префіксальні дієслова: російське пере-писати, українське пере-писати, польське prze-pisac; чеське pfe-psati, литовське per-rasyti (пор. rasyti - "писати"), німецьке um-schreiben (пор. schreiben - "писати").

У той же час, дуже часто для позначення одних і тих же реалій (предметів, понять, явищ) в різних мовах, в тому числі і близькоспоріднених, використовуються слова різної словотвірної структури, різних способів словотворення. Наприклад, відповідно до Суфіксальне похідними російської мови в інших індоєвропейських мовах можуть вживатися як афіксальних (суффіксальние, префиксально-суффіксальние), так і складні слова різних способів словотворення (чисті складання, складно-суффіксальние або складно-флексійной освіти). Деякі приклади іменників, що позначають назви осіб за професією, родом занять і т.п .: російське мор-як, українське мор-як, чеське ηά-mof-nik (пор. Тозі - "море"), литовське jur-eiv-is , jiir- inink-as (пор. jura - "море"), німецьке See-mann (пор. See - "море" і Мапп - "людина, чоловік"); російське сапож-ник, українське чобіт-ар, поряд зі швець (пор. чобт, родовий відмінок Чобота, - "чобіт"), чеське obuv-nik, поряд зі svec (пор. obuv - "взуття"), литовське bat-siuv -ys (пор. batas - "чобіт" і sititi - "шити", siuva - "шиє"), німецьке Schuh-mach-er (пор. Schuh - "черевик, туфля, взуття" і machen - "робити, виробляти" ); російське трактор-іст, українське трактор-іст, польське traktorz-yst-a, чеське traktor-ist-a, литовське traktor-inink-as, німецьке Traktor-en-fiihr-er (пор. Traktor - "трактор" і fiihren - "вести, водити, керувати"); російське годину-овщік, українське годинник-ар (пор. годинник - "годинник"), польське zegar-mistrz (пор. zegar - "годинник" і mistrz - "майстер"), чеське hodin-ar (пор. hodiny - "годинник "), литовське laikrod-inink-as (пор. laikrod-is - " годинник "), німецьке Uhr-mach-er (пор. Uhr - " годинник "і machen - " робити, виробляти ", Macher - " виробник "), англійське clock-smith (пор. clock - " годинник "і smith - " коваль "). Також можна порівняти в тих же мовах слова, еквівалентні за значенням російським іменником купець, торговець, комбайнер, танкіст, шахтар, шапкар і ін.

Відповідно зі складними словами російського і деяких інших індоєвропейських мов в інших споріднених мовах вживаються прості, одноосновні похідні слова різних способів словотворення; пор., наприклад: російське животн-о-вод, німецьке Vieh-ziicht-er (пор. Vieh - "худоба" і zuchten - "розводити, вирощувати") і українське тварин-ник (від тварин - "тварина"), литовське gyvul-inink-as (від gyvul-ys - "тварина"); російське земл-е-мер, українське земл-е-мгр, чеське гете-тегу-з (від гете - "земля" і menti - "міряти"), німецьке Feld-mess-er (від Feld - "поле, рілля "та messen - " міряти, вимірювати, межувати ") і литовське mat-inink-as (від matu- oti -" міряти, вимірювати "); російське повн-о-лун-щ-е, німецьке Voll-mond (від roll - "повний" і Mond - "місяць") і чеське ύρΐη-єк (від dplnij - "повний"), литовське piln-at-is ( від piln-as - "повний"); російське сам-о-років, німецьке Flug-zeug (від fliegen - "літати" і Zeug - "річ, інструмент") і українське лгта-к (від лтаті - "літати"), чеське leta-dl-o (від letati - "літати"), литовське lekt-uv-as (від lekti - "летіти"); російське електро-о-станція, українське електро-о-стапцгя, німецьке Elektrizitat-s-werk (від Е1е- ktrizitat - "електрику" і Werk - "завод") і чеське elektr-arn-a (від elektrina - "електрику" ), литовське elektr-in-e (від elektra - "електрику"). Аналогічна картина спостерігається також щодо іменників землекоп, коняр, хрестоносець, мечоносець, бджоляр, рибалка, садівник, собаківник, квітникар, хлібопекарня і багатьох інших.

§ 175. Істотні відмінності між словотворчими системами різних мов проявляються і в тому, що відповідно до похідними словами одних мов в інших мовах нерідко використовуються синхронічно непохідні слова. Наведемо приклади непохідних іменників російської мови, яким в деяких інших індоєвропейських мовах відповідають похідні слова того чи іншого способу словотворення: російське дід і литовське sen-el-is, sen-uol-is (пор. Senas - "старий", senis - "старий "), німецьке Grofi-vater (пор. grofl -" великий, великий "і Vater - " батько "); російське зять і німецьке Schwester-mann (пор. Schwester - "сестра" і Мапп - "людина, чоловік"), Schwieger-sohn (пор. Schwieger - "тесть, свекор" і Sohn - "син"); російське лікар і українське лк-ар (пор. лгкуваті - "лікувати"), польське lek-arz (пор. leczyc - "лікувати"), чеське lek-ar (пор. leciti - "лікувати"); російське тесля і українське тес-ляр (пор. тесаті - "тесати"), польське c'es'-l-α (пор. ciosac ' - "тесати"), чеське tesa-f (пор. tesati - "тесати") , литовське staty-toj-as (пор. statyti - "ставити, будувати"); російське кравець і чеське krej-ci (пор. krdjeti - "кроїти", про шкіру), литовське siuv-ej-as (пор. siuti, нині siuva, - "шити"), німецьке Schneid-er (пор. schneiden - "різати, стригти", zuschneiden - "кроїти"); російське верблюд і литовське kupra-nugar-is (пор. kupra - "горб" і nugara - "спина"); російське ртуть і литовське gyv-sidabr-is (пор. gyvas - "живий" і sidabras - "срібло"), німецьке Queck-silber (пор. queck - "живий" і Silber - "срібло"), Значною мірою це відноситься до слів іншомовного походження (пор., наприклад: російське велосипед і французьке veloc-i-pede, від латинського velox - "швидкий" і pes, родовий відмінок pedis, - "нога") і німецьке Fahr-rad, поряд з Rad (пор . fahren - "їхати" і Rad - "колесо"), литовське dv-i-rat-is (пор. du, родовий відмінок dvejq, - "два" і ratas - "колесо"); російське чабан (перське suban, сйрап) і німецьке Schaf-hirt, поряд з Hirt (пор. Schaf - "вівця" і Hirt - "пастух"), литовське av-i-gan-is (пор. avis - "вівця" і ganyti - "пасти"); російське шофер (французьке chauffeur ) і німецьке Kraftwagen-fur-er, поряд з Chauffeur (пор. Kraftwagen - "автомобіль, вантажівка" і fuhren - "вести, водити, керувати", Fhhrer - "вождь, керівник; водій, машиніст, шофер ").

§ 176. В різних мовах є велика кількість похідних слів тієї чи іншої словотворчої структури, які не мають лексичних еквівалентів в ряді інших мов, переводяться на інші мови поєднаннями двох або більше слів; пор., наприклад: литовське bulv-ien- а - "поле, город після збирання картоплі" (пор. bulv-έ - "картопля"), grik-ain-έ - "гречана каша" (пор. grik-is, grik -as - "гречка"), zemuog-ien-e - "суничне варення" (пор. zemuog-e - "суниця"); російське осетрина, українське осетрина, німецьке Storfleisch (пор. Stor - "осетер" і Fleisch - "м'ясо"), чеське maso z jesetera, литовське ersketo mesa (буквально "м'ясо осетра, осетрове м'ясо"); російське севрюжини, українське севрюжини, литовське

sevriugos mesa (буквально "м'ясо севрюги, севрюжья м'ясо"). У литовській мові існує оригінальна словообразовательная модель відсубстантивних дієслів з суфіксом -аі-, що позначають процес збору, видобутку того, що позначається виробляють словами. Вона представлена кількома десятками дієслівних утворень, які не мають лексичних еквівалентів в російською та багатьма іншими мовами і зазвичай переводяться на інші мови дієслівними словосполученнями, наприклад: gryb-au-ti - "збирати гриби" (пор .giyb-as - "гриб") , uog-au-ti - "збирати ягоди" (пор. uog-a - "ягода"), riesut-au-ti - "збирати горіхи" (пор. riesut-as - "горіх"), zuv-au-ti - "ловити рибу" (пор. zuv-is - "риба"), vover-iau-ti - "полювати на білок" (пор. vover-e, vover-is - "білка"). Аналогічні (одномодельного) дієслова утворюються також від багатьох інших іменників, що позначають конкретні предмети, які можуть служити об'єктом видобутку з тією чи іншою метою, таких, як, наприклад: vysnia (вишня), slyva (слива), zemuoge (суниця), obuolis ( яблуко), zimis (горох), bulve (картопля), арупгаг (хміль), kiausinis (яйце - про пташиних яйцях), zvirblis (горобець), vezys (рак), varie (жаба - як об'єкт видобутку лелеки), geles (квіти ), stems (сіно).

Сказане значною мірою відноситься до складних словами, включаючи складноскорочені освіти. У російській мові такими складними словами є, наприклад, іменники: вуз (пор. Чеське visoka skola, литовське aukstoji mokykla - буквально "вища школа"), ліспромгосп (пор. Чеське lesni dzevarsky sovchoz - буквально "лісовий, лісопромисловий, деревообробний радгосп", литовське misko pramones tikis - буквально "лісове промислове господарство"), медпункт (пор. чеське zdravotnicke stredisko - буквально "центр здоров'я", литовське gydymo punktas - буквально "пункт лікування, лікувальний пункт", німецьке kleines Ambulatorium - буквально "маленька амбулаторія") , місце проживання (пор. українське мгсце рожіванія - буквально "місце проживання", литовське gyvenamoji vieta - буквально "місце проживання"), хлібопечення (пор. чеське peceni chleba - буквально "печення хліба", литовське duonos kepimas - буквально "печення хліба"), В німецькому до таких слів належать : Birkenreis - "гілка берези, березовий гілка" (пор. Birke - "береза", Reis - "паросток, відросток; втеча"), Damenschuh - "дамська туфля" (пор. Dame - "дама", Schuh - "взуття, туфля"), Eisenbahn - "залізна дорога" (пор. Eisen - "залізо", Bahn - "шлях, дорога"), Geburstag - "день народження" (пор. Geboren sein - "народитися", Geburt - "народження", Tag - "день"), Klassenleiter - "класний керівник" (пор. Klasse - "клас", leiten - "вести, керувати"), Lesesaal - "читальний зал" (пор . lessen - "читати", Saal - "зал"), Massengrab - "братська могила" (пор. Masse - "маса, велика кількість", Grab - "підлога могили"), Reisbrei - "рисова каша" (пор. Reis - "рис", В rei - "каша"), silber- haltig - "що містить срібло" (пор. Silber - "срібло", halten - "тримати"), Silbencei / l - "білий як срібло" (пор. Silber - "срібло", we ifi - "білий"), radfaren - "їхати на велосипеді" (пор. Rail - "велосипед", faren - "їхати") і багато інших. У литовській мові це такі слова, як, наприклад: didmiestis - "велике місто" (пор. Didis, didelis - "великий", miestas - "місто"), gelezinkelis - "залізна дорога" (пор. Gelezinis - "залізний", kelias - "дорога"), laikotarpis - "проміжок часу" (пор. laikas - "час", tarpas - "проміжок"), pusbrolis - "двоюрідний брат" (пор. puse - "половина", brolis - "брат") , senbernis - "старий холостяк" (пор. senas - "старий", bemas - "хлопець"), vienaskaita - "однина" (пор. vienas - "один", skaicius - "число, кількість"), daugiskaita - " множина "(пор. daug - " багато ", skaicius - " число, кількість "), kabliataskis - " крапка з комою "(пор. kablelis - " зап ятая ", taskas - " точка ") і інші подібні.

 
<<   ЗМІСТ   >>